ข่าวลำดับที่ :
75
หัวข้อข่าว :
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 /2544
วันที่ :
7 พฤศจิกายน 2544
กำหนดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2544
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารโรงอาหาร
7.30 น. - 8.30 น. ลงทะเบียน
8.30 น. - 9.30 น. การบรรยายพิเศษ โดย อ.ปรีชา นิพนธ์พิทยา
9.30 น. - 10.00 น. สมาคมผุปกครองและครู , สมาคมศิษย์เก่า
10.00 น. - 10.30 น. ABAC poll พบผู้ปกครอง
10.45 น. - 12.00 น. พบครูประจำชั้นและรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ที่ห้องเรียนชั้น ม.3/1 - ม.3/7

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนขั้น ม.1 และ ม.2 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารโรงอาหาร
12.00 น. - 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 น. - 14.00 น. การบรรยายพิเศษโดย อ.ปรีชา นิพนธ์พิทยา
14.00 น. - 14.30 น. สมาคมผู้ปกครองและครู , สมาคมศิษย์เก่า
14.30 น. - 15.00 น. ABAC poll พบผู้ปกครอง
15.15 น. - 16.30 น. พบครูประจำชั้นและรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ที่ห้องเรียนชั้น ม.1/1 - ม.1/ 7และ ม.2/1 - ม.2/7

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2544
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารโรงอาหาร
7.30 น. - 8.30 น. ลงทะเบียน
8.30 น. - 9.30 น. การบรรยายพิเศษโดย อ.ปรีชา นิพนธ์พิทยา
9.30 น. - 10.00 น. สมาคมผู้ปกครองและครู , สมาคมศิษย์เก่า
10.00 น. - 10.30 น. ABAC poll พบผู้ปกครอง
10.45 น. - 12.00 น. พบครูประจำชั้นและรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ที่ห้องเรียนชั้น ม.6/1 - ม.6/11

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารโรงอาหาร
12.00 น. - 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 น. - 14.00 น. การบรรยายพิเศษโดย อ.ปรีชา นิพนธ์พิทยา
14.00 น. - 14.30 น. สมาคมผู้ปกครองและครู , สมาคมศิษย์เก่า
14.30 น. - 15.00 น. ABAC poll
15.15 น. - 16.30 น. พบครูประจำชั้นและรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ที่ห้องเรียนชั้น ม.4/1 - ม.4/7 และ ม.5/1 - ม.5/7

หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามเวลาของแต่ละระดับชั้น หรือท่านมีบุตรหลานเรียนอยู่ต่างระดับชั้น ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมประชุมตามเวลาที่ท่านสะดวกได้ โดยกรุณาแจ้งวันและเวลาที่เข้าร่วมประชุมได้ เพื่อทางโรงเรียนจะได้จัดเตรียมการรับผลการเรียนให้แก่ท่านต่อไป
โดยหน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์