การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนต่างสถาบัน โดยมีหลักสูตร/แผนการเรียน/โครงการ ดังนี้

 • รอบแทรกชั้น ม.1 – ม.5
  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2562
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (Gifted) รอบที่ 2 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
  เปิดรับสมัคร ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562, ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2562
 • สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 รอบภายนอก (สำหรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนต่างสถาบัน)
  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 13 กันยายน 2562
 • สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 รอบภายใน (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เท่านั้น)
  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 23 สิงหาคม 2562
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (Gifted) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
  Gifted ม.1 และ ม.4 รอบ Portfolio เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2562
  Gifted ม.1 และ ม.4 รอบ รับตรง เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562
 • โครงการทุนเรียนดี ฟรี 100% ม.1 และ ม.4
  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 – 28 มิถุนายน 2562

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนของแต่ละหลักสูตร/แผนการเรียน/โครงการ ที่เปิดรับ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ โทร. 0 5324 5570-5 ต่อ 102, 111, 310