SCHOOL ANNOUNCEMENT

ประกาศจากโรงเรียน

ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 21/ 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยืนยันสิทธิ์การรับโอนนักเรียนเข้าเรียนขึ้น ม. 1 และประเภทโควตาระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565

เอกสารกำหนดการยืนยันสิทธิ

Read More »
ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 19/ 2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 161/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

Read More »

ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 18/ 2564 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคน สำหรับโรงเรียนเอกชน

ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 16 / 2564 เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้โรงเรียนตรึงค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ฯ

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ