ข่าวลำดับที่ :
627
หัวข้อข่าว :
กรีฑาสีมงฟอร์ต ปี 54 เน้นพลังความสามัคคี
วันที่ :
22 มิถุนายน 2554
           มงฟอร์ตจัดกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2554  เน้นการแข่งขันกรีฑาสีเป็นกิจกรรมหนึ่งในการ

รณรงค์ให้ทุกคนตระหนัก “พลังแห่งความสามัคคี  Power of Harmony” และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ครบ  84  พรรษา   ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้เรียน

ได้ออกกำลังกาย  เพราะมีส่วนช่วยพัฒนา  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม


 
           โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  กำหนดจัดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 45  ประจำปีการศึกษา 2554
     
ระหว่างวันที่ 23 - 24  มิถุนายน 2554  ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   โดยในปีการศึกษานี้
  
ทางโรงเรียนโดยคณะผู้บริหาร   คณะครู   บุคลากร   และนักเรียน  ต่างก็เห็นความสำคัญของความรัก
  
ความสามัคคีในหมู่คณะ  และสังคม  ตลอดจนสันติภาพของมวลมนุษย์    จึงมีความเห็นชอบในการจัด

กิจกรรม กรีฑาสี เป็นกิจกรรมหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักคือ “ พลังแห่งความสามัคคี  Power
 
of Harmony”    เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันภายใต้บรรยากาศแห่งมิตรภาพ และความ

เอื้ออาทร  ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์พภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม

           นายผไท  ชัยนำ  หัวหน้างานกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  กล่าวถึงการจัดการแข่งขันกรีฑา

สีครั้งนี้ว่า  “ทางโรงเรียนได้จัดการแข่งขันกรีฑาสีขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา   และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่
 
45 แล้ว  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ  และอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ตลอดจน

พัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ     เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย  และการเล่น

กรีฑาเพื่อสุขภาพ  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพที่มีในหมู่คณะให้กับนักเรียน   เพื่อให้นักเรียนได้นำ

ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางด้านกรีฑาไปใช้ให้เป็นประโยชน์และฝึกให้นักเรียนรู้จักระเบียบ กฎ
 
กติกา  มีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง  รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้อภัย    เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักทำงานเป็น

หมู่คณะ  ฝึกการเป็นผู้นำ  และผู้ตามที่ดี   รวมทั้งสร้างความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กับ

นักเรียน   เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้สิทธิ   และเสรีภาพในขอบเขตในการแสดงความคิดเห็น  หรือ

สร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม  และท้ายสุด  ก็เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก และความ

ประทับใจในสถาบัน”

           นายผไท  กล่าวต่ออีกว่า  “สำหรับในปีการศึกษานี้  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  แบ่งนักเรียน

ออกเป็นสีต่าง ๆ รวม 11 กลุ่มสี  คือ  สีเหลือง   สีเขียว   สีชมพู  สีแดง   สีม่วง   สีน้ำเงิน  สีฟ้า  สีแสด
  
สีทอง  สีน้ำตาล  และสีขาว  ทำการแข่งขันทั้งประเภทลู่และประเภทลาน    นอกจากนี้ก็ยังมีการประกวด

ขบวนพาเหรด  ลีดเดอร์  และกองเชียร์   ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่
   
สำหรับในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554   โดยได้รับเกียรติจาก  นาย

บุญเลิศ  บูรณุปกรณ์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2515  เป็น

ประธานในพิธี   นักกีฬาอาวุโสได้รับเกียรติจาก นายไพรัส  จิโนรส  ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2523  กล่าวนำ

คำปฏิญาณตน  นักกีฬาวิ่งคบเพลิง ได้แก่ นายนำโชค  จันต๊ะคาด นักเรียนชั้น ม.6/10 นักกีฬาขี่ม้าเยาวชน

ทีมชาติไทย    น.ส.ภัณฑิรา  ทั้งสุข  นักเรียนชั้น ม.6/2  นั กกีฬายิงปืนเยาวชนทีมชาติไทย  น.ส.ธนัชพร

เชาวน์วิทยางกูร  นักเรียนชั้น ม.6/7  นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย และน.ส.วราลี  ศิริไกรวัฒนาวงศ์ นักเรียน

ชั้น ม.6/12  นักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติ  เป็นผู้แทนนักกีฬา

            สำหรับพิธีปิดการแข่งขันในวันเดียวกันนี้   ได้รับเกียรติจาก  ภราดาอาจิณ  เต่งตระกูล  ผู้อำนวย

การโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธี  พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้แก่สีที่ชนะการแข่งขันในแต่ละ

ประเภท”  นายผไท  กล่าวทิ้งท้าย

 
โดยหน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์