รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)
ปรับปรุงสวนวรรณคดี
วางแผนการจัดทำงบประมาณปี และแนะนำแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่าย
นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการจัดทำรูปเล่มการสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปีแก่หน่วยงานในฝ่าย
บันทึกและสรุปค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเป็นประจำเดือน
สรุปงบประมาณ ติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำเดือน
สรุปงบประมาณใบสั่งซื้อพัสดุครุภัณฑ์ และเบิกวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองตามแผนปฏิบัติการประจำปี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ( 1 ต.ค.63 - 30 ม.ค. 64). 63 )