[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41> 


 [3874] เรียนรู้มารยาท (17-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนเรียนพี่เลี้ยงสาธิตการไหว้ และมารยาทต่างๆในที่สาธารณะ ให้แก่นักเรียนรุ่นน้องชั้น ม.4 เพื่อให้ปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะได้อย่างเหมาะสม ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3873] สันทนาการ (17-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม. 4 ร่วมเล่นเกมสันทนาการต่างๆ กับนักเรียนพี่เลี้ยง เพื่อละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคยของนักเรียนแต่ละห้องเรียน ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3872] แสงเทียน (17-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม. 4 ร่วมกันจุดเทียนเพื่อให้แสงเทียนส่องนำทางชีวิตของการเรียนใน พิธีแสงเทียน พิธีศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่บ้านมงฟอร์ตที่เรารัก ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3871] สอบpre-Test (17-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบก่อนเรียน pre-Test ภาคเรียนฤดูร้อน และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3870] ชี้แจง (15-March-2016)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงเรื่องระเบียบวินัยต่างๆ ของโรงเรียนให้นักเรียนชั้น ม.1 แต่ละห้องได้รับทราบ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโรงเรียน ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3869] วัฒนธรรมองค์กร (15-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร สัญญาณเพลงต่างๆของโรงเรียน เพื่อให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3868] เรียนรู้มารยาท (15-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 แต่ละห้อง เรียนรู้มารยาทในที่สาธารณะ ที่จะปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะได้อย่างเหมาะสม ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3867] แสงเทียน (15-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม. 1 จุดเทียนสว่างไสวเพื่อให้แสงเทียนส่องนำทางชีวิตของการเรียนในบ้านมงฟอร์ต พิธีแสงเทียน พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับทุกคนที่เข้ามาเป็นลูกของพ่อหลุยส์ ในบ้านมงฟอร์ตที่เรารัก ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3866] ลงทะเบียน (15-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 ทยอยลงทะเบียนตามแต่ละห้องเรียนของตนเอง ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานหัตถาพิภพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3865] pre-Test (14-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบก่อนเรียน pre-Test ภาคเรียนฤดูร้อน และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3864] มอบเกียรติบัตร (09-March-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มอบเครื่องหมายและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (ชาย) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ผ่านการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3863] ฝึกภาคสนาม (09-March-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (ชาย) ผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3862] สืบชะตา (09-March-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีสืบชะตาแก่ ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ ม.เกษตร ไชยทองศรี ม.วีระ ธนาจันทาภรณ์ และ ม.สุรชัย สมบูรณ์วิทย์ ที่จะเกษียณอายุการทำงานในปีการศึกษา 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุข สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3861] ประพรมน้ำมนต์ (09-March-2016)  *  
 
 
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคลากร และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมพิธีทำบุญบรรพชนครูมงฟอร์ตบูรพาจารย์โรงเรียน ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3860] วันคล้ายวันเกิด (09-March-2016)  *  
 
 
อ.สมเกียรติ คชฉวีวงษ์ ที่ปรึกษางานบริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3859] ประชุมครู (09-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3858] วิทยากรบรรยาย (09-March-2016)  *  
 
 
นายกริชศักดิ์ เลิศวณิชย์วัฒนา ตัวแทนผู้ปกครอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างความตระหนักในการยกระดับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา” ในการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3857] ชมผลงานนักเรียน (09-March-2016)  *  
 
 
นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ภราดา ดร. อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3856] มอบของที่ระลึก (09-March-2016)  *  
 
 
ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ กงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย มอบของที่ระลึกให้แก่นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสบรรยายพิเศษ เรื่อง “เมียนมาร์ในระยะเปลี่ยนผ่านกับโอกาสทางธุรกิจของไทยในบริบทใหม่” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3855] บรรยายพิเศษ (09-March-2016)  *  
 
 
นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “เมียนมาร์ในระยะเปลี่ยนผ่านกับโอกาสทางธุรกิจของไทยในบริบทใหม่” ซึ่งจัดโดยสถานทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หอการค้าภาคเหนือ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ธนาคารกสิกรไทย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3854] กระโดดหอ (09-March-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (หญิง) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทำการฝึกทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต ในสถานที่ 1 การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (หญิง) ผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3853] ฝึกภาคสนาม (09-March-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (หญิง) ผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3852] ประทับใจ (09-March-2016)  *  
 
 
การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา The last mile1 ที่สร้างความประทับใจในการแสดงชุดท้ายของงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” แสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3851] เรียกเสียงฮือฮา (09-March-2016)  *  
 
 
การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.5 TEAM OIY, Stronger- Together ที่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมเป็นอย่างมาก ในงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3850] ความฝันของเด็กๆ (09-March-2016)  *  
 
 
“Wonderful Mc of Dream” การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ที่ถ่ายทอดความฝันที่หลากหลายของเด็กๆ ในงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3849] สวยงาม (09-March-2016)  *  
 
 
การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ชื่อชุดการแสดง The Precious Moment (ช่วงเวลาอบอุ่นและล้ำค่า) ในงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3848] สนุกสนาน (09-March-2016)  *  
 
 
“Money” การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่สร้างความสนุกสนาน และความประทับใจให้แก่ผู้ชมในงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3847] ขับร้องเพลง (09-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ขับร้องเพลงให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams ซึ่งเป็นบทเพลงที่พิเศษสุดสำหรับค่ำคืน MC Night ของชาวมงฟอร์ต ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3846] แสดงความยินดี (08-March-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3845] ให้โอวาท (08-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3844] สร้างชื่อเสียง (08-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3843] สำเร็จการศึกษา ม.3 (08-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3842] ถ่ายภาพหมู่ ม.3 (08-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นพัทธ์ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะภราดา และคณะครู ก่อนพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3841] แสดงความยินดี (08-March-2016)  *  
 
 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3840] ให้โอวาท (08-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3839] มอบโล่ (08-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3838] มอบวุฒิบัตร ม.6 (08-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3837] ถ่ายภาพหมู่ (08-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นมิตร ร่วมถ่ายภาพหมู่พร้อมกันด้วยชุดครุยที่สง่างามกับคณะภราดา และคณะครู ก่อนพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3836] อวยพรนักเรียน (08-March-2016)  *  
 
 
ม.จิรกฤต เดชะกูล ครูผู้สอนวิชาดนตรี กล่าวอวยพรให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ในการแสดงคอนเสิร์ตโชว์ผลงานด้านดนตรีของนักเรียน ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3835] โชว์ผลงานดนตรี (08-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จัดแสดงคอนเสิร์ตโชว์ผลงานด้านดนตรี Hipsder หลากหลายรูปแบบ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3834] บรรยายพิเศษ (08-March-2016)  *  
 
 
ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ กงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก H.E.Mrs.Kirsti Westphalen เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษาในประเทศฟินแลนด์” ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3833] ฝึกซ้อมพิธีมอบวุฒิบัตร (08-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรับวุฒิบัตรในพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้พิธีดังกล่าวที่จะจัดขึ้นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3832] วางพวงหรีด (08-March-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อลือสรรค์ ศุภางค์เผ่า บิดานายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ศาลาวัดเกตการาม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3831] วนจพิธีกรรมปิดปีการศึกษา (08-March-2016)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน ให้เกียรติประกอบวนจพิธีกรรมโอกาสปิดปีการศึกษา 2558 แก่คณะภราดา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3830] การแสดง EP (08-March-2016)  *  
 
 
fly as high as we can (ฝันให้ไกล ไปให้ถึง) การแสดงของนักเรียนแผนการเรียน Engilsh Programm ที่ร่วมกันแสดงทุกระดับชั้นในงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3829] Miracle Night (05-March-2016)  *  
 
 
ครูชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมขับกล่อมร้องเพลงให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับชมในชุดการแสดง Miracle Night งานแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3828] นักแสดง Amazing 4 ภาค (05-March-2016)  *  
 
 
ทีมนักแสดงทั้งหมดของนักเรียน ชั้น ม.1 ที่จะร่วมกันเอื้อนเอ่ยความเป็นตัวตนของคนไทยในแต่ละภาค ในการแสดง “Amazing 4 ภาค” งานแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3827] ระบำจีน (04-March-2016)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน ร่วมแสดงระบำจีนชุด “เอียนฮวาซันเยวี่ย” ในงานแสดงออกองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3826] มอบโล่ (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ที่มีอุปการคุณของโรงเรียน นายทัศนัย บูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการสอบ เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3825] มอบโล่รางวัล (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ที่มีอุปการคุณของโรงเรียนนายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3824] เกียรติคุณดีเด่น (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ที่มีอุปการคุณของโรงเรียน นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ และผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3823] มอบโล่รางวัล (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ที่มีอุปการคุณของโรงเรียน ดร. ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ในเครือตนานุวัฒน์ จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557-2558 ที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3822] ผู้ที่มีอุปการคุณ รร. (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ที่มีอุปการคุณของโรงเรียน ดร. ทวีวรรณ ธารพิพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพายัพ ที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 – 2557 รวม 3 วาระ และเป็นที่ปรึกษาโครงงานกรุงไทยยุววานิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546–2558 รวม 13 ปี ในงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3821] เกียรติคุณดีเด่น (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ที่มีอุปการคุณของโรงเรียน นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3820] มอบโล่ (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ที่มีอุปการคุณของโรงเรียน นายนายศิริพงศ์ ไชยวงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยกิตติมศักดิ์, ที่ปรึกษานายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3819] เปิดงาน (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวเปิดงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3818] สอบปฏิบัติการ ม.5 (24-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทดสอบแลปฟิสิกส์ เรื่องครึ่งชีวิต แลปเคมี เรื่องการตรวจหาช่วง pH ของสารละลาย แลปชีววิทยา เรื่องการเจริญเติบโตของสัตว์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3817] สอบปฏิบัติการ ม.1 (24-February-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบเรื่องแรงแม่เหล็ก ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3816] รับเครื่องราชอิสริยากรณ์ (24-February-2016)  *  
 
 
ครู และบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครี่องราชอิสริยากรณ์ในปี พ.ศ.2556 และปี พ.ศ.2557 ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 10 คน และชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรร์ จำนวน 13 คน ในงานวันศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 24 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3815] ซ้อมใหญ่ MC Night (24-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมฝึกซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปี MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power of Dreams” เพื่อให้การแสดงในค่ำคืนวันแสดงจริงออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ณ สนามฟุตบอล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3814] ช่วยเหลือกิจการงาน รร (24-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความขอบคุณและชื่นชมยินดีนักเรียนเสียงตามสาย และนักเรียนถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์ ที่สละเวลาทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือกิจการงานของโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3813] สอบGifted ม.1 (08-February-2016)  *  
 
 
ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการสอบนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3812] มอบอั่งเปา (08-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบอั่งเปาเงินของขวัญให้กับนักเรียนที่ร่วมแสดงในงานตรุษจีนมงฟอร์ตทุกคน ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3811] ตรุษจีน (08-February-2016)  *  
 
 
รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ ฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตรุษจีนมงฟอร์ต หนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3810] ให้ข้อคิดดำเนินชีวิต (08-February-2016)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย กล่าวให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแก่คณะภราดา คณะโนวิส คณะครูคาทอลิก และวางดอกไม้สักการะนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของท่าน ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3809] ร่วมงานฉลอง (08-February-2016)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย คณะภราดา คณะโนวิส และคณะครูคาทอลิกทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมงานฉลองระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3808] โมทนาขอบพระคุณ (08-February-2016)  *  
 
 
คุณพ่อมงคล เจริญธรรม คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม ให้เกียรติประกอบพิธีโมทนาขอบพระคุณแก่คณะภราดา คณะโนวิส และคณะครูคาทอลิก ในงานฉลองระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3807] บรรยาย (08-February-2016)  *  
 
 
Dr.Noel Landers ที่ปรึกษามาตรฐาน Cambridge และงานวิจัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บรรยายประวัติท่านนักบุญหลุยส์ให้แก่คณะภราดา คณะโนวิส และคณะครูคาทอลิก ได้รับฟังในงานฉลองระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3806] รับสมัคร นร. Gifted (08-February-2016)  *  
 
 
ครูชนิดา ไชยชนะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3805] มอบตัวแทรกชั้น ม.1 (08-February-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนพาบุตรหลานที่สอบผ่านการคัดเลือกแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3804] แสดงความยินดี (08-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ที่ผลงานสารคดีเชิงข่าวเรื่อง Perfect Medicine From Nature ยาวิเศษจากธรรมชาติ ได้รับรางวัลบันทึกภาพยอดเยี่ยม จากประกวดโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2015 ณ สวนวรรณคดี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3803] เสนอผลการวิจัย (08-February-2016)  *  
 
 
นักวิจัยรุ่นเยาว์นำเสนอผลการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของนักเรียนแผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ Global Perspective โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ให้แก่เพื่อนๆ นักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการเตรียมพร้อมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในงาน “The 2nd International Young Researcher Symposium” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3802] เรียนรู้การวิจัย (08-February-2016)  *  
 
 
นักวิจัยรุ่นเยาว์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แยกกลุ่มเรียนรู้การวิจัยตามบูธต่างๆที่จะพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ในงาน “The 2nd International Young Researcher Symposium” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3801] เปิดงาน (08-February-2016)  *  
 
 
Dr.Noel Landers ที่ปรึกษามาตรฐาน Cambridge และงานวิจัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน The 2nd International Young Research Symposium 2015 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3800] สักการะนักบุญหลุยส์ (08-February-2016)  *  
 
 
พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 วางช่อดอกไม้สักการะนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ในโอกาสวันฉลองวันคล้ายวันเกิดที่จะเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งในวันที่ 31 มกราคม ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3799] มอบเงินครูอาวุโส (08-February-2016)  *  
 
 
นายนพพล จิลลานนท์ เลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย สำนักงานกรุงเทพ มอบเงินสมทบกองทุนครูอาวุโส ให้แก่ ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3798] แสดงความยินดี (01-February-2016)  *  
 
 
อ.สมเกียรติ คชฉวีวงษ์ ที่ปรึกษางานบริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3797] ประชุมครู (01-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2559 และคณะครู บุคลากร ได้ร่วมประชุมย่อยตามแต่ละระดับชั้น ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3796] มอบกระเช้าของขวัญ (01-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่แก่ นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3795] เทศกาลปีใหม่ (01-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่แก่ นางหลิว กงสุลฝ่ายวีซ่าเเละพาสปอตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3794] มอบของที่ระลึก (01-February-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และอดีตกรรมการบริหารบริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3793] บรรยายพิเศษ (01-February-2016)  *  
 
 
นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และอดีตกรรมการบริหารบริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง “แรงบันดาลใจสู่อนาคต” เพื่อการตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาในอนาคตให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3792] ต้อนรับอดีตรองนายก (01-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และอดีตกรรมการบริหารบริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนและพบปะนักเรียน ณ ห้องประชุม ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3791] รางวัลบันทึกภาพยอดเยี่ยม (01-February-2016)  *  
 
 
มร. ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย มอบรางวัลบันทึกภาพยอดเยี่ยมให้แก่ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2015 ณ The Emquartier กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3790] นำเสนอผลงาน (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำเสนอผลงานสารคดีเชิงข่าวรอบที่ 2 เรื่อง Perfect Medicine From Nature ยาวิเศษจากธรรมชาติ ให้แก่คณะกรรมการได้รับทราบ ในโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2015 ณ Emporium Suites กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3789] ความสุขสนุกสนาน (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต จัดหลายหลากกิจกรรมของความสุขสนุกสนานที่ร่วมแบ่งปันให้กับน้องๆนักเรียน ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3788] ก้อนอิฐดิน (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต นำดินผสมด้วยแกลบมาอัดลงบนแบบพิมพ์เพื่อทำก้อนอิฐดินซึ่งจะใช้ในการสร้างบ้านดิน ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3787] ย่ำดิน (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต ช่วยกันย่ำดินที่ผสมด้วยแกลบให้เหลว ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสร้างบ้านดิน ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3786] บรรจุปุ๋ย (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต ช่วยกันบรรจุปุ๋ยที่ได้จากการหมักใบไม้ลงถุง เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นธาตุอาหารพืชในการเพาะปลูกต่อไป ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3785] เก็บกวาดใบไม้ (01-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต ช่วยกันเก็บกวาดใบไม้เพื่อนำมาใช้ทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3784] ให้ตระหนักรู้คุณค่า (01-February-2016)  *  
 
 
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน บรรยายสรุปแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต ให้ตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมากมากกว่าระบบนิเวศ ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆ ในกิจกรรมผสานชีวิต "ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)" ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3783] Football Clinic (29-January-2016)  *  
 
 
ตัวแทนนักฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม "Leicester City Football Clinic ปลุกพลังฝัน จิ้งจอกพันธุ์สยาม" ซึ่งนายใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์ สต๊าฟฟ์โค้ชทีมชาติไทย นําทีมโค้ชจากมูลนิธิซิโก้ทำการฝึกสอนกิจกรรมครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3782] รับมอบโล่ (29-January-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบโล่จาก นายใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์ สต๊าฟฟ์โค้ชทีมชาติไทย ในการส่งนักฟุตบอลของโรงเรียนเข้าร่วม กิจกรรม "Leicester City Football Clinic ปลุกพลังฝัน จิ้งจอกพันธุ์สยาม" ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3781] ฝึกทักษะลูกหนัง (29-January-2016)  *  
 
 
นักฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทักษะและเรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังเพื่อปูรากฐานการเล่นฟุตบอลอาชีพกับทีมงาน โค้ชซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แบรนด์แอมบาสเดอร์ เลสเตอร์ ซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล อะคาเดมี่ ประเทศไทย ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3780] ลงนามความร่วมมือ (29-January-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายอวี๋ซันติ๋ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหูหนานกลี่กง และคณะ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3779] ค่ายลูกเสือ ม.2 (29-January-2016)  *  
 
 
งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีวิธีการบริหารงานและประสานงานสมาชิกในหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งส่งเสริมให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีสมรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือม่อนปะบิน ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3778] เดินทางไกล (29-January-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย และยังทดสอบระบบหมู่ และการเป็นผู้นำของนายหมู่ การรู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามวิถีทางของประชาธิปไตย ให้รู้จักรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการทดสอบวิชาลูกเสือที่เรียนมาแล้วในการเดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือม่อนปะบิน ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3777] ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว (29-January-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ในเรื่องจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 ที่สอบผ่านข้อเขียนระบบโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3776] แสดงออกความกตัญญู (29-January-2016)  *  
 
 
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าของขวัญแก่ ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3775] สมทบกองทุน (29-January-2016)  *  
 
 
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินสมทบกองทุนครูอาวุโสแก่ ม. มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูอาวุโสที่ได้ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม