1. ครูมานิตา อินนวน
2. ครูจัสมิน วรรณา
3. ครูขวัญชนก ชาลีวรรณ
4. ครูวราภรณ์ สืบสุยะ
5. ครูณภัทร บัณฑิตคุณานนต์
6. ม.ชลธวัช มหายศนันท์ (IE)
7. ครูสุพิญช์ญา อินนันต์
8. ครูวารุณี ธิจิตตัง
9. ม.ปริญญา นฤประชา
10. ครูพรพิมล ก้อนแก้ว
11. ครูกฤศมณ สาสี
12. ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล
13. ม.ขวัญชัย แจ้ใจ
14. ครูหทัยทิพย์ จำแนกรถ
15. ม.เมธี สงวนทรัพย์ (IE)
16. ครูณัฐชยา พอพิน
17. ครูสิรินาฏ จอมสวรรค์
18. ครูอาสยา พรหมศร
19. ม.นเรนฤทธิ์ ต๊ะต๊องใจ
20. ม.พิพัฒน์ ทักษอุดม
21. ม.อัสนี นกน้อย
22. ม.ณัฐวัฒน์ ชนะศึก
23. Mr.Siad Kadura (IE)
24. Ms.Claudilene Melendre (IE)