ประกาศ 3/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามแนวทาง “MC WE GO SMART & SECURE” ปีการศึกษา 2564<img src="https://swis.montfort.ac.th/files/icons/temp_page_1/new1.gif">

ดาวน์โหลดเอกสาร >> Click