ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 15 / 2564 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 93/2564 (วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564) <img src="https://swis.montfort.ac.th/files/icons/temp_page_1/new1.gif">

แนวปฎิบัติการเรียนการสอน PHASE 8 ระหว่างวันที่ 2 &#8211 […]