มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย “MC WE GO SMART AND SECURE” ปีการศึกษา 2564

📣📣โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผ่านการตรวจมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา 🔺🔺"สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19" 🔺🔺 จากกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 🌟🌟

กิจกรรม “MC WE GO SMART AND SECURE” ปีการศึกษา 2564

  1. พนักงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทำความสะอาดและสถานประกอบการอาหารเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดจนทำให้โรงอาหารของโรงเรียนได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการ
  2. การเรียนการสอน ของโรงเรียน ในรูปแบบ Blended Learning (On-site และ Online ) 21 มิถุนายน 2564
  3. เช็ด ล้าง ทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Silver Nano 9 ฆ่าเชื้อไวรัสตามแนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามแนวทาง “MC WE GO SMART AND SECURE” ปีการศึกษา 2564
  4. การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุม Saint Marry

Share:

Share on facebook
Facebook

กรุณาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพ