การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนต่างสถาบัน โดยมีหลักสูตร/แผนการเรียน/โครงการ ที่กำลังเปิดรับสมัครในรอบนี้ ดังนี้

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนของแต่ละหลักสูตร/แผนการเรียน/โครงการ ที่เปิดรับ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ โทร. 0 5324 5570-5 ต่อ 102, 111, 310