1. ครูภคอร เตชะดำรงธรรม
2. ครูดาราภรณ์ เกิดนพคุณ
3. Mr.Li Yuejian
4. ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว
5. ครูนภัสกร บางสายน้อย
6. ครูกมลชนก พิณชัย
7. Ms.Yuka Yoshida
8. ครูศิริขวัญ แก้วแย้ม
9. ม.เอนก โชคศิริวุฒิกุล
10. ครูอริญชย์ ชัยปริพรรห์
11. ครูสุชาวดี ยั่งยืน
12. ครูวิชุดา งามแว่น
13. ม.จรัญ แสงอาทิตย์
14. ครูรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ
15. ครูทัศนีย์พร สุขโชติ
16. ม.นิคม พุทธิมา
17. ม.ปิยะ ไชยอ้าย
18. ม.กุลภาค วิชา
19. ครูนงลักษณ์ คำไทย
20. ครูสมรัก ปริยะวาที
21. ครูกฤตยา ทิพย์เกษร
22. ม.ณัฐพงษ์ เมตตา
23. ม.ปริญญากร กุศล
24. ครูประภาศรี ทาขุน
25. ม.กิติศักดิ์ จันกัน
26. ครูชฎาพร สมนาม
27. ม.นะโรดม อินต๊ะปัน
28. ม.ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์