ประวัติโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย

90 YEARS IN REVIEW

กิจกรรมเฉลิมฉลอง 90 ปี

Celebration Highlights

crest-stripe-03

ที่แห่งนี้มีความหลังยังจดจำมิคลาย
จะผ่านไปนานเต้าใดหมู่เฮาบ่เลือน

ความหมายตราโรงเรียน

MC CREST

อักษรย่อ A.M. คือ Ave Maria
(ภาษาละติน) Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต์ Ave Maria
ตรงกับภาษาไทยว่า วันทาแม่มารี
ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์
เป็นรูปเรือใบก็เปรียบได้กับนาวาชีวิต
ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสดงแดดไปจนถึงฝั่งเป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า
“ชีวิตคือการต่อสู้”
มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือลำที่กำลังสู่คลื่นลม
หมายถึง แสงแห่งความหวัง
ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปัญญา
DS คือ Dieu Seul (ภาษาฝรั่งเศส )
หมายถึง จะทำทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเจ้า
เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต
โดยอีกนัยหนึ่ง D มาจากคำว่า Divinity หมายถึง
การแสวงหาพระเป็นเจ้าหรือธรรมะ
S มาจากคำว่า Science หมายถึง การแสวงหาความรู้ทางโลก
และศาสตร์ต่างๆ
อักษรย่อ A.M. คือ Ave Maria
(ภาษาละติน) Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต์ Ave Maria
ตรงกับภาษาไทยว่า วันทาแม่มารี
ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์
เป็นรูปเรือใบก็เปรียบได้กับนาวาชีวิต
ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสดงแดดไปจนถึงฝั่งเป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า
“ชีวิตคือการต่อสู้”
มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือลำที่กำลังสู่คลื่นลม
หมายถึง แสงแห่งความหวัง
ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปัญญา
DS คือ Dieu Seul (ภาษาฝรั่งเศส )
หมายถึง จะทำทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเจ้า
เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต
โดยอีกนัยหนึ่ง D มาจากคำว่า Divinity หมายถึง
การแสวงหาพระเป็นเจ้าหรือธรรมะ
S มาจากคำว่า Science หมายถึง การแสวงหาความรู้ทางโลก
และศาสตร์ต่างๆ

โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถาบันภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้

พวงมาลัยดอกไม้ ที่ประดับรองโล่นั้น เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำ ความดีเพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป

คำว่า Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) ที่อยู่ใต้ชื่อ Brothers of St. Gabriel เป็นคติพจน์ (Motto) ประจำใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จ

     โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถาบันภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้

     พวงมาลัยดอกไม้ ที่ประดับรองโล่นั้น เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำ ความดีเพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป

    คำว่า Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) ที่อยู่ใต้ชื่อ Brothers of St. Gabriel เป็นคติพจน์ (Motto) ประจำใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จ

จะช่วยเตือนใจให้รำลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล หรือภายใน
อ้อมอกของแม่ คือศาสนาเป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้
โดยมีความหวัง คือคุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องนำทางเป็นชีวิตที่มีทั้งความรักและความเสีย
สละและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลด้วยความอุตสาหะ

จะช่วยเตือนใจให้รำลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่ง
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล หรือภายในอ้อมอกของแม่
คือศาสนาเป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกัน
เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือคุณธรรม
และปัญญาเป็นเครื่องนำทางเป็นชีวิตที่มีทั้งความรัก
และความเสียสละและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์สามารถเอาชนะ
อุปสรรคทั้งมวลด้วยความอุตสาหะ

crest-stripe-03

ความทรงจำผ่านรูปภาพ

MC TIMELINE

โรงเรียนเปิดดำเนินการสอนประเภท สามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย / โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
MONTFORT COLLEGE / Montfort College Primary Section
อักษรย่อภาษาไทย: ม.ว. / ม.ป.
ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง: มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
รหัสโรงเรียน: 1150100028

19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
053–245570–5 โทรสาร 053 – 245571, 053245571
[email protected]
http://www.montfort.ac.th

ลำดับอธิการและผู้อำนวยการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

The Brothers of Montfort

ภราดาซิเมออน ริโคล

อธิการโรงเรียน
2475–2480

ภราดา ฮูเบิร์ต คูแซง

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2481–2484

ภราดา ปีเตอร์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2484–2490

ภราดา เซราฟิน

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2490–2496

ภราดา อัลเบอร์ต เบอร์น

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2496–2498

ภราดา อาซีเนียว อาเกล

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2498–2504

ภราดา ฮูเบิร์ต ไมเกต์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2504–2509

ภราดา เอ็ดเวิร์ด คูเรียน

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2509–2513

ภราดา อิลเดฟองส์ มาเรีย

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2513–2515

ภราดา พจน์ เลาหเกียรติ

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2515–2516

ภราดา สมพงศ์ ศรีสุระ

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2516–2521

ภราดา บัญญัติ โรจนารุณ

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2521–2530

ภราดา วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2530–2537

ภราดา วินัย วิริยวิทยาวงศ์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2537–2540

ภราดา อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2540–2547

ภราดา มีศักดิ์ ว่องประชานุกุล

อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2547–2552 แผนกมัธยม
พ.ศ. 2553–2555 แผนกประถม

ภราดา อาจิณ เต่งตระกูล

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2553–2555

ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2556–2558

ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนแผนกประถม
พ.ศ 2556–2561

ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2559–2561

ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแผนกประถม
พ.ศ 2562–ปัจจุบัน

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2562–ปัจจุบัน

ภราดาซิเมออน ริโคล

อธิการโรงเรียน
2475–2480

ภราดา ฮูเบิร์ต คูแซง

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2481–2484

ภราดา ปีเตอร์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2484–2490

ภราดา เซราฟิน

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2490–2496

ภราดา อัลเบอร์ต เบอร์น

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2496–2498

ภราดา อาซีเนียว อาเกล

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2498–2504

ภราดา ฮูเบิร์ต ไมเกต์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2504–2509

ภราดา เอ็ดเวิร์ด คูเรียน

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2509–2513

ภราดา อิลเดฟองส์ มาเรีย

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2513–2515

ภราดา พจน์ เลาหเกียรติ

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2515–2516

ภราดา สมพงศ์ ศรีสุระ

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2516–2521

ภราดา บัญญัติ โรจนารุณ

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2521–2530

ภราดา วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2530–2537

ภราดา วินัย วิริยวิทยาวงศ์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2537–2540

ภราดา อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2540–2547

ภราดา มีศักดิ์ ว่องประชานุกุล

อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2547–2552 แผนกมัธยม
พ.ศ. 2553–2555 แผนกประถม

ภราดา อาจิณ เต่งตระกูล

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2553–2555

ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2556–2558

ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนแผนกประถม
พ.ศ 2556–2561

ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2559–2561

ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแผนกประถม
พ.ศ 2562–ปัจจุบัน

ภราดา ดร.สุรกิจ
ศรีสราญกุลวงศ์

อธิการโรงเรียน
พ.ศ 2562–ปัจจุบัน

crest-stripe-03

ศิษย์เก่ามงฟอร์ต

NOTABLE ALUMNI

มีสุขทุกข์มีความหวังทุกสิ่งยังคอยย้ำเตือน
เปรียบเสมือนสิ่งเหล่านั้น บ่เคยจากไป

Play Video