[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37> 


 [3475] รับมอบของที่ระลึก (12-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของที่ระลึกจากนักเรียน Assumption English School ,Singapore ในโอกาสที่ทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับในการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3474] เลือกตั้งคณะกรรมการนร. (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้น ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองในเรื่องประชาธิปไตยด้วย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3473] วิ่ง 800 เมตร (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยการวิ่ง 800 เมตร ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบในเวลา 3 นาที 15 วินาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3472] ลุกนั่ง (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบลุก-นั่ง ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 34 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3471] ดันพื้น (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบดันพื้น ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 22 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3470] ตรวจร่างกาย (12-June-2015)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหาร ตรวจร่างกายของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา นศท. จะต้องมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ พรบ.การรับราชการทหาร ในสถานีที่ 3 การตรวจร่างกาย (ตรวจโรค) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3469] วัดขนาดร่างกาย (12-June-2015)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหาร วัดรอบอก ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ตามเกณฑ์ส่วนสัมพันธ์ของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสถานีที่ 2 สถานีวัดขนาดร่างกาย ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3468] ยื่นหลักฐาน นศท. (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารตรวจสอบความถูกต้อง ในสถานีที่ 1ประชาสัมพันธ์ และสถานีตรวจหลักฐาน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3467] แสดงความยินดี Junior Chef (12-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายสุวิจักร พฤกษ์ทยานนท์ ชั้น ม.6/7 ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง Maim course Chicken Junior Chef และ Mail course Duck Junior Chef รางวัลชมเชย 2 รางวัล Maim course Meat, Beef, Lamb or Combination Junior Chef และ World Ocean Seafood Culinary จากการแข่งขันทำอาหาร Thailand Ultimate Chef Challenge 2015 ซึ่งจัดการแข่งขันโดย THAIFEX – World of Food Asia 2015 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3466] เขียน Dictation (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ผลัดเปลี่ยนกันเขียน Dictation 2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.40-08.10 น .ซึ่งฝ่ายวิชาการได้จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2558 โดยแต่ละระดับชั้นได้เริ่มเขียน Dictation ในสัปดาห์แรก ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ และห้องประชุมแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3465] นร.ชมรมคาทอลิกเข้าค่าย (12-June-2015)  *  
 
 
นักเรียนชมรมคาทอลิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ที่ 1-6 เรียนรู้และดำเนินตามวิถีชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในด้านการเสียสละเอื้อเฟื้อ ในค่ายคาทอลิก ครั้งที่ 22 “ให้ท่านปฏิบัติตามความยุติธรรมและรักความดีงาม และดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้าของท่าน” (มค 6:8) ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3464] ประชุมครูเดือน พ.ค. (31-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2558 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคมด้วย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3463] หารือชมรมครูอาวุโส (31-May-2015)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และตัวแทนคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เข้าเยี่ยมคาราวะภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อส่งรายชื่อคณะกรรมการครูอาวุโส ปีการศึกษา 2558-2559 และหารือในการทำงานของชมรมครูอาวุโสที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3462] แสดงมินิคอนเสิร์ต (31-May-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ จัดแสดงมินิคอนเสิร์ตให้นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส และแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ได้รับชมภายหลังจากการทำ workshop ณ ห้อง St.Cecilia อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3461] แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (31-May-2015)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส และแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ จาก workshop ต่างๆ ที่ทำร่วมกัน ด้วยการใช้ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ทักษะของดนตรี และเพลง ณ ห้อง St.Cecilia อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3460] สนใจเล่นดนตรีพื้นเมือง (31-May-2015)  *  
 
 
นักดนตรีวงสะล้อซอซึง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ที่สนใจเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนา ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีความเรียบง่าย ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน ณ ห้องดนตรีไทย อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3459] ชมดนตรีพื้นเมือง (31-May-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ชมการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองล้านนา วงสะล้อซอซึง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องดนตรีไทย อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3458] มอบของที่ระลึกครูฝรั่งเศส (31-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ครู Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ที่นำคณะครูและนักเรียนมาเยี่ยมชมโรงเรียน และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต ณ ห้อง St.Cecilia อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3457] มอบของที่ระลึกกงสุล (31-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ M.Thomas Baude กงสุลฝรั่งเศสกิตติมศักดิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส เชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ณ ห้อง St.Cecilia อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3456] เยี่ยมชมหอเกียรติยศ (31-May-2015)  *  
 
 
น.ส.พันไมล์ โรจนวิภาต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ เยี่ยมชมหอเกียรติยศ ซึ่งเป็นห้องที่แสดงถึงเกียรติยศและเกียรติภูมิของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3455] ต้อนรับ นร.รร.ฝรั่งเศส (31-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ในโอกาสมาทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานพระแม่มารีย์ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3454] แสดงความยินดี ผบ.มทบ.33 (31-May-2015)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และ ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคาราวะแสดงความยินดีกับ พลตรี โกศล ประทุมชาติ ที่ได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ณ มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3453] ค่ายคาทอลิก (31-May-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยงานอภิบาลและศาสนกิจ จัดกิจกรรมค่ายคาทอลิก ครั้งที่ 22 ให้แก่นักเรียนชมรมคาทอลิก ในหัวข้อ “ให้ท่านปฏิบัติตามความยุติธรรมและรักความดีงาม และดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้าของท่าน” (มค 6:8) เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกเรียนรู้หลักคำสอน และดำเนินชีวิตตามวิถีจิตของท่านนักบุญหลุยส์ ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3452] วาดภาพด้วยพู่กันจีน (28-May-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการวาดภาพ ฝึกการใช้พู่กันจีนผ่านหยดหมึกและปลายพู่กัน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมจีนที่ทรงคุณค่าและยังช่วยฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี ในการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยครูยูนาน เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-17 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3451] แข่งบาสสร้างสัมพันธ์ (28-May-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แข่งขันบาสเกตบอลสร้างสัมพันธภาพอันดีกับมิตรภาพต่างแดนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ผ่านประสบการณ์จริงด้วยการเปิดโลกทัศน์เข้าค่ายภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยครูยูนาน เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-17 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3450] นร.ทุนขงจื่อมงฟอร์ตเข้าค่ายฤดูร้อน (28-May-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมค่ายภาคฤดูร้อน เพื่อเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยครูยูนาน เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-17 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3449] เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก (28-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนัท เปี่ยมสุวรรณ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และทำคะแนนได้สูงสุดของภาคเหนือ รวมทั้งได้รับรางวัลแก้โจทย์พิเศษ (Best Solution) และนายรัฐกร คำศรี ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3448] รางวัลชีววิทยาโอลิมปิก (28-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายโชติระวี พิริยะคุณธร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง นายภูริณัฐ กาบย้อย ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3447] เปิดค่ายคาทอลิก ครั้งที่ 22 (28-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดค่ายคาทอลิก ครั้งที่ 22 “ให้ท่านปฏิบัติตามความยุติธรรมและรักความดีงาม และดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้าของท่าน” (มค 6:8) โดยนักเรียนชมรมคาทอลิกจะได้เรียนรู้เดินตามวิถีชีวิตของท่านนักบุญ ในการเสียสละเอื้อเฟื้อ และดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้า ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3446] ให้โอวาทเปิดปีการศึกษา 58 (28-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ในโอกาสวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3445] พรมน้ำเสก (28-May-2015)  *  
 
 
คุณพ่ออันดูรว์ เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย พรมน้ำเสกให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่ออวยพรให้มีพระหรรษทานและกำลังสำหรับการทำงาน ในวจนพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3444] วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 58 (28-May-2015)  *  
 
 
คุณพ่ออันดูรว์ เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558 เพื่อวอนขอพระพรจากองค์พระคริสต์เจ้า พร้อมทั้งฝากการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในความคุ้มครองของพระองค์ในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3443] ประชุมชี้แจงรับสมัคร นศท. (28-May-2015)  *  
 
 
ม.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร ประชุมชี้แจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่สนใจ (ชาย,หญิง) ที่มีความประสงค์สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามระเบียบฯ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3442] มอบเงินพนักงานเกษียณ (28-May-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานเกษียณอายุการทำงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้แก่นายไพบูลย์ พลศักดิ์ นักการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เกษียณอายุการทำงาน ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3441] ทัศนศึกษาญี่ปุ่น (20-May-2015)  *  
 
 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทัศนศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน โดยได้เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ อาทิ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ Tokyo Tower อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ทะเลสาบอาชิ ล่องเรื่องโจรสลัด สวนโออิชิคาว่า ชอปปิ้ง Odaiba นั่งรถไฟชินคันเซน อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน ทานปูยักษ์ ฯลฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3440] เขียนภาระงานประจำวัน (20-May-2015)  *  
 
 
บุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้นำคู่มือการปฏิบัติงานมาเขียนภาระงานประจำวัน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3439] ทำแผนการสอน (20-May-2015)  *  
 
 
ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน EP เขียนภาระหน้าที่/ แผนการสอน / การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้รายวัน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3438] องค์ความรู้แห่งพันปีที่สอง (20-May-2015)  *  
 
 
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “องค์ความรู้แห่งพันปีที่สอง ช่วยสร้างชีวิตหรือทำลาย” ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3437] ครูและบุคลากรใหม่ (20-May-2015)  *  
 
 
ครูและบุคลากรใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 แนะนำตนเองให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จัก ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3436] แบ่งปันประสบการณ์ (20-May-2015)  *  
 
 
ภราดา Varghese K.J. ผู้อำนวยการโรงเรียน Montfort Anglo-India Higher Secondary School Yercaud แบ่งปันประสบการณ์เรื่อง “History and Heritage of Montfort” ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3435] อบรมก่อนเปิดภาคเรียน 58 (20-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ และหอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3434] ผกท.ดีเด่น (20-May-2015)  *  
 
 
พ.อ.วรา อุตรพงศ์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 มอบโล่ผู้กับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 แก่ผกท.ภูริชา จันทร์ดี ในฐานะเป็นผู้ประสานงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งให้ความร่วมมือ ประสานงาน และกำกับดูแล จนทำให้การฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมมอบนโยบายการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3433] มอบโล่ให้การสนับสนุนการฝึก (20-May-2015)  *  
 
 
พ.อ.วรา อุตรพงศ์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 มอบโล่แก่ผกท.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นอย่างดียิ่ง ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3432] มอบนโยบายการฝึก นศท (20-May-2015)  *  
 
 
พ.อ.วรา อุตรพงศ์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ผกท.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร และ ผกท.ภูริชา จันทร์ดี ผู้แทนผู้กับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 [edit]  
   

 [3431] เชิญธงโรงเรียน (02-May-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชิญธงโรงเรียนขึ้นสู่ยอดเสาด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อให้มงฟอร์ตยืนหยัดในโลกสากลอย่างสง่างาม ในพิธีฉลอง “30 ปี MC NEW CAMPUS” ปีการศึกษา 2558 ครบรอบสามทศวรรษย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ (แผนกมัธยม) ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3430] เสกธงโรงเรียน (02-May-2015)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน เสกธงโรงเรียน และประพรมน้ำมนต์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพรฉลอง “30 ปี MC NEW CAMPUS” ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของสามทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3429] วจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ฯ (02-May-2015)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ฯ เนื่องในโอกาสรำลึกถึงแก่มรณกรรม ครบรอบ 299 ปี เพื่อร่วมรำลึกถึงวีรบุรุษธรรมฑูตที่ได้วางรากฐานการศึกษาแก่เด็กๆ โดยมีคณะภคินีและคณะภราดาสืบสานเจตนารมณ์ด้านการศึกษาต่อ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3428] รับมอบรายได้งานปิ๊กมงฟอร์ต (02-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินรายได้จากการจัดงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 25 จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร รองผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 28 เพื่อร่วมสนับสนุนกิจการของโรงเรียนและวงดุริยางค์ ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3427] สนับสนุนบ้านรวมน้ำใจ (02-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมสนับสนุนโครงการบ้านรวมน้ำใจ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้แก่นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3426] ประชุมครูและบุคลากร (02-May-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องนโยบายมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับภาษี การรายงานความคืบหน้าการทำงาน (Progress Report)ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการบริหารจัดการจริยศาสตร์และค่านิยมตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3425] ขอพรภราดา (02-May-2015)  *  
 
 
นักเรียนแสดงความกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ สืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นล้านนา เข้าขอพรภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3424] รดน้ำขอพรรอง ผอ. (02-May-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ อวยพรโชคชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นักเรียนที่แสดงความกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ เข้ามารดน้ำดำหัวขอสูมาคารวะตามจารีตทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนาที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อมา ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3423] ขอพรครูอาวุโส (02-May-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้ารดน้ำดำหัวขอพรครูอาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3422] ขอพรครู (02-May-2015)  *  
 
 
นักเรียนเข้ารดน้ำดำหัวครูประจำชั้นขอสูมาคารวะ ซึ่งในปีเก่าที่ผ่านไปได้ละเมิดประมาทพลาดพลั้งด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเอง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3421] สรงน้ำพระ (02-May-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นต่างพากันสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมืองที่เวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3420] รับเครื่องสระเกล้าดำหัว (02-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับเครื่องสระเกล้าดำหัวจากผู้แทนนักเรียน ที่ต่างน้อมนำมาด้วยจิตที่ตั้งมั่นคารวะธรรม ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3419] ขบวนแห่ดำหัว (02-May-2015)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน น้ำขมิ้นส้มป่อย พร้อมด้วยเครื่องของดำหัว อันสมควรแก่การอุปโภคและบริโภค ตามรอยจารีตประเพณีล้านนา แห่ขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเข้าสู่บริเวณงานพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3418] ชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ (02-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐภัทร เสริมชัยวงศ์ ชั้น ม.3/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Reaching ASEAN Citizenship through 12 national core values” ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3417] QUIZ SHOW รองชนะอันดับ 2 (02-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐภัทร เสริมชัยวงศ์ นายชนกภัทร์ แซ่ลี้ และ น.ส.อิงอร ก๋องเงิน ชั้น ม.3/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันภาษาอังกฤษ QUIZ SHOW ในงานเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 14 “WISDOM OF WACHIRAWIT” ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3416] QUIZ SHOW ชนะเลิศอันดับ 1 (02-May-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปรมี จันทร์สุขเศรษฐ์ นายปณิธิ ชัยชนะ และนายวรัชญ์ ดวงจิต ชั้น ม.3/7 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันภาษาอังกฤษ QUIZ SHOW ในงานเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 14 “WISDOM OF WACHIRAWIT” ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3415] สังสรรค์ปิ๊กมงฟอร์ต (02-May-2015)  *  
 
 
ศิษย์เก่ามงฟอร์ตแต่ละรุ่นร่วมพบปะสังสรรค์ เพื่อนพ้องพี่น้องเพื่อระลึกถึงความหลังชีวิตวัยเรียน ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 25 (The Return of Grandpa Anto) ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3414] เปิดงานปิ๊กมงฟอร์ต (02-May-2015)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ต ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และนายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และดร.สุบิน ปิ่นขยัน อดีตศิษย์เก่ามงฟอร์ต ร่วมเปิดงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 25 (The Return of Grandpa Anto) ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3413] สมาคมศิษย์เก่าสระเกล้าดำหัว (02-May-2015)  *  
 
 
นายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย นำศิษย์เก่าแต่ละรุ่นร่วมสระเกล้าดำหัวภราดา คณะครู และศิษย์เก่าอาวุโส ตามฮีตฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองที่เวียนมาถึง ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3412] ประชุมครูเดือนมีนาคม (18-April-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3411] ยินดีวันคล้ายวันเกิด (18-April-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3410] ปัสกา (18-April-2015)  *  
 
 
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ กล่าวให้ความหมายชีวิตใหม่ของเทศกาลปัสกา หรือเทศกาลอีสเตอร์ ในพิธีแสงสว่างที่จัดในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3409] O-NET คณิตเต็ม 100 (18-April-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนายณัทพงษ์ สุธัมโม นายอิงครัต เลิศวิราม และนายอธิภูมิ เทียมแก้ว นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3408] ตรวจประเมินการเงิน (18-April-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ เหรัญญิกฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการฯ ในการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานมาตรฐานด้านการเงินของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตามมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3407] รางวัลที่ 2 (18-April-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณพัช ประภายสาธก นายพิทวัส คุณกะมุต และนายภาณุวิชญ์ โมทนา ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน การประกวดการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 NSC 2015) ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3406] นร.ทุนจีน ม.ฉางโจว (18-April-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 1 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 [edit]  
   

 [3405] ศึกษาเอกสารหลักสูตร (10-April-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาเอกสารหลักสูตร แผนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในการตรวจคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประเภทมัธยมศึกษา ระดับจังหวัด ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3404] ตรวจเยี่ยมการเรียน (10-April-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมทั้งพบปะกับนักเรียนและครูผู้สอน ในการตรวจคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประเภทมัธยมศึกษา ระดับจังหวัด ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3403] ต้อนรับกรรมการ (10-April-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณจันทร์แรม เรืองประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรม และคุณนวพร พงษ์สุข นักวิชาการวัฒนธรรมฯ ในโอกาสตรวจคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประเภทมัธยมศึกษา ระดับจังหวัด ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3402] ผู้ปกครองพบครู (10-April-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557 เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ด้านต่างๆ และการพัฒนาโรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 พร้อมกันนี้ผู้ปกครองได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รับหนังสือเรียน และรับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ให้แก่บุตรหลาน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3401] ให้ความรู้นำเสนอวิจัย (10-April-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาบรรยายให้ความรู้และนำเสนอผลงานวิจัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย เยอรมัน ฝรั่งเศส และประเทศไทย ให้แก่ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3400] วิจัยประเทศอังกฤษ (10-April-2015)  *  
 
 
นักวิจัยรุ่นเยาว์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการวิจัยของประเทศอังกฤษ เรื่อง On Montfort Students ’ Opinions towards Cambridge Curriculum in the English Program ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3399] นิทรรศการวิจัยสหรัฐ (10-April-2015)  *  
 
 
นักวิจัยรุ่นเยาว์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง On the Opinions of M.1-M.5 Students of Montfort College towards the Teaching of Los Angeles College of Music (LACM) and Montfort Music Academy Course of Music (MACM) ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3398] วิจัยประเทศเยอรมัน (10-April-2015)  *  
 
 
นักวิจัยรุ่นเยาว์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการวิจัยของประเทศเยอรมัน เรื่อง On Students ’ Opinions towards Teacher who Take Care of Students as Guardian Angels ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3397] นิทรรศการวิจัยไทย (10-April-2015)  *  
 
 
นักวิจัยรุ่นเยาว์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการวิจัยของประเทศไทย เรื่อง Enhancing Students ’ Character with Pasancivit through Montfort Way in term of Fulfilled. Warm, Generous, Moral and well Rounded : A case study of Montfort College ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3396] วิจัยประเทศฝรั่งเศส (10-April-2015)  *  
 
 
นักวิจัยรุ่นเยาว์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส เรื่อง On the Opinions of Students in M.4 and M.5 of Art Section of French Towards the teaching of French in European Standard ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3395] วิจัยประเทศอินเดีย (10-April-2015)  *  
 
 
นักวิจัยรุ่นเยาว์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการวิจัยของประเทศอินเดีย เรื่อง The of Factors Influencing Computer Using Habit that Affect M.4 (Grade 10) Students ’ Way of Life in 2014 Academic ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3394] นิทรรศการวิจัยจีน (10-April-2015)  *  
 
 
นักวิจัยรุ่นเยาว์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการวิจัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง Students ’ Opinions Regarding the Teaching of Science in Montfort College ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3393] นักวิจัยรุ่นเยาว์ (10-April-2015)  *  
 
 
Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักวิจัยรุ่นเยาว์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3392] มอบของที่ระลึก (10-April-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3391] International Research Symposium (09-April-2015)  *  
 
 
Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกดลูกไอบอลเปิดงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน บุคลากร และนักเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3390] ชมการแสดงผลงานดนตรี (09-April-2015)  *  
 
 
Mr.C.Thomas Aylesbury President of Los Angeles College of Music. เยี่ยมชมการแสดงผลงานดนตรีของนักเรียนสถาบันดนตรี Montfort College Music Academy & Los Angeles Music Academy (MCMA & LAMA) ณ สถาบันดนตรี MCMA & LAMA อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3389] ชมหอเกียรติยศ (09-April-2015)  *  
 
 
Mr.C.Thomas Aylesbury President of Los Angeles College of Music.เยี่ยมชมหอเกียรติยศที่รวมรวมประวัติความเป็นมาของโรงเรียน รางวัลผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอน ศิษย์เก่าที่ได้รับเชิดการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯลฯ ณ หอเกียรติยศ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3388] เยี่ยมชมห้องแลป (09-April-2015)  *  
 
 
Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว เยี่ยมชมห้อง Science Laboratory with the cooperation between Changzhou University & Montfort College ซึ่งมหาวิทยาลัยฉางโจวได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การทอดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มที่ ณ อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3387] เปิดป้ายแลปวิทย์ (09-April-2015)  *  
 
 
Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว และ ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดป้ายแพร Science Laboratory with the cooperation between Changzhou University & Montfort College ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฉางโจว ณ อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3386] เปิดป้ายศูนย์วิจัย (09-April-2015)  *  
 
 
Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว และ ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมจับมือเปิดป้าย Changzhou University & Montfort College International Research Center ซึ่งมหาวิทยาลัยฉางโจวได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง ณ อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3385] เยี่ยมชมหอเกียรติยศ (09-April-2015)  *  
 
 
Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว เยี่ยมชมหอเกียรติยศที่รวมรวมประวัติความเป็นมาของโรงเรียน รางวัลผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอน ศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯลฯ ณ หอเกียรติยศ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3384] สักขีพยานความร่วมมือ (09-April-2015)  *  
 
 
Mr. Chao Xiao liang กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมบันทึกภาพเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาระดับนานาชาติ ในพิธี Grand Opening of MC International Education Hub ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3383] มอบของที่ระลึก (09-April-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแก่ Mr. Chao Xiao liang กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี Grand Opening of MC International Education Hub ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3382] มอบอุปกรณ์วิทย์ (09-April-2015)  *  
 
 
Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว มอบอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อไว้ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Science Laboratory with the cooperation between Changzhou University & Montfort College ในพิธี Grand Opening of MC International Education Hub ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3381] เปิดป้ายแพรศูนย์วิจัย (09-April-2015)  *  
 
 
Dr. Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติกดปุ่มเปิดป้ายแพร Montfort College Research Center ซึ่งมหาวิทยาลัยฉางโจวได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง ในพิธี Grand Opening of MC International Education Hub ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3380] เปิดป้ายแพร (09-April-2015)  *  
 
 
Mr. Chao Xiao liang กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกดปุ่มเปิดป้ายแพร ศูนย์สอบ (HSK) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ป้ายแพรความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกับโรงเรียนในประเทศฝรั่งเศส เพื่อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบหลักสูตรตามมาตรฐานยุโรป (Le Lycee Montfort de Chiang Mai en partenariat avec des Etablissements du Pays de France) และป้ายแพร Montfort College Waldorf Institute ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3379] วจนพิธีกรรม (09-April-2015)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมในเดือนแม่พระรับสารจากอัครเทวดาคาเบรียลและเสกแผ่นศิลาอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางการศึกษา โดยมีภราดา คณะครูผู้ร่วมบริหาร นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3378] ที่ระลึก (07-April-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกด้วยชุดครุยสีม่วงที่สวยงาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3377] มอบเกีบรติบัตรดนตรี (07-April-2015)  *  
 
 
Mr.C.Thomas Aylesbury President of Los Angeles College of Music. ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศิลป์-ดนตรี ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2558 [edit]  
   

 [3376] ต้อนรับผู้บริหาร ม.หูหนาน (07-April-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหูหนาน มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสประสานสัมพันธ์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม