1. ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว
2. ครูจัสมิน วรรณา
3. ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ
4. ครูศศิธร คำวินิจ
5. ม.ณัช ศิรินันท์
6. ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ (IE)
7. ครูสุพิญช์ญา อินนันต์
8. ครูพรสุดา หอมอ่อน
9. ม.ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์
10. ม.ชนะชัย ภมรชัยสกุล
11. ม.วินัย ถิ่นจอม
12. ม.ฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์
13. ม.ยุทธนา พงษ์เขียว
14. ครูปริศนา อินทรชิต (IE)
15. ม.ขวัญชัย แจ้ใจ
16. ครูสุภาวดี คำดวงฤทธิ์
17. ม.เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์
18. ม.พัสกร วงษ์โท
19. Mr. Nathanie Crisostomo Mumar (IE)
20. ม.กมล กาบสุวรรณ
21. ม.ศุภกิจ สุบินมิตร์
22. ม.พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์
23. ครูภาณุมาศ ทองย้อย
24. Mr.Arther Billy Duff (IE)
25. Ms.Seema Sitaula (IE)
26. Ms.Claudilene Melendre (IE)
27. ครูภวดี ศรีใจ
28. ครูธีริศรา คำสิทธิ์