[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


 [4032] กรรมการบริหาร รร. (18-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยมีเรื่องแจ้งจากประธานที่ประชุม เรื่องรายงานเพื่อทราบ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4031] ครูอาวุโสประชุมประจำปี (18-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ดร.สนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดย ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ให้แก่สมาชิกชมรมครูอาวุโสที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมเซราฟิน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4030] อบรมการประเมินผล (18-July-2016)  *  
 
 
ดร.ดุษิต พรหมชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมการประเมินผลแนวคิดใหม่เน้นการวัดความเข้าใจ และทักษะในทศวรรษที่ 21 (Literacy – based test) แก่คณะครูโรงเรียนเอกชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4029] เปิดการอบรม (18-July-2016)  *  
 
 
อ.พรรณี เสวียนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ เป็นประธานเปิดการอบรมการประเมินผลแนวคิดใหม่เน้นการวัดความเข้าใจ และทักษะในทศวรรษที่ 21 (Literacy – based test) ซึ่งจัดโดยฝ่ายมัธยมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4028] กล่าวต้อนรับ (18-July-2016)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมการอบรมการประเมินผลแนวคิดใหม่เน้นการวัดความเข้าใจ และทักษะในทศวรรษที่ 21 (Literacy – based test) ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4027] สนทนากับนักเรียน (12-July-2016)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สนทนากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างเป็นกันเอง ซึ่งนักเรียนได้ซักถามเรื่องต่างๆ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐ” ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4026] รับมอบของที่ระลึก (12-July-2016)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบของที่ระลึกจาก ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐ” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4025] บรรยายพิเศษ (12-July-2016)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐ” ซึ่งได้กล่าวถึงการสร้างความรักในครอบครัว ความรักในประเทศชาติ การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน การดำรงอาชีพอย่างพอเพียงและสุจริต รวมทั้งความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4024] ประชุมร่วมประถม มัธยม (12-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ครั้งที่ 1/2559 เพื่อความเป็นเอกภาพ และหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4023] สาธิตการฝึก (12-July-2016)  *  
 
 
ตัวแทน นศท.ชั้นปีที่ 3 สาธิตการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกเริ่มแรกที่มีความสําคัญเพื่อปรับลักษณะท่าทางของบุคคลพลเรือนให้เป็นทหารโดยสมบูรณ์ ในการปฐมนิเทศแก่ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4022] ปฐมนิเทศ ผปค.นศท (12-July-2016)  *  
 
 
พ.ต.กฤตธรรม วงศ์ศรี นายทหารเตรียมการ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ปฐมนิเทศแก่ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจในเรื่องการเรียนวิชาทหาร ตลอดถึงการปฏิบัติต่างๆของนักศึกษาวิชาทหาร ณ ห้องประชุมหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4021] เรียนวิชาทหาร (12-July-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (ท่าตรง , ท่าพัก, ท่าก้าวทางข้าง , ท่าก้าวถอยหลัง , ท่าหันอยู่กับที่) ในสัปดาห์ที่ 2 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4020] ประชุม ผปค.พบครู (12-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบ และเข้าใจแนวทางการบริหารงานของโรงเรียน แนวทางการจัดทำหลักสูตร และเพื่อความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4019] ร่วมชี้แจง (12-July-2016)  *  
 
 
สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของทั้งสองสมาคมให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ในการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4018] เลือกตั้งกรรมการ ผปค (12-July-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้ากลุ่มตามห้องเรียน เพื่อร่วมกันเลือกตั้งกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน ในการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4017] ถ่ายทอดผลงาน (12-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนร่วมกันถ่ายทอดผลงานของสุนทรภู่ที่มีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ผ่านการแสดงคำมั่นสัญญา การแสดงรักเกินจะหักใจ อาลัยรักจากนางผีเสื้อสมุทร การแสดงหวานคำรัก ครูกลอนสุนทรภู่ และกิจกรรมฐานวิชาการต่าง ๆ ภายในงานวัดหรรษาตามรอยนิราศภูเขาทอง ซึ่งนักเรียนได้สะท้อนมุมมองโลกทัศน์กวีเอกของไทยอย่างหลากหลายในการเรียนรู้ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4016] การแสดง (12-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย จัดการแสดงเสนาะสำเนียงเสียงประสาน กลอนกานท์สุนทรภู่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณสุนทรภู่ กวีเอกของไทย ในงานสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4015] แสดงความยินดี (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้แข่งขัน และแสดงความสามารถทักษะด้านภาษาไทยในระดับชั้นต่างๆ ในงานสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4014] คะแนนสูงสุดรัฐศาสตร์ (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้กับ น.ส.พันไมล์ โรจนวิภาส นักเรียนชั้น ม.6/10 ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งสอบได้คะแนนสูงสุด คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส การสอบโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4013] สอบผ่าน DELF (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย DELF A1 และ A2 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4012] ฟิสิกส์โอลิมปิก (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศศิน มะเทวิน ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4011] เคมีโอลิมปิก (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศธร โชติพงศ์กุล ชั้น ม.6/1 ที่ได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4010] ชีววิทยาโอลิมปิก (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายนภัสกร คำพูก ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ น.ส.จิตติวิมล กุมศัสตรา ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4009] ชนะเลิศถ่ายภาพ (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายวริทธิ์ ฤทธาพรหม นายธนกฤต สวัสดิ์สิงห์ และนายพีรพล ศุภการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดถ่ายภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “ไปฮอกไกโดกันเถอะ” ประจำปี 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4008] ปฐมนิเทศ นศท. (11-July-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารปฐมนิเทศ แนะนำกฎ ระเบียบต่างๆ ของการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ทราบในสัปดาห์แรก ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 j [edit]  
   

 [4007] ชี้แจงแผนการฝึก นศท. (11-July-2016)  *  
 
 
พ.ท.สมโภช แกล้วกล้า ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 และชี้แจงนโยบายแผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้แก่ นศท.ทุกชั้นปีทราบ ก่อนที่จะเริ่มการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 20 สัปดาห์ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4006] ครบรอบ ชม.นิวส์ (11-July-2016)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ บริษัทเชียงใหม่รายวัน จำกัด ในโอกาสครบรอบ 25 ปี หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4005] ถ้วยคะแนนรวม (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวม การมีส่วนร่วมและระเบียบวินัย ขบวนพาเหรด ขบวนแฟนซี กองเชียร์ ผู้นำเชียร์ ให้แก่ผู้แทนสีเหลือง ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4004] คะแนนรวมสูงสุด ม.ปลาย (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ผู้แทนสีชมพู ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4003] คะแนนรวมสูงสุด ม.ต้น (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่ผู้แทนสีแดง ในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4002] แสดงความยินดี (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับทีมครูและทีมผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชักเย่อ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างสีสันความสนุกสนานในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4001] มอบเหรียญ (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบเหรียญรางวัลกับทีมครูที่เป็นผู้ชนะการแข่งขันวิ่งผลัดกับทีมผู้ปกครอง ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [4000] สวยงามประทับใจ (11-July-2016)  *  
 
 
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ อีกหนึ่งสีสันที่สร้างความสวยงามและความประทับใจให้กับผู้ชม ในการแข่งขันกรีฑาสีของโรงเรียน โดยในการครั้งแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ผู้นำเชียร์สีขาว สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศไปครองได้สำเร็จ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3999] ยินดี (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักกรีฑาสีเขียว สีน้ำเงิน และสีชมพู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ชนะการแข่งขัน ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3998] ชนะวิ่งผลัด (11-July-2016)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกรีฑาระดับรุ่นหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ชนะการแข่งขันวิ่งผลัด การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3997] แสดงความยินดี (11-July-2016)  *  
 
 
นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดี และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ชนะการแข่งขันวิ่งผลัด การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3996] ชนะการแข่งขัน (11-July-2016)  *  
 
 
ดร.สนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดี และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ชนะการแข่งขันวิ่งผลัด การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3995] มอบเหรียญรางวัล (11-July-2016)  *  
 
 
Dr.Noel Landers หัวหน้า Cambridge International Examination (CIE) แสดงความยินดี และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑา รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ที่ชนะการแข่งขันวิ่งผลัด การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3994] แข่งขันลีดเดอร์ (11-July-2016)  *  
 
 
ตัวการ์ตูนมาริโอ้เรียกความน่ารัก ความสนใจจากผู้ชมได้ล้นหลาม ในการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์หน้าปะรำพิธีด้วยเพลงมาร์ชมงฟอร์ต ซึ่งสีขาวสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3993] ให้คะแนน (11-July-2016)  *  
 
 
ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ และขบวนพาเหรด เดินตรวจให้คะแนนกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์สีน้ำเงิน ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3992] มอบของที่ระลึก (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3991] กล่าวนำคำปฏิญาณ (11-July-2016)  *  
 
 
ม.ฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3990] จุดไฟกระถางคบเพลิง (11-July-2016)  *  
 
 
นายไชยภัทร พงษ์ประยูร นักกีฬาหมากล้อม และนักกีฬาแบดมินตัน เป็นผู้จุดไฟในกระถางคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” โดยเพลิงจะลุกโชติช่วงตลอดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3989] นักกีฬาวิ่งคบเพลิง (11-July-2016)  *  
 
 
น.ส.ณิชากร เรด์ นักกีฬายิงปืน น.ส.นงนภัส เสวยราช นักกีฬาหมากล้อม และนักกีฬาแบดมินตัน นายไชยภัทร พงษ์ประยูร นักกีฬาหมากล้อม และนักกีฬาแบดมินตัน นายวรวิช สืบปาละ นักกีฬาหมากล้อม นายทัศน์พล หน่อกุณา นักกีฬาบาสเกตบอล นายสุริยา แซ่ผู่ นักกีฬาคาราเต้โด้ และ นายณัฐเศรษฐ์ ศักดิ์แก้วประเสริฐ นักกีฬาฟุตบอล เป็นผู้แทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3988] ไฟคบเพลิง (11-July-2016)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จุดไฟคบเพลิงให้แก่น.ส.ณิชากร เรด์ นักกีฬายิงปืน นักกีฬาวิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3987] เปิดกรีฑาสี (11-July-2016)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ลั่นฆ้องชัยเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3986] ขบวนพาเหรด (11-July-2016)  *  
 
 
ขบวนพาเหรดของแต่ละสีเคลื่อนเข้าสู่สนามอย่างสวยสดงดงาม ภายใต้แนวคิด “MC WE ARE STRONG” ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3985] ต้อนรับ ผบ.มทบ.33 (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับพลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3984] ร้องเพลงเชียร์ (11-July-2016)  *  
 
 
กองเชียร์แต่ละสีร้องเพลงส่งเสียงเชียร์นักกรีฑาสีของตนเองด้วยความสนุกสนาน ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3983] ประชุมครูเดือน มิ.ย (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 โดยได้แจ้งนโยบายการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3982] แสดงความยินดี (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3981] อวยพร (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรแก่คณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3980] ประชุมไตรภาคี (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมไตรภาคี ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมแก้ปัญหา และสร้างความเข้าใจธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3979] ประชุมกรรมการสรรหา (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระปีการศึกษา 2559-2560 เพื่อหารือที่ประชุมในการสรรหาบุคคลในภาคส่วนต่างๆ มาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3978] ประชุมร่วม 4 ฝ่าย (11-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ และหารือวาระต่างๆ ร่วมกับผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3977] ซ้อมพิธีเปิด (11-July-2016)  *  
 
 
คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรดนำวงดุริยางค์และนักเรียนแต่ละสีตั้งแถวฝึกซ้อมการเคลื่อนขบวนพาเหรด ก่อนที่ทางโรงเรียนจะจัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3976] รอบคัดเลือก (11-July-2016)  *  
 
 
นักกรีฑาแต่ละสีลงสนามวิ่งประลองความไวในการแข่งขันประเภทลู่ รอบคัดเลือก การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3975] รายงานตัว (11-July-2016)  *  
 
 
นักกรีฑาแต่ละสี รายการตัวกับคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวตามตารางการแข่งขันก่อนลงสนาม ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3974] มอบเหรียญรางวัล (11-July-2016)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกรีฑาที่ชนะการแข่งขันขว้างจักร ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3973] ประเภทลาน (11-July-2016)  *  
 
 
นักกรีฑาแต่ละสี ลงชิงชัยการแข่งขันประเภทลาน พุ่งแหลน ขว้างจักร ทุ่มน้ำหนัก กระโดดสูง กระโดดไกล เข่งก้าวกระโดด ในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3972] โชว์ลีดเดอร์ (24-June-2016)  *  
 
 
ลีดเดอร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละสี วาดลวดลายโชว์การลีดอย่างสวยงามก่อนที่จะมีการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3971] ทำบุญตักบาตร (24-June-2016)  *  
 
 
คณะครู นักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรในทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อขัดเกลากิเลส และธำรงไว้ซึ่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในการบำรุงพระศาสนา โดยมีพระสงฆ์ สามเณร วัดพระสิงห์วรมหาวิหารมารับบิณฑบาตร และให้ศีลให้พรแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมทำบุญ ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3970] คณะกรรมการนักเรียน (24-June-2016)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับการแต่งตั้งจากภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในส่วนของนักเรียนให้เรียบร้อยด้วยดีตามที่ได้รับมอบหมาย ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3969] ประธานสี (24-June-2016)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบธงสีทั้ง 11 สีจากภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะทำหน้าที่ประธานสีตามที่ได้รับมอบหมายในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ต่อไป ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3968] มอบแหวนทองคำ (24-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3967] ให้โอวาท (24-June-2016)  *  
 
 
ม.จีรพงษ์ วิชัยหาญ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้แทนครู กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนให้ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ ประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นของคำว่า “ศิษย์มีครู” ในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3966] พระคุณที่สาม (24-June-2016)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวที และรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยด้วยการมอบกรวยดอกไม้แด่ครูผู้มีพระคุณที่สาม ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาความรู้ต่างๆให้แก่ศิษย์ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3965] น้อมคาราวะ (24-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบพานธูป พานดอกไม้ เพื่อรับการน้อมคาราวะจากผู้แทนนักเรียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3964] ก้มกราบ (24-June-2016)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนก้มกราบภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อนมอบพานธูป พานดอกไม้ เพื่อเป็นการน้อมคาราวะจากผู้แทนนักเรียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3963] ส่งมอบธงโรงเรียน (14-June-2016)  *  
 
 
นายกฤตภาส กุลชาติชัย ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ส่งมอบธงโรงเรียนให้แก่ นายภูมิพัฒน์ ประภากมล ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ประธานนักเรียนคนใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆในฐานะผู้แทนนักเรียนต่อไป ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3962] ซ้อมนำขบวน (14-June-2016)  *  
 
 
วงดุริยางค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกซ้อมความพร้อมเพรียงในการนำขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม ก่อนการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 “WE ARE STRONG” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3961] ซ้อมกรีฑา (14-June-2016)  *  
 
 
นักกีฬาแต่ละสีทำการฝึกซ้อมการแข่งขันกรีฑาทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน เพื่อฝึกทักษะการแข่งขันกรีฑาแต่ละประเภท และเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3960] ซ้อมเชียร์ (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นพี่แต่ละสี ทำการฝึกซ้อมเพลงเชียร์ให้กับน้องๆ สีของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชียร์นักกีฬา ก่อนสัปดาห์ที่ทางโรงเรียนจะได้จัดให้มีการจัดแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ขึ้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3959] ทำพานไหว้ครู (14-June-2016)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนชาย-หญิง แต่ละระดับชั้นช่วยกันจัดทำพานดอกไม้ พานธูปเทียน และกรวยดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีไหว้ครูที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในทุกๆ ปีของการเริ่มต้นภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ ณอาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3958] เปิดงานไหว้บ๊ะจ่าง (14-June-2016)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงกุล ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ เหยียน หยู้ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ (ฝ่ายไทย) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานเทศกาล“ไหว้บ๊ะจ่าง ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3957] แจกขนม (14-June-2016)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงกุล ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แจกขนมบ๊ะจ่างให้กับนักเรียน ในเทศกาล“ไหว้บ๊ะจ่าง ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนไม่น้อยทราบดีว่าวันไหว้บ๊ะจ่าง เป็นอีกหนึ่งวันของเทศกาลที่มีความสำคัญกับคนจีน ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3956] แข่งกินบ๊ะจ่าง (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน แข่งขันกินบ๊ะจ่าง อาหารจีนชนิดหนึ่งที่ทำด้วยข้าวเหนียวผัดน้ำมัน มีไส้หมูเค็มหรือหมูพะโล้ กุนเชียง ไข่เค็ม กุ้งแห้ง เห็ดหอม ห่อด้วยใบไผ่แล้วนึ่งให้สุก ในงานเทศกาล“ไหว้บ๊ะจ่าง ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3955] แสดงละคร (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันแสดงละครเรื่อง “ชวีเยวี๋ยน” วีรบุรุษรักชาติผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต ให้แก่และผู้เข้าร่วมงานเทศกาล“ไหว้บ๊ะจ่างได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ชาวจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3954] สร้างหอคอย (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Programme รวมพลังสามัคคีช่วยกันใช้หลอดดูดสร้างหอคอยแห่งศรัทธา Tower of Faith อีกหนึ่งในกิจกรรมของค่ายผู้นักเรียนแผนการเรียน English Programme EP Leadership Camp 2016 ที่จัดขึ้น ณ อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3953] ภาพเหมือนตนเอง (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Programme โชว์รูปภาพที่วาดเหมือนตนเอง เพื่อร่วมสนุกในกิจกรรม Self Finding เปิดตัวตนค้นพบผู้อื่น ค่ายผู้นักเรียนแผนการเรียน English Programme EP Leadership Camp 2016 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3952] เปิดค่ายผู้นักเรียน EP (14-June-2016)  *  
 
 
ดร. เกษกานดา คงทวีเลิศ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายผู้นักเรียนแผนการเรียน English Programme EP Leadership Camp 2016 โดยมีนักเรียนชั้น ม.1- ม.6 เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3951] มิสซาศุกร์ต้นเดือน (14-June-2016)  *  
 
 
คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน (มิถุนายน) โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธี ณ วัดน้อยพระบิดา อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3950] วิ่ง 800 เมตร (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยการวิ่ง 800 เมตร ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบในเวลา 3 นาที 15 วินาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3949] ลุกนั่ง (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบลุก-นั่ง ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 34 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3948] ดันพื้น (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบดันพื้น ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 22 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3947] ตรวจร่างกาย (13-June-2016)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหาร ตรวจร่างกายของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา นศท. จะต้องมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ พรบ.การรับราชการทหาร ในสถานีที่ 3 การตรวจร่างกาย (ตรวจโรค) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3946] วัดขนาดร่างกาย (13-June-2016)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหาร วัดรอบอก ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ตามเกณฑ์ส่วนสัมพันธ์ของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสถานีที่ 2 สถานีวัดขนาดร่างกาย ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3945] ยื่นหลักฐาน นศท. (13-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารตรวจสอบความถูกต้อง ในสถานีที่ 1 ประชาสัมพันธ์ และสถานีตรวจหลักฐาน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3944] แอ่ววัดคริสต์ (13-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้น ม.2/3 และ ม.2/4 ร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” กับองค์กรศาสนาคริสต์ โดยได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากหลักธรรมคำสอนของคริสต์ศาสนาจากบาทหลวงวินัย บุญลือ พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ณ วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3943] แอ่วมัสยิด (13-June-2016)  *  
 
 
อาจารย์ซอและห์(วินัย) แสวงศิริผล อีหม่ามมัสยิด อัลยาเมียะจ ช้างคลาน เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม แก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้น ม. 2/3 และ ม.2/ ในกิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ มัสยิดบ้านฮ่อ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3942] แอ่ววัดพุทธ (13-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้น ม.2/1 และ ม.2/2 ร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” เพื่อเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ วัดผาลาด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3941] ต้อนรับ นร.สิงคโปร์ (13-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Assumption English School ,Singapore ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3940] ผอ.รร.สันติแสดงความยินดี (13-June-2016)  *  
 
 
นายสมศักดิ์ หมอกบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติศึกษา และคณะครูผู้ร่วมบริหาร มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยคนใหม่ ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3939] ประชาสัมพันธ์นโยบาย (13-June-2016)  *  
 
 
ผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 พรรคคุณธรรม เบอร์ 1 พร้อมสมาชิกพรรค ประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับทราบ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยในโรงเรียนและหน้าที่ของพลเมืองให้กับนักเรียน ก่อนที่ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยระบบออนไลน์ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3938] เขียน Dictation (13-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เริ่มเขียน Dictation ในรูปแบบของ English Listening Test สัปดาห์ที่ 1 โดยแต่ละระดับชั้นจะผลัดเปลี่ยนกันเขียน Dictation 2 ครั้ง/สัปดาห์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 07.40-08.10 น. โดยฝ่ายวิชาการได้จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3937] ภาคภูมิใจ (13-June-2016)  *  
 
 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่างภาคภูมิใจและร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตน ที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3936] นร.ดีเด่น ม.ปลาย (13-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 246 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 192 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3935] มอบเกียรติบัตรดีเด่น (13-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 250 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 265 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3934] บำเพ็ญประโยชน์พุทธศาสนา (13-June-2016)  *  
 
 
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมให้แก่ ม.อำนวย นนท์ศรี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ณ พุทธสถาน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3933] ซ้อมรับเกียรติบัตร (13-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น เข้าร่วมฝึกซ้อมรับเกียรติบัตรเพื่อให้พิธีที่จะจัดขึ้นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสง่างามในวันจัดงาน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม