ประวัติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

พ.ศ. 2475 ปีก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 • ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลได้มาก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองความต้องการของท่านมุขนายก เรอเนแปรอส ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่ดินให้ พร้อมทั้งให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยไม่คิดดอกเบี้ย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932)  โดยมีบาทหลวงเรอเนเมอนีเเอร์ เป็นผู้จัดการ และท่านภราดาซีเมออน ริโคล เป็นอธิการคนแรก ภราดาแอมบรอซิโอ เป็นรองอธิการ และมีภราดายอห์น หลุยส์ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียน บนเนื้อที่ที่ซื้อจากหลวงอนุสารสุนทร ซึ่งอยู่ห่างจากโบสถ์พระหฤทัย ไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร 
พ.ศ. 2476 ย้ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่แห่งใหม่บนอาคารเรียน 2 ชั้น ยาว 46 เมตร เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2476 ขณะนั้นโรงเรียนมีพื้นที่ 12 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา ทิศตะวันออกติดแม่น้ำปิง ทิศตะวันตกติดถนนเจริญประเทศ มีสนามฟุตบอลอยู่หน้าอาคารอำนวยการ และมีอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียลอยู่ระหว่างอาคารทั้งสองอาคาร มีนักเรียนเริ่มแรกจำนวน 116 คน

 

พ.ศ. 2489 ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียน จำนวน 400 คน 
พ.ศ. 2492 เปิดชั้นเรียนเพิ่ม
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะนั้นเรียกการศึกษาในระดับนี้ว่า “เตรียมอุดมศึกษา” 
พ.ศ. 2513 ย้ายแผนกประถม
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น แผนกประถม และแผนกมัธยม โดยย้าย แผนกประถมไปอยู่ที่ถนนช้างคลานในที่ดินประมาณ 9 ไร่ และได้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7
พ.ศ. 2518 รับนักเรียนหญิง
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาโดยรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังคงรับเฉพาะนักเรียนชาย
พ.ศ. 2527 ย้ายโรงเรียน
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้ย้ายไปตั้งในที่แห่งใหม่บนถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา ใกล้โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ในเนื้อที่ 50 ไร่ และเปิดเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ย้ายจากถนนช้างคลาน มาที่ถนนเจริญประเทศ (มัธยมเดิม) และเปิดเรียนในปีการศึกษาเดียวกัน (ปีการศึกษา 2528) มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีเฉพาะนักเรียนชาย

 

พ.ศ. 2529 รับเสด็จฯ พิธีเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม แห่งใหม่
 •  เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมอย่างเป็นทางการ 
พ.ศ. 2532 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533
 • รับเสด็จฯ เปิดงานวันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เป็นองค์ประธานเปิดงาน“วันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

 

พ.ศ. 2536 รับเสด็จฯ ฉลอง 60 ปี / โรงเรียนอุทยานการศึกษา / รางวัลห้องสมุดดีเด่น
 • เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียนเอ็มมานูเอล ณ โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีเดียวกันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เป็นโรงเรียนอุทยานการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในฐานะเป็นห้องสมุดซึ่งมีผลงานดีเด่นประจำปี โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 

พ.ศ. 2539 รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรี โดยวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัยและโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 

พ.ศ. 2540 วงดุริยางค์ได้รับการคัดเลือกไปแสดงผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้แสดงคอนเสิร์ตและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Family Festival Band Feast ณ สนามกีฬา Rose Bowl, รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงฟรีคอนเสิร์ต “Montfort : The Symphonic Version” และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ Japan America Theatre , Little Tokyo , รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2541 วงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้รับคัดเลือกจากองค์กร Pasadena Tournament of Roses ให้เข้าร่วมบรรเลงในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ Rose Parade ครั้งที่ 109 ณ เมือง Pasadena รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

พ.ศ. 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประเภทสามัญศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) พ.ศ. 2542 มีระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2542 – 2546) ได้บูรณาการกิจกรรมกับกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดตั้งหน่วยงานอภิบาลเพื่อนำนักเรียนออกผสานชีวิตสู่ชุมชนครั้งแรก ค้นหาขุมทรัพย์ในตน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งให้นักเรียนและบุคลากรเป็นบุคคที่ “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล”
พ.ศ. 2549 ได้รับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. รอบ 2
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 ปีการศึกษา 2549 – 2553
 • โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ ไทย-จีน ครบรอบ 30 ปี โดยได้รับความร่วมมือจาก Yuxi Teacher College มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะนาฏศิลป์จีนมาแสดงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านมิตรภาพ ไทย – จีน อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน
พ.ศ. 2550 ฉลองครบรอบ 75 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 • เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้ง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

 

พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดอาคารเซนต์แมรี่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการดีเด่น
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
 • ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีการบริหารจัดการ “ดีเด่น” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2554 ณ วันที่ 19 เดือนมกราคม 2554
  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน รอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ผลการประเมินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อยู่ในระดับดีมาก
พ.ศ. 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน English Programme
 • ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน English Programme มาเป็น Montfort College Cambridge Programme และมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานสากล (Global Tutorial Class)

   

พ.ศ. 2558 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นเมือง ประจำปีพุทธศักราช 2558 “ระดับจังหวัด” โดยสำนักงานวัฒนธรรม
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน O-Net จัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Cambridge การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ (Computer in English & International Certification) โดยใช้หลักสูตรคอมพิวเตอร์ (SUITS: School-University-Industry-Tie-up Scheme) ของ Bharathidasan University ประเทศอินเดีย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5

 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ทำการเปิดสอนวิชาเพิ่มเติมเลือกภาษาฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนการสอน Global Tutorial Class ม. 1 – 5 เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้ทำแบบฝึกหัดและทำข้อสอบ ตามมาตรฐาน Cambridge

   

พ.ศ. 2559 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจ เพื่อธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 12 อนุกรรมการเพื่อทบทวนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

พ.ศ. 2560 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อนุมัติเปิดแผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อนุมัติเปิดแผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2561 ปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล
 • ปรับปรุงระบบเครือข่าย Network ภายในโรงเรียนให้เป็น Fiber optic LAN และ Wifi 
 • ติดตั้งจอ Video Wall บนห้องประชุมเซ็นต์โยเซฟ เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • จัดสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยให้มีมาตรฐานสากล
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน British Council Thailand จัดตั้งศูนย์สอบ
  ภาษาอังกฤษสากล IELTS Official Test Centre และเปิดรับสมัครนักเรียนในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 •  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นในการจ้างงานคนพิการ ประจำปี พุทธศักราช 2561 
พ.ศ. 2562 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กำหนดวิสัยทัศน์ “โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตาม วิถีมงฟอร์ต”
 •  กำหนดวิสัยทัศน์ เพิ่มเติ่มเป็น “โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตาม วิถีมงฟอร์ต”

 • ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยให้มีมาตรฐานสากล (ต่อเนื่อง)

 • ปรับปรุงระบบ Server ให้รองรับกับเทคโนโลยีและการสร้างห้องเรียน Smart Classroom

 • เปิดรับสมัครนักเรียนตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (Gifted) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
พ.ศ. 2563 เตรียมความพร้อมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 90 ปี MC Smart School
 • จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ (MCSC) 

 • เปิดห้องเรียน MC Smart Classroom ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12 ห้องเรียน

 • เปิดการเรียนการสอน Online ทุกระดับชั้น และอนุญาตให้นักเรียนนำ iPad มาใช้ในการเรียนในห้องเรียน

พ.ศ. 2564 จัดกิจกรรมฉลองการก่อตั้งโรงเรียน "มงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา" MC Smart School
 • เปิดห้องเรียน MC Smart Classroom ในทุกระดับชั้น
 • จัดสร้างวัดพระแม่มหาการุณย์ (Our Lady Mercy) และลานอัครเทวดามีแอล
 • จัดตั้งศูนย์อภิบาลนักเรียน เพื่อดูแลและให้คำปรึกษาให้กับนักเรียน
 • จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “มงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา”

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า