ปาฐกถาพิเศษ และการประชุมสัมมนาสภาการศึกษา 2562
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

วันอาทิตย์ที่ 18 ถึงวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

ปาฐกถาพิเศษที่ 1 หัวข้อ “โลกเปลี่ยน”
ปาฐกถาพิเศษที่ 2 หัวข้อ “สมณสาสน์ เรื่องการชื่นชมยินดีในความจริง”
ปาฐกถาพิเศษที่ 3 (ปาฐกถาพิเศษจากภาครัฐ) หัวข้อ “การศึกษาเอกชนในโลกอนาคต”

ประชุมที่ 1 หัวข้อ “สมณลิขิต CHRISTUS VIVIT (พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์)”
ประชุมที่ 2 หัวข้อ “5 เทรนด์ เทคโนโลยีในสนามการเรียนรู้”
ประชุมที่ 3 หัวข้อ “บริหารโรงเรียนอย่างไรเพื่อสร้าง Active Citizen กรณีศึกษาประเทศ เยอรมัน อิราเอล ญี่ปุ่น”
ประชุมที่ 4 หัวข้อ “พลังสมอง…ศักยภาพสู่ความสำเร็จ”
ประชุมที่ 5 หัวข้อ”คุณธรรมในยุค 5.0″
ประชุมที่ 6 หัวข้อ “สร้างเด็กไทยยุคใหม่”
ประชุมที่ 7 หัวข้อ “ผู้นำแห่งอนาคต”
ประชุมที่ 8 หัวข้อ “ทิศทางการศึกษาในอนาคต สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต”