นโยบายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

  1. ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นบุคคลที่อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
  2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การนิเทศและวิจัย และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อและการสอบชิงทุนทั้งในและต่างประเทศ
  4. ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยใช้เกณฑ์ Common European Framework of Reference (CEFR) / Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, DELF Standard, JLPT Standard, etc.
  5. จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และอาชีพที่คาดหวัง
  6. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยี การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญและกำลังใจ
  7. เสริมสร้างระบบและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก
  8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐานสากล พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
  9. จัดตั้ง ระดมทุน และบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  10. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรทางการศึกษา และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา