ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี งานพยาบาล และบุคลากรร่วมมือกันจัดทำเจลแอลกฮอล์ และสบู่อนามัยสำหรับล้างมือ (เมื่อวานนี้)
ประมวลภาพการจัด Workshop และอบรมการจัดทำแผนการสอนให้แก่ครูผู้สอนชาวต่างชาติ แผนการเรียน EP International (27 พ.ค. 2563)
ประมวลภาพการอบรมทบทวนการสอนในระบบ Online ให้แก่ครูผู้สอนชาวต่างชาติ แผนการเรียน EP International (26 พ.ค. 2563)
ประมวลภาพการอบรม การเขียนแผนงานและโครงการ ลงในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายบริหารทั่วไป (26 พ.ค. 2563)