เกี่ยวกับ DITC

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Technology and Innovation Center : DTIC)

 • ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าสำคัญ คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโน  โลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกรูปแบบ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง และมีมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

 • 1.การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 • 2.การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
 • 3.การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงของโรงเรียน
 • 4.การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในโรงเรียน

เป้าหมาย (Goals)

 • 1.พัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนและบุคลากร
 • 2.ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • 3.ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือและแหล่งการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
 • 4.พัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนโรงเรียนเป็น Residential School
 • 5.นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้าศึกษาในโรงเรียนมากขึ้น
 • 6.นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการจัดการของโรงเรียนให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • 7.การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่มีคุณภาพของโรงเรียน
 • 8.ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพสูง
 • 9.การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • 10.นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนระบบความสะดวกและความปลอดภัย