[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40> 


 [3719] นศท.ปี 3 สอบภาคทฤษฎี (03-December-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งชาย-หญิง จำนวน 2,888 นาย สอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3718] สิ้นสุดค่ายพักแรม (02-December-2015)  *  
 
 
ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธีปิดประชุมกองเมื่อสิ้นสุดการเข้าค่ายพักแรม ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3717] บำเพ็ญประโยชน์ชาวค่าย (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดค่ายพักแรมตามจุดต่างๆ ก่อนการปิดค่ายพักแรม ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3716] สูทกรรม (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี แต่ละกองเรียนรู้สูทกรรม ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันหุงข้าว ประกอบอาหารมื้อเย็นในการอยู่ค่ายพักแรม ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3715] ปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี จำลองเหตุการณ์ปฐมพยาบาลการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ขณะนั้นนำมาใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3714] โรยตัวข้ามลำธาร (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี เข้าฐานกิจกรรมผจญภัย โรยตัวข้ามลำธารเพื่อทดสอบกำลังใจ ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3713] คอมมานโดเดี่ยว (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมฐานผจญภัย ฐานคอมมานโดเดี่ยว เพื่อทดสอบกำลังใจ ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3712] เดินทางไกล (02-December-2015)  *  
 
 
ลูกเสือฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย และเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ลูกเสือจากการเดินทางไกล ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3711] ให้ความสนใจ (02-December-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ให้ความสนใจเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ บอร์ดนิทรรศการผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้สู่สากล ในกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป .6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ ลานหัตถาพิภพ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3710] เยี่ยมชม (02-December-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจากต่างโรงเรียนที่มีความสนใจจะส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อรับทราบกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียน ในกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป .6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3709] ประชุม ผปค. ป.6 เข้าเรียน ม.1 (02-December-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานและดำเนินการประชุม หัวข้อ “กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย” ในการประชุมผู้ปกครองและกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป .6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3708] ปิดการประเมินมาตรฐาน (02-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหารและคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา และพิธีปิดการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3707] ให้สัมภาษณ์กรรมการ (02-December-2015)  *  
 
 
ตัวแทนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเรียน Gift วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3706] เปิดการประเมินมาตรฐาน (02-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้ตรวจฯ และกล่าวเปิดการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3705] KWN Workshop Camp (02-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก 1 ใน 8 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานในระดับประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม Panasonic Kid Witness News 2015 Workshop Camp เพื่อพัฒนาผลงานการประกวดสารคดีเชิงข่าวในรอบตัดสิน โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค ณ จัสมินแกรนด์เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3704] ประชุมครูเดือนพ.ย. (02-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 พร้อมกันนี้ อ.สมเกียรติ คชฉวีวงษ์ ที่ปรึกษางานบริหารโรงเรียน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3703] ผลสัมฤทธิ์ทางดนตรี (02-December-2015)  *  
 
 
สถาบันดนตรี MCMA จัดแสดงผลสัมฤทธิ์ทางดนตรีการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพของนักเรียนในสถาบัน ในงาน “Montfort International Music Festival #2” ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3702] เวทีลูกทุ่ง (02-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นที่สนใจเพลงลูกทุ่ง ร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงาน “Montfort International Music Festival #2” เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถทางด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ ลานหัตถาพิภพ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3701] ดนตรีจีน (02-December-2015)  *  
 
 
วงดนตรีรับเชิญจากมหาวิทยาลัย สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมโชว์ศิลปวัฒนธรรมดนตรีจีนในงาน “Montfort International Music Festival #2” เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงออกถึงความร่วมมือกันทางด้านดนตรีระหว่างสถานศึกษาในต่างประเทศ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3700] ประธานเปิดงาน (02-December-2015)  *  
 
 
นายโจว เกาอวี่ เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน “Montfort International Music Festival #2” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3699] นำปลด นศท.ปี 3 (02-December-2015)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชี้แจงรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่หนึ่ง ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรับทราบ พร้อมส่งหลักฐานต่างๆ ประกอบการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ และถือว่าเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3698] ฝึกซ้อมสวนสนาม (02-December-2015)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ฝึกซ้อมผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3697] ขอบคุณ (02-December-2015)  *  
 
 
คุณกิ่งดาว มันจีน บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) จำกัด สาขาภาคเหนือตอนบน มอบกระเช้าผลไม้ขอบคุณ ในโอกาสที่ทางโรงเรียนให้ความอนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทำเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3696] สอจร. ป้องกันภัยอุบัติเหตุ (02-December-2015)  *  
 
 
พ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง รองผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ FM 96.75 MHz ClicK Station จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “สอจร. ห่วงใยร่วมป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษา" เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองในสถานศึกษาเพิ่มความตระหนักและคำนึงถึงการขับขี่ปลอดภัย และลดการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันจะเกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3695] Interview Test (02-December-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการสอบสนทนาภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 Interview Test ตามมาตรฐาน Cambridge ระดับ KET นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และระดับ PET นักเรียนชั้น ม.4- ม.5 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 10-26 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3694] ประชุมติดตาม (02-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะผู้ร่วมบริหาร และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือติดตามการดำเนินงานกับคุณวราธร เทวอักษร ที่ปรึกษาบรรณาธิการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด และผู้ประสานการนำวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ไปแสดงเนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช ซึ่งจะจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3693] นร.ม.ปลายสอบ Lab (02-December-2015)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทดสอบแลปฟิสิกส์ เรื่อง “ความยืดหยุ่นของวัสดุ” แลปเคมี เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี” และแลปชีววิทยา เรื่อง “โครงสร้างดอกไม้” ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3692] วัดความเป็นกรดเบส (02-December-2015)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบเรื่อง “การวัดความเป็นกรดเบสของสารละลาย” ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3691] สอบคัดเลือก นร. (02-December-2015)  *  
 
 
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านภาษา (ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3690] ประชุม ผปค.ที่ติดภารกิจ (02-December-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้ พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 และมอบรายงานผลการสอบปลายเรียนที่ 1/2558 ของนักเรียนให้แก่ผู้แก่ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3689] ทองแดงทีมสแต็ค (02-December-2015)  *  
 
 
ด.ช.ศิกวัช เอกไธสง ด.ช.ทักษ์ดนัย แก้วร่วมวง ด.ช.ศุภณัฎฐ์ ศิลากรอนุวงศ์ และด.ช.ศุภกร เสารอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม Head to Head 3-3-6 การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 (WSSA 2015 School Battle Sport Stacking Championships) ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3688] นร.รุ่นน้องแสดงความยินดี (02-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนรุ่นน้องชั้น ม .6/11 แผนการเรียนศิลป์- ภาษาจีน ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนางสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก Miss World 2015 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3687] เป็นกำลังใจ (02-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนรุ่นน้องมงฟอร์ตงร่วมเป็นกำลังใจให้กับนาวสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก Miss World 2015 ต่อไป ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3686] แบ่งปันประสบการณ์ (02-December-2015)  *  
 
 
นาวสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างการเรียนในโรงเรียนให้กับนักเรียนรุ่นน้องได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3685] ครู ม.5 ร่วมยินดี (02-December-2015)  *  
 
 
คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote และให้กำลังใจในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก Miss World 2015 ต่อไป ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3684] ประชาสัมพันธ์เชิญชวน (02-December-2015)  *  
 
 
นายพรเทพ ชวาลา ประธานรุ่นริมราง MC 29 สัมภาษณ์นางสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าทุกคนร่วมงาน ปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 26 ณ ห้องรับรอง หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3683] ร่วมให้การต้อนรับ (02-December-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote และให้กำลังใจในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก Miss World 2015 ต่อไป ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3682] นายกสมาคมศิษย์เก่ายินดี (02-December-2015)  *  
 
 
นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote และให้กำลังใจในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก Miss World 2015 ต่อไป ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3681] แสดงความยินดี (02-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก มูลนิลตา (เฟรนส์ฟราย) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่นวีรันดร์ MC 50 ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2015 และรางวัล Miss Popular Vote และให้กำลังใจในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก Miss World 2015 ต่อไป ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3680] หารือจัดงานปิ๊กมงฟอร์ต (01-December-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุมหารือการจัดงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 26 กับนายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสมาคม ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3679] ครูพี่แนนติว นร.ชั้น ม.5 (01-December-2015)  *  
 
 
ครูพี่แนน อริสรา ธนาธิป และโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept E-Academy ติวภาษาอังกฤษ สำหรับการเตรียมสอบ GAT – PAT , O-NET และ 9 วิชาสามัญ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3678] นศท.ปี 3 ฝึกใช้อาวุธจริง (01-December-2015)  *  
 
 
นศท.ชั้นปีที่ 3 ฝึกใช้อาวุธจริง / นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญ ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงในท่านอนยิง ด้วยอาวุธปืนแบบ HK และ M16 กระสุนขนาด 5.56 มิลลิเมตร โดยเป็นการยิงปรับปืน 8นัด และยิงบันทึกแต้ม 10 นัด ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารที่เป็นกำลังสำรองของกองทัพได้มีโอกาสฝึกการใช้อาวุธจริง ยิงปืนให้ถูกเป้าหมาย และทำการยิงปืนอย่างได้ผล ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3677] รับผลการเรียน (01-December-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละระดับชั้น พบครูประจำชั้นเพื่อรับเอกสารรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3676] เยี่ยมชมนิทรรศการ (01-December-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้นให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ลานหัตถาพิภพ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3675] รับชำระค่าลงทะเบียนเรียน (01-December-2015)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 จากผู้ปกครองของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3674] วันผู้ปกครองพบครู (01-December-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1/2258 ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3673] ประดับเครื่องหมายแม่นปืน (01-December-2015)  *  
 
 
พันโทประพันธ์ มณีวรรณ์ ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ประดับเครื่องหมายแม่นปืนให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ชั้นปี 2 ที่มีสิทธิตามชั้นคุณวุฒิที่ไดจากผลการยิงปนตามระเบียบกองทัพบก ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3672] มอบทุนการศึกษา (01-December-2015)  *  
 
 
พันโทประพันธ์ มณีวรรณ์ ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา จำนวน 16 นาย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3671] รับมอบตัว นร.แทรกชั้น ปี 2559 (01-December-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 -5 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มามอบตัวตามกำหนด ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3670] ฝึกเดินจงกรม (01-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 ฝึกเดินจงกรมกับพระวิทยากร โดยใช้สติพิจารณารู้อาการที่ปรากฏทางเท้า ในการเรียนรู้เรื่องธรรมะกับเยาวชนสิ่งที่ดีๆ ต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” ณ สำนักสงฆ์บ้านสันทราย-ดอนจั่น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3669] ขอบคุณวิทยากร (01-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 ขอบคุณวิทยากรและรับฟังข้อคิดต่างๆ ที่ได้รับจากการทำตุง ทำโคมล้านนา ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” ณ ชุมชนบ้านสันทราย-ดอนจั่น หมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโคมล้านนา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3668] อาสาพัฒนาวัด (01-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1/2 อาสาพัฒนาวัดช่วยกันเช็ดกระจกวิหาร และทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัดในการเรียนรู้เรื่องธรรมมะสิ่งที่ดีๆ ต่าง ๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” ณ วัดหนองบวกส้ม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3667] กลุ่มแม่บ้านให้ความรู้ (01-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1/2 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกลุ่มแม่บ้านศรีปันครัว วิทยากรที่ให้ความรู้การทำหัตถกรรมไม้ไผ่ขดมาทำเป็นเครื่องเขินในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” ณ ชุมชนบ้านศรีปันครัว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3666] ไม่ไผ่ขด (01-December-2015)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1/2 หัดทำงานฝีมือขึ้นรูปไม้ไผ่ขดเป็นภาชนะต่างๆ ที่เรียกว่า “เครื่องเขิน” มรดกทางปัญญาหัตถกรรมบ้านศรีปันครัว ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” ณ ชุมชนบ้านศรีปันครัว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 [edit]  
   

 [3665] สอบแทรกชั้นเรียน (31-October-2015)  *  
 
 
นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 สอบคัดเลือกแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 -5 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3664] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (31-October-2015)  *  
 
 
อ.สมเกียรติ คชฉวีวงษ์ ที่ปรึกษางานบริหารโรงเรียน กล่าวอวยพรแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนตุลาคม ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3663] ประชุมครูเดือน ตค. (31-October-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2558 และในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งให้ทราบจากหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3662] Career Shopping Day (27-October-2015)  *  
 
 
วิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากหลากหลายอาชีพ แนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางเลือกการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต ในกิจกรรม Career Shopping Day ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3661] แสดงความยินดีสู่ปีที่ 10 (26-October-2015)  *  
 
 
ผู้แทนครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคุณวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ธุรกิจภาคเหนือ ในโอกาสก้าวสูปีที่ 10 ณ สำนักพิมพ์ ธุรกิจภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3660] ครบรอบอายุ 94 ปี (26-October-2015)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 94 ปีที่เวียนมาถึง ณ บ้านพักภราดา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3659] ร้องเพลงอวยพร (26-October-2015)  *  
 
 
ตัวแทนคณะผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส และตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส ร่วมร้องเพลงอวยพรภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 94 ปีที่เวียนมาถึง ณ บ้านพักภราดา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3658] เขียน Dictation เทอม 2 (26-October-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เขียน Dictation คำศัพท์น่ารู้ในรายวิชาต่างๆ โดยฝ่ายวิชาการได้จัดขึ้นเป็นสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 2/2558 ซึ่งนักเรียนแต่ละระดับชั้นจะเขียน Dictation 2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.40-08.10 น . ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ และห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3657] ร่วมสัมมนาทางวิชาการ (26-October-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครูภคอร เตชะดำรงธรรม ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน และนักเรียนแผนการเรียนศิลป์–ภาษาจีน ชั้น ม.4/11 เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยฉางโจว และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3656] เยี่ยมเยียนศิษย์เก่าที่ได้รับทุน (26-October-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และครูภคอร เตชะดำรงธรรม ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน เยี่ยมเยียนศิษย์เก่าที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฉางโจว รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3655] เยี่ยมเยียน นร.ศิลป์-จีน (26-October-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และครูภคอร เตชะดำรงธรรม ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน เยี่ยมเยียนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์–ภาษาจีน ชั้น ม.4/11 จำนวน 49 คน ที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3654] วางพวงมาลาวันปิยมหาราช (26-October-2015)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3653] ตามรอยเท้านักบุญหลุยส์ (20-October-2015)  *  
 
 
คณะครู บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมโครงการทัศนศึกษา และแสวงบุญตามรอยเท้าท่านนักบุญหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต (Pilgrimage & Education In The Celebration of MC 84th Anniversary) ณ ประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี กลุ่ม 1 ระหว่างวันที่ 4-11 ตุลาคม2558 กลุ่ม 2 ระหว่างวันที่ 5-12 ตุลาคม 2558 และกลุ่ม 3 ระหว่างวันที่ 7-14 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3652] เข้าใจประวัติศาสตร์ (20-October-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมสังคมสัญจร ครั้งที่ 8 ซึ่งกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดเสริมหลักสูตรให้นักเรียนเข้าใจประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา เศรษฐกิจ การใช้ทักษะชีวิตจากประสบการณ์ตรง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวี พิมพ์บูรณเขตต์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.พิษณุโลก ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี หาดจอมเทียน เมืองจำลอง มิโมซ่า พัทยา และตลาดหนองมน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3651] ประชุม ผปค.ส่ง นร.เรียนญี่ปุ่น (20-October-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลป์ –ภาษาญี่ปุ่น ที่จะเดินทางเข้าร่วมโครงการเรียนภาษา ณ โรงเรียนมัธยม Gakugeikan ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 12-31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3650] เรียนภาษาประเทศญี่ปุ่น (20-October-2015)  *  
 
 
ครู YAKA YOSHIDA และ ม.วิภาส วัฒนกุล ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลป์ –ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 8 คน เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการเรียนภาษา ณ โรงเรียนมัธยม Gakugeikan ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 12-31 ตุลาคม 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3649] นศท.ปี 2 ทดสอบร่างกาย (01-October-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย ดันพื้น ลุกนั่ง วิ่ง ตามเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อประเมินและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความอดทนให้กับร่างกายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสมรรถภาพการพร้อมรบ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 [edit]  
   

 [3648] ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน (29-September-2015)  *  
 
 
นายสุรชัย สุวรรณฤทธิ์ ผู้ควบคุมนักกีฬาโบว์ลิ่งชาย ภาค 5 เชียงใหม่ และนายนิกสัน เจริญแสน ประธานชมรมกีฬาโบว์ลิ่งสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จากทีมน้อมเกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมคะแนนรวมสูงสุด 1,081 คะแนน ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 6 ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3647] มอบถ้วยรางวัลผู้ชนะ (29-September-2015)  *  
 
 
นายจิรภัทร มณีวงศ์ อุปนายกฝ่ายกีฬา สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลแต่ละประเภทให้แก่ผู้ชนะเลิศ ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 6 ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3646] แข่งโบว์ลิ่งสนุกสนาน (29-September-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมส่งตัวแทนนักกีฬาแต่ละห้องเรียน เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นที่สนุกสนานประทับใจของนักเรียนที่ได้มีโอกาสเล่นและแข่งกีฬาชนิดนี้ ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3645] สนับสนุนแข่งโบว์ลิ่ง (29-September-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 6 จากนายจิรภัทร มณีวงศ์ อุปนายกฝ่ายกีฬา สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการของครู พนักงาน เกษียณการทำงาน ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3644] เปิดแข่งโบว์ลิ่ง (29-September-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3643] นศท.ปี 1 ทดสอบร่างกาย (29-September-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย ดันพื้น ลุกนั่ง วิ่ง ตามเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3642] ประชุมครูเดือน กย (29-September-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2558 พร้อมกันนี้ อ.สมเกียรติ คชฉวีวงษ์ ที่ปรึกษางานบริหารโรงเรียน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน และมีเรื่องแจ้งให้ทราบจากหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3641] ตรวจสุขภาพครูประจำปี (29-September-2015)  *  
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมดสตาร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องสุขภาพอนามัยแก่ครูและบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยป้องกัน และรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3640] ประชุมหารือวงดุริยางค์ (29-September-2015)  *  
 
 
ประชุมหารือวงดุริยางค์ / ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับคุณวราธร เทวอักษร ที่ปรึกษาบรรณาธิการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด และผู้ประสานการนำวงดุริยางค์ไปแสดงเนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช ซึ่งจะจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3639] นักกรีฑายอดเยี่ยม (29-September-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณุดตรา ไวยอาภา ได้รับถ้วยรางวัลนักกรีฑายอดเยี่ยม รุ่น 14 ปี หญิง ด.ช.ชนาธิป ไทยกรรณ์ ได้รับถ้วยรางวัลนักกรีฑายอดเยี่ยม รุ่น 14 ปี ชาย นายยศภัทร จรปัญญานนท์ ได้รับถ้วยรางวัลนักกรีฑายอดเยี่ยม รุ่น 16 ปี ชาย และนายฐาปกรณ์ หม่องต๊ะ ได้รับถ้วยรางวัลนักกรีฑายอดเยี่ยม รุ่น 18 ปี ชาย จากการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3638] แสดงความยินดีนักกรีฑา (29-September-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกรีฑาของโรงเรียน รุ่นอายุ 14 ปี หญิง รุ่นอายุ 14 ปี ชาย รุ่นอายุ 16 ปี หญิง รุ่นอายุ 16 ปี ชาย รุ่นอายุ 18 ปี หญิง รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ที่ได้รับรางวัล 25 เหรียญทอง 22 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่น 14 ปี ชาย 14 ปี หญิง 16 ปี ชาย 16 ปี หญิง และ 18 ปี ชาย จากการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3637] ตรวจแผนการเรียน ศิลป์-ธุรกิจ EP (18-September-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับนาย นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการเปิดแผนการเรียน ศิลป์-ธุรกิจ English Programme ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3636] นศท.ปี 1 ฝึกใช้อาวุธจริง (18-September-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญ ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงในท่านอนยิง ด้วยอาวุธปืนแบบ ปลย.22 (ปืนเล็กยาวเจเกอร์ กระสุนขนาด .22 มิลลิเมตร) โดยเป็นการยิงปรับปืน 4 นัด และยิงบันทึกแต้ม 5 นัด ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารที่เป็นกำลังสำรองของกองทัพได้มีโอกาสฝึกการใช้อาวุธจริง ยิงปืนให้ถูกเป้าหมาย และทำการยิงปืนอย่างได้ผล ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3635] ประชุมติดตามค่าย นร.สิงคโปร์ (18-September-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ประธานและที่ปรึกษาด้านบริหารบ้านพระเมตตา เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมของฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน ในการจัดค่ายบูรณาการระหว่างนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนจาก Montfort Secondary School, Singapore ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3634] ส่ง นร.ศิลป์จีนเดินทางไป ม.ฉางโจว (18-September-2015)  *  
 
 
ผู้ปกครอง ผู้ร่วมบริหาร ร่วมส่งบุตรหลานและนักเรียน ชั้น ม.4/11 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ก่อนออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนหลักสูตรภาษาจีน (ระดับมัธยม) ซึ่งนักเรียนจะได้เข้าศึกษาในภาคการศึกษา เทอมการศึกษาที่ 1 (เทอมฤดูใบไม้ร่วง) โดยจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปี (9 กันยายน 2558 -14 มกราคม 2559) ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3633] แข่งคอมฯ ศิลปหัตถกรรม นร. (18-September-2015)  *  
 
 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มดอยสุเทพ โดยได้รับ 4 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จากการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 , การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 , การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 , การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับ 2 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 และได้รับ 1 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3632] ประกวดภาพยนตร์สั้น (18-September-2015)  *  
 
 
นายเกื้อ ลาวัณยกุล นายไชยสิทธิ์ วงศ์รุจิไพโรจน์ นายพลภัทร ชัยญาติ นายรัชชานนท์ พงษ์ทิพย์ถา และนายวรัญชิต แสนใจวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น “คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น” เรื่อง “ดาว-Down” กับคณะกรรมการ โดยได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มดอยสุเทพ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3631] แข่งขันศิลปะ-ดนตรี ศิลปหัตถกรรม นร. (18-September-2015)  *  
 
 
นักร้อง-นักดนตรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับ 8 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จากการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 , การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 , การขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 , วงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 , วงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 , ขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 , ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 , ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 และได้รับ 1 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 จากการแข่งขันศิลปะ-ดนตรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มดอยสุเทพ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3630] นศท.ปี 2 ฝึกยิงปืน (18-September-2015)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงในท่านอนยิง ด้วยอาวุธปืนแบบ ปลย.22 (ปืนเล็กยาวเจเกอร์ กระสุนขนาด .22 มิลลิเมตร) โดยเป็นการยิงปรับปืน 7 นัด และยิงบันทึกแต้ม 10 นัด ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นกำลังสำรองของกองทัพได้มีโอกาสฝึกการใช้อาวุธจริง ยิงปืนให้ถูกเป้าหมาย และทำการยิงปืนอย่างได้ผล ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3629] มอบตัว นร. ม.4/2559 รอบ 2 (18-September-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเซนตฺโยเซฟ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3628] ชี้แจง ผปค.ก่อนการเดินทาง (18-September-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน แผนการเรียนศิลป์ –ภาษาจีน ชั้น ม.4/11 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับทราบก่อนการเดินทาง ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3627] ให้โอวาท นร.ก่อนเดินทาง (18-September-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพและกล่าวให้โอวาทนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ –ภาษาจีน ชั้น ม.4/11 จำนวน 49 คน และครูผู้ดูและ 2 ท่าน ก่อนการเดินทางเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3626] ม.6 เตรียมความพร้อม GAT/PAT (18-September-2015)  *  
 
 
นายแพทย์วีรวัช อเนกจำนงพร สถาบัน On Demand ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษวิชาชีววิทยา (PAT 2) ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ GAT/PAT ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3625] นิเทศการสอนภาษาฝรั่งเศส (18-September-2015)  *  
 
 
ดร.เสาวนิตย์ ชัยมุกสิก ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาฝรั่งเศส และคณะนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิทยาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ณ ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3624] ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาฝรั่งเศส (18-September-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.เสาวนิตย์ ชัยมุกสิก ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาฝรั่งเศส และคณะนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิทยาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3623] สอบวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (18-September-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สอบวัดความรู้วิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (จิตตารมณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3622] นศท. เรียนการฝึกท่ายิง (18-September-2015)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 กำกับดูแลการฝึกเบื้องต้นการฝึกท่ายิงให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับทราบวิธีการ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 [edit]  
   

 [3621] การแข่งขัน APT JSO 2015 (18-September-2015)  *  
 
 
นักเรียน Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน APT JSO 2015 Asean plus three junior Science odyssey โดย ด.ช.เดชาวัต เรืองสังข์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Team Project ด.ช.ปวริศ ดิลกวุฒิสิทธิ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Team Project และ ด.ช.ปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธิ์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Team Project ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2558 [edit]  
   

 [3620] Stacking Championships (18-September-2015)  *  
 
 
การแข่งขัน WSSA 2015 Thailand National Sport Stacking Championships By Lepan ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภททีม รุ่นอายุ 15 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ผู้เข้าแข่งขัน นายนิพิฐพนธ์ จันทรศรีสวัสดิ์ ด.ช.พงษ์ธณัฎฐ์ ธุระงาม ด.ช.ทักษ์ดนัย แก้วร่วมวงศ์ ด.ช.ศิววัช เอกไธสง และ ด.ช.ศุภณัฎฐ์ ศิลากรอนุวงศ์ ประเภท Individual นายนิพิฐพนธ์ จันทรศรีสวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Cycle และ 3-6-3 รุ่นอายุ 15 ปี และ ด.ช.พงษ์ธณัฎฐ์ ธุระงาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภท Cycle และ 3-6-3 รุ่นอายุ 14 ปี ณ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม