ข่าวลำดับที่ :
537
หัวข้อข่าว :
MC จัดพิธีถวายราชสดุดี และ Big Cleaning ในวันแม่
วันที่ :
8 สิงหาคม 2550
                  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  โดยฝ่ายกิจการนักเรียน  ร่วมกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์   กำหนดจัดพิธีถวายราชสดุดี

กิจกรรม “Big Cleaning Day” และกิจกรรมต่าง ๆ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครอง นักเรียน  และพี่น้องชุมชนชาวมงฟอร์ต เข้าร่วมกิจกรรม
  
ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550
  
                    ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว     เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์     พระบรมราชินีนาถ
   
เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่  เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม  และเพื่อให้นักเรียนรู้จักเสียสละ แบ่งปัน  มีส่วนร่วม

กิจกรรม และอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
  
                    โดยกิจกรรมดังกล่าว  ทางโรงเรียนจะได้จัดการประกวดบอร์ดวันแม่  ในหัวข้อ “”พระคุณของแม่”   การประกวด

แข่งขันวงดนตรีสากล  โดยใช้บทเพลงเกี่ยวกับ “พระคุณแม่” ในการแข่งขัน  การเขียน “ไปรษณีบัตรสื่อรักถึงแม่” เพื่อจัดส่งถึง

คุณแม่ของนักเรียน  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทั้ง 5 ระดับชั้น  ระดับชั้นละ 9 รูป  และ English Program จำนวน 5 รูป
  กิจกรรม  “Big Cleaning Day” ****************** กำหนดการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ *****************

************************************ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ********************************

******************************************** วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550 ***************************************08.00-08.20 น. : นักเรียนทุกระดับขั้นเข้าแถวเคารพธงชาติ

08.20-08.30 น. : ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  คณะกรรมการผู้ปกครอง นักเรียน  พี่น้องชุมชน

****************** ชาวมงฟอร์ต  เดินทางเข้าสู่บริเวณพิธี

08.30-10.00 น. : พิธีถวายราชสดุดี  ตามลำดับดังนี้

***************** : ประธานเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

***************** : ประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดี

****************** : เพลงสรรเสริญพระบารมี

***************** : เพลงสดุดีมหาราชา

***************** : พิธีสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์พิธีเทิดพระคุณแม่  ตามลำดับดังนี้

***************** : มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดจัดบอร์ดแต่ละระดับชั้น

***************** : ตัวแทนแม่แต่ละระดับชั้น  กล่าวให้ข้อคิดแก่นักเรียน

***************** : ตัวแทนนักเรียนมอบพวงมาลัยมะลิให้ตัวแทนแม่พิธีทำบุญตักบาตร  ตามลำดับดังนี้

***************** : ผู้ประสานงานนำไหว้พระสวดมนต์  กล่าวคำอาราธนาศีล สมาทานศีล

***************** : ผู้ประสานงานกล่าวนำคำถวายอาหาร / จตุปัจจัย

***************** : คณะครู และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร

***************** : พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา

***************** : เสร็จพิธี

10.00-11.30 น. : กิจกรรม “Big Cleaning Day”หมายเหตุ 

 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง  แต่งกายเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์

 นักเรียนแต่งกายชุดพื้นเมือง  และร่วมตักบาตรบริเวณถนนหน้าโรงเรียน

 นักเรียนชมการประกวดวงดนตรี  เนื่องในวันแม่  ตั้งแต่เวลา 11.30-12.50 น.

 นักเรียนทุกระดับชั้นเริ่มเรียนเวลา 13.00 น.

โดยหน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์