ข่าวลำดับที่ :
146
หัวข้อข่าว :
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
วันที่ :
12 มิถุนายน 2545

หมวดภาษาต่างประเทศจัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการลงชื่อสมัครและชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 45 บาทได้ที่
ครูจินตนา เปี่ยมชัยวัฒน์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1
ครูสุนิสา สุขะหุต สำหรับนักเรียนชั้น ม.2
ครูอมรรัตน์ กรีพลฤกษ์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3
มาสเตอร์สุรชัย กุศลส่ง สำหรับนักเรียนชั้น ม.4
ครูอภินันท์ เดชะกันธ์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5
มาสเตอร์ประวิทย์ วนวัฒนากุล ิ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2545 กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหคม 2545
โดยหน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์