โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับสมัครครูผู้สอน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับสมัคร ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ (Cambridge Laboratory)

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา การสอนวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์, เคมี หรือ ชีวะ เป็นต้น
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการสอนได้เป็นอย่างดี
 3. มีประสบการณ์ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือเทียบเคียง
 5. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการทำสื่อการสอนในห้องเรียน
 6. มีความรู้ในการจัดทำแผนการสอนและระบบการวัดประเมินผลนักเรียน
 7. มีบุคลิกภาพที่ดี ทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 8. มีความสามารถในการสอนและดำเนินงานด้าน Science Project ของนักเรียนได้
 9. มีความสามารถในการสอนและดำเนินงานด้าน การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนได้

วิธีการสมัคร 

 1. สมัครทาง Email : โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาที่ [email protected]
 2. สมัครทางไปรษณีย์ : โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000  โทร 053-245572
 3. สมัครด้วยตนเอง : ที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่นี่ [ PDF | Word ]