โครงการประกวดและกิจกรรมการแข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก