[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36> 


 [3312] มอบโล่เกียรติคุณ ดร.ภาณุพงศ์ (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่ ดร.ภาณุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิยมพานิช จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3311] เปิดงาน MC Night (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแตะลูกแก้ว I Ball เปิดงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3310] การแสดงชุด “ทิพย์ดารา” (17-February-2015)  *  
 
 
วงดุริยางค์และวงดนตรีไทยร่วมบรรเลงอย่างไพเราะและลงตัวในการแสดงชุด “ทิพย์ดารา” งานประจำปี MC Night “Evolution Of Excellence” การแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3309] เป็นเกียรติกับคณะกรรมการ (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นเกียรติกับคณะกรรมการ การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3308] ตรวจติดตาม (17-February-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ซักถามรายละเอียดต่างๆ จากครูผู้รับผิดชอบเอกสารหลักฐานและมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3307] ให้การต้อนรับผู้ตรวจ (17-February-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และคณะกรรมการ ในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3306] ซ้อมใหญ่งาน MC Night (17-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นต่างทุมเทร่วมซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปี MC Night ครั้งที่ 4 “EVOLUTION OF EXCELLENCE” เพื่อให้การแสดงในค่ำคืนวันแสดงจริงออกมาให้ดีที่สุด ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3305] AFS หารือรับนร.แลกเปลี่ยน (17-February-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อประสานความร่วมมือการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติเข้ามาเรียนในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3304] ส่งมอบห้องสมุด (17-February-2015)  *  
 
 
ครูดวงมณี คำป่าแลว ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ส่งมอบห้องสมุดที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้สนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านสร้างห้องสมุดให้แก่เด็กนักเรียนของหมู่บ้านแก่ อบต.บ้านป่าตึง ณ หมู่บ้านม้ง บ้านป่าตึง ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3303] เปิดห้องสมุดบ้านป่าตึง (17-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดห้องสมุดบ้านป่าตึง โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านสร้างห้องสมุดให้แก่เด็กนักเรียนของหมู่บ้านได้ใช้เป็นสถานที่หาความรู้เพิ่มเติม ในกิจกรรมผสานชีวิต “ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ” ณ หมู่บ้านม้ง บ้านป่าตึง ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3302] เข็มทองคำเชิดชูเกียรติ (11-February-2015)  *  
 
 
นายเฉลิม รัชชนะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคม โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ให้แก่ ม.ณัช ศิรินันนท์ ในงานวันศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3301] รับพระราชทานเครื่องราชฯ (11-February-2015)  *  
 
 
ม.กำจร ยั่งยืน ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ ม.ฐานกร เทรเวส ม.ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์ ม.สรพงษ์ สมธรรม เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ในงานวันศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3300] มินิคอนเสิร์ต (06-February-2015)  *  
 
 
สถาบันดนตรี Montfort College Music Academy & Los Angeles Music Academy (MCMA & LAMA) จัดโชว์มินิคอนเสริต์น่ารักๆ ของนักเรียนสถาบันดนตรี ที่ครูผู้สอนได้นำความสามารถจากการเรียนของนักเรียนมาแสดงให้ผู้ที่ชื่นชอบดนตรีได้รับฟังในยามค่ำ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3299] ผปค. ม.5 ขอบคุณวิทยากร (04-February-2015)  *  
 
 
ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่นายกริชศักดิ์ เลิศวณิชย์วัฒนา ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม “เส้นทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัย” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 5 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 [edit]  
   

 [3298] เยี่ยมชม MCMA & LAMA (04-February-2015)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy ให้การต้อนรับนายโจสวี สิง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมนานาชาติหยงหวย เมืองจูจี้ มณฑลเจ๋อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ ที่มาหารือการจัดโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในด้านดนตรี และเยี่ยมชมการสอนของสถาบันดนตรี Montfort College Music Academy & Los Angeles Music Academy (MCMA & LAMA) ณ สถาบันดนตรี MCMA & LAMA อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [3297] ชื่นชม นร.ดุริยางค์ (04-February-2015)  *  
 
 
นายโจสวี สิง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมนานาชาติหยงหวย เมืองจูจี้ มณฑลเจ๋อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวชื่นชมความเชี่ยวชาญสามารถทางดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่บรรเลงโชว์ให้รับฟังได้อย่างยอดเยี่ยม ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [3296] ต้อนรับ รร.นานาชาติหยงหวย (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายโจสวี สิง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมนานาชาติหยงหวย เมืองจูจี้ มณฑลเจ๋อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ ที่มาหารือการจัดโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในด้านดนตรี และด้านวิชาการต่างๆ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [3295] ผปค.มอบตัว นร.แทรก ชั้น ม.1 (04-February-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program มอบตัวแทนบุตรหลาน ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3294] รำลึกวันคล้ายวันเกิดนักบุญฯ (04-February-2015)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบวจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อรำลึกโอกาสวันคล้ายวันเกิด และสดุดีคุณงามความดีของท่านนักบุญฯ ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3293] วางช่อดอกไม้ (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางช่อดอกไม้ เพื่อรำลึกโอกาสวันคล้ายวันเกิด และสดุดีคุณงามความดีของท่านนักบุญฯ ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3292] สดุดีนักบุญหลุยส์ฯ (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกอบวจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อรำลึกโอกาสวันคล้ายวันเกิด และสดุดีคุณงามความดีของท่านนักบุญฯ ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3291] ยินดีวันคล้ายวันเกิด (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3290] ประชุมครูประจำเดือน มค. (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3289] อบรม Character Formation (04-February-2015)  *  
 
 
Mr.Nicholas Lim, Professor Clare Ong ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “Character Formation” แก่บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3288] รางวัลชมเชย PHYSICS BATTE (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัทพงศ์ สุธัมโม นายธีรภัทร ประทุมวัลย์ และนายธนัท เปี่ยมสุวรรณ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการโครงการ PHYSICS BATTE ครั้งที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3287] สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ (04-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความชื่นชอบเพลิดเพลินที่ได้ใกล้ชิดสัมผัสกับสัตว์ต่างๆ ส่งผลให้เกิดความรัก ความเมตตาต่อสัตว์ โดยสวนสัตว์เชียงใหม่และไนท์ซาฟารีนำมาแสดง ในงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 Academic Excellence : Quality in Action ณ อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3286] ตัวอย่างของจริง (04-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนที่เข้าร่วมงานแต่ละโรงเรียน สนุกสนานและได้รับความรู้จากนิทรรศการตัวอย่างของจริงสัตว์ต่างๆ อีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้สำคัญที่สวนสัตว์เชียงใหม่และไนท์ซาฟารีนำมาจัดแสดง ในงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 Academic Excellence : Quality in Action ณ อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3285] จรวดขวดน้ำ (04-February-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประชันฝีมือความแม่นยำในการยิง และความไกลของจรวดที่สร้างจากขวดพลาสติกน้ำอัดลม อีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานควบคู่ไปด้วยสาระความรู้ในกระบวนการวิทยาศาสตร์ ณ สนามฟุตบอล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3284] แข่งขันเต้น (04-February-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน MC Dance /Hip Hop & K-Pop Cover Dance 2015 ในงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 Academic Excellence : Quality in Action ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3283] ชนะเลิศระบายสี (04-February-2015)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการประกวดวาดภาพระบายสี งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 Academic Excellence : Quality in Action โดย ด.ช.สวัชโรกร วรรณศร ชั้น ม.3/2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3282] Physics Competition (04-February-2015)  *  
 
 
แผนการเรียน English Program จัดการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Physics Competition “Physics Practice Demonstration” ในวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 Academic Excellence : Quality in Action ณ อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3281] รองอันดับ 1 Bio Contest (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนธรณ์ เจียรนัยกุลวินิช ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการตอบปัญหาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การแข่งขัน Bio Contest ครั้งที่ 15 ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3280] เยี่ยมชมโรงเรียน (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และผู้แทนคณะกรรมการฯ ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3279] ประชุม ผปค.ที่ติดภารกิจ (04-February-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ได้ พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้รับมอบผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 เงินอุดหมุนค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2557 ให้แก่ผู้ปกครองด้วย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3278] สอบแทรกชั้น ม.1/2558 (04-February-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนแทรกชั้นเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3277] ชมการแสดงดนตรี (04-February-2015)  *  
 
 
นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ เยี่ยมชมการเรียนการสอนต่างๆ ของทางโรงเรียนและการแสดงดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ด้วย ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3276] ต้อนรับเอกอัครราชทูต (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ ในโอกาสหารือโครงการการให้ทุนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาแก่นักเรียนชาวเมียนมาร์ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3275] สำเร็จการศึกษา ป.ตรี (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น “เรา” บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3274] แสดงความยินดี (04-February-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.มณเฑียร บุญตัน ผู้พิการทางสายตา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น 2524 ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมศาสตร์) ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3273] มอบของขวัญปีใหม่สื่อ (04-February-2015)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญแก่สื่อมวลชนท้องถิ่นเชียงใหม่ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง และการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียนมาตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3272] ชมการออกร้าน (04-February-2015)  *  
 
 
Mr.Dary Khong School Development Manager , Cambridge International Examinations ประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 Academic Excellence : Quality in Action ชมการออกร้านค้าต่างๆของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการประกวดโครงงานอาชีพ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3271] ร่วมการแสดง (04-February-2015)  *  
 
 
อ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง ผู้ปกครองนักเรียนร่วมการแสดงชุด “ทิพย์ดารา” กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมงฟอร์ต ในวันวิชาการ 2557 Academic Excellence : Quality in Action การแข่งขันทักษะทางวิชาการของ 8 กลุ่มสาระฯ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3270] เปิดงานวันวิชาการ 57 (04-February-2015)  *  
 
 
Mr.Dary Khong School Development Manager , Cambridge International Examinations ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 Academic Excellence : Quality in Action และบรรยายพิเศษในหัวข้อ Building a curriculum that equips learners for the future ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3269] รับมอบกระเช้าของขวัญ (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3268] หารือความร่วมมือ (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Chen Qun Vice President for Academic Affairs ,Changzhou University , The People’s Republic of China และคณะฯ ที่มาหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือให้ดียิ่งขึ้นในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยการใช้ภาษาจีน การทำวิจัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3267] รับผลการเรียน (04-February-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับเอกสารรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 และรับเงินอุดหมุนค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2557 จากครูประจำชั้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3266] วันผปค.พบครู ครั้งที่ 3/2557 (04-February-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3265] ประชุมกรรมการบริหาร รร. (04-February-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3264] ปิดการฝึกภาคสนาม นศท. ปี 3 ผลัดที่ 2 (04-February-2015)  *  
 
 
พ.อ.วรา อุตรพงศ์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 ร่วมแสดงความยินดีกับ นศท. ที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม จำนวน 506 นาย ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ในพิธีปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 2 ชั้นปีที่ 3 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3263] ชื่นชมยินดี (04-February-2015)  *  
 
 
พ.อ.วรา อุตรพงศ์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 กล่าวชื่นชมยินดี นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละกองร้อยที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ในพิธีปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 2 ชั้นปีที่ 3 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3262] ปิดการฝึกภาคสนาม (04-February-2015)  *  
 
 
พ.อ.วรา อุตรพงศ์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เป็นประธานปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 2 ชั้นปีที่ 3 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมกันนี้ได้ประดับเครื่องหมายพลแม่นปืนเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 4 นายด้วย ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3261] พลแม่นปืน (04-February-2015)  *  
 
 
นศท.ภคอัศม์ โปษะกฤษณะ นศท.วณิชย์ รัตโนภาส นศท.หัสรินทร์ โกสินทร์ และ นศท.สุรกาญจน์ สุขดาษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการยิงปืนด้วยกระสุนจริง โดยได้รับเครื่องหมายพลแม่นปืน ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3260] นันทนาการ (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงละครบทบาทสมมุติ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้กับ นศท. ในกิจกรรมนันทนาการของค่ำคืนสุดท้ายก่อนปิดการฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 2 ณ ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3259] ดำรงชีพในป่า (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกการประกอบอาหารรับประทาน เพื่อให้สามารถดำรงชีพทำการรบอยู่ในป่าได้เป็นเวลานานๆ ในการฝึกทำการรบในเวลากลางวัน สถานีที่ 3 บุคคลทำการรบ การรบพิเศษ การดำรงชีพในป่า ณ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3258] เคลื่อนที่ในการรบ (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกการเคลื่อนที่ในการรบ เคลื่อนที่เป็นห้วงๆ ในระยะสั้นๆ หยุดฟัง ตรวจการ แล้วเคลื่อนต่อไป ณ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3257] ฝึกรูปขบวนหมู่ในการรบ (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกรูปขบวนหมู่ในการรบ เพื่อให้สามารถปฎิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในหมู่พวกในการรบ ตลอดจนเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งวิญญาณของนักสู้ และจิตใจในการที่จะประชิดจับ และทำลายข้าศึก ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3256] พรางใบหน้า (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ใช้สีฝุ่นทาใบหน้าพรางบริเวณที่นูนเด่นด้วยสี เพื่อให้รอดพ้นจากการตรวจการณ์ของข้าศึกทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้น ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 ห้วงการฝึก ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3255] ฝึกทำการรบกลางคืน (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทำการรบในเวลากลางคืน ฝึกการเคลื่อนที่ผ่านทหารฝ่ายเดียวกัน และฝึกการสังเกตแสง เสียง กลิ่น และสัมผัส ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3254] ตั้งรับ (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทำการรบในเวลากลางวัน ดัดแปลงภูมิประเทศอยู่ในหลุมบุคคลใช้เป็นที่มั่นวางกำลังตั้งรับ ในสถานที่ 2 การรบด้วยวิธีรับ/ร่นถอย ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3253] รบด้วยวิธีรุก (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทำการรบในเวลากลางวัน ในสถานที่ 1 การรบด้วยวิธีรุก ที่จะต้องเคลื่อนที่เข้าไปให้ถึงตัวข้าศึกเพื่อยื้อแย่งดินแดน หรือที่มั่นที่ข้าศึกยึดครองอยู่ พร้อมขับไล่ข้าศึกให้ออกไปจากที่มั่น ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3252] รณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโครงการ “ป้องภัยไฟป่า ด้วยพระบารมี” กองทัพภาคที่ 3 ประจำปีก 2558 และชมการสาธิตการดับไฟป่า การทำแนวกันไฟ โดย ชป.ไฟป่า ของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ณ ศขย.ทภ.3 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3251] บริจาคโลหิต (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมัครใจร่วมบริจาคโลหิตให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไว้ใช้ในยามขาดแคลน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3250] เปิดการฝึกภาคสนาม (01-February-2015)  *  
 
 
พ.ท.เทวารัณย์ ปราสาทแก้ว รอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เป็นประธานเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 2 ชั้นปีที่ 3 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ส่ง นศท.เข้ารับการฝึกในผลัดดังกล่าว ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 ห้วงการฝึก ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3249] ยิงปืนด้วยกระสุนจริง (01-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญ โดยฝึกปฏิบัติการใช้อาวุธทำการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามยิงปืน ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3248] ทดสอบกำลังใจ (01-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทำการฝึกทดสอบกำลังใจ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับสถานีการฝึกทางทหาร ความอดทนต่อความเหนื่อยยาก และใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา โดย นศท.ทุกนายสามารถผ่านสถานีทดสอบการผ่านเครื่องกีดขวางไปได้ทั้ง 13 สถานี ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3247] อบรมเชิงปฏิบัติการ (01-February-2015)  *  
 
 
คณะครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนร้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรภาคเรียนฤดูร้อน และปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3246] การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (01-February-2015)  *  
 
 
อ.เกรียงศักดิ์ สถาปนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ในเรื่อง “ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและการบริการที่ดี” แก่ครูสนับสนุนการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3245] บ.ริโซ่ มอบของขวัญปีใหม่ (01-February-2015)  *  
 
 
คุณกิ่งดาว มันจีน บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาภาคเหนือตอนบน มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3244] นร.ชั้น ม.5 บวชต้นไม้ (01-February-2015)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมมงฟอร์ตจิตอาสา อนุรักษ์ป่าตามรอยพระราชา บวชต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการด้วย ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ (โครงการในพระราชดำริบ้านโป่ง) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3243] นร.ม.5 ร่วมทำฝาย (01-February-2015)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันทำฝาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในกิจกรรมมงฟอร์ตจิตอาสา อนุรักษ์ป่าตามรอยพระราชา ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ (โครงการในพระราชดำริบ้านโป่ง) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3242] สุริวงศ์บุ๊คมอบของขวัญปีใหม่ (01-February-2015)  *  
 
 
ผู้แทนจากบริษัทสุริวงศ์บุ๊คเซนต์เตอร์ มอบหนังสือเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่เวียนมาถึงให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3241] ผอ.รร.วิชัยมอบของขวัญปีใหม่ (01-February-2015)  *  
 
 
นายเมธิน อิสคัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชัยวิทยา มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3240] ประดับเครื่องหมายอินธนู (01-February-2015)  *  
 
 
คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประดับเครื่องหมายอินธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3239] ผปค.ม.4 สวัสดีปีใหม่ (01-February-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3238] ผปค.ม.6 สวัสดีปีใหม่ (01-February-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3237] ทุนรัฐบาลจีนร่วมค่ายฤดูหนาว (07-January-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 12 คน ที่ได้รับทุนรัฐบาลจีน โดยสำนักงานฮั่นปั้น สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเดินทางเข้าร่วมค่ายฤดูหนาว ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 – 7 มกราคม 2558 ซึ่งจัดขึ้นที่ Yunnan Normal University เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนภาษาวัฒนธรรมจีน และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในเมืองคุนหมิง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3236] มิสซาวันคริสต์มาส (07-January-2015)  *  
 
 
คณะภราดา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบูชามิสซาในวันคริสต์มาส ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3235] ประชุมครูเดือนธันวาคม (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3234] ซานตาครอสมงฟอร์ต (07-January-2015)  *  
 
 
ซานตาครอสลุงหนวดชุดแดง คุณลุงใจดีแห่งวันคริสต์มาส สัญลักษณ์ของความรักและความเมตตา ที่มีให้เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกใบเดียวกันแจกลูกอมให้แก่เด็กนักเรียนแต่ละระดับชั้น ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3233] มอบขวัญวันคริสต์มาส (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญวันคริสต์มาสให้แก่นักเรียนที่โชคดีในแต่ละระดับชั้น ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3232] ละครคริสต์มาส (07-January-2015)  *  
 
 
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงละครคริสต์มาส วันสำคัญวันหนึ่งที่เป็นการระลึกถึงและเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์ ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3231] เปิดงานคริสต์มาส (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ส่งความสุขให้แก่นักเรียนทุกคนด้วยเกมส์ กีฬา และกิจกรรมต่างๆ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3230] ชนะเลิศฟุตบอล Thaicom (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันฟุตบอล Thaicom Foundation Junior Football 2014 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3229] ผู้ปกครองสวัสดีปีใหม่ ผอ. (07-January-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3228] สวัสดีปีใหม่รองผู้อำนวยการ (07-January-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3227] รับมอบของขวัญ (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย รับมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึงจากนายสมบูรณ์ วิชชจุฑากุล ประธานชมรมฟุตบอลศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น MC 18 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3226] รับมอบเสื้อนักกีฬาฟุตซอล (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเสื้อแจ๊คเก็ตนักกีฬาฟุตซอลจากนายสมบูรณ์ วิชชจุฑากุล ประธานชมรมฟุตบอลศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น MC18 และคณะ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3225] แสดงความยินดีนักฟุตซอล (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3224] ต้อนรับคณาจารย์ ม.ฟูตัน (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Zhao Quanyu Deputy Director, Fudan University พร้อมด้วยคณาจารย์ ในโอกาสแนะแนวการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนนานาชาติ ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยฟูตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3223] รับมอบของที่ระลึก ม.ฟูตัน (03-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของที่ระลึกจาก Mr.Zhao Quanyu Deputy Director, Fudan University ในโอกาสเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนเพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนนานาชาติ ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยฟูตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3222] อบรมพัฒนาครู (03-January-2015)  *  
 
 
อ.ประกาย ชลหาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา” ด้วยการประเมินผลงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนจากผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อที่ 16 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3221] ชมผลงานของนักเรียน (03-January-2015)  *  
 
 
Mme.Delphine DERNIAUX ผู้ช่วยเลขานุการด้านความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ให้ความสนใจชมผลงานของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส ณ ศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1/A2 (Centre d’Etudes de Langue Francaise) อาคารอันนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3220] เปิดศูนย์การเรียนการสอนฝรั่งเศส (03-January-2015)  *  
 
 
M.Pierre COLLIOT อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย และ Mme.Delphine DERNIAUX ผู้ช่วยเลขานุการด้านความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ ให้เกียรติร่วมเปิดศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1/A2 (Centre d’Etudes de Langue Francaise) ณ อาคารอันนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3219] ให้เกียรติเปิดศูนย์ฝรั่งเศส (03-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ M.Pierre COLLIOT อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1/A2 (Centre d’Etudes de Langue Francaise) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3218] ให้การต้อนรับ (03-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ M.Pierre COLLIOT อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย และ Mme.Delphine DERNIAUX ผู้ช่วยเลขานุการด้านความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1/A2 (Centre d’Etudes de Langue Francaise) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3217] ชื่นชมวงดุริยางค์ (03-January-2015)  *  
 
 
M.Pierre COLLIOT อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชมวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่บรรเลงเพลงชาติฝรั่งเศสและร้องเพลงให้การต้อนรับ ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1/A2 (Centre d’Etudes de Langue Francaise) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3216] สักการะนักบุญหลุยส์ (03-January-2015)  *  
 
 
M.Pierre COLLIOT อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย และ Mme.Delphine DERNIAUX ผู้ช่วยเลขานุการด้านความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย วางพวงมาลัยสักการะนักบุญหลุยส์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1/A2 (Centre d’Etudes de Langue Francaise) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3215] อบรมนักวิจัย MC (03-January-2015)  *  
 
 
ดร.นพดล กรรณิกา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และที่ปรึกษาด้านวิจัยของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นวิทยากรอบรม “นักวิจัย MC” ให้แก่ครูและนักเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย ฝึกฝนประสบการณ์การแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัย และเพื่อให้เกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือแนวคิดใหม่ๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อที่ 13 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3214] รับมอบตัว นร. ม.1 /2558 (03-January-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3213] ประชุมวางแผนงานวิจัย (03-January-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้ร่วมบริหารให้การต้อนรับ ดร.นพดล กรรณิกา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และที่ปรึกษาด้านวิจัยของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยได้รับฟังการดำเนินงานวิจัยของโรงเรียนในปีการศึกษา 2540-2557 ที่ผ่านมา และประชุมวางแผนการดำเนินงานวิจัยร่วมกับหัวหน้าฝ่าย 5 ฝ่าย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อที่ 12 ธันวาคม 2557 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม