ประกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 1 / 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทาง “MC WE GO : SMART & SECURE” ปีการศึกษา 2565

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ