ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 28 / 2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4 – 15 มกราคม 2565 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 <img src="https://swis.montfort.ac.th/files/icons/temp_page_1/new1.gif">