ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563
(29/กันยายน/2563 ::
จาก งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ))      
งานแนะแนว จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ และฝึกอบรมการกู้ชีพ CPR ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ณ โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล จ.ลำพูน
(29/กันยายน/2563 ::
จาก งานแนะแนว)      
งานแนะแนวจัดสอบ IELTS Pretest ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 4 - 6
(29/กันยายน/2563 ::
จาก งานแนะแนว)      
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 25623
(22/กันยายน/2563 ::
จาก งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ))      
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563
(16/กันยายน/2563 ::
จาก งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ))      
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (31 สิงหาคม 2563)
(01/กันยายน/2563 ::
จาก งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ))      
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที 24 - 28 สิงหาคม 2563
(31/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานนโยบายและแผน)      
ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือน้ำท่วมพี่น้องชาวสุโขทัย
(27/สิงหาคม/2563 ::
จาก ธุรการฝ่าย (ฝ่ายกิจการนักเรียน))