เอกลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

“การจัดการศึกษาตามวิถีมงฟอร์ต”

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาสู่ระดับสากล และการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน จึงได้จัดทำแผนภูมิที่แสดงถึง ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียนเป็นวัฏจักรแห่งการพัฒนาตามแผนภูมิ

จากแผนภูมิดังกล่าว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเป็นบุคคลที่ครบทั้ง 5 มิติ กล่าวคือ มิติทางสังคม ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตวิญญาณ โดยยึดหลักและกระทำทุกอย่างเพื่อ “พระเจ้าเท่านั้น” โดยมีปรัชญาของโรงเรียน คือ

1) จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต

2) LABOR  OMNIA VINCIT วิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียนดำเนินการตามวัฏจักร เริ่มจากทบทวนความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อจะได้มีมุมมอง ท่าที สิ่งแวดล้อมภายนอก และนำมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่เอื้ออำนวย ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดได้พัฒนาตนครบทั้ง 5 มิติเพราะโรงเรียนมีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีชีวิต มีจิตวิญญาณ ที่สามารถหยั่งรู้ และพัฒนา กล่าวคือ มีประกายพระเจ้า มีพุทธะและขุมทรัพย์ในตน หมายถึง การมุ่งสู่สัจธรรมและความรักสากล โดยการนำความเชื่อดังกล่าวมาอบรมจัดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สำคัญได้นำมาบูรณาการผ่านการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายร่วมกับเพื่อนในโรงเรียน และสัมผัสชีวิต จุ่มตัว ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในชุมชน องค์กร สิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็นการเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงที่ส่งผลให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน องค์กร ชุมชน ก็จะเรียนรู้ร่วมกัน ที่สำคัญมีหน้าที่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในการพัฒนาโลกสากลบนพื้นฐานปรัชญาของโรงเรียน

ขณะเดียวกัน ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำต้องตระหนักในการพัฒนาตนเองร่วมกับเพื่อนมนุษย์ ด้วยการเคารพศักดิ์ศรีของตน มีอิสรภาพ ธรรมสิทธิ และพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ยุติธรรม มีสันติภาพ และเสรีภาพ เมื่อครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้เข้าสู่กระบวนการร่วมกันรับผิดชอบต่อโลกสากล สิ่งแวดล้อม และผู้อื่นแล้ว บุคลากรทุกคนก็จะเผชิญกับโลก ข้อมูล และประสบการณ์ต่างๆ  สิ่งดังกล่าวก็จะกลับมาสู่กระบวนการทั้งมวลในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนก็จะนำผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่วงจรเพื่อแสวงหาและพัฒนาต่อไป กระบวนการดังกล่าวได้ประจักษ์ต่อเพื่อนมนุษย์ โรงเรียน องค์กร สิ่งแวดล้อม และโลกสากลจะค้ำจุนและส่งเสริมกันและกันเป็นวัฏจักรแห่งการพัฒนา สิ่งที่พึงตระหนักในวงจรของกระบวนการนี้ คือ ขณะที่โรงเรียนนำผู้เรียนให้เข้าร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ นั้น จะต้องคำนึงถึงภูมิหลัง และประวัติศาสตร์ของบุคคลของโรงเรียนด้วย เช่นเดียวกัน เมื่อโรงเรียนร่วมกับองค์กรอื่นมุ่งพัฒนาโลกสากลนั้น จำเป็นต้องขับเคลื่อนไปภายในกรอบหรือบริบทเฉพาะที่ไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของตน หรือหลงประเด็น เมื่อกระบวนการดังกล่าวได้ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนภูมิได้อย่างชัดเจน ประสบการณ์จากโลกสากลจะช่วยขยายมุมมอง ท่าที และวิสัยทัศน์ของทุกองค์ประกอบให้เปิดมิติต่างๆ ได้กว้าง และมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดวงจรของการมุ่งสู่สัจธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์วิทยาลัย

“อิ่มเอิบ  อบอุ่น  อารี  มีคุณธรรม  คุณภาพสากล”

 1. อิ่มเอิบ : คือการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกมิติ  ทั้งสังคม  ร่างกาย  ปัญญา  อารมณ์ และจิตวิญญาณ
  1.1  มิติทางร่างกาย คือ ร่างกายเติบโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดี แข็งแรง
  1.2  มิติทางอารมณ์ คือ มีสุนทรียภาพ ดุลยภาพ และความมั่นคงทางอารมณ์ แสดงอารมณ์อย่างเหมาะสมในแต่ละบริบท
  1.3  มิติทางสังคม คือ มีทัศนคติและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ระบอบ ระบบ องค์กร และเพื่อนมนุษย์อย่างเหมาะสม
  1.4  มิติทางปัญญา คือ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีเหตุผล มีทักษะ กระบวนการ มีวิจารณญาณในการพัฒนา และใช้ภูมิปัญญาของตน ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์
  1.5 มิติทางจิตวิญญาณ  คือ ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของศาสนา และพระเจ้าที่ตนนับถือ
 2. อบอุ่น : คือ เป็นบุคคลที่พึ่งพิงได้  น่าอยู่  น่าใกล้ชิด
 3. อารี คือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  รู้จักนำตนเองออกเป็นผู้ให้แก่สังคมและเพื่อนมนุษย์
 4. มีคุณธรรม : คือ มีความดี ความสุขในตน
 5. คุณภาพสากล : คือ มีทักษะ มีความรู้  ความสามารถเพียงพอและดำรงตนอยู่ได้ในโลกสากล