[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39> 


 [3588] เปิดงานMusic And Arts Festival (18-August-2015)  *  
 
 
นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน งาน Music And Arts Festival เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านศิลปะและดนตรี ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3587] มอบทุนการศึกษา (18-August-2015)  *  
 
 
นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3586] แทนแม่-ลูก ร่วมงานวันแม่ (18-August-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพกับผู้แทนแม่-ลูก นักเรียนแต่ละระดับชั้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3585] กราบเท้าแม่ (18-August-2015)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นก้มกราบเท้าแม่ของตนเอง ด้วยสำนึกในพระคุณผู้ให้กำเนิด ที่คอยโอบอุ้มมาจนเติบใหญ่ ในพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3584] สมโภชแม่พระ (18-August-2015)  *  
 
 
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ สมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3583] คัดเลือกคณะกรรมการระดับชั้น (18-August-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันเสนอรายชื่อในตำแหน่งต่างๆ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการระดับชั้นของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3582] พบครูประจำชั้น (18-August-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้นพบกับครูประจำชั้น เพื่อรับรายงานผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 รับเงินอุดหนุนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3581] โชว์ความสามารถดนตรี (18-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี และนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ –ภาษาฝรั่งเศส ร่วมแสดงความสามารถทางดนตรี โชว์ทั้งการเล่น และการร้อง ให้แก่ผู้ปกครองได้รับชม ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3580] วันผู้ปกครองพบครู (18-August-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย “วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2558” พร้อมบรรยายเรื่อง “เส้นทางการพัฒนาโรงเรียน” ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3579] นศท.ปี 1 ฝึกบุคคลท่าอาวุธ (18-August-2015)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 กำกับดูแลปฏิบัติการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อย่างใกล้ชิด ในการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการฝึกเบื้องต้น ในการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3578] บรรยาย นร. (18-August-2015)  *  
 
 
คุณพ่อหลุยส์ คาซาซุส คณะผู้ประกาศพระวาจาแห่งพระผู้ไถ่ (ธรรมฑูตอิเดนเตส) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “The Value of the Interpersonal Relationship”เพื่อสร้างความเข้าใจให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3577] ต้อนรับธรรมฑูตอิเดนเตส (18-August-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคุณพ่อหลุยส์ คาซาซุส คุณพ่อฟรังซิสโก ซันเชซ ราโมส คณะผู้ประกาศพระวาจาแห่งพระผู้ไถ่ (ธรรมฑูตอิเดนเตส) ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3576] ขุดลอกตะกอน (18-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ช่วยกันขุดลอกตะกอนหน้าฝายที่ตกสะสมอยู่ทำให้ฝายเกิดการตื้นเขิน เพื่อให้การดำรงสภาพของทางน้ำในช่วงฤดูฝนในโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ กิจกรรมปลูกป่า พิธีบวชป่า และการขุดลอกตะกอนหน้าฝาย ณ ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3575] นร.ร่วมปลูกป่า (18-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ กิจกรรมปลูกป่า พิธีบวชป่า และการขุดลอกตะกอนหน้าฝาย ซึ่งจัดโดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลป่าไม้ และชุมชนบ้านโป่ง ณ ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3574] ครูร่วมปลูกป่า (18-August-2015)  *  
 
 
คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ กิจกรรมปลูกป่า พิธีบวชป่า และการขุดลอกตะกอนหน้าฝายชะลอน้ำ ณ ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3573] รับโล่รางวัล (03-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับโล่รางวัล ในพิธีมอบโล่รางวัลครูที่ปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอ โดยไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย และออกนอนโรงเรียน ไม่เกินเกณฑ์ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ บริเวณลานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3572] ให้โอวาท (03-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ถึงการดำเนินชีวิตที่แสดงออกด้วยความเชื่อในพระศาสนาอย่างสมบูรณ์ของผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ณ บริเวณลานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3571] สดุดีนักบุญหลุยส์ (03-August-2015)  *  
 
 
คุณพ่อ เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร คณะนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ (คณะซาเลเซียน) เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม ประกอบวจนพิธีกรรม พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อระลึกถึงแบบอย่างการดำเนินชีวิตของท่าน ในโอกาสได้รับสถาปนาเป็นนักบุญ ณ บริเวณลานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3570] คฑากรดีเด่น (03-August-2015)  *  
 
 
นายวศิน การสมดี นักเรียนชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลคฑากรดีเด่น ในการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3569] รางวัลรองชนะเลิศ (03-August-2015)  *  
 
 
วงโยธาวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3568] แสดงความสามารถเล่นรวมกัน (03-August-2015)  *  
 
 
วงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความสามารถในการเล่นรวมกันต่อหน้าคณะกรรมการ ในการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3567] ประกวดขบวนพาเหรด (03-August-2015)  *  
 
 
วงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมประกวดประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) การประกวดในรูปแบบของการเดินแถว (Marching) โดยเดินพาเหรดเป็นระยะทาง 1 – 1.5 กิโลเมตร เส้นทางจากข่วงประตูท่าแพถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3566] ทำบุญตักบาตร (03-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3565] นิเทศ นศ.ฝรั่งเศสฝึกสอน (03-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mme. Delphine Derniaux ผู้ช่วยเลขานุการด้านความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ในโอกาสนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ Ms.Sonia TASSIN นักศึกษาฝรั่งเศสที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3564] ประชุมกรรมการบริหาร รร. (03-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3563] รับสมัคร ม. 4 /2559 รอบ 1 (03-August-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำเอกสารหลักฐานต่างๆ ยื่นสมัครสอบให้แก่บุตรหลาน ในการประชุมผู้ปกครองและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3562] แนะแนวโควตา นร. ม. 6 (03-August-2015)  *  
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะแนวให้ความรู้การสอบโควตาภาคเหนือ โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการสอบ Admissions แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3561] ม.4 สอบปฏิบัติวิทยาศาสตร์ (03-August-2015)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทดสอบแลปฟิสิกส์ เรื่องการหาสมดุลจุด CG แลปเคมี เรื่องการทดสอบสารประกอบไอออนิกหมู่ 1 A และ 2 A และแลปชีววิทยา เรื่องการทดสอบสารอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3560] ม.2สอบปฏิบัติวิทยาศาสตร์ (03-August-2015)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทดสอบเรื่องอุณหภูมิมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาของสาร ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3559] ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (03-August-2015)  *  
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมดสตาร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องสุขภาพ อนามัยแก่พนักงานและนักการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3558] แสดงความเสียใจ (03-August-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีสุขวัฒนานันท์ ที่สูญเสียบิดานายชนิต ศรีสุขวัฒนานันท์ อดีตคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ณ วัดป่าแพ่ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3557] การเรียน นศท. สัปดาห์ที่ 2 (03-August-2015)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยฝึกอบรมให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธีในฐานะกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพเมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3556] ต้อนรับ 8 รร.ในเครือมณฑลยูนนาน (03-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก Yunnan Normal University คณาจารย์จาก 8 โรงเรียนในเครือมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3555] สอบ ม.4 /2559 รอบที่ 1 (03-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3554] ร่วมแสดงความเสียใจ (03-August-2015)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้แทนครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัววรุณพันธุ์ ที่สูญเสียมาสเตอร์ บุรินทร์ วรุณพันธุ์ ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ วัดนาก่วมเหนือ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3553] พบปะทักทาย นศท. (03-August-2015)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ประธานในพิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๘ พบปะทักทายนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [edit]  
   

 [3552] พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึก นศท. (03-August-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [edit]  
   

 [3551] ประชุมครูเดือนก.ค. (03-August-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2558 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคมด้วย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3550] อบรมศิลปะการสื่อสาร (03-August-2015)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อบรมหลักสูตรศิลปะการสื่อสาร : The Art of Communication โดยได้รับเกียรติจาก อ.สหรัฐ เจตมโนรมย์ เป็นวิทยากรในการอบรมกิจกรรมธรรมชาติของมนุษย์ และกิจกรรมประสิทธิภาพแห่งการฟัง ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3549] มอบตัว นร. ม.4 รอบภายใน (03-August-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3548] ชมภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ (03-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชมภาพยนตร์เรื่อง ฟ.ฮีแลร์ ซึ่งมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับโรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์ ได้จัดสร้างภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้แต่งหนังสือเรียน “ดรุณศึกษา” ซึ่งได้รับสมญานามว่า “ปราชญ์แห่งอัสสัมชัญ” ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3547] หล่อเทียนพรรษา (03-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมหล่อเทียนพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาเมื่อใกล้เทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3546] ทำบุญถวายจตุปัจจัย (03-August-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทานในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์เยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3545] ติว GAT เชื่อมโยง (03-August-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดติว GAT เชื่อมโยงให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษความถนัดทั่วไป (GAT) สอนเทคนิคที่ง่ายต่อการทำคะแนนให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3544] ถวายเทียนพรรษา (03-August-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้แทนครู บุคลากร และนักเรียน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3543] รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (02-August-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลครูและนักเรียนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และรางวัลบุคคลเกียรติยศทางด้านภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3542] รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (02-August-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันปะเภทต่างๆ ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3541] ดำนา (23-July-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้วิธีการทำนาจากการดำนา และการไถ่นาด้วยตนเอง ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1– 13 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3540] สมทบกองทุนครูเกษียณ (23-July-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาคจากคณะกรรมการผู้ปกครอง แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ชั้น ม.6/11 ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา เพื่อสมทบกองทุนครูเกษียณ ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3539] สำรวจแมลงศัตรูพืช (23-July-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้สำรวจแมลงศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ณ แปลงเกษตรพืชไร่ พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1– 13 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3538] ทบทวนการฝึก (23-July-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทบทวนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกแถวชิด ก่อนที่จะเริ่มการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๒๐ สัปดาห์ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ [edit]  
   

 [3537] ปฐมนิเทศ นศท. (23-July-2015)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อแนะนำกฎ ระเบียบต่างๆ ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ [edit]  
   

 [3536] แสดงความยินดี นสพ.เชียงใหม่นิวส์ (23-July-2015)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ บริษัทเชียงใหม่รายวัน จำกัด ในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3535] ความสามารถทักษะภาษาไทย (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันความสามารถทักษะด้านภาษาไทยในระดับชั้นต่างๆ ในงานสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3534] แสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิด (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3533] ประชุมครูประจำเดือน มิ.ย. (23-July-2015)  *  
 
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3532] แสดงความยินดีแข่งขันหุ่นยนต์ (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ช.เดชาวัต เรืองสังข์ ด.ช.ปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทต่อสู้ : Battle Robot ในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 (Thailand Robofest Junior 2015) ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3531] นักกีฬาดีเด่น (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล ด.ช.จตุภูมิ ทรงคำ ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาชายดีเด่น รุ่นอายุ 13 ปี นายปรัตถกร บริบูรณ์มุกข์ ได้รับรางวัลนักกีฬาชายดีเด่น รุ่นอายุ 15 ปี และ ม.ชาญยุทธ รัตนมงคล ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น รุ่นอายุ 15 ปีชาย ในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558 “SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2015” ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3530] แสดงความยินดีนักบาส (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 13 ปีชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปีชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558 “SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2015” ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3529] ประกวดถ่ายภาพ (23-July-2015)  *  
 
 
นายรัชชานนท์ พงษ์ทิพย์ถา นายวรันธร ตันอนุชิตติกุล และนายภาคภูมิ สุวรรณรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “ไปฮอกไกโดกันเถอะ” ประจำปี 2558 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3528] สามัคคีชุมนุม (23-July-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละสีร่วมจับมือล้อมกันเป็นวงกลม ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม แสดงออกให้เห็นความรู้รักสามัคคีของหมู่คณะ ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3527] ผู้นำเชียร์ดีเด่น (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่นให้แก่ผู้แทนสีขาว และสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3526] มอบเหรียญรางวัล (23-July-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3525] สวยงามประทับใจ (23-July-2015)  *  
 
 
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ อีกหนึ่งสีสันที่สร้างความสวยงามและความประทับใจให้กับผู้ชม ในการแข่งขันกรีฑาสีของโรงเรียน โดยในการครั้งแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่ 49 สีขาว และสีชมพูสามารถคว้าถ้วยรางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่นไปครองได้สำเร็จ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3524] รางวัลคะแนนรวมสูงสุด (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ผู้แทนสีเขียว ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3523] คะแนนรวมสูงสุด ม.ต้น (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่ผู้แทนสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3522] ผู้นำเชียร์ดีเด่น (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัล รางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่นให้แก่ผู้แทนสีขาว และสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3521] ชนะการแข่งขัน (08-July-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3520] ยินดีคว้าเหรียญทองซีเกมส์ (08-July-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ส.อ.พร้อมรบ จันทิมา นักกีฬาทุ่มน้ำหนักทีมชาติไทย และศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองกรีฑา ประเภทลาน ทุ่มน้ำหนักชาย การแข่งขันซีเกมส์ 2015 ประเทศสิงคโปร์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3519] มอบเหรียญรางวัล (08-July-2015)  *  
 
 
ส.อ.พร้อมรบ จันทิมา นักกีฬาทุ่มน้ำหนักทีมชาติไทย ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส มอบเหรียญรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3518] แสดงความยินดี (08-July-2015)  *  
 
 
นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3517] มอบของที่ระลึก (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3516] มอบของที่ระลึก (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3515] มอบของที่ระลึก (08-July-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ ส.อ.พร้อมรบ จันทิมา นักกีฬาทุ่มน้ำหนักทีมชาติไทย ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโสกล่าวนำคำปฏิญาณตนแก่นักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3514] กล่าวนำคำปฏิญาณตน (08-July-2015)  *  
 
 
ส.อ.พร้อมรบ จันทิมา นักกีฬาทุ่มน้ำหนักทีมชาติไทย ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโสกล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3513] นักกีฬาวิ่งคบเพลิง (08-July-2015)  *  
 
 
นายณัฐชนน เจริญรักษ์ นักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนแห่งชาติ นายนฤเบศร ประมวญพิสุทธิ์ นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ นายชนาธิป โอบโคกสูง นักกีฬายูยิตสู-ยูโดเยาวชนแห่งชาติ นายพชรพร จันทร์วัฒนภัณฑ์ นักกีฬายิงปืนเยาวชนแห่งชาติ และน.ส.ศรีจิตรา ธาราทิพยกุล นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย เป็นผู้แทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3512] จุดไฟคบเพลิง (30-June-2015)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จุดไฟคบเพลิงให้แก่นายนฤเบศร ประมวญพิสุทธิ์ นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาวิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3511] เปิดการแข่งขันกรีฑาสี (30-June-2015)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ลั่นฆ้องชัยเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3510] ขบวนพาเหรด (30-June-2015)  *  
 
 
ขบวนพาเหรดของแต่ละสีเคลื่อนเข้าสู่สนามอย่างสวยสดงดงาม ภายใต้แนวคิด “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ในพิธีเปิดแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3509] กรีฑาสีมงฟอร์ต (30-June-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจ และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3508] ต้อนรับ ผบ.มทบ.33 (30-June-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต ให้การต้อนรับพลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3507] ชนะเลิศกระโดดสูง (30-June-2015)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑา ที่ชนะเลิศการแข่งขันกระโดดสูง รุ่นชายทั่วไป ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3506] มอบเหรียญรางวัล (30-June-2015)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาสีเขียว และสีฟ้า ที่ชนะเลิศการแข่งขันทุ่มน้ำหนัก รุ่น ม.3 ในแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3505] แข่งขันประเภทลาน (30-June-2015)  *  
 
 
นักกรีฑาของแต่ละสีประลองการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เพื่อชิงชัยเหรียญทองมาให้แก่สีของตนเอง ในการแข่งขันการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” MC หนึ่งเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3504] ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสี (30-June-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรดนำวงดุริยางค์และนักเรียนแต่ละสีตั้งแถวฝึกซ้อมการเคลื่อนขบวนพาเหรด ก่อนที่ทางโรงเรียนจะจัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2558 “MC WE UNITE” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3503] รับตรง โควตา กสพท. (30-June-2015)  *  
 
 
อ.ดร.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาแพทย์(ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์การสอบรับตรง โควตา กสพท. แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่สนใจศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3502] ฝึกซ้อมโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค (30-June-2015)  *  
 
 
นักดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าค่ายทำการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ประจำปี 2558 ของกรมพลศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนันทนาการ ที่ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข ฝึกฝนทักษะพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยได้ทำการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อม ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิยาลัย ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน-11 กรกฎาคม 2558 [edit]  
   

 [3501] ภูมิใจ (30-June-2015)  *  
 
 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่างภาคภูมิใจและร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตน ที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3500] นักเรียนดีเด่น ม.ปลาย (30-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 135 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 120 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3499] มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ม.ต้น (30-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 253 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 287 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3498] ปฐมนิเทศครูใหม่ (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต และประวัติความเป็นมาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แก่ครูและบุคลากรใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3497] มอบแหวนทองคำครูสุพัตรา (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูสุพัตรา สุวรรณนารี ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 30 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3496] มอบแหวนทองคำ ม.ไชยวัฒน์ (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3495] มอบแหวนทองคำครูสมรัก (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูสมรัก ปริยะวาที ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3494] มอบแหวนทองคำครูศรีพรรณ (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูศรีพรรณ ปัญญายศ ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3493] มอบแหวนทองคำครูวันเพ็ญ (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3492] มอบแหวนทองคำครูอัญชลี (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3491] มอบแหวนทองคำครูสุพรรณี (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูสุพรรณี สายนำทาน ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3490] มอบแหวนทองคำครูพรนับพรรณ (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูพรนับพรรณ ปันตี ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   

 [3489] มอบแหวนทองคำครูนภัสวรรณ (29-June-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูนภัสวรรณ กันตาคม ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม