ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 19/ 2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 161/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564<img src="https://swis.montfort.ac.th/files/icons/temp_page_1/new1.gif">

ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 18/ 2564 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคน สำหรับโรงเรียนเอกชน<img src="https://swis.montfort.ac.th/files/icons/temp_page_1/new1.gif">

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 16 / 2564 เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้โรงเรียนตรึงค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ฯ <img src="https://swis.montfort.ac.th/files/icons/temp_page_1/new1.gif">

ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 15 / 2564 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 93/2564 (วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564) <img src="https://swis.montfort.ac.th/files/icons/temp_page_1/new1.gif">

แนวปฎิบัติการเรียนการสอน PHASE 8 ระหว่างวันที่ 2 &#8211 […]

ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 14 / 2564 เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 – วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 <img src="https://swis.montfort.ac.th/files/icons/temp_page_1/new1.gif">

ข้อควรระวัง : ในช่วงที่หยุด 5 วัน ขอเน้นย้ำอย่าไปในพื้น […]