[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46> 


 [4315] ซ้อมใหญ่ MC Night (22-April-2017)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมฝึกซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปี MC Night ครั้งที่ 7 “ธ สถิตในดวงใจมงฟอร์ตตลอดกาล” เพื่อให้การจัดงานแสดงจริงของนักเรียนออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 [edit]  
   

 [4314] เจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล (22-April-2017)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ม.สิทธิพงษ์ สุขเกษม อดีตครูใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ณ วัดป่าแพ่ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 [edit]  
   

 [4313] ผลงาน Gifted Thai (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักเรียน Gifted Thai รุ่นที่ 11 , 12 และ 13 ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ภาษาไทย นักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย เขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 [edit]  
   

 [4312] รับทุน ฟ.ฮีแลร์ (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ น.ส.พีรดา ลือวิฑูรเวชกิจ ด.ช.ภัคพล สินสุรินทร์ ด.ช.ชิษณุพงศ์ อุตโนคาร นายชยุตม์ ปินใจ ผู้แทน น.ส.ศรัณยา เทศประสิทธิ์ และผู้แทน น.ส.วรัญญา เปล่งพจนาตถ์ ที่ได้รับทุนการศึกษา ฟ.ฮีแลร์ ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 [edit]  
   

 [4311] ร่วมประชุม (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถานศึกษา และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว 9 ไร่ บนถนนเจริญประเทศให้เป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวสำหรับประชาชน เพื่อพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 [edit]  
   

 [4310] แสดงดนตรีในสวน (22-April-2017)  *  
 
 
วงดุริยางค์ และนักร้องประสานเสียง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมการแสดงดนตรีในสวน (Orchestra) บทเพลงพระราชนิพนธ์ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 [edit]  
   

 [4309] แถลงข่าวมอบทุนเรียนดี (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แถลงข่าวการมอบทุนการศึกษานักเรียน โครงการเรียนดี (ทุนฟรี 100%) โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 [edit]  
   

 [4308] นร.คาทอลิกเข้าเงียบ (22-April-2017)  *  
 
 
นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2559 “คุณค่าพระวรสารกับวิถีมงฟอร์ต” เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังเพิ่มพูนความรู้ความเชื่อศรัทธา และการปฏิบัติตน การใช้ชีวิตคริสตชนในสังคมปัจจุบัน ณ อารามคณะเบเนดิกติน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 [edit]  
   

 [4307] นายกเทศมนตรีสวัสดีปีใหม่ (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าขวัญจาก นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 31 เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนี้ได้มอบของขวัญจากทางโรงเรียนให้แก่บุคคลดังกล่าวด้วย ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 [edit]  
   

 [4306] แนะแนวการศึกษาต่อ (22-April-2017)  *  
 
 
วิทยากรโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนศิลป์-ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องดุริยางค์ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 [edit]  
   

 [4305] ปิดปีการศึกษา 2559 (22-April-2017)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟสายชล คันยุไล คณะแห่งประเยซูเจ้า เยสุอิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า ให้เกียรติประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และโอกาสปิดปีการศึกษา 2559 โดยคณะภราดา คณะครูผู้ร่วมบริหาร และผู้แทนนักเรียนแต่ละห้องเรียนได้เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมแอบรอสิโอ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ่ [edit]  
   

 [4304] คุ้มครองเงินฝาก (22-April-2017)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เผยแพร่ความรู้ “โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝาก และการบริการจัดการทางการเงินแก่เยาวชน” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 100 คน ได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 [edit]  
   

 [4303] ประชุมครูเดือน ก.พ. (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พร้อมกันนี้ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 [edit]  
   

 [4302] เดินทางเข้าค่ายลูกเสือ (22-April-2017)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ออกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือม่อนบะปิน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 [edit]  
   

 [4301] รางวัลชมเชย (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.กันตพัฒน์ วงศ์สาม ด.ช.ธฤษณัฐ แกล้วกล้า ด.ญ.ณัฐวศา กล่อมแก้ว และ ด.ญ.จิดาภา วัฒนศิริ ที่ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2016 โดย ASMO THAI ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4300] เหรียญทองแดงและชมเชย (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูรินทร์ เจริญกิจ ด.ช.พงศภัค สันติมากร ด.ช.ภัทรชย ชยางศุ ด.ญ.กมลลักษณ์ เทพวงศ์ นายสุกฤษฎิ์ สุหฤทยา และ น.ส.โชติก นาคนคร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ และนายศรัณย์ ตันติวิญญูพงศ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2016 โดย ASMO THAI ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4299] รางวัลเหรียญเงิน (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.วรางคณา ระวังงาน ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2016 โดย ASMO THAI ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4298] รางวัลเหรียญเงิน (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.พงศภัค สันติมากร ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ร่วมกับมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4297] ชนะเลิศเสือภูเขา (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายเขม ชูวีระ ชั้น ม.5B ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเสือภูเขา อายุไม่เกิน 18 ปีชาย ในรายการ "พร้าววังหินหัวใจเกินร้อยปั่นพิชิตดอยขุนแจ๋ ครั้งที่ 1" ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4296] แข่งขัน E-Test (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.รักษ์เกล้า กล้าจริง และนายปริยวิศว์ หล่อธราประเสริฐ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ น.ส.กฤษา สุดทางธรรม และนายกฤษฎา เรือนศร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นายสิริอรัณย์ กว้างสุขสถิตย์ และนายพฤกษ์ ญาณวัฒนา ที่ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ “RMUTL English Proficiency E-Test” เนื่องในงานครบรอบ 12 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4295] ทาสีถนน (22-April-2017)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทาสีถนน จัดหนังสือห้องสมุด จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม และโรงเรียนใหม่สวรรค์ เพื่อช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ในกิจกรรมผสานชีวิต “ชีวิตเลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ (รักต้องแบ่งปัน)” ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม และโรงเรียนใหม่สวรรค์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4294] รางวัลเหรียญทอง (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนภัทร เจริญกิจเกษตร ชั้น ม.3/8 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2016 โดย ASMO THAI ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4293] รางวัลเหรียญเงิน (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.เดชาวัตร เรืองสังข์ และ ด.ช.ภูบดี กิตติวรรณ ชั้น ม.3/8 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2016 โดย ASMO THAI ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4292] รางวัลเหรียญทองแดง (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภัทรชย ชยางศุ ชั้น ม.3/8 และ ด.ญ.เบญญาภา สุขประเสริฐกุล ชั้น ม.2/8 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2016 โดย ASMO THAI ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4291] รางวัลชมเชย (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.พิศิษฐ์ ปลูกปัญญา ด.ช.ปุณณวิช ธรรมจินดา ด.ช.พงศภัค สันติมากร ด.ญ.หฤทัย ศรีวิชัย ด.ญ.ปภาวรินทร์ หฤทัยวิจิตรโชค ด.ญ.พิริยากร เวศกาวี และ ด.ญ.ปณิดา ลิ้มไพศาล ชั้น ม.3/8 ที่ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2016 โดย ASMO THAI ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4290] เก็บข้อมูลนิเทศ (22-April-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ประธานคณะกรรมการระบบวิจัย และคณะกรรมการระบบนิเทศ ในการเก็บข้อมูลระบบการนิเทศและงานวิจัย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4289] ชมหอเกียรติยศ (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Bro. Yvan Passebon , vicar general Bro. Andre Roberge, Econome General และ Bro. Jean-Paul Mbengue, Assistant General ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอเกียรติยศ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4288] นศท.ปี 3 ฝึกภาคสนาม (07-February-2017)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 295 นาย ร่วมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2559 ผลัดที่ 3 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4287] แสดงความยินดี (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีสากล วันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4286] ประเมินโครงงานอาชีพ (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดการประเมินโครงงานอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 “มหัศจรรย์ของดี 4 ภาค” โดยมี 44 โครงงานที่ผู้เรียนได้ค้นคว้าทักษะในการประกอบการและพัฒนาโครงงานอาชีพ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4285] ให้ขวัญกำลังใจ (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ขวัญกำลังใจนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 16 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ก่อนเดินทางเข้าร่วมฟาดแข้งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย การแข่งขันฟุตบอล King Power’s Cup 2016 ในรอบชิงชนะเลิศ โดยจะระเบิดศึกที่สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต) ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4284] ชั้น ม.3 สอบ YCT (07-February-2017)  *  
 
 
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบวัดระดับภาษาจีน Youth Chinese Test (YCT) ระดับ 3 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยเป็นการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานสากล ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4283] ประชุมประจำเดือน (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2560 พร้อมกันนี้ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4282] ให้การต้อนรับ (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ให้การต้อนรับทีมงานผู้สอนกอล์ฟ โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ Yunnan Physical Science and Sport Professional College และ Yunnan Golf Association สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่นำเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกีฬากอล์ฟทั้งสองประเทศเยี่ยมชม และศึกษาดูงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4281] มอบของขวัญปีใหม่สื่อ (07-February-2017)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่เวียนมาถึงแก่สื่อมวลชนท้องถิ่น ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียนตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4280] สัมมนาทางดนตรี (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงวงดุริยางค์เครื่องสายตะวันตก Together Night “Classical Music Concert” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรีของชุมนุมดุริยางค์สากลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อให้เป็นไปตามโครงการพัฒนาดนตรีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4279] ผู้ทำคุณประโยชน์ (07-February-2017)  *  
 
 
ม.สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู ม.ปริญญา นฤประชา และ ม.ลิขิต ชูวงศ์ ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อทางราชการ และสังคมเป็นอย่างดียิ่ง ด้านการส่งเสริมความพระพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาการศึกษาของชาติ และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ในงานวันครู จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4278] ครูดีเด่น 2560 (07-February-2017)  *  
 
 
ดร.กมล รอดคล้าย ประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ม.จีรพงษ์ วิชัยหาญ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูด้วยความมุ่งมั่นเสียสละ สร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครูดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษา ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา งานวันครู จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4277] ยินดีครูเด่น (07-February-2017)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ม.จีรพงษ์ วิชัยหาญ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูด้วยความมุ่งมั่นเสียสละ สร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครูดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4276] ร่วมพิธีวันครู (07-February-2017)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2560 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4275] ม.2 สอบ YCT (07-February-2017)  *  
 
 
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบวัดระดับภาษาจีน Youth Chinese Test (YCT) ระดับ 2 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานสากล ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4274] แสดงความยินดี (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 20 ทีมสุดท้ายจาก 120 โรงเรียน การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 2559 ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4273] รับรางวัลวันรพี (07-February-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโต้วาทีภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี 2559 ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4272] ขุดลอกตะกอนฝาย (07-February-2017)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันขุดลอกตะกอนหน้าฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ ระหว่างวันที่ 11 -12 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4271] เดินทางเข้าค่าย (07-February-2017)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ออกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ ระหว่างวันที่ 11 -12 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4270] การเลือกตั้งผู้ร่วมบริหาร (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการเลือกตั้งคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมกันนี้ นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และ ดร.สนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้ให้แนวทางและข้อคิดการเลือกผู้ร่วมบริหารที่มีประสิทธิภาพแก่คณะครู บุคลากร ก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4269] โชว์ผลงานดนตรี (19-January-2017)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดแสดงคอนเสิร์ตโชว์ผลงานด้านดนตรี 5 ความรู้สึกห้วงอารมณ์ผ่านเสียงเพลง Senior Recital #5 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4268] แสดงความอาลัย (19-January-2017)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน และ ม.วินัย ถิ่นจอม หัวหน้างานกีฬา และผู้ควบคุมทีมฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความอาลัยกับครอบครัวไชยประสิทธิ์ ต่อการจากไปของนายบรรจงศักดิ์ ไชยประสิทธิ์ (กำแพงยักษ์) นักข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2513 ณ วัดปราสาท เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4267] ศึกษาดูงาน (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมแอบรอสิโอ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4266] มอบทุน (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้แทนแพทย์หญิงปณิภา สุวรรณสารกุล ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย MC 34 รุ่น “คละคน” มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ด.ญ.อภิชญา ริทู ชั้น ม.2/5 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4265] มอบทุน นร. (19-January-2017)  *  
 
 
คุณจักพันธ์ ชัยศิริ ผู้แทนคุณดนัยวัชต์ ใจเดช ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย MC 34 รุ่น “คละคน” มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 น.ส.พลอยไพลิน ผึ่งผาย ชั้น ม.4/10 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4264] มอบทุนการศึกษา (19-January-2017)  *  
 
 
ม.สมพร วรรณวงศ์ ครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ด.ช.นันท์สิน ชายมินทร์ ชั้น ม.3/4 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4263] MOU คณะบริหารธุรกิจ มช. (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.ก้องภูมิ นิมานันท์ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ผู้บริหารมืออาชีพ สำหรับผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ] [edit]  
   

 [4262] รับมอบของขวัญ (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ที่เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง จากนางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4261] Masterclass (19-January-2017)  *  
 
 
คณาจารย์และนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัด Masterclass ให้แก่นักเรียนศิลป์-ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรี เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาทางด้านดนตรีของสถาบันฯ และแต่ละสถาบันการศึกษาได้สร้างสรรค์งานดนตรี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานระหว่างสถาบันการศึกษาเครือข่ายทางด้านดนตรี ณ ห้องดุริยางค์ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4260] ประชุม MC Road Show (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 MC Road Show 2017 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และติดตามงาน ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4259] มอบของขวัญ (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ แก่นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4258] มอบของขวัญ (19-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ แก่นายณรงค์ คองประเสริฐ เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค หอการค้าไทย กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 [edit]  
   

 [4257] แปรอักษรด้วยแสงเทียน (04-January-2017)  *  
 
 
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ได้ร่วมกันแปรอักษรด้วยแสงเทียนคำว่า มงฟอร์ตตามรอยพ่อ และรูปเลข ๙ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4256] จุดเทียนถวาย (04-January-2017)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย เป็นประธานในพิธี นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4255] ถวายอาลัย (04-January-2017)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย เป็นประธานในพิธี นำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมกล่าวสืบสานพระราชปณิธานและถวายอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อของแผ่นดิน โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4254] วจนพิธีกรรมปิดค่าย (04-January-2017)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรมปิดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 360 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4253] มอบเกียรติบัตร (04-January-2017)  *  
 
 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนแต่ละโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4252] ละครเทิดพระเกียรติ (04-January-2017)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.5/8 น้อมนำพระราชดำรัส พระอัจฉริยภาพ พระบรมราโชวาท ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวละครภาษาอังกฤษเทิดพระเกียรติ "โพธิ์ทองของปวงชน" เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4251] ให้ความสนใจ (04-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความสนใจการนำเสนอนิทรรศการแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้องค์ราชันย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4250] ชมนิทรรศการ (04-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชมนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยจงรักภักดี” ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดแสดงพระราชกรณียกิจการทรงงานต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกร อาทิ เขื่อนภูมิพล ฝนหลวง ฝานชะลอน้ำ โครงการหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา หมู่บ้านพอเพียง ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4249] ช่วยกันเก็บขยะ (03-January-2017)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ช่วยกันทำความสะอาดเก็บขยะตามเส้นทางพื้นที่สองฝั่งฝากถนนที่ได้รับผิดชอบ ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สืบสานพระราชปณิธานพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ค่ายกาวิละ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4248] นำกล่าวสำนึก (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธานกล่าวคำถวายปณิธานเพื่อพ่อแห่งแผ่นดิน พร้อมยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และปล่อยแถวบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรม “มงฟอร์ตรวมใจสืบสานพระราชปณิธานพ่อของแผ่นดิน” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4247] ร่วมเปิดค่าย (03-January-2017)  *  
 
 
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรมเปิดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ร่วมเปิดค่ายดังกล่าว ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4246] ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (03-January-2017)  *  
 
 
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับครูงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรม 304 คน คณะครู 50 คน และคณะภราดา 6 คน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน เขตอำเภอเชียงดาว และไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4245] อวยพรคริสต์มาส (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวอวยพรส่งความสุขแก่คณะครู และบุคลากร เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 2017 ที่เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4244] มิสซา (03-January-2017)  *  
 
 
คุณพ่อวินัย บุญลือ คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยซูอิต) วัดพระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน ให้เกียรติประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพ แก่คณะภราดา คณะครู และบุคลากร พร้อมเสกรูปปั้นนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4243] ประชุมสามัญประจำปี (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2559 กองทุนสวัสดิการครูเกษียณอายุการทำงาน และการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2559 พร้อมกันนี้ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4242] สวนสนาม (03-January-2017)  *  
 
 
พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมสวนสนามจำนวน 1 กองร้อย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4241] คารวะกงสุลใหญ่ (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะ นาย เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกัน ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4240] มอบหมวก (03-January-2017)  *  
 
 
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จัดพิธีมอบหมวกเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 กองร้อย ที่อาสาสมัครเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4239] ให้โอวาท นศท. (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้โอวาทแก่ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นที่ 2 จำนวน 1 กองร้อย และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4238] ซ้อมสวนสนาม (03-January-2017)  *  
 
 
ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 กองร้อย เข้าร่วมเตรียมการซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามลำดับพิธี ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 1 -2 และ 7 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4237] สอบ YCT (03-January-2017)  *  
 
 
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบวัดระดับภาษาจีน Youth Chinese Test (YCT) ระดับ 1 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานสากล ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4236] ประชุมร่วม 4 ฝ่าย (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 โดยมีเรื่องแจ้งจากประธานที่ประชุม เรื่องรายงานเพื่อทราบ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4235] ยินดีศิษย์เก่ารุ่นพร้อม (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และครูเกษกานดา คงทวีเลิศ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น “พร้อม” บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4234] รับมอบตัวนร.แทรกชั้น (03-January-2017)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 โดยผู้ปกครองได้ดำเนินการรายงานตัวให้บุตรหลานตามกำหนด ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4233] พระคริสตสมภพ (03-January-2017)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟสายชล คันยุไล คณะแห่งประเยซูเจ้า เยสุอิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ และเสกถ้ำพระกุมาร ต้นคริสต์มาส อันเป็นสัญลักษณ์ถึงพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อจะได้เรียนรู้ความรักของพระองค์ สามารถดำเนินชีวิตประจำวันตามคำสอนของพระองค์อย่างสม่ำเสมอ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4232] ประชุมครูเดือนพ.ย. (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 พร้อมกันนี้ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4231] ลงนามความร่วมมือ (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับ CHILTON SAINT JAMES SCHOOL, Wellington, Zealand ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4230] ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิก (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น) ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4229] สืบสานพระราชปณิธาน (21-December-2016)  *  
 
 
คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 450 คน สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ร่วมกันบวชป่า อนุรักษ์ป่าตามพ่อของแผ่นดิน และขุดลอกตะกอนหน้าฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม “มงฟอร์ตรวมใจสืบสานพระราชปณิธานพ่อของแผ่นดิน” ณ โครงการในพระราชดำริบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4228] นศท.สอบภาคทฤษฎี (21-December-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาวิชาทหารในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอใกล้เคียง ทั้งชาย-หญิง จำนวน 3,090 นาย สอบภาคความรู้ทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4227] ประชุม ผปค.สอบแทรกชั้น (21-December-2016)  *  
 
 
โรงเรียนเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนจากต่างโรงเรียนที่สอบคัดเลือกแทรกชั้นเรียน ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme เพื่อให้รับทราบแนวการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4226] สอบแทรกชั้น (21-December-2016)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแทรกชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5 ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสมัครสอบ 300 กว่าคน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4225] สิ้นสุดค่ายพักแรม (21-December-2016)  *  
 
 
ผู้กำกับ ลูกเสือ และเนตรนารี ร่วมพิธีปิดประชุมกองเมื่อสิ้นสุดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4224] บำเพ็ญประโยชน์ชาวค่าย (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดค่ายพักแรมตามจุดต่างๆ ก่อนการปิดค่ายพักแรม ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4223] สูทกรรม (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี แต่ละกองต้องช่วยกันหุงข้าว ประกอบอาหารมื้อเย็นในการอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้และสามารถประกอบอาหารรับประทานแบบง่ายๆในหมู่ของตนเองได้ ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4222] ปฐมพยาบาล (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี จำลองเหตุการณ์ปฐมพยาบาลการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ขณะนั้นนำมาใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4221] โรยตัวข้ามลำธาร (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าฐานผจญภัย โรยตัวข้ามลำธารเพื่อทดสอบกำลังใจ และเรียนรู้การตัดสินใจอย่างฉับพันกับปัญหาเฉพาะหน้าด้วยความเร็ว ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4220] ฐานผจญภัย (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมเรียนรู้ฐานผจญภัยต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานท้าทายให้ลูกเสือได้ใช้กำลังความคิด ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4219] ผูกเงื่อน (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี ทดสอบการผูกเงื่อนเชือกต่างๆ ที่สำคัญซึ่งต้องใช้ในการบุกเบิกและผจญภัย เพื่อความถูกต้องและปลอดภัยในการใช้เงื่อน ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4218] เดินทางไกล (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 439 นาย ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ด้วยการเดินทางไกลด้วยเข็มทิศ ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4217] เยี่ยมเยียน นร.ศิลป์-จีน (21-December-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมเยียนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ –ภาษาจีน ชั้น ม.4/11 จำนวน 42 คน ที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยฉางโจว ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4216] Classroom Exhibitions (21-December-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัด Classroom Exhibitions แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้องค์ราชันย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นการบูรณาการร่วมของวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ วิชาชีววิทยา วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี และวิชาสุขศึกษา โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดไปตลอดปีการศึกษา 2559 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม