[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42> 


 [3972] โชว์ลีดเดอร์ (24-June-2016)  *  
 
 
ลีดเดอร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละสี วาดลวดลายโชว์การลีดอย่างสวยงามก่อนที่จะมีการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3971] ทำบุญตักบาตร (24-June-2016)  *  
 
 
คณะครู นักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรในทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อขัดเกลากิเลส และธำรงไว้ซึ่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในการบำรุงพระศาสนา โดยมีพระสงฆ์ สามเณร วัดพระสิงห์วรมหาวิหารมารับบิณฑบาตร และให้ศีลให้พรแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมทำบุญ ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3970] คณะกรรมการนักเรียน (24-June-2016)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับการแต่งตั้งจากภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในส่วนของนักเรียนให้เรียบร้อยด้วยดีตามที่ได้รับมอบหมาย ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3969] ประธานสี (24-June-2016)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบธงสีทั้ง 11 สีจากภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะทำหน้าที่ประธานสีตามที่ได้รับมอบหมายในการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2559 “MC WE ARE STRONG” ต่อไป ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3968] มอบแหวนทองคำ (24-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบแหวนทองคำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ ที่ปฏิบัติหน้าที่อายุการทำงานครบ 25 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในพิธีไหว้ครู แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3967] ให้โอวาท (24-June-2016)  *  
 
 
ม.จีรพงษ์ วิชัยหาญ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้แทนครู กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนให้ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ ประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นของคำว่า “ศิษย์มีครู” ในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3966] พระคุณที่สาม (24-June-2016)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวที และรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยด้วยการมอบกรวยดอกไม้แด่ครูผู้มีพระคุณที่สาม ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาความรู้ต่างๆให้แก่ศิษย์ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3965] น้อมคาราวะ (24-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบพานธูป พานดอกไม้ เพื่อรับการน้อมคาราวะจากผู้แทนนักเรียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3964] ก้มกราบ (24-June-2016)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนก้มกราบภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อนมอบพานธูป พานดอกไม้ เพื่อเป็นการน้อมคาราวะจากผู้แทนนักเรียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3963] ส่งมอบธงโรงเรียน (14-June-2016)  *  
 
 
นายกฤตภาส กุลชาติชัย ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ส่งมอบธงโรงเรียนให้แก่ นายภูมิพัฒน์ ประภากมล ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ประธานนักเรียนคนใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆในฐานะผู้แทนนักเรียนต่อไป ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3962] ซ้อมนำขบวน (14-June-2016)  *  
 
 
วงดุริยางค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกซ้อมความพร้อมเพรียงในการนำขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม ก่อนการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 “WE ARE STRONG” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3961] ซ้อมกรีฑา (14-June-2016)  *  
 
 
นักกีฬาแต่ละสีทำการฝึกซ้อมการแข่งขันกรีฑาทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน เพื่อฝึกทักษะการแข่งขันกรีฑาแต่ละประเภท และเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 “MC WE ARE STRONG” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3960] ซ้อมเชียร์ (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นพี่แต่ละสี ทำการฝึกซ้อมเพลงเชียร์ให้กับน้องๆ สีของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชียร์นักกีฬา ก่อนสัปดาห์ที่ทางโรงเรียนจะได้จัดให้มีการจัดแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 50 ขึ้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3959] ทำพานไหว้ครู (14-June-2016)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนชาย-หญิง แต่ละระดับชั้นช่วยกันจัดทำพานดอกไม้ พานธูปเทียน และกรวยดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีไหว้ครูที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในทุกๆ ปีของการเริ่มต้นภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ ณอาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3958] เปิดงานไหว้บ๊ะจ่าง (14-June-2016)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงกุล ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ เหยียน หยู้ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ (ฝ่ายไทย) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานเทศกาล“ไหว้บ๊ะจ่าง ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3957] แจกขนม (14-June-2016)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงกุล ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แจกขนมบ๊ะจ่างให้กับนักเรียน ในเทศกาล“ไหว้บ๊ะจ่าง ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนไม่น้อยทราบดีว่าวันไหว้บ๊ะจ่าง เป็นอีกหนึ่งวันของเทศกาลที่มีความสำคัญกับคนจีน ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3956] แข่งกินบ๊ะจ่าง (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน แข่งขันกินบ๊ะจ่าง อาหารจีนชนิดหนึ่งที่ทำด้วยข้าวเหนียวผัดน้ำมัน มีไส้หมูเค็มหรือหมูพะโล้ กุนเชียง ไข่เค็ม กุ้งแห้ง เห็ดหอม ห่อด้วยใบไผ่แล้วนึ่งให้สุก ในงานเทศกาล“ไหว้บ๊ะจ่าง ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3955] แสดงละคร (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันแสดงละครเรื่อง “ชวีเยวี๋ยน” วีรบุรุษรักชาติผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต ให้แก่และผู้เข้าร่วมงานเทศกาล“ไหว้บ๊ะจ่างได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ชาวจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3954] สร้างหอคอย (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Programme รวมพลังสามัคคีช่วยกันใช้หลอดดูดสร้างหอคอยแห่งศรัทธา Tower of Faith อีกหนึ่งในกิจกรรมของค่ายผู้นักเรียนแผนการเรียน English Programme EP Leadership Camp 2016 ที่จัดขึ้น ณ อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3953] ภาพเหมือนตนเอง (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Programme โชว์รูปภาพที่วาดเหมือนตนเอง เพื่อร่วมสนุกในกิจกรรม Self Finding เปิดตัวตนค้นพบผู้อื่น ค่ายผู้นักเรียนแผนการเรียน English Programme EP Leadership Camp 2016 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3952] เปิดค่ายผู้นักเรียน EP (14-June-2016)  *  
 
 
ดร. เกษกานดา คงทวีเลิศ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายผู้นักเรียนแผนการเรียน English Programme EP Leadership Camp 2016 โดยมีนักเรียนชั้น ม.1- ม.6 เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3951] มิสซาศุกร์ต้นเดือน (14-June-2016)  *  
 
 
คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน (มิถุนายน) โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธี ณ วัดน้อยพระบิดา อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3950] วิ่ง 800 เมตร (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยการวิ่ง 800 เมตร ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบในเวลา 3 นาที 15 วินาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3949] ลุกนั่ง (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบลุก-นั่ง ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 34 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3948] ดันพื้น (14-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบดันพื้น ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 22 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3947] ตรวจร่างกาย (13-June-2016)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหาร ตรวจร่างกายของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา นศท. จะต้องมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ พรบ.การรับราชการทหาร ในสถานีที่ 3 การตรวจร่างกาย (ตรวจโรค) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3946] วัดขนาดร่างกาย (13-June-2016)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหาร วัดรอบอก ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ตามเกณฑ์ส่วนสัมพันธ์ของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสถานีที่ 2 สถานีวัดขนาดร่างกาย ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3945] ยื่นหลักฐาน นศท. (13-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารตรวจสอบความถูกต้อง ในสถานีที่ 1 ประชาสัมพันธ์ และสถานีตรวจหลักฐาน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3944] แอ่ววัดคริสต์ (13-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้น ม.2/3 และ ม.2/4 ร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” กับองค์กรศาสนาคริสต์ โดยได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากหลักธรรมคำสอนของคริสต์ศาสนาจากบาทหลวงวินัย บุญลือ พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ณ วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3943] แอ่วมัสยิด (13-June-2016)  *  
 
 
อาจารย์ซอและห์(วินัย) แสวงศิริผล อีหม่ามมัสยิด อัลยาเมียะจ ช้างคลาน เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม แก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้น ม. 2/3 และ ม.2/ ในกิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ มัสยิดบ้านฮ่อ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3942] แอ่ววัดพุทธ (13-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้น ม.2/1 และ ม.2/2 ร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” เพื่อเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ วัดผาลาด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3941] ต้อนรับ นร.สิงคโปร์ (13-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Assumption English School ,Singapore ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3940] ผอ.รร.สันติแสดงความยินดี (13-June-2016)  *  
 
 
นายสมศักดิ์ หมอกบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติศึกษา และคณะครูผู้ร่วมบริหาร มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยคนใหม่ ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3939] ประชาสัมพันธ์นโยบาย (13-June-2016)  *  
 
 
ผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 พรรคคุณธรรม เบอร์ 1 พร้อมสมาชิกพรรค ประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับทราบ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยในโรงเรียนและหน้าที่ของพลเมืองให้กับนักเรียน ก่อนที่ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยระบบออนไลน์ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3938] เขียน Dictation (13-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เริ่มเขียน Dictation ในรูปแบบของ English Listening Test สัปดาห์ที่ 1 โดยแต่ละระดับชั้นจะผลัดเปลี่ยนกันเขียน Dictation 2 ครั้ง/สัปดาห์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 07.40-08.10 น. โดยฝ่ายวิชาการได้จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 [edit]  
   

 [3937] ภาคภูมิใจ (13-June-2016)  *  
 
 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่างภาคภูมิใจและร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตน ที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3936] นร.ดีเด่น ม.ปลาย (13-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 246 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 192 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3935] มอบเกียรติบัตรดีเด่น (13-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 250 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 265 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3934] บำเพ็ญประโยชน์พุทธศาสนา (13-June-2016)  *  
 
 
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมให้แก่ ม.อำนวย นนท์ศรี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ณ พุทธสถาน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3933] ซ้อมรับเกียรติบัตร (13-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น เข้าร่วมฝึกซ้อมรับเกียรติบัตรเพื่อให้พิธีที่จะจัดขึ้นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสง่างามในวันจัดงาน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3932] ครูอาวุโสแสดงความยินดี (13-June-2016)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ มอบกระเช้าผลไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3931] ต้อนรับมหาวิทยาลัยครูหัวตง (13-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ Ms.Sun Qi หัวหน้าฝ่ายสำนักงานการรับสมัครนักศึกษา และ Ms.Jian Fan หัวหน้าฝ่ายด้านการให้ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยครูหัวตง เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสหารือความร่วมมือการจัดการแข่งขันสุนทรพจน์จีน และการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3930] พรมน้ำเสก (13-June-2016)  *  
 
 
บาทหลวงวินัย บุญลือ พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) พรมน้ำเสกให้แก่นักเรียนเพื่ออวยพรให้มีพระหรรษทานและกำลังสำหรับการเรียน ในวจนพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3929] วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา (13-June-2016)  *  
 
 
บาทหลวงวินัย บุญลือ พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา 2559 เพื่อวอนขอพระพรจากองค์พระคริสต์เจ้า พร้อมทั้งฝากการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในความคุ้มครองของพระองค์ในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3928] สนับสนุนแข่งกอล์ฟ (13-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MCA CHARITY OPEN CNX 2016 ให้แก่นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3927] ค่ายชมรมคาทอลิก (13-June-2016)  *  
 
 
นักเรียนชมรมคาทอลิก ระดับชั้น ม.1- ม.6 เรียนรู้และดำเนินตามวิถีชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในค่ายคาทอลิก ครั้งที่ 23 วันฉลองวันคล้ายวันเกิด มรณกรรมครบรอบ 300 ปี ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และครบรอบ 84 ปีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ สระว่ายน้ำ De Montfort ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3926] ปฐมนิเทศสมัคร นศท. (13-June-2016)  *  
 
 
ม.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการเตรียมตัวของนักเรียนผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ก่อนเข้ารับการทศสอบสมรรถภาพทางกายตามระเบียบฯ เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาพร่างกายก่อนเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3925] วันเปิดภาคเรียน (13-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบปะคณะครูและนักเรียนในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3924] มอบมาลัยกร (13-June-2016)  *  
 
 
นายกฤตภาส กุลชาติชัย ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ผู้แทนนักเรียนกล่าวต้อนรับ และมอบมาลัยกรแก่ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3923] ครูและบุคลากรใหม่ (13-June-2016)  *  
 
 
ครูและบุคลากรใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 แนะนำตนเองให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จัก ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3922] ประกันคุณภาพภายใน (13-June-2016)  *  
 
 
อ.บุญสุ่ม อินกองงาม อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน สพป. ลําพูนเขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากร การอบรมเรื่องระบบประกันคุณภาพภายใน และเตรียมรับ สมศ.รอบ 4 แก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3921] Happy Workplace (13-June-2016)  *  
 
 
อ.สุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ กองพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเรื่อง “Happy Workplace” แก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3920] รับทราบนโยบาย (13-June-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยได้ประชุมครูเพื่อรับทราบนโยบายของทางโรงเรียน พร้อมแนะนำบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3919] นร.ศิลป์จีนขอบคุณ (06-May-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน ชั้น ม.4-ม.6 ร่วมกันแสดงความขอบคุณภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 [edit]  
   

 [3918] ร่วมแสดงมุทิตาจิต (06-May-2016)  *  
 
 
คณะภราดาร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุการทำงานของ ม.สุรชัย สมบูรณ์วิทย์ ม.วีระ ธนาจันทาภรณ์ ม.เกษตร ไชยทองศรี และ ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ ผู้ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทำประโยชน์ และคุณงามความดีต่อโรงเรียนตลอดอายุการทำงานของท่าน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3917] มอบเงินสวัสดิการ (05-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินสวัสดิการกองทุนครูให้แก่ ม.สุรชัย สมบูรณ์วิทย์ ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 i [edit]  
   

 [3916] ของที่ระลึก (05-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบภาพถ่ายเพื่อเป็นของที่ระลึกแก่ ม.วีระ ธนาจันทาภรณ์ ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3915] ที่ระลึก (05-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบภาพถ่ายเพื่อเป็นของที่ระลึกแก่ ม.เกษตร ไชยทองศรี ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3914] มอบภาพถ่าย (05-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบภาพถ่ายเพื่อเป็นของที่ระลึกแก่ ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3913] สมาคม ผปค.แสดงมุทิตาจิต (05-May-2016)  *  
 
 
ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้แก่ ม.สุรชัย สมบูรณ์วิทย์ ม.วีระ ธนาจันทาภรณ์ ม.เกษตร ไชยทองศรี และ ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3912] ศิษย์เก่าแสดงมุทิตาจิต (05-May-2016)  *  
 
 
นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้แก่ ม.สุรชัย สมบูรณ์วิทย์ ม.วีระ ธนาจันทาภรณ์ ม.เกษตร ไชยทองศรี และ ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3911] มงฟอร์ตประถมแสดงมุทิตาจิต (05-May-2016)  *  
 
 
คณะผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้แก่ ม.สุรชัย สมบูรณ์วิทย์ ม.วีระ ธนาจันทาภรณ์ ม.เกษตร ไชยทองศรี และ ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3910] ครูอาวุโสแสดงมุทิตาจิต (05-May-2016)  *  
 
 
คณะครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้แก่ ม.สุรชัย สมบูรณ์วิทย์ ม.วีระ ธนาจันทาภรณ์ ม.เกษตร ไชยทองศรี และ ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3909] เกษียณอายุ (05-May-2016)  *  
 
 
ม.สุรชัย สมบูรณ์วิทย์ ม.วีระ ธนาจันทาภรณ์ ม.เกษตร ไชยทองศรี และ ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ ครูผู้ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทำประโยชน์ และคุณงามความดีต่อโรงเรียนตลอดอายุการทำงานของท่าน ได้เกษียณอายุการทำงาน ในปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3908] ฟิสิกส์สัปประยุทธ์ (04-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนัธ เปี่ยมสุวรรณ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicists’ Tournament: IYPT) ครั้งที่ 29 ซึ่งจะจัดขึ้นที่สหพันธรัฐรัสเซีย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3907] วจนพิธีกรรม (04-May-2016)  *  
 
 
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมโอกาสระลึกถึง 300 ปี แห่งมรณกรรมของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล เพื่อร่วมรำลึกถึงวีรบุรุษธรรมฑูตที่ได้วางรากฐานการศึกษาแก่เด็กๆ โดยมีคณะภคินีและคณะภราดาสืบสานเจตนารมณ์ด้านการศึกษาต่อ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3906] พรมน้ำเสก (04-May-2016)  *  
 
 
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรม-ชุมชน พรมน้ำเสกเพื่อขอพระพรจากสวรรค์ให้แก่คณะครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมประกอบวจนพิธีกรรมโอกาสระลึกถึง 300 ปี แห่งมรณกรรมของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3905] แสดงความเคารพ (04-May-2016)  *  
 
 
นายกฤตภาส กุลชาติชัย ประธานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางช่อดอกไม้แสดงความเคารพโอกาสระลึกถึง 300 ปี แห่งมรณกรรมของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3904] ประชุมครูระลึก 300 ปี (04-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสระลึกถึง 300 ปี แห่งการมรณกรรมของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3903] O-NET คณิตเต็ม 100 (04-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ น.ส.โชติก นาคนคร และนายศุภณัฐ บุญทรง นักเรียนที่ทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์กรมหาชน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3902] มอบของขวัญ (04-May-2016)  *  
 
 
ม.สุรชัย สมบูรณ์วิทย์ ตัวแทนครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2558 มอบของขวัญให้แก่ท่านผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3901] ประชุมครูประจำเดือน (04-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2559 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3900] บันทึกความเข้าใจ (04-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ Mr.Peng Xin Vice Dean of College of Engineering Hunan Institute of Science and Technology จาก The Hunan Institute of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระหว่างทั้งสองสถาบันร่วมกัน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3899] ให้พรนักเรียน (04-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ให้พรแก่นักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลสุขสวัสดีโดยทั่วกัน ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3898] ขอพรครู (03-May-2016)  *  
 
 
นักเรียนเข้ารดน้ำดำหัวครูเพื่อขอสูมาคารวะ ซึ่งในปีเก่าที่ผ่านไปได้ละเมิดประมาทพลาดพลั้งด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม และเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเอง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3897] ขอพรครูอาวุโส (03-May-2016)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้ารดน้ำดำหัวขอพรครูอาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3896] ขอพรรอง ผอ. (03-May-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ อวยพรโชคชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นักเรียนที่แสดงความกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ เข้ามารดน้ำดำหัวขอสูมาคารวะตามจารีตทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนาที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อมา ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3895] ศิษย์เก่าขอพรครู (03-May-2016)  *  
 
 
นักเรียนที่เป็นศิษย์เก่าเข้าขอพรแสดงความกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ สืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3894] สรงน้ำพระ (03-May-2016)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นต่างพากันสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมืองที่เวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3893] รับเครื่องสระเกล้าดำหัว (03-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับเครื่องสระเกล้าดำหัวจากผู้แทนนักเรียน ที่ต่างน้อมนำมาด้วยจิตที่ตั้งมั่นคารวะธรรม ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3892] แห่ขบวนดำหัว (02-May-2016)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน น้ำขมิ้นส้มป่อย พร้อมด้วยเครื่องของดำหัว อันสมควรแก่การอุปโภคและบริโภค ตามรอยจารีตประเพณีล้านนา แห่ขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเข้าสู่บริเวณงานพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3891] ตัวแทนประกวดโครงงานวิทย์ (02-May-2016)  *  
 
 
นายวินธิติ จารุประทัย นายณัฐวัฒน์ ชัยยอง และนายกฤฎติโชค ดวงศรี ผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิดแผลจากไมยราบยักษ์ด้วยการเคลือบน้ำตะโก ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016) และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลกในงาน Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair 2016) ณ เมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3890] ประชุมกรรมการบริหาร (02-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3889] รับผลการเรียน (02-May-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนพบกับครูประจำชั้นตามแต่ละห้องเรียน เพื่อรับรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ของบุตรหลาน ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3888] ชำระค่าลงทะเบียน (02-May-2016)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จากผู้ปกครองของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3887] รับหนังสือ (02-May-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครอง และนักเรียนแต่ละระดับชั้น รับหนังสือเรียนที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3886] ประชุมผู้ปกครอง (02-May-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าสาร ความเคลื่อนไหว รายงานผลสัมฤทธิ์ด้านต่างๆ ที่เกิดจากการพัฒนานักเรียน ครู บุคลากร ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3885] ร่วมยินดี (29-April-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่ได้รับเกียรติบัตร LACM Certification 2015 ซึ่งผ่านการเรียนหลักสูตรดนตรีที่ทางโรงเรียนร่วมมือกับสถาบัน Los Angeles of Music (LACM) จากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3884] แสดงความยินดี (29-April-2016)  *  
 
 
Mr.C.Thomas Aylesbury President of Los Angeles College of Music ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ผ่านการเรียนหลักสูตรดนตรี ที่ทางโรงเรียนร่วมมือกับสถาบัน Los Angeles of Music (LACM) จากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3883] มอบเกียรติบัตร (29-April-2016)  *  
 
 
Mr.C.Thomas Aylesbury President of Los Angeles College of Music เป็นประธานมอบเกียรติบัตร LACM Certification Ceremony 2015 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรดนตรี ที่ทางโรงเรียนร่วมมือกับสถาบัน Los Angeles of Music (LACM) จากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3882] ประชุมครู (29-April-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2559 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม และในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งให้ทราบจากฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3881] ซ้อมรับเกียรติบัตร (29-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ปีการศึกษา 2558 ฝึกซ้อมรับเกียรติบัตร ในพิธีมอบเกียรติบัตร LACM Certification Ceremony 2015 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3880] แข่งขัน STACKS (29-March-2016)  *  
 
 
ทีมนักกีฬา STACKS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คว้าชัยชนะและได้รับรางวัลต่างๆหลายรายการ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน STACKS FAST COMPETITON 2016 CHIANGMAI ณ ลาน โปรโมชั่น @IT ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3879] นร.ทุน ม.ฉางโจว รุ่นที่ 2 (24-March-2016)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 2 น.ส.ธีรยา โชควนิช น.ส.กานต์ชนิต สุภาพร ชั้น นายกันตภณ สุดใจ และนายสิฐวงษ์ ธีระเดชพิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ น.ส.ฟ้ามุ่ย จอมใจป้อ คณะวิศวะปิโตรเคมี ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3878] ชี้แนะ (17-March-2016)  *  
 
 
ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ หัวหน้างานอภิบาลและศาสนกิจ ชี้แนะนักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลป์ จากการนำเสนอคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลที่มีต่อสังคม ในความคิดเห็นของนักเรียนจากกรณีศึกษาตัวอย่างคลิปวีดีโอที่ได้ชม ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3877] พบครูประจำชั้น (17-March-2016)  *  
 
 
ครูประจำชั้น ม .4 แต่ละห้องเรียน พบปะกับนักเรียนเพื่อให้ข้อคิดประจำวันจากกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติมา ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3876] ชี้แจง (17-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.4 แต่ละห้องรับฟังการชี้แจงระเบียบวินัยต่างๆ ของโรงเรียน จาก ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโรงเรียน ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3875] วัฒนธรรมองค์กร (17-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.4 เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร สัญญาณเพลงต่างๆของโรงเรียน เพื่อให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3874] เรียนรู้มารยาท (17-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนเรียนพี่เลี้ยงสาธิตการไหว้ และมารยาทต่างๆในที่สาธารณะ ให้แก่นักเรียนรุ่นน้องชั้น ม.4 เพื่อให้ปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะได้อย่างเหมาะสม ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3873] สันทนาการ (17-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม. 4 ร่วมเล่นเกมสันทนาการต่างๆ กับนักเรียนพี่เลี้ยง เพื่อละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคยของนักเรียนแต่ละห้องเรียน ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม