[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41> 


 [3818] สอบปฏิบัติการ ม.5 (24-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทดสอบแลปฟิสิกส์ เรื่องครึ่งชีวิต แลปเคมี เรื่องการตรวจหาช่วง pH ของสารละลาย แลปชีววิทยา เรื่องการเจริญเติบโตของสัตว์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3817] สอบปฏิบัติการ ม.1 (24-February-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบเรื่องแรงแม่เหล็ก ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3816] รับเครื่องราชอิสริยากรณ์ (24-February-2016)  *  
 
 
ครู และบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครี่องราชอิสริยากรณ์ในปี พ.ศ.2556 และปี พ.ศ.2557 ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 10 คน และชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรร์ จำนวน 13 คน ในงานวันศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 24 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3815] ซ้อมใหญ่ MC Night (24-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมฝึกซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปี MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power of Dreams” เพื่อให้การแสดงในค่ำคืนวันแสดงจริงออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ณ สนามฟุตบอล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3814] ช่วยเหลือกิจการงาน รร (24-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความขอบคุณและชื่นชมยินดีนักเรียนเสียงตามสาย และนักเรียนถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์ ที่สละเวลาทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือกิจการงานของโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3813] สอบGifted ม.1 (08-February-2016)  *  
 
 
ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการสอบนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3812] มอบอั่งเปา (08-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบอั่งเปาเงินของขวัญให้กับนักเรียนที่ร่วมแสดงในงานตรุษจีนมงฟอร์ตทุกคน ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3811] ตรุษจีน (08-February-2016)  *  
 
 
รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ ฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตรุษจีนมงฟอร์ต หนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3810] ให้ข้อคิดดำเนินชีวิต (08-February-2016)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย กล่าวให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแก่คณะภราดา คณะโนวิส คณะครูคาทอลิก และวางดอกไม้สักการะนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของท่าน ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3809] ร่วมงานฉลอง (08-February-2016)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย คณะภราดา คณะโนวิส และคณะครูคาทอลิกทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมงานฉลองระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3808] โมทนาขอบพระคุณ (08-February-2016)  *  
 
 
คุณพ่อมงคล เจริญธรรม คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม ให้เกียรติประกอบพิธีโมทนาขอบพระคุณแก่คณะภราดา คณะโนวิส และคณะครูคาทอลิก ในงานฉลองระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3807] บรรยาย (08-February-2016)  *  
 
 
Dr.Noel Landers ที่ปรึกษามาตรฐาน Cambridge และงานวิจัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บรรยายประวัติท่านนักบุญหลุยส์ให้แก่คณะภราดา คณะโนวิส และคณะครูคาทอลิก ได้รับฟังในงานฉลองระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3806] รับสมัคร นร. Gifted (08-February-2016)  *  
 
 
ครูชนิดา ไชยชนะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3805] มอบตัวแทรกชั้น ม.1 (08-February-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนพาบุตรหลานที่สอบผ่านการคัดเลือกแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3804] แสดงความยินดี (08-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ที่ผลงานสารคดีเชิงข่าวเรื่อง Perfect Medicine From Nature ยาวิเศษจากธรรมชาติ ได้รับรางวัลบันทึกภาพยอดเยี่ยม จากประกวดโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2015 ณ สวนวรรณคดี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3803] เสนอผลการวิจัย (08-February-2016)  *  
 
 
นักวิจัยรุ่นเยาว์นำเสนอผลการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของนักเรียนแผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ Global Perspective โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ให้แก่เพื่อนๆ นักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการเตรียมพร้อมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในงาน “The 2nd International Young Researcher Symposium” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3802] เรียนรู้การวิจัย (08-February-2016)  *  
 
 
นักวิจัยรุ่นเยาว์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แยกกลุ่มเรียนรู้การวิจัยตามบูธต่างๆที่จะพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ในงาน “The 2nd International Young Researcher Symposium” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3801] เปิดงาน (08-February-2016)  *  
 
 
Dr.Noel Landers ที่ปรึกษามาตรฐาน Cambridge และงานวิจัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน The 2nd International Young Research Symposium 2015 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3800] สักการะนักบุญหลุยส์ (08-February-2016)  *  
 
 
พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 วางช่อดอกไม้สักการะนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ในโอกาสวันฉลองวันคล้ายวันเกิดที่จะเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งในวันที่ 31 มกราคม ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3799] มอบเงินครูอาวุโส (08-February-2016)  *  
 
 
นายนพพล จิลลานนท์ เลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย สำนักงานกรุงเทพ มอบเงินสมทบกองทุนครูอาวุโส ให้แก่ ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3798] แสดงความยินดี (01-February-2016)  *  
 
 
อ.สมเกียรติ คชฉวีวงษ์ ที่ปรึกษางานบริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3797] ประชุมครู (01-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2559 และคณะครู บุคลากร ได้ร่วมประชุมย่อยตามแต่ละระดับชั้น ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3796] มอบกระเช้าของขวัญ (01-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่แก่ นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3795] เทศกาลปีใหม่ (01-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่แก่ นางหลิว กงสุลฝ่ายวีซ่าเเละพาสปอตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3794] มอบของที่ระลึก (01-February-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และอดีตกรรมการบริหารบริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3793] บรรยายพิเศษ (01-February-2016)  *  
 
 
นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และอดีตกรรมการบริหารบริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง “แรงบันดาลใจสู่อนาคต” เพื่อการตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาในอนาคตให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3792] ต้อนรับอดีตรองนายก (01-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และอดีตกรรมการบริหารบริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนและพบปะนักเรียน ณ ห้องประชุม ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3791] รางวัลบันทึกภาพยอดเยี่ยม (01-February-2016)  *  
 
 
มร. ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย มอบรางวัลบันทึกภาพยอดเยี่ยมให้แก่ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2015 ณ The Emquartier กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3790] นำเสนอผลงาน (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำเสนอผลงานสารคดีเชิงข่าวรอบที่ 2 เรื่อง Perfect Medicine From Nature ยาวิเศษจากธรรมชาติ ให้แก่คณะกรรมการได้รับทราบ ในโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2015 ณ Emporium Suites กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3789] ความสุขสนุกสนาน (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต จัดหลายหลากกิจกรรมของความสุขสนุกสนานที่ร่วมแบ่งปันให้กับน้องๆนักเรียน ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3788] ก้อนอิฐดิน (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต นำดินผสมด้วยแกลบมาอัดลงบนแบบพิมพ์เพื่อทำก้อนอิฐดินซึ่งจะใช้ในการสร้างบ้านดิน ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3787] ย่ำดิน (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต ช่วยกันย่ำดินที่ผสมด้วยแกลบให้เหลว ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสร้างบ้านดิน ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3786] บรรจุปุ๋ย (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต ช่วยกันบรรจุปุ๋ยที่ได้จากการหมักใบไม้ลงถุง เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นธาตุอาหารพืชในการเพาะปลูกต่อไป ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3785] เก็บกวาดใบไม้ (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต ช่วยกันเก็บกวาดใบไม้เพื่อนำมาใช้ทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3784] ให้ตระหนักรู้คุณค่า (01-February-2016)  *  
 
 
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน บรรยายสรุปแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต ให้ตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมากมากกว่าระบบนิเวศ ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆ ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3783] Football Clinic (29-January-2016)  *  
 
 
ตัวแทนนักฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม "Leicester City Football Clinic ปลุกพลังฝัน จิ้งจอกพันธุ์สยาม" ซึ่งนายใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์ สต๊าฟฟ์โค้ชทีมชาติไทย นําทีมโค้ชจากมูลนิธิซิโก้ทำการฝึกสอนกิจกรรมครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3782] รับมอบโล่ (29-January-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบโล่จาก นายใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์ สต๊าฟฟ์โค้ชทีมชาติไทย ในการส่งนักฟุตบอลของโรงเรียนเข้าร่วม กิจกรรม "Leicester City Football Clinic ปลุกพลังฝัน จิ้งจอกพันธุ์สยาม" ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3781] ฝึกทักษะลูกหนัง (29-January-2016)  *  
 
 
นักฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทักษะและเรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังเพื่อปูรากฐานการเล่นฟุตบอลอาชีพกับทีมงาน โค้ชซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แบรนด์แอมบาสเดอร์ เลสเตอร์ ซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล อะคาเดมี่ ประเทศไทย ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3780] ลงนามความร่วมมือ (29-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายอวี๋ซันติ๋ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหูหนานกลี่กง และคณะ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3779] ค่ายลูกเสือ ม.2 (29-January-2016)  *  
 
 
งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีวิธีการบริหารงานและประสานงานสมาชิกในหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งส่งเสริมให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีสมรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือม่อนปะบิน ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3778] เดินทางไกล (29-January-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย และยังทดสอบระบบหมู่ และการเป็นผู้นำของนายหมู่ การรู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามวิถีทางของประชาธิปไตย ให้รู้จักรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการทดสอบวิชาลูกเสือที่เรียนมาแล้วในการเดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือม่อนปะบิน ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3777] ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว (29-January-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ในเรื่องจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 ที่สอบผ่านข้อเขียนระบบโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3776] แสดงออกความกตัญญู (29-January-2016)  *  
 
 
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าของขวัญแก่ ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3775] สมทบกองทุน (29-January-2016)  *  
 
 
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินสมทบกองทุนครูอาวุโสแก่ ม. มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3774] ผู้ปกครองพบครู (29-January-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้นพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน เพื่อรับรายงานผลการสอบกลางการเรียนที่ 2/2558 ของบุตรหลาน และรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3773] ประชุมผู้ปกครอง (29-January-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 และบรรยายเรื่อง “เส้นทางการพัฒนาโรงเรียน” ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3772] สร้างขวัญกำลังใจ (29-January-2016)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่ครูอาวุโส ม.สมบัติ งามอยู่ อดีตครูผู้สอนวิชาพลศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3771] ครูอาวุโสทุ่มเทเสียสละ (29-January-2016)  *  
 
 
ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบของขวัญให้แก่ครูอาวุโส ม.เกษม วงศ์ษาเดช อดีตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3770] ขวัญกำลังใจครูอาวุโส (29-January-2016)  *  
 
 
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบของขวัญให้แก่ครูอาวุโส ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง อดีตหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3769] ขวัญกำลังใจ (29-January-2016)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้ช่วยนวกาจารย์ นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต มอบของขวัญให้แก่ครูอาวุโส ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร อดีตครูผู้สอนวิชาสังคม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3768] มอบของขวัญ (29-January-2016)  *  
 
 
ภราดาไชยณรงค์ ฮวดศิริ นวกาจารย์ นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต มอบของขวัญให้แก่ครูอาวุโส ม.เสน่ห์ คำวินิจ อดีตครูใหญ่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3767] บูชาโมทนาขอบพระคุณ (29-January-2016)  *  
 
 
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน ให้เกียรติประกอบพิธีบูชาโมทนาขอบพระคุณแก่คณะภราดาและครูอาวุโส ในงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3766] ฟุตบอล 7 คน (28-January-2016)  *  
 
 
นักฟุตบอลหลายโรงเรียนร่วมพัฒนาขีดความสามารถของนักเตะสมัครเล่นให้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยให้ผู้เล่นฝึกฝนทักษะสนามเล็กพร้อมต่อยอดสนามใหญ่ ในการแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่น 7 คน วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3765] วาดภาพระบายสี (28-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนผู้เข้าแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to ตั้งใจตวัดปลายพู่กันแต่งแต้มสีสันอย่างสวยงามตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3764] ประกวดวงสตริง (28-January-2016)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดประกวดวงสตริงคอมโบในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานทางดนตรี และส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีให้มีพัฒนาการมากขึ้นในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3763] สตรีทบาส (28-January-2016)  *  
 
 
การแข่งขัน Street Basketball ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International มีนักยัดห่วงหลายรุ่นจากโรงเรียนต่างๆ ลงชิงชัย ซึ่งผู้จัดงานหวังพัฒนาฝีมือเยาวชนและวงการบาสเกตบอลไทย ณ สนามบาสเกตบอล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3762] แข่งเปตอง (28-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ –ฝรั่งเศส แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ร่วมแข่งขันเปตอง ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสกันอย่างสนุกสนาน ณ สนามเปตอง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3761] แข่งขันฟุตซอล (28-January-2016)  *  
 
 
งานกีฬามงฟอร์ตเดินหน้ายกระดับกีฬาฟุตซอลของเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลายทีมจากโรงเรียนต่างๆร่วมประลองแข้งเปิดศึกการแข่งขันฟุตซอล ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ สนามฟุตซอล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3760] มินิคอสเพลย์ (28-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนหลายระดับชั้นให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันมินิคอสเพลย์ การแต่งกายเลียนแบบคาแรกเตอร์การ์ตูน และภาพยนตร์ที่ผู้เข้าแข่งขันชื่นชอบ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3759] แข่งขันสวดมนต์ (28-January-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดการแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้ฝึกฝนการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแก่เยาวชนของชาติ ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3758] ประลองความรู้ภาษาไทย (28-January-2016)  *  
 
 
กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย เฟ้นหานักเรียนโชว์กึ่นความเก่งภาษาไทย จัดประลองความรู้แข่งขันคนเก่งภาษาไทย และอัจฉริยภาษาไทย ณ อาคารเซราฟิน ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3757] ซ้อนสับสลับแก้ว (28-January-2016)  *  
 
 
นักกีฬา Stack จากหลายโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Stack ประลองความไวซ้อนสับสลับแก้ว ซึ่งยังประโยชน์ในเรื่องพัฒนาการทางสมองและร่างกายด้วย ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ ใต้อาคารเอ็มมานูเอล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3756] ชมบูธนิทรรศการ (28-January-2016)  *  
 
 
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชม ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ ใต้อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3755] เยี่ยมชมโครงงานอาชีพ (28-January-2016)  *  
 
 
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เยี่ยมชมการออกร้านค้าจำหน่ายอาหารต่างๆของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นโครงงานอาชีพที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้น ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3754] สนใจผลงานวิจัย (27-January-2016)  *  
 
 
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้ความสนใจนิทรรศการผลงานวิจัยของผู้เรียน ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3753] มอบของที่ระลึก (27-January-2016)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3752] เปิดงานวันวิชาการ (27-January-2016)  *  
 
 
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานลั่นฆ้องชัยเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3751] ต้อนรับประธานเปิดงาน (27-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 84 th Anniversary of Montfort College : Academic extends to International ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3750] ดูงานปศุสัตว์ (27-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1/8 (Gifted) ฝึกปฏิบัติการทักษะทางด้านการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะในอาหารสัตว์ และศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ในฟาร์มสุกร สัตว์ปีก โคมนม-โคเนื้อ ในโครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3749] นศท.รณรงค์ป้องกันไฟป่า (27-January-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน โครงการ “ป่องกันไฟป่า ด้วยพระบารมี” ปี 2559 ตามโครงการ รด.จิตอาสา ซึ่งได้ช่วยงานมวลชนภายใต้กรอบงาน การช่วยเหลือสังคมสาธารณประโยชน์ และการบรรเทาสาสาธารณภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากองพันพัฒนาที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3748] รด.จิตอาสา (27-January-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ โดยรอบบริเวณวัดหนองไคร้หลวง ในกิจกรรม รด.จิตอาสา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558 ณ วัดหนองไคร้หลวง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3747] มอบของขวัญให้ทหาร (27-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่พ.อ.พิศิษฐ์ กันทะใจ หก.กกร.มทบ.33 รักษาราชการแทน ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 และคณะนายทหารผู้ติดตาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3746] รับมอบกระเช้าของขวัญศูนย์ฝึก (27-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจาก พ.อ.พิศิษฐ์ กันทะใจ หก.กกร.มทบ.33 รักษาราชการแทน ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3745] ม.4 เยี่ยมชม ม.เชียงใหม่ (27-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เยี่ยมชมคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ และ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3744] สวัสดีปีใหม่ (13-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจากนายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3743] สอบ YCT (13-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวัดระดับภาษาจีน Youth Chinese Test (YCT) ใหม่ คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับประเทศตามมาตรฐานสากล ระดับ 1 จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3742] ครูอาวุโสสวัสดีปีใหม่ (13-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าผลไม้จากคณะครูอาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3741] มอบของขวัญปีใหม่สื่อท้องถิ่น (13-January-2016)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นเชียงใหม่ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง และที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียนมาตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3740] มิสซาวันคริสต์มาส (13-January-2016)  *  
 
 
คุณพ่อวินัย บุญลือ คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยซูอิต) วัดพระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส ให้แก่คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3739] ประชุมครูเดือนธันวาคม (13-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2558 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3738] มอบบทเพลงคริสต์มาส (13-January-2016)  *  
 
 
คณะนักร้องประสานเสียง ร่วมขับขานมอบบทเพลงคริสต์มาสอันไพเราะที่ชื่นชมยินดีการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้า ให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับฟังอย่างมีความสุขในวันคริสต์มาสที่เวียนมาถึงอีกครั้ง ณ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3737] ผู้โชคดี (13-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยทองคำ จากการจับสลากชิงรางวัลมัจฉาพาโชค ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3736] สนุกสนานวันคริสต์มาส (13-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สนุกสนานในเกมต่างๆ การละเล่นต่างๆ ที่แต่คณะครูละระดับชั้นได้จัดขึ้นเพื่อสร้างสีสันความสนุกสนานให้แก่นักเรียนในเทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3735] แสดงละครการบังเกิด (13-January-2016)  *  
 
 
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงละครการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้ช่วยให้รอดซึ่งมาไถ่บาปมนุษย์ ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3734] ผู้โชคดีงานคริสต์มาส (13-January-2016)  *  
 
 
ภราดา อนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญให้แก่นักเรียนผู้โชคดีในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3733] รับมอบของขวัญ (12-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ รับมอบของขวัญจากผู้แทนนายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3732] รับมอบของขวัญคริสต์มาส (17-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ จากนายณรงค์ คองประเสริฐ กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3731] มอบของขวัญคริสต์มาส-ปีใหม่ (17-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ที่จะเวียนมาถึงให้แก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3730] ประชุมกรรมการบริหาร รร. (17-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3729] รับมอบโทรทัศน์ (17-December-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบโทรทัศน์ LED ยี่ห้อซัมซุง ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง จากผู้ปกครองนักเรียน นายรัชพล และ ด.ญ.ชนิภา ธนากิตติวรา เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอนของทางโรงเรียน ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อ16 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3728] รับมอบตัวชั้น ม.1 ปี 59 (17-December-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3727] ร่วมสวนสนาม (17-December-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 2 กองร้อย ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2558 ในกองพันที่ 1 โดยพลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานพิธี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3726] ซ้อมใหญ่สวนสนาม (08-December-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมสวนสนามจำนวน 2 กองร้อย ในการซ้อมใหญ่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3725] ตัวแทนพ่อร่วมวันมหามงคล (08-December-2015)  *  
 
 
ตัวแทนคุณพ่อของนักเรียนแต่ระดับชั้น ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3724] แสดงความรักต่อบุพการี (08-December-2015)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แสดงความรักต่อบุพการีคิดถึงคุณงามความดีของผู้ให้กำเนิด นำพวงมาลัยมอบให้แก่พ่อด้วยความรักผูกพัน สร้างความตื้นตันแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3723] ถวายพระพรชัยมงคล (08-December-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3722] ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (08-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3721] สังเกตการณ์การเรียนการสอน (07-December-2015)  *  
 
 
Mme. Delphine Derniaux ผู้ช่วยเลขานุการด้านความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เข้าสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องศูนย์ฝรั่งเศส และห้องเรียน ม.4/7 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3720] สอบธรรมสนามหลวง (07-December-2015)  *  
 
 
พระครูรัตนสุตสุนทร เจ้าคณะตำบลวัดเกต เป็นประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2558 และพระครูสันติเจติยากร รองเจ้าคณะตำบลวัดเกต เป็นผู้อ่านคำปราศรัยของแม่กองธรรมสนามหลวง โดยมีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 621 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 [edit]  
   

 [3719] นศท.ปี 3 สอบภาคทฤษฎี (03-December-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งชาย-หญิง จำนวน 2,888 นาย สอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม