ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน มีดังนี้ :