ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของสถานศึกษา

ปรัชญาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของคณะภราดาผู้ยึดมั่นในคติธรรมและความเด็ดเดี่ยวมานะของ นักบุญมงฟอร์ต จึงได้ยึดถือ ปรัชญา ตามแนวชีวิตของท่าน 2 ประการ คือ

 1. จุดหมายของชีวิตคือการรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรม ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต
 2. LABOR OMNIA VINCIT วิริยะ อุตสาหะ ชนะทุกสิ่ง และนำมาซึ่งความสาเร็จ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต

วัตถุประสงค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 1. เพื่อให้การศึกษาในระบบแก่ทุกคนตามเจตนารมณ์ของนักบุญหลุยส์มงฟอร์ตซึ่งมุ่งให้มนุษย์เข้าถึงสัจธรรมโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา
 2. เพื่อเป็นสถาบันหนึ่ง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน องค์กร รัฐ สิ่งแวดล้อม และ แหล่งภูมิปัญญาต่างๆ โดยจัดกระบวนการให้มนุษย์ได้ค้นพบและพัฒนาขุมทรัพย์ในตน ตระหนักในศักดิ์ศรี มีอิสรภาพ และธรรมสิทธิ เพื่อเป็นพลโลกที่จะสร้างโลกสากลให้มี สันติภาพ เสรีภาพ และความยุติธรรม

 

เป้าหมายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล”

 1. อิ่มเอิบ คือ พัฒนาเต็มศักยภาพทุกมิติ ได้แก่ มิติทางด้าน สังคม ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตวิญญาณ
  1.1 มติิทางสังคม คือ มีทัศนคติและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ระบอบ ระบบองค์กร และเพื่อนมนุษย์อย่างเหมาะสม
  1.2 มิติทางร่างกาย คือ ร่างกายเติบโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดี แข็งแรง
  1.3 มิติทางสติปัญญา คือ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเหตุผล มีทักษะกระบวนการ มีวิจารณญาณในการพัฒนาและใช้ภูมิปัญญาของตนทั้งด้านศาสตร์และศิลป์
  1.4 มิติทางอารมณ์ คือ มีสุนทรียภาพ ดุลยภาพ และความมั่นคงทางอารมณ์ แสดงอารมณ์อย่างเหมาะสมในแต่ละบริบท
  1.5 มิติทางจิตวิญญาณ คือ ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคาสอนของศาสนาและพระเจ้าที่ตนนับถือ
 2. อบอุ่น คือ เป็นที่พักพิงได้ น่าอยู่ใกล้ชิด
 3. อารี คือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นำตัวเองออกเป็นผู้ให้แก่สังคมและเพื่อนมนุษย์
 4. มีคุณธรรม คือ มีความดีและความสุขในตน ปฏิบัติธรรมเหมาะกับบริบท
 5. คุณภาพสากล คือ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพียงพอ และดำรงตนอยู่ได้อย่างสง่างามในโลกสากล