👏👏ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพรรษา กฤตโยภาส นักเรียนชั้น ม.5/7 ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศและขวัญใจมหาชน การกล่าวสุนทรพจน์จีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย