ผู้บริหารและบุคลากร

ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ภราดาศิริชัย ผังรักษ์

รองผู้อำนวยการ

ครูดาริษา แสงสินธุ์

หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ

มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Technology and Innovation Center) 

งานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ & การสื่อสารดิจิทัล ได้แก่ เว็บไซต์,เฟสบุ๊ก,IG,TW,ระบบ SWIS

มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา

งานดูแลระบบ เครือข่าย แม่ข่าย อินเตอร์เน็ต และจัดหาหรือเขียนโปรแกรม (Programmer)

มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล

งานผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร (ผลิตสื่อ New Media,Social Media เฟสบุ๊ก,IG,TW)

มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง

งานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ (ระบบ SWIS และ SMART OFFICE )

มาสเตอร์ธีระพงษ์ มณีวรรณ

งานติดตั้ง ควบคุม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพวง กล้องวงจรปิด และซ่อมอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์

มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน

งานติดตั้ง ควบคุม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพวง กล้องวงจรปิด และซ่อมอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์

มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ

งานติดตั้ง ควบคุม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพวง กล้องวงจรปิด และซ่อมอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์

คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน

มาสเตอร์ทศพล โฆษิตพล

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ  (ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา) 

มาสเตอร์วรินทร วสุวัต

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ งาน English Programme (ศึกษาปริญญาเอก สื่อและนวัตกรรม มช.)

ครูสมรัก ปริยะวาที

หัวงานจัดการเรียนการสอน (ครูผู้สอน Animation 2 D)

มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล (Programmer)

มาสเตอร์เดชา นันเปรย

ผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครูสอนคอมพิวเตอร์)  

มาสเตอร์กุลภาค วิชาอัครวิทย์

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.6 (AR,VR,Metaverse)

มาสเตอร์ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.3 (หุ่นยนต์)

มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (Robotic and STEM Studies EP) 

มาสเตอร์ณัฐพงศ์ หอมอ่อน

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.1 (หุ่นยนต์)

ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.3 

ครูฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.5 (Animation 2 D)

ครูวารุณี ธิจิตตัง

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (Robotic and STEM Studies EP) 

ครูพรสุดา หอมอ่อน

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.1 (หุ่นยนต์)

ครูนงลักษณ์ คำไทย

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.6 (AR,VR,Metaverse)

มาสเตอร์จรัญ แสงอาทิตย์

ครูผู้สอนวิทยาศาตร์ ม.6  (ตัวแทนครูผู้เชี่ยวชาญ Smart Classroom)

มาสเตอร์กุลธร เกษรสุวรรณ์

ครูผู้สอนวิทยาศาตร์ ม.5  (ตัวแทนครูผู้เชี่ยวชาญ Smart Classroom)