ตราเครื่องหมายของ “คณะภราดาเซนต์คาเบรียล”
ตราเครื่องหมายของโรงเรียน

ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นตราของ “คณะภราดาเซนต์คาเบรียล” และสถาบันการศึกษาในเครือทั้งหมดใช้เป็นตราประจำสถาบันร่วมกัน ตรานี้จึงเป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์และความสามัคคีของมวลสมาชิกทั้งหลายให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติดีร่วมกัน นอกจากความสำคัญอันเป็นนามธรรมดังกล่าวแล้ว ส่วนต่าง ๆ ของตรานี้ยังมีความหมายเป็นทั้งคติธรรม และแนวทางที่จะนำทุกคนไปสู่จุดหมายสูงสุดของการศึกษาของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลอีกด้วย ส่วนใจกลางของเครื่องหมายในรูปโล่แบ่งออกเป็นสี่ส่วน มีความหมาย ดังนี้

A.M. มาจากคำเต็มของภาษาลาตินว่า “Ave Maria” Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซู คริสตเจ้า Ave Maria ตรงกับภาษาไทยว่า “วันทาแม่มารี” ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ที่นักเรียนทุกคนต้องพยายามทำตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ดังนั้นตรงส่วนที่มีตัวอักษร A.M. กับช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว จึงมีความหมายรวมกันว่า โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านเกิดที่ ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัว  มีพระนางมารีอาและพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นที่รักเคารพและบูชาร่วมกันไม่แยกว่า ใครจะมีหรือจน ความรักและความรู้สึกต่อครอบครัวต่อแม่ที่มีร่วมกันนี้ เป็นความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจเสมอ ไม่ว่าต่างจะอยู่ห่างกัน ณ ที่ใด ๆ

รูปเรือใบ ซึ่งเปรียบเสมือน “นาวาชีวิตของคนเราที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในโลกนี้ เหมือนกับเรือที่จะต้องฝ่าลม มรสุม แดด และฝนในท้องทะเลไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้คิดเสมอว่า “ชีวิต คือ การต่อสู้”

รูปดาวและเรือพาย หมายถึง ความหวังทางด้านจิตใจซึ่งมีศาสนาเป็น “แสงแห่งธรรม” และสรรพวิทยาการที่ได้รับจากโรงเรียนเป็น “แสงแห่งปัญญา” รวมกันเป็นดุจดวงประทีป นำทางชีวิตของคนเรา (รูปคนในเรือ) ให้เดินหน้าบรรลุจุดหมายปลายทางของชีวิตได้ด้วยคุณธรรม และปัญญา

เครื่องหมาย D†S มีความหมายดังนี้
เครื่องหมายไม้กางเขน ที่อยู่ระหว่างอักษร D และ S เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรักและความเสียสละ ดังที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยความรัก เพื่อช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์

อักษร D และ S มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า “Dieu Seul” มีความหมายว่า “จงทำงานทุกอย่างเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเป็นเจ้า”  เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต  ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลด้วยคติพจน์อันเป็นพลังใจนี้เอง มวลสมาชิกทั้งหลายจึงมิได้ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนหรือการทำงาน

รูปโล่ล้อมรอบด้วยดอกไม้และกิ่ง Olive เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ และความสำเร็จ เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจ ทุกคนให้กระทำแต่ความดี เพื่อเชิดชู และจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมคลายไป
ข้อความ Brothers of St. Gabriel เป็นชื่อของมูลนิธิที่ก่อตั้งและดูแลการดำเนินกิจการของโรงเรียน
ข้อความ Labor Omnia Vincit (Labour Conquers All Things) เป็นภาษาลาติน แปลว่า “วิริยะ อุตสาหะ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง” หรือ “ชนะทุกสิ่งได้ด้วยการทำงาน” ตรานี้จะอยู่ในความรำลึกของทุกคน  และจะช่วยเตือนใจให้รำลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล หรือภายในอ้อมอกของแม่ คือ ศาสนา เป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือ คุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องนำทาง เป็นชีวิตที่มีทั้งความรักและความเสียสละ และเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลด้วยความอุตสาหะ