[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44> 


 [4134] ชมเชย (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศกร สุนทรศิริกุล นายพิสิษฐ์ ฉัตรเฉลิมพงศ์ นายปุณยวัจน์ นีลเฉลิมพงศ์ นายก่อฤกษ์ วิเชียรทัศนา นายปธานิน จินดารุ่งเรืองกุล นายอรรถวัต ตันสุชาติ และนายอภิชาติ เลิศวิราม ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องการศึกษาการทำงานของ Evaporative Cooling Lower ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4133] ชมเชย (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.จินต์จุฑา กิจอนันต์นิธิกุล น.ส.ภัทรธิดา โลห์ตระกูล น.ส.ภิรญา ภูมมินทร์ น.ส.ศรัณย์ธพร เผ่าวัฒนา และ น.ส.อภิสรา ลิ่มลังการณ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำคูเมือง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4132] ชมเชย (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายจักรภัทร ศักดิ์เศรณี นายพีรพงศ์ เศรษฐบุปฝา นายศุภณัฐ บุญทรง นายจิระ จิระโอ และนายพงศ์พล พลอาจ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการดำรงชีวิตของกระต่ายที่ถูกเลี้ยงโดยปล่อยตามธรรมชาติกับกระต่ายที่ถูกเลี้ยงในร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4131] รองชนะเลิศอันดับ 1 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนกร รจิตรังสรรค์ น.ส.ทัณฑิกา สงอินทร์ น.ส.ณัชชา ฐิติวัฒนาการ น.ส.ภัทรนันท์ พรหมการัตน์ นายสมิทธิ์ โซโลส และนายอธิษฐ์ ไตรแสง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่อง Miraculous Water ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4130] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายปรมินทร์ อุดมสินค้า นายจตุพร กุมศัสตรา นายธีรวีร์ แกล้วกล้า นายปรัชญาพงศ์ วุฒิวงศ์วรางกูร และนายศิระ รอดทุกข์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องปัจจัยแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนอนด้วงกว่างญี่ปุ่นไทย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4129] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายนาวินธิติ จารุประทัน นายกฤฎติโชค ดวงศร และนายณัฐวัฒน์ ชัยยอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพขอผงผลิตภัณฑ์ปิดแผลไฮโดรเจลโดยการใช้สารสกัดจากเมล็ดหมากเป็นส่วนประกอบ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4128] รองชนะเลิศอันดับ 2 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.เกษมณี จันทร์ตูม และนายธนทัต วัฒนานุกร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4127] รองชนะเลิศอันดับ 2 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.พงศภัค สันติมากร และ ด.ช.เดชาวัต เรืองสังข์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4126] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูบดี กิตติวรรณ และ ด.ช.ธนภัทร เจริญกิจเกษตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4125] รองชนะเลิศอันดับ 2 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธนัชชา เพลียหาญ ด.ญ.ปิยธิดา ปาลี และ ด.ญ.เยาวลักษณ์ โอสถสงเคราะห ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม Techology & Innovation “การควบคุมการทำงานของระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า” ระดับชั้น ม.ต้นการแข่งขัน Inspiring Stem ในงาน Harris Institute Open House ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4124] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติคุณ เกียรติผดุงพงศ์ น.ส.นภสร ศิริมหาราช และ น.ส.มณีกาญจน์ แสงโพธิ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Techology & Innovation “การควบคุมการทำงานของระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า” ระดับชั้น ม.ปลาย การแข่งขัน Inspiring Stem ในงาน Harris Institute Open House ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4123] รองชนะเลิศอันดับ 1 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชญานิศ ต๊ะวิชัย ด.ญ.ปรีชญาพร ไชยอ้าย ด.ญ.ศุภางค์ สายคำวงศ์ ด.ช.ปิยพัฒน์ บุญชุ่มใจ และ ด.ญ.เบญญาภา สุขประเสริฐกุล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม Stem Education “ฐานแข็งแรงไว้ก่อน” การแข่งขัน Inspiring Stem ในงาน Harris Institute Open House ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4122] คะแนนสูงสุดอันดับ 11 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ น.ส.บุรพร อ่อนไทย และ ธันยพร จันทรภัทร ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4121] คะแนนสูงสุดอันดับ 4 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายดนวัต อุบลมณี และ น.ส.อลีณา คิคุจิ ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4120] รางวัลชนะเลิศ (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.พริมา เสริมศิริมงคล และ ด.ญ.พิริยากร เวศกาวี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4119] คะแนนสูงสุดอันดับ 5 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชญานิศ ต๊ะวิชัย และ ด.ญ.ชนัญชาดา เกษตรทัต ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 5 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4118] คะแนนสูงสุดอันดับ 5 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.นภัสสร กันเงิน และ ด.ญ.กฤตพร เล็กมณี ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 5 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4117] คะแนนสูงสุดอันดับ 5 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.นฤภร พิชัยวัฒนกุล และ ด.ญ.สุปรียา ไชยวงศ์สาย ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 5 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4116] คะแนนสูงสุดอันดับ 4 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.พลอยนารา ยอดรัก และ ด.ญ.ปานฟ้า ศิริจันทร์ ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 4 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4115] คะแนนสูงสุดอันดับ 4 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิมพ์นิภา คำซาว และ ด.ญ.ปิยดา ปาลี ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 4 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4114] รองชนะเลิศอันดับ 1 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณิชา พูลโภคะ และ ด.ญ.วิมล ขวัญยืน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4113] รองชนะเลิศอันดับ 1 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.อาทิตยา บุญตัน และ ด.ช.ภัคพล สินสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับภาคเหนือ งานทศวรรษกษัตราทรงครองไทย เทิดไท้ปิ่นราชัน ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4112] ชนะเลิศตอบปัญหาวิชาการ (16-September-2016)  *  
 
 
ด.ญ.พริมา เสริมศริมงคล และ ด.ญ.พิริยากร เวศกาวี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนะศึกษาระยะสั้น เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4111] สุ่มสัมภาษณ์ นร. (16-September-2016)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4110] ครูให้สัมภาษณ์ (16-September-2016)  *  
 
 
ตัวแทนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน ที่ 2 และมาตรฐานที่ 6 (BSG.) ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียน Gift ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4109] ติดตามผลความก้าวหน้า (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.สมพร คงวิมล ประธานคณะกรรมการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการ ม.ไพฑูรย์ กระโทกนอก มิสวราภรณ์ แสงพลสิทธิ์ มิสสายพิณ นาประจุล มิสศรีวรรณ อำภาพันธ์ มิสจิราพร คุณาบุตร มิสอารณ์ วิริยะรัมภ์ มิสกันตา ประเสริฐ และมิสดรุณี ขันโท ติดตามผลความก้าวหน้าจากผลกระประเมินตามมาตราฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 และเตรียมพร้อม สมศ.รอบ 4 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4108] สนับสนุน รร. (16-September-2016)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้แทนโรงเรียน รับมอบทุนการศึกษาในการถ่ายทำรายการรถโรงเรียนจาก“ซาร่า” นลิน โฮเลอร์ นักร้อง-นักแสดง ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2549 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4107] ซาร่านำแอรโรบิค (16-September-2016)  *  
 
 
“ซาร่า” นลิน โฮเลอร์ นักร้อง-นักแสดง ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2549 พาน้องๆนักเรียนมงฟอร์ตร่วมเต้นแอโรบิคออกกำลังกายไปด้วยกัน ในการถ่ายทำรายการรถโรงเรียน ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4106] ถ่ายรายการ (16-September-2016)  *  
 
 
“น็อต” อัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล และ “นิกกี้” ณฉัตร จันทพันธ์ 2 พิธีกรสุดทะเล้นในรายการรถโรงเรียนพา “ซาร่า” นลิน โฮเลอร์ นักร้อง-นักแสดง ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2549 แขกรับเชิญของรายการย้อนอดีตสมัยเป็นนักเรียน รำลึกถึงความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง และเรื่องราวต่างๆกับคุณครูและน้องๆศิษย์ปัจจุบันในโรงเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4105] สอบ ม.4 รอบ 2 (16-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รับฟังคำชี้แจงต่างๆ ก่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4104] ประชุม ผปค.ม.4 รอบ 2 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัคร และสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4103] ประชุมร่วม (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ครั้งที่ 3/2559 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ การรับรองการประชุม ครั้งที่ 2/2559 ที่ผ่านมา และเรื่องสืบเนื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4102] แสดงความยินดีไทยนิวส์ (16-September-2016)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนางภาวิณี เทศะแพทย์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในโอกาสครบรอบการต่อตั้ง 46 ปี ย่างก้าวสู่ปีที่ 47 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ รายวัน ที่ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารของภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม ณ บริษัทชายด์ไทยนิวส์จำกัด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4101] เข้าเยี่ยมคารวะ (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคันไซให้แก่นักเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจได้รับทราบ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4100] MOU ม.โอคายาม่า (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ MS.Haeng-ja Chung , Ph.D มหาวิทยาลัยโอคายาม่า ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยโอคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4099] แนะแนวการศึกษาต่อ (15-September-2016)  *  
 
 
MS.Haeng-ja Chung , Ph.D มหาวิทยาลัยโอคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโอคายาม่า ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจได้รับทราบ ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4098] ให้การต้อนรับ (15-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ MS.Haeng-ja Chung , Ph.D มหาวิทยาลัยโอคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสดำเนินการร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4097] ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า (15-September-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกทบทวนแถวชิด ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 10 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4096] บุคคลท่าอาวุธ (15-September-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 10 เรื่องบุคคลท่าอาวุธ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4095] ม.1 สอบ LAB (15-September-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4094] ต้มปัสสาวะ (15-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.5/6 นำปัสสาวะมาต้มในหลอดทดลองเพื่อทดสอบปัสสาวะ ในการทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แลปชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4093] สอบแลปเคมี (15-September-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบแลปเคมี เรื่องการวิเคราะห์คุณสมบัติของสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชั่น ในการทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4092] สอบแลปฟิสิกส์ (15-September-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบแลปฟิสิกส์ เรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือก ในการทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4091] ความรู้ความสุข (15-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ ต่างได้รับทั้งความรู้ ความสุข สนุกสนานไปกับการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมร่วมกัน ในการมาผสานชีวิตของพี่ๆ ชั้น ม.4/3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรมผสานชีวิต “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4090] สอนหนังสือน้องๆ (15-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม สวมบทบาทเป็นครู “พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ” สอนหนังสือแต่ละวิชาให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4089] ต้อนรับนักเรียน (15-September-2016)  *  
 
 
ดร.อรุณีพัชร์ เมืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ ให้การต้อนรับนักเรียน ห้อง ม.4/3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มาแบ่งปันความรู้ความสุขให้กับน้องๆนักเรียนวัดป่าข่อยใต้ ในกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ ณ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4088] นร.ม.4 ผสานชีวิต (15-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในหน่วยฝึกหญิง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ พึงละเว้นการกระทำผิดทางคดีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยการตั้งใจ ไม่ตั้งใจ หรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4087] ให้ความรู้ (15-September-2016)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ยกตัวอย่างการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนจากคดีต่างๆ ให้แก่นักเรียนชั้น ม.4/3 ได้รับทราบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนของช่วงวัยรุ่น ในกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4086] รูปขบวนทำการรบ (31-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 9 เรื่องรูปขบวนทำการรบของหมู่ปืนเล็ก ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 17สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4085] ฝึกทบทวน (31-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สัปดาห์ที่ 9 ในการฝึกทบทวนเรื่องการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4084] ซ้อมอพยพ (31-August-2016)  *  
 
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมและป้องกันภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินงานซ้อมการอพยพป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการเตรียมการให้ทุกคนในโรงเรียนพร้อมเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4083] ให้ความรู้ (31-August-2016)  *  
 
 
ฝ่ายฝึกอบรมและป้องกันภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอัคคีภัย ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย รวมถึงสามารถระงับหรือจัดการกับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที ในซ้อมการอพยพป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4082] ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (31-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครูที่ปรึกษา จำนวน 642 คน ร่วมโครงการบวชป่า ขุดตะกอนหน้าฝาย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ โครงการในพระราชดำริบ้านโป่ง อำเภอสันทราย เชียงใหม่ เมื่อที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4081] ทำบุญตักบาตร (31-August-2016)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ต่างพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 แสดงความจงรักภักดี และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4080] ผู้แทนแม่ลูก (31-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติกับผู้แทนแม่-ลูกแต่ละระดับชั้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4079] กราบแม่ (30-August-2016)  *  
 
 
นายไมเคิล อาร์มสตรอง ผู้แทนนักเรียน ชั้น ม.6A ก้มตักแม่ของตนเอง ด้วยสำนึกในพระคุณผู้ให้กำเนิด ที่คอยโอบอุ้มมาจนเติบใหญ่ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4078] มอบดอกมะลิให้แม่ (30-August-2016)  *  
 
 
ผู้แทนลูกๆ นักเรียนแต่ละระดับชั้น กลัดเข็มกลัดดอกมะลิให้แก่แม่ แสดงความรักต่อบุพการีผู้ให้กำเนิด ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4077] สักการะ (30-August-2016)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนร่วมวางดอกไม้สักการะแม่พระอัสสัมชัญ ซึ่งถือว่าแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทยด้วย ในพิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4076] สมโภชแม่พระ (30-August-2016)  *  
 
 
คุณพ่อคามิลโล มงคล เจริญธรรม คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม SCJ ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งศาสนจักรคาทอลิกเชื่อว่าท่านได้รับการอัญเชิญขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4075] แห่แม่พระ (30-August-2016)  *  
 
 
คณะภราดา ผู้ร่วมบริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแห่แม่พระอัสสัมชัญ ซึ่งศาสนจักรคาทอลิกเชื่อว่าท่านได้รับการอัญเชิญขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และยังถือว่าแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทยด้วย ในพิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4074] ฝึกบุคคลทำการรบ (26-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่องการฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางวัน ในสัปดาห์ที่ 8 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4073] ฝึกบุคคลท่าอาวุธ (26-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่องการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ในสัปดาห์ที่ 8 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4072] ให้ความรู้ (26-August-2016)  *  
 
 
ฝ่ายฝึกอบรมและป้องกันภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน การป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย หลักการช่วยชีวิตและการหนีภัยอย่างถูกวิธี ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4071] รางวัล Third prize (26-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายนาวินธิติ จารุประทัย และ นายกฤฎติโชต ดวงศรี ชั้น ม.4/4 ที่ได้รับรางวัล Third prize รุ่น Junior Level การแข่งขัน The Second ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2016) ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4070] EP family Day (26-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Programme ระดับชั้น ม.1- ม.5 จำนวน 200 คน ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน และฝึกความเป็นผู้นำความรับผิดชอบในกิจกรรม EP family Day อย่างสนุกสนาน ณ สวนบัวโฮเทลแอนด์รีสอร์ท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4069] อาวุธศึกษา (26-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 เรื่องอาวุธศึกษา ในสัปดาห์ที่ 7 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4068] นร.ม.4 สอบLabวิทย์ (26-August-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแลปฟิสิกส์ทดสอบเรื่องแสง แลปเคมีทดสอบเรื่อง คุณสมบัติสารประกอบไอออนิคของธาตุหมู่ 1 และหมู่ 2 และแลปชีววิทยาทดสอบเรื่อง สารอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4067] มอบตัว ชั้น ม.4 รอบภายใน (26-August-2016)  *  
 
 
ฝ่ายธุรการ–การเงิน ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme รอบที่ 1 (รอบภายใน) โดยผู้ปกครองได้ดำเนินการตามกำหนดการรายงานตัวให้แก่บุตรหลาน ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4066] แสดงความยินดี (26-August-2016)  *  
 
 
นายนิกรณ์ ออนเขียว ประธานชมรมบาสเกตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4065] แสดงความยินดี (15-August-2016)  *  
 
 
นายทัต สัจจะวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4064] ฝึกแถวชิด (15-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 6 ชั้นปีที่ 1 ทำการสอนการฝึกแถวชิด (แถวหน้ากระดาน , แถวตอน) ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4063] ประชุมจัดการที่ดิน (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทที่ดินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทที่ดินของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4062] ประชุมร่วม (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ครั้งที่ 2/2559 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ การรับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ที่ผ่านมา และเรื่องสืบเนื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4061] สอบเข้า ม.4 รอบภายใน (15-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4060] ประชุม ผปค.นร.ชั้น ม.3 (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แจ้งนโยบายการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4059] บรรยายพิเศษ (15-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทำความเคารพ นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมุมมองนักการฑูต ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4058] มอบของที่ระลึก (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสบรรยายพิเศษความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมุมมองนักการฑูต ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4057] ให้โอวาท (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ถึงการดำเนินชีวิตที่แสดงออกด้วยความเชื่อในพระศาสนาอย่างสมบูรณ์ของผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4056] มอบโล่ (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่มีสถิติขาด ลา และมาสาย ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นเกียรติประวัติแก่ครู บุคลากร และเป็นตัวอย่างที่ประจักษ์แก่ครู นักเรียน ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4055] แสดงคาราวะ (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางช่อดอกไม้แสดงคาราวะเพื่อรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4054] พรมน้ำเสก (29-July-2016)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟสายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) พรมน้ำเสกให้แก่นักเรียน เพื่ออวยพรให้มีพระหรรษทานสำหรับการเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4053] สถาปนานักบุญหลุยส์ (29-July-2016)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟสายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อระลึกถึงแบบอย่างการดำเนินชีวิตของท่าน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4052] นศท.บริจาคโลหิต (29-July-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4051] เปิดการฝึก นศท. 2559 (29-July-2016)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 โดยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 955 นาย ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4050] ตัดทรงผม นศท. (29-July-2016)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหารตัดทรงผมนักศึกษาวิชาทหารให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ได้ทำการตรวจทรงผมของของนักศึกษาวิชาทหาร ตามตารางการตรวจที่ได้แจ้งให้นักศึกษาวิชาทหารทราบ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4049] ท่าวิ่ง (29-July-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สอนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (ท่าวิ่ง , ท่าหยุดจากการวิ่ง , ท่าเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นเดิน , ท่าเปลี่ยนจากการเดินเป็นวิ่ง, ท่าหันในเวลาวิ่ง) ให้แก่ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4048] ผลงานวิจัยดีเด่น (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลการทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4047] คล้ายวันเกิด (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าผลไม้ และอวยพรโอกาสวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4046] ถวายเทียนพรรษา (29-July-2016)  *  
 
 
นายภูมิพัฒน์ ประภากมล ประธานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นผู้แทนนักเรียนถวายเทียนพรรษาแด่พระครูอุปถัมภ์ กิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ประธานสงฆ์ในพิธี เพื่อเป็นพุทธบูชา และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหาย ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4045] ถวายผ้าอาบน้ำฝน (29-July-2016)  *  
 
 
ผู้แทนครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัย เครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางโรงเรียนร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4044] ทำบุญตักบาตร (29-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รักษาพุทธประเพณี สืบทอพระพุทธศาสนาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่มารับบิณฑบาต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4043] นศท.ปี 1 ฝึกซอยเท้า (18-July-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (ท่าเคารพ , ท่าหมอบและลุก , ท่าเดิน , ท่าหยุดจากการเดิน , ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน , ท่าซอยเท้า, ท่าหันในเวลาเดิน) ในสัปดาห์ที่ 3 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4042] นศท.ปี 2 เรียนวิชาทหาร (18-July-2016)  *  
 
 
จ.ส.อ.กมล ชัยบาล เสนารักษ์ ศฝ.นศท.มทบ.33 ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในเรื่องการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน (การปัจจุบันพยาบาลอาการช็อก , การใช้ผ้าแต่งแผลพิเศษ , การใช้ผ้าแต่งแผลสนามและการกดด้วยผ้าแต่งแผล ฯลฯ การส่งกลับด้วยมือ) ในสัปดาห์ที่ 3 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4041] หล่อเทียนพรรษา (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมหล่อเทียนพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาเมื่อใกล้เทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4040] สำรวจแมลงศัตรูพืช (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้เรียนรู้จากการสำรวจแมลงศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ณ แปลงเกษตรพืชไร่ พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4039] เกี่ยวข้าว (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกหัดวิธีเกี่ยวข้าวโดยการใช้เคียวเกี่ยวกระหวัดกอข้าวทีละกอ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4038] ดำนา (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้และฝึกหัดการดำนา ซึ่งการปลูกข้าวเป็นงานที่สำคัญยิ่งของชาวนากระดูกสันหลังของชาติ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4037] ถอนต้นกล้า (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้วิธีการถอนต้นกล้าข้าว ซึ่งจะต้องสลัดดินโคลนที่รากออก เพื่อเตรียมที่จะนำไปปักดำในพื้นที่นาที่ได้เตรียมไว้ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4036] ไถนา (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้วิธีการทำนาในอดีตโดยใช้แรงงานคนและแรงงานควายเป็นหลักในการไถ่นา ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4035] ต้อนรับมัธยมฮวาซี (18-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมฮวาซี เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนเพื่อสานสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน และวัฒนธรรมไทย-จีน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม