ประวัติโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย

90 YEARS IN REVIEW

กิจกรรมเฉลิมฉลอง 90 ปี

Celebration Highlights

crest-stripe-03

ที่แห่งนี้มีความหลังยังจดจำมิคลาย
จะผ่านไปนานเต้าใดหมู่เฮาบ่เลือน

ความหมายตราโรงเรียน

MC CREST

อักษรย่อ A.M. คือ Ave Maria
(ภาษาละติน) Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต์ Ave Maria
ตรงกับภาษาไทยว่า วันทาแม่มารี
ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์
เป็นรูปเรือใบก็เปรียบได้กับนาวาชีวิต
ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสดงแดดไปจนถึงฝั่งเป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า
“ชีวิตคือการต่อสู้”
มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือลำที่กำลังสู่คลื่นลม
หมายถึง แสงแห่งความหวัง
ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปัญญา
DS คือ Dieu Seul (ภาษาฝรั่งเศส )
หมายถึง จะทำทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเจ้า
เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต
โดยอีกนัยหนึ่ง D มาจากคำว่า Divinity หมายถึง
การแสวงหาพระเป็นเจ้าหรือธรรมะ
S มาจากคำว่า Science หมายถึง การแสวงหาความรู้ทางโลก
และศาสตร์ต่างๆ
อักษรย่อ A.M. คือ Ave Maria
(ภาษาละติน) Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต์ Ave Maria
ตรงกับภาษาไทยว่า วันทาแม่มารี
ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์
เป็นรูปเรือใบก็เปรียบได้กับนาวาชีวิต
ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสดงแดดไปจนถึงฝั่งเป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า
“ชีวิตคือการต่อสู้”
มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือลำที่กำลังสู่คลื่นลม
หมายถึง แสงแห่งความหวัง
ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปัญญา
DS คือ Dieu Seul (ภาษาฝรั่งเศส )
หมายถึง จะทำทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเจ้า
เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต
โดยอีกนัยหนึ่ง D มาจากคำว่า Divinity หมายถึง
การแสวงหาพระเป็นเจ้าหรือธรรมะ
S มาจากคำว่า Science หมายถึง การแสวงหาความรู้ทางโลก
และศาสตร์ต่างๆ
อักษรย่อ A.M. คือ Ave Maria
(ภาษาละติน) Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต์ Ave Maria
ตรงกับภาษาไทยว่า วันทาแม่มารี
ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์
เป็นรูปเรือใบก็เปรียบได้กับนาวาชีวิต
ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสดงแดดไปจนถึงฝั่งเป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า
“ชีวิตคือการต่อสู้”
มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือลำที่กำลังสู่คลื่นลม
หมายถึง แสงแห่งความหวัง
ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปัญญา
DS คือ Dieu Seul (ภาษาฝรั่งเศส )
หมายถึง จะทำทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเจ้า
เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต
โดยอีกนัยหนึ่ง D มาจากคำว่า Divinity หมายถึง
การแสวงหาพระเป็นเจ้าหรือธรรมะ
S มาจากคำว่า Science หมายถึง การแสวงหาความรู้ทางโลก
และศาสตร์ต่างๆ

โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถาบันภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้

พวงมาลัยดอกไม้ ที่ประดับรองโล่นั้น เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำ ความดีเพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป

คำว่า Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) ที่อยู่ใต้ชื่อ Brothers of St. Gabriel เป็นคติพจน์ (Motto) ประจำใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จ

     โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถาบันภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้

     พวงมาลัยดอกไม้ ที่ประดับรองโล่นั้น เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำ ความดีเพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป

    คำว่า Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) ที่อยู่ใต้ชื่อ Brothers of St. Gabriel เป็นคติพจน์ (Motto) ประจำใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จ

จะช่วยเตือนใจให้รำลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล หรือภายใน
อ้อมอกของแม่ คือศาสนาเป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้
โดยมีความหวัง คือคุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องนำทางเป็นชีวิตที่มีทั้งความรักและความเสีย
สละและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลด้วยความอุตสาหะ

จะช่วยเตือนใจให้รำลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่ง
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล หรือภายในอ้อมอกของแม่
คือศาสนาเป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกัน
เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือคุณธรรม
และปัญญาเป็นเครื่องนำทางเป็นชีวิตที่มีทั้งความรัก
และความเสียสละและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์สามารถเอาชนะ
อุปสรรคทั้งมวลด้วยความอุตสาหะ

crest-stripe-03

ความทรงจำผ่านรูปภาพ

MC TIMELINE

โรงเรียนเปิดดำเนินการสอนประเภท สามัญศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย / โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
MONTFORT COLLEGE / Montfort College Primary Section
อักษรย่อภาษาไทย: ม.ว. / ม.ป.
ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง: มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
รหัสโรงเรียน: 1150100028

ที่อยู่ : (มัธยม) 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
053–245570–5 โทรสาร 053 – 245571, 053245571
[email protected]
http://www.montfort.ac.th

ที่อยู่ : (ประถม) 269 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

053-252-565
[email protected]
facebok.com/mcp2475

ลำดับอธิการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

The Brothers of Montfort

ภราดาซิเมออน ริโคล

ปีการศึกษา
2475–2480

ภราดา ฮูเบิร์ต คูแซง

ปีการศึกษา
2481-2483

ภราดา ปีเตอร์

ปีการศึกษา
2484–2489

ภราดา เซราฟิน

ปีการศึกษา
2490–2495

ภราดา อัลเบอร์ต เบอร์น

ปีการศึกษา
2496–2497

ภราดา อาซีเนียว อาเกล

ปีการศึกษา
2498–2503

ภราดา ฮูเบิร์ต ไมเกต์

ปีการศึกษา
2504–2508

ภราดา เอ็ดเวิร์ด คูเรียน

ปีการศึกษา
2509–2512

ภราดา อิลเดฟองส์ มาเรีย

ปีการศึกษา
2513–2514

ภราดา พจน์ เลาหเกียรติ

ปีการศึกษา
2515–2515

ภราดา สมพงศ์ ศรีสุระ

ปีการศึกษา
2516–2521

ภราดา บัญญัติ โรจนารุณ

ปีการศึกษา
2522–2529

ภราดา วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

ปีการศึกษา
2530–2536

ภราดา วินัย วิริยวิทยาวงศ์

ปีการศึกษา
2537–2539

ภราดา อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์

ปีการศึกษา
2540–2546

ภราดา มีศักดิ์ ว่องประชานุกุล

ปีการศึกษา
พ.ศ. 2547–2552

ภราดา อาจิณ เต่งตระกูล

ปีการศึกษา
2553–2555

ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์

ปีการศึกษา
2556–2558

ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

ปีการศึกษา
2559–2561

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์

ปีการศึกษา
2562–2564

ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล

ปีการศึกษา
พ.ศ. 2565–ปัจจุบัน

ภราดาซิเมออน ริโคล

ปีการศึกษา
2475–2480

ภราดา ฮูเบิร์ต คูแซง

ปีการศึกษา
2481–2483

ภราดา ปีเตอร์

ปีการศึกษา
2484–2489

ภราดา เซราฟิน

ปีการศึกษา
2490–2495

ภราดา อัลเบอร์ต เบอร์น

ปีการศึกษา
2496–2497

ภราดา อาซีเนียว อาเกล

ปีการศึกษา
2498–2503

ภราดา ฮูเบิร์ต ไมเกต์

ปีการศึกษา
2504–2508

ภราดา เอ็ดเวิร์ด คูเรียน

ปีการศึกษา
2509–2512

ภราดา อิลเดฟองส์ มาเรีย

ปีการศึกษา
2513–2514

ภราดา พจน์ เลาหเกียรติ

ปีการศึกษา
2515–2515

ภราดา สมพงศ์ ศรีสุระ

ปีการศึกษา
2516–2521

ภราดา บัญญัติ โรจนารุณ

ปีการศึกษา
2522–2529

ภราดา วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

ปีการศึกษา
2530–2536

ภราดา วินัย
วิริยวิทยาวงศ์

ปีการศึกษา
2537–2539

ภราดา อนุรักษ์
นิธิภัทราภรณ์

ปีการศึกษา
พ.ศ 2540–2546

ภราดา มีศักดิ์
ว่องประชานุกุล

ปีการศึกษา
2547–2552

ภราดา อาจิณ เต่งตระกูล

ปีการศึกษา
2553–2555

ภราดา ดร.อนุศักดิ์
นิธิภัทราภรณ์

ปีการศึกษา
2556–2558

ภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์

ปีการศึกษา
2559–2561

ภราดา ดร.สุรกิจ
ศรีสราญกุลวงศ์

ปีการศึกษา
2562–2564

ภราดา ดร.ชำนาญ
เหล่ารักผล

ปีการศึกษา
2565–ปัจจุบัน

คณะภราดาในปัจจุบัน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

The Present Brothers of Montfort

ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ภราดาศิริชัย ผังรักษ์

กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์

อธิการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ภราดาศิริชัย ผังรักษ์

กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์

อธิการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
แผนกประถม

crest-stripe-03

ศิษย์เก่ามงฟอร์ต

NOTABLE ALUMNI

มีสุขทุกข์มีความหวังทุกสิ่งยังคอยย้ำเตือน
เปรียบเสมือนสิ่งเหล่านั้น บ่เคยจากไป

Play Video