1. ครูภคอร เตชะดำรงธรรม
2. ครูดาราภรณ์ เกิดนพคุณ
3. Mr.Li Yuejian
4. ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว
5. ครูนภัสกร บางสายน้อย
6. Christophe
7. ครูกมลชนก พิณชัย
8. ครูศิริขวัญ แก้วแย้ม
9. Ms.Yuka Yoshida
10. ครูจินตนา เปี่ยมชัยวัฒน์
11. ครูธันย์ณภัทร วรภัฎ
12. ม.พิชิตชัย สุภาจีน
13. ครูนงลักษณ์ แอมบอส
14. ครูจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ
15. ม.เดชา นันเปรย
16. ม.ณัฐพงศ์ หอมอ่อน
17. ม.นิวัติ อรุณวิไล
18. ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง
19. ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง
20. ม.ภูมิ แพทย์คดี
21. ม.สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา
22. ม.ปรัชญา ลาวิชัย
23. Mr.Rishiesh Yadav (IE)
24. ครูพรสวรรค์ แก้ววงศ์
25. ครูวรัทยา หมั่นมั่ง
26. ครูทับทิม ขุมทรัพย์
27. ม.อำนวย นนท์ศรี
28. ครูพรนับพรรณ ปันตี
29. ม.ประยูร ทาปัน (IE)
30. ครูศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ
31. Ms.Gyem Om (IE)
32. Mr.Chad Seifert (IE)
33. Mr.Anselmo Magno (IE)