1. ครูสุภาพร กาวิล
2. ครูพัชรี กังวาลไกล
3. ครูสุชาวดี ยั่งยืน
4. ครูมนต์รักษ์ โชคพิพัฒน์พร (IE)
5. ครูสุชัญญา รัตนสุนทรมณี
6. ครูเจนจิรา ดวงแก้ว
7. ม.มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง
8. ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม
9. ม.นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร
10. ม.ผไท ชัยนำ
11. ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์
12. ครูอภิษฎา โพธิกลาง (IE)
13. ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ
14. ครูศิริพร พรพิพัฒน์ไพบูลย์
15. ครูธารินทร์ สุขเกษม
16. ม.ฐานกร เทรเวส
17. ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา
18. ครูพรจิตต์ รังสรรค์
19. Mr.Rene Simblante Saromines (IE)
20. Ms.Gyem Om (IE)