ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 16 / 2564 เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้โรงเรียนตรึงค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ฯ <img src="https://swis.montfort.ac.th/files/icons/temp_page_1/new1.gif">