ข่าวลำดับที่ :
481
หัวข้อข่าว :
สรุปผลประกวดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้
วันที่ :
24 สิงหาคม 2549
************************* สรุปผลการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ***************************

************************************** ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ******************************************

******************************* ระหว่างวันที่  16 – 20  สิงหาคม  2549 *******************************1.  โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง   การศึกษาอัตราการอยู่รอดของกุ้งฝอย และการเพิ่มน้ำหนักของกุ้งฝอยด้วย

อาหารต่าง ๆ    สาขาชีวภาพ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้จัดทำ

1.  นายวิภูวนัตถ์ ภักดี ชั้น  ม.5/3

2.  นายณัฐดนย์ ธัญวงศ์ ชั้น  ม.5/3

3.  นายทักษ์            ธงนำทรัพย์    ชั้น  ม.5/3

ครูที่ปรึกษา ม.จักรพงษ์  บุญตันจีน
  
      รางวัลที่ได้รับ    รองชนะเลิศอันดับที่ 2
  
        เงินรางวัล       1,000  บาท

        รางวัลที่ได้รับ    ผ่านเกณฑ์ดี

        เงินรางวัล       800  บาท2.  โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง   แปรงลบกระดานขจัดฝุ่น  สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้จัดทำ

1.  เด็กชายจาตุรงค์ ตั้งธนวิชญ์         ชั้น  ม.3/2

2.  เด็กชายภานุวัฒน์ อินโปธา         ชั้น  ม.3/2

3.  เด็กชายกันต์ชนก กมลทิพย์วงศ์         ชั้น  ม.3/2

ครูที่ปรึกษา ม.จักรพงษ์ บุญตันจีน
  
                     รางวัลที่ได้รับ       ชมเชย

                      เงินรางวัล       500  บาท

                     รางวัลที่ได้รับ    ผ่านเกณฑ์ดี3.  โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง   พลังวัชพืชยับยั้งไมยราบ  สาขาชีวภาพ
  
ผู้จัดทำ

1.  เด็กชายมนภาส หะรารักษ์          ชั้น  ม.2/1

2.  เด็กชายธีรพัฒน์ คมแปงยศ          ชั้น  ม.2/2

3.  เด็กชายภีมเดช ประสิทธิวรเวทย์     ชั้น  ม.2/3

ครูที่ปรึกษา ม.จักรพงษ์ บุญตันจีน
  
                      รางวัลที่ได้รับ       ผ่านเกณฑ์ดี

                       เงินรางวัล       500  บาท4.  โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง   การศึกษาอิทธิพลของ Aloe vera ต่อการเจริญเติบโตของพืชในสภาพ

เพาะเลี้ยง  สาขาชีวภาพ
    
ผู้จัดทำ

1.  เด็กชายภัคพงศ์ รุ่งเรืองศรี ชั้น  ม.1/4

2.  เด็กชายณัทชยพงศ์ ศิลปะ ชั้น  ม.1/4

3.  เด็กชายพชร เหลืองอภิชน ชั้น  ม.1/4

ครูที่ปรึกษา ม.จักรพงษ์ บุญตันจีน
  
                     รางวัลที่ได้รับ       ผ่านเกณฑ์ดี

                      เงินรางวัล       500  บาท5.  โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง   ไม้จ๋าปลวกลาก่อน  สาขาชีวภาพ
    
ผู้จัดทำ

1.  เด็กชายพงศธร อมรเวชยกุล ชั้น  ม.3/2

2.  เด็กชายสมิชฌณ์ จันทรคง ชั้น  ม.3/2

3.  เด็กชายชวกร อมตวณิชกุล ชั้น  ม.3/2

ครูที่ปรึกษา ม.จักรพงษ์ บุญตันจีน
  
                     รางวัลที่ได้รับ       ผ่านเกณฑ์ดี

                     เงินรางวัล       500  บาท*************************** ผลการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ******************************1.  ชื่อกิจกรรม  การจัดสวนถาดแบบชื้น (ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์)

ผู้จัดทำ

1.  เด็กชายฉัตรชัย ศรีทองกร ชั้น  ม.3/3

2.  เด็กชายอมเรศ ธนพิทักษ์ ชั้น  ม.3/3

ครูที่ปรึกษา ครูศศิธร คำวินิจ

                     รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย

                      เงินรางวัล 200  บาท2.  ชื่อกิจกรรม  เครื่องดื่มสมุนไพร  (ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์)

ผู้จัดทำ

1.  นายกรวิทย์ มหาคุณวงศ์  ชั้น ม.4/1

2.  นายฌานชัย จังเกษม ชั้น ม.4/6

3.  นายนพดนัย ศิริมหาราช ชั้น ม.4/8

4.  นางสาวแสงเดือน พุทธรักษา ชั้น ม.4/3

5.  นางสาวกมลพรรณ เกียรติสิน ชั้น ม.4/3

6.  นางสาวอัจฉรา เผือกผล ชั้น ม.4/5

7.  นางสาววชิราพร แสนสม ชั้น ม.4/5

8.  นางสาวศยามล เทวินทร์ ชั้น ม.4/5

9.  นางสาวอัมพรสินธ์ สุขสกุล ชั้น ม.4/5

ครูที่ปรึกษา ครูสุนิสา จินะชิต

                     รางวัลที่ได้รับ รางวัลที่ 2

                      เงินรางวัล 700  บาท3.  ชื่อกิจกรรม   เครื่องดื่มสมุนไพร  (ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์)

ผู้จัดทำ

1.  เด็กชายณทพล จินะชิต ชั้น  ม.2/3
 
2.  เด็กธรรมนูญ จิระโสตถิกุล ชั้น  ม.2/3

ครูที่ปรึกษา ครูสุนิสา จินะชิต

                     รางวัลที่ได้รับ รางวัลการจัดนิทรรศการดีเด่น************************* การประกวดแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ************************ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  
ผู้เข้าแข่งขัน 1.  นางสาวแพรว ศิริจันทร์ชื่น ชั้น ม.6/A

ครูที่ปรึกษา ม.ตรัยธนา เชาวนปรีชา

                      รางวัลที่ได้รับ   รองชนะเลิศอันดับ 1

                       เงินรางวัล 1,500  บาท
 
โดยหน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์