ประวัติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
รายละเอียด


พ.ศ. 2475 ปีก่อตั้ง
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลได้มาก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองความต้องการของท่านมุขนายก เรอเนแปรอส ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่ดินให้ พร้อมทั้งให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยไม่คิดดอกเบี้ย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932)  โดยมีบาทหลวงเรอเนเมอนีเเอร์ เป็นผู้จัดการ และท่านภราดาซีเมออน ริโคล เป็นอธิการคนแรก ภราดาแอมบรอซิโอ เป็นรองอธิการ และมีภราดายอห์น หลุยส์ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียน บนเนื้อที่ที่ซื้อจากหลวงอนุสารสุนทร ซึ่งอยู่ห่างจากโบสถ์พระหฤทัย ไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร

พ.ศ. 2476 ย้ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่แห่งใหม่บนอาคารเรียน 2 ชั้น ยาว 46 เมตร เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2476 ขณะนั้นโรงเรียนมีพื้นที่ 12 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา ทิศตะวันออกติดแม่น้ำปิง ทิศตะวันตกติดถนนเจริญประเทศ มีสนามฟุตบอลอยู่หน้าอาคารอำนวยการ และมีอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียลอยู่ระหว่างอาคารทั้งสองอาคาร มีนักเรียนเริ่มแรกจำนวน 116 คน

 

พ.ศ. 2489 ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียน จำนวน 400 คน

พ.ศ. 2492 เปิดชั้นเรียนเพิ่ม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะนั้นเรียกการศึกษาในระดับนี้ว่า “เตรียมอุดมศึกษา”

พ.ศ. 2513 ย้ายแผนกประถม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น แผนกประถม และแผนกมัธยม โดยย้าย แผนกประถมไปอยู่ที่ถนนช้างคลานในที่ดินประมาณ 9 ไร่ และได้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7

พ.ศ. 2518 รับนักเรียนหญิง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาโดยรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังคงรับเฉพาะนักเรียนชาย

พ.ศ. 2527 ย้ายโรงเรียน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้ย้ายไปตั้งในที่แห่งใหม่บนถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา ใกล้โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ในเนื้อที่ 50 ไร่ และเปิดเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ย้ายจากถนนช้างคลาน มาที่ถนนเจริญประเทศ (มัธยมเดิม) และเปิดเรียนในปีการศึกษาเดียวกัน (ปีการศึกษา 2528) มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีเฉพาะนักเรียนชาย

พ.ศ. 2529 รับเสด็จฯ พิธีเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม แห่งใหม่
เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมอย่างเป็นทางการ

พ.ศ. 2532 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533 รับเสด็จฯ เปิดงานวันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เป็นองค์ประธานเปิดงาน“วันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

พ.ศ. 2536 รับเสด็จฯ ฉลอง 60 ปี / โรงเรียนอุทยานการศึกษา / รางวัลห้องสมุดดีเด่น
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียนเอ็มมานูเอล ณ โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีเดียวกันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เป็นโรงเรียนอุทยานการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในฐานะเป็นห้องสมุดซึ่งมีผลงานดีเด่นประจำปี โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

พ.ศ. 2539 รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรี โดยวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัยและโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

พ.ศ. 2540 วงดุริยางค์ได้รับการคัดเลือกไปแสดงผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้แสดงคอนเสิร์ตและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Family Festival Band Feast ณ สนามกีฬา Rose Bowl, รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงฟรีคอนเสิร์ต “Montfort : The Symphonic Version” และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ Japan America Theatre , Little Tokyo , รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2541 วงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้รับคัดเลือกจากองค์กร Pasadena Tournament of Roses ให้เข้าร่วมบรรเลงในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ Rose Parade ครั้งที่ 109 ณ เมือง Pasadena รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประเภทสามัญศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) พ.ศ. 2542 มีระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2542 – 2546) ได้บูรณาการกิจกรรมกับกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดตั้งหน่วยงานอภิบาลเพื่อนำนักเรียนออกผสานชีวิตสู่ชุมชนครั้งแรก ค้นหาขุมทรัพย์ในตน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งให้นักเรียนและบุคลากรเป็นบุคคที่ “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล”

พ.ศ. 2544 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2 และผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก (5 โรงเรียนนำร่อง) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2544 – 2548)
วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดวง BIG BAND (JAZZ) นักเรียน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท จากการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ครั้งที่ 3 ( 3rd ASIAN SYMPHONIC BAND COMPETITION BANGKOK, THAILAND 2001) ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้ฉลองครบรอบ 72 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 72 ปีแห่งการก่อตั้ง โดยมีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (มว.3787) มาเป็นประธานในพิธี และเริ่มเปิดสอนหลักสูตร English Programme ทั้งแผนกประถมและแผนกมัธยม

พ.ศ. 2549 ได้รับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. รอบ 2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 ปีการศึกษา 2549 – 2553  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ ไทย-จีน ครบรอบ 30 ปี โดยได้รับความร่วมมือจาก Yuxi Teacher College มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะนาฏศิลป์จีนมาแสดงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านมิตรภาพ ไทย – จีน อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน

พ.ศ. 2550 ฉลองครบรอบ 75 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้ง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดอาคารเซนต์แมรี่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการดีเด่น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีการบริหารจัดการ “ดีเด่น” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2554 ณ วันที่ 19 เดือนมกราคม 2554
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน รอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ผลการประเมินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อยู่ในระดับดีมาก

พ.ศ. 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน English Programme มาเป็น Montfort College Cambridge Programme และมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานสากล (Global Tutorial Class)

พ.ศ. 2558 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นเมือง ประจำปีพุทธศักราช 2558 “ระดับจังหวัด” โดยสำนักงานวัฒนธรรม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน O-Net จัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Cambridge การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ (Computer in English & International Certification) โดยใช้หลักสูตรคอมพิวเตอร์ (SUITS: School-University-Industry-Tie-up Scheme) ของ Bharathidasan University ประเทศอินเดีย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ทำการเปิดสอนวิชาเพิ่มเติมเลือกภาษาฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนการสอน Global Tutorial Class ม. 1 – 5 เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้ทำแบบฝึกหัดและทำข้อสอบ ตามมาตรฐาน Cambridge

พ.ศ. 2559 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจ เพื่อธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 12 อนุกรรมการเพื่อทบทวนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

พ.ศ. 2560 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อนุมัติเปิดแผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย