[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


 [4237] สอบ YCT (03-January-2017)  *  
 
 
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบวัดระดับภาษาจีน Youth Chinese Test (YCT) ระดับ 1 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานสากล ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4236] ประชุมร่วม 4 ฝ่าย (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 โดยมีเรื่องแจ้งจากประธานที่ประชุม เรื่องรายงานเพื่อทราบ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4235] ยินดีศิษย์เก่ารุ่นพร้อม (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และครูเกษกานดา คงทวีเลิศ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น “พร้อม” บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4234] รับมอบตัวนร.แทรกชั้น (03-January-2017)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 โดยผู้ปกครองได้ดำเนินการรายงานตัวให้บุตรหลานตามกำหนด ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4233] พระคริสตสมภพ (03-January-2017)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟสายชล คันยุไล คณะแห่งประเยซูเจ้า เยสุอิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ และเสกถ้ำพระกุมาร ต้นคริสต์มาส อันเป็นสัญลักษณ์ถึงพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อจะได้เรียนรู้ความรักของพระองค์ สามารถดำเนินชีวิตประจำวันตามคำสอนของพระองค์อย่างสม่ำเสมอ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 [edit]  
   

 [4232] ประชุมครูเดือนพ.ย. (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 พร้อมกันนี้ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4231] ลงนามความร่วมมือ (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับ CHILTON SAINT JAMES SCHOOL, Wellington, Zealand ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4230] ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิก (03-January-2017)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น) ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4229] สืบสานพระราชปณิธาน (21-December-2016)  *  
 
 
คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 450 คน สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ร่วมกันบวชป่า อนุรักษ์ป่าตามพ่อของแผ่นดิน และขุดลอกตะกอนหน้าฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม “มงฟอร์ตรวมใจสืบสานพระราชปณิธานพ่อของแผ่นดิน” ณ โครงการในพระราชดำริบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4228] นศท.สอบภาคทฤษฎี (21-December-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาวิชาทหารในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอใกล้เคียง ทั้งชาย-หญิง จำนวน 3,090 นาย สอบภาคความรู้ทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4227] ประชุม ผปค.สอบแทรกชั้น (21-December-2016)  *  
 
 
โรงเรียนเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนจากต่างโรงเรียนที่สอบคัดเลือกแทรกชั้นเรียน ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme เพื่อให้รับทราบแนวการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4226] สอบแทรกชั้น (21-December-2016)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแทรกชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5 ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสมัครสอบ 300 กว่าคน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4225] สิ้นสุดค่ายพักแรม (21-December-2016)  *  
 
 
ผู้กำกับ ลูกเสือ และเนตรนารี ร่วมพิธีปิดประชุมกองเมื่อสิ้นสุดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4224] บำเพ็ญประโยชน์ชาวค่าย (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดค่ายพักแรมตามจุดต่างๆ ก่อนการปิดค่ายพักแรม ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4223] สูทกรรม (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี แต่ละกองต้องช่วยกันหุงข้าว ประกอบอาหารมื้อเย็นในการอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้และสามารถประกอบอาหารรับประทานแบบง่ายๆในหมู่ของตนเองได้ ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4222] ปฐมพยาบาล (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี จำลองเหตุการณ์ปฐมพยาบาลการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ขณะนั้นนำมาใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4221] โรยตัวข้ามลำธาร (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าฐานผจญภัย โรยตัวข้ามลำธารเพื่อทดสอบกำลังใจ และเรียนรู้การตัดสินใจอย่างฉับพันกับปัญหาเฉพาะหน้าด้วยความเร็ว ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4220] ฐานผจญภัย (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมเรียนรู้ฐานผจญภัยต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานท้าทายให้ลูกเสือได้ใช้กำลังความคิด ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4219] ผูกเงื่อน (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี ทดสอบการผูกเงื่อนเชือกต่างๆ ที่สำคัญซึ่งต้องใช้ในการบุกเบิกและผจญภัย เพื่อความถูกต้องและปลอดภัยในการใช้เงื่อน ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4218] เดินทางไกล (21-December-2016)  *  
 
 
ลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 439 นาย ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ด้วยการเดินทางไกลด้วยเข็มทิศ ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4217] เยี่ยมเยียน นร.ศิลป์-จีน (21-December-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมเยียนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ –ภาษาจีน ชั้น ม.4/11 จำนวน 42 คน ที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยฉางโจว ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4216] Classroom Exhibitions (21-December-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัด Classroom Exhibitions แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้องค์ราชันย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นการบูรณาการร่วมของวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ วิชาชีววิทยา วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี และวิชาสุขศึกษา โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดไปตลอดปีการศึกษา 2559 [edit]  
   

 [4215] ดูงานภาษาต่างประเทศ (21-December-2016)  *  
 
 
คณะครูผู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และแผนการเรียน English Programme ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4214] ชั้นปี 2 ซ้อมสวนสนาม (21-December-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกซ้อมการสวนสนาม เพื่อเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ในสัปดาห์ที่ 20 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4213] นำปลด นศท.ปี 3 (21-December-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชี้แจงรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่หนึ่ง ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรับทราบ พร้อมให้ นศท.ส่งหลักฐานต่างๆ ประกอบการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ และถือว่าเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพแล้วตามเงื่อนไขของระบบการกำลังพลสำรอง ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4212] ผูกข้อมือสู่ขวัญ (21-December-2016)  *  
 
 
คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผูกข้อมือสู่ขวัญและมอบดินสอ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนแก่นักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4211] แทนคำขอบคุณ (21-December-2016)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนแสดงความกตัญญูมอบดอกไม้แทนคำขอบคุณแก่ผู้ปกครอง ครูคนแรกของลูกซึ่งให้การอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนจนเติบใหญ่ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4210] บายศรีสู่ขวัญ นร ม.6 (20-December-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4209] Values in Action (20-December-2016)  *  
 
 
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมค่ายบูรณาการ “ Values in Action” (VIA) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับนักเรียน Montfort Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4208] นศ.ดูงานศิลป์-ดนตรี (20-December-2016)  *  
 
 
ม.ศุภกิจ สุบินมิตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียนการสอน แผนการเรียน ศิลป์-ดนตรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4207] เดินเท้าเรียนรู้รอบๆ วัด (20-December-2016)  *  
 
 
พระปลัดจตุพร วชิรญาโณ เลขาฯเจ้าคณะ ตำบลหนองหอย วัดเมืองสาตราน้อย ให้เกียรติเป็นพระวิทยากร นำนักเรียนระดับชั้น ม.1 Walk rally เดินเท้าเข้าฐานชุมชนรอบๆ วัด เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนาการทำโคมยี่เป็ง ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” ณ วัดเมืองสาตรน้อย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4206] ทำโคมยี่เป็ง (20-December-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1/8 เรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาด้วยการฝึกหัดทำหัตถกรรมโคมยี่เป็งทที่ประดิษฐ์ด้วยกระดาษสาจากพ่อครูแม่ครู ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” ณ วัดเมืองสาตรน้อย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4205] ประเมินผลการฝึก (20-December-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการประเมินผลการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 19 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4204] ฝึกซ้อมท่ากระบี่ (20-December-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการฝึกซ้อมท่ากระบี่ ในการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ให้กับนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4203] ซ้อมสวนสนาม (20-December-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการฝึกซ้อมการสวนสนาม ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4202] ประดับเครื่องหมายแม่นปืน (20-December-2016)  *  
 
 
พ.ต.เฉลิม จันทร์วรกุล รอง ผบ.หน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ประดับเครื่องหมายแม่นปืนให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ชั้นปี 2 ที่มีสิทธิตามชั้นคุณวุฒิที่ไดจากผลการยิงปนตามระเบียบกองทัพบก ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4201] มอบทุนการศึกษา นศท. (20-December-2016)  *  
 
 
พ.ต.เฉลิม จันทร์วรกุล รอง ผบ.หน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 17 นาย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4200] รองชนะเลิศอันดับ (20-December-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.มณีกาญจน์ แสนโพธิ์ น.ส.นภสร ศิริมหาราช และนายอภิสิทธิ์ จิตตาดู ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 เนื่องในวันมหิดล ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4199] รับผลการเรียน (20-December-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละระดับชั้น พบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน เพื่อรับรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ของบุตรหลาน ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4198] รับมอบตัว ป.6 เข้า ม.1 (20-December-2016)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4197] แปรอักษรด้วยแสงเทียน (24-November-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแปรอักษรด้วยแสงเทียน คำว่า เชียงใหม่ รูปหัวใจและพระปรมาภิไธย ย่อ ภปร. กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรวมพลัง รวมใจ ของชาวเชียงใหม่แสดงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4196] แสดงความจงรักภักดี (24-November-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ยาวนานถึง 70 ปี ณ ลานหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 [edit]  
   

 [4195] ห้องเรียนดนตรี (24-November-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมชมห้องเรียนดนตรี-ดุริยางค์ ซึ่งมีหนังสือดนตรีและเครื่องดนตรีต่างๆ อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ในกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป.6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ ห้องดุริยางค์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4194] สนใจกู่เจิง (23-November-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ให้ความสนใจ "กู่เจิง" เครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมของจีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี และยังเป็นต้นแบบของเครื่องดนตรีอื่นๆ เช่น โคโตะ ของญี่ปุ่น ในกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป.6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ ศูนย์ภาษาจีน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4193] ชมภาพยนตร์ (23-November-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สวมแว่นโพลารอยด์ชมภาพยนตร์ดวงดาว 3 มิติ อย่างสนุกสนาน ในการเรียนรู้ฐานที่ 5 กิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป.6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4192] เยี่ยมชม (23-November-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ให้ความสนใจเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ฐานที่ 2 หอเกียรติยศ ในกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป.6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4191] ประชุม ผปค. นร. ป.6 (23-November-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยได้แจ้งนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4190] Career Shopping Day (23-November-2016)  *  
 
 
วิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากหลากหลายอาชีพ อาทิ แพทย์ นักบิน ผู้พิพากษา สจ๊วต แอร์โฮสเตส ดีเจ วิศวกร นักธุรกิจ ฯลฯ แนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางเลือกการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต ในกิจกรรม Career Shopping Day ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4189] นายหมู่ลูกเสือ (23-November-2016)  *  
 
 
ม.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานลูกเสือ นำตัวแทนลูกเสือเข้าค่ายนายหมู่ลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเสริมเสริมให้ลูกเสือมีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีวิธีการบริหารงาน และประสานงานสมาชิกในหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับลูกเสือก่อนการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2559 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4188] ปี 3 ทดสอบสมรรถภาพ (23-November-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย ตามเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ท่าดันพื้น , ท่าลุกนั่ง , วิ่ง ) เพื่อประเมินและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความอดทนให้กับร่างกายของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสมรรถภาพการพร้อมรบ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4187] ม.รามคำแหงดูงาน (23-November-2016)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ รุ่นที่ 7 ในโอกาสศึกษาดูงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษานอกเขตพื้นที่การศึกษาของตนเอง เพื่อนำไปปรับปรุงสถานศึกษาของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4186] ร่วมยินดี (23-November-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศต่างๆมากมายหลายรุ่น ในการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาของสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4185] วางพวงมาลา (23-November-2016)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4184] รับผลการเรียน (23-November-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนแผนการเรียน English Programme แต่ละระดับชั้น พบครูประจำชั้นที่ห้องเรียนเพื่อรับรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ของนักเรียน ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [edit]  
   

 [4183] ประชุม ผปค. EP (23-November-2016)  *  
 
 
ม.วรินทร วสุวัต หัวหน้าแผนการเรียน English Programme ชี้แจงนโยบายและทิศทางการบริหารแผนการเรียน English Programme ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ในการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4182] ถวายความเคารพ (23-November-2016)  *  
 
 
นักเรียนผู้ช่วยพิธีกรรม ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในวจนพิธีกรรม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4181] ประกอบวจนพิธีกรรม (23-November-2016)  *  
 
 
คุณพ่อ คามิลโล มงคล เจริญธรรม คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม SCJ ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4180] ม.ราม ภูเก็ตดูงาน (23-November-2016)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับนักศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียนการสอน การทำงานของครูและบุคลาการในโรงเรียน เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4179] ประชุมผปค.นร.หอพัก (23-November-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมรับฟังแนวทางในการดูแลเอาใจใส่และพัฒนานักเรียน โดย ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ชี้แจงระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่พักอาศัยในหอพัก ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่พักหอพักครูและหอพักเอกชน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4178] ร่วมบำเพ็ญกุศล (28-October-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มอบเงินกองทุนสวัสดิการ ประเภท ข และเงินร่วมทำบุญจากเพื่อนครูมงฟอร์ตให้แก่ ครูวัธนา จันทรเปารยะ เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่พัฒนา จันทรเปารยะ ที่เสียชีวิต ณ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4177] คะแนนสูงสุดอันดับ 4 (28-October-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายดนวัต อุบลมณี และ น.ส.อลีณา คิคุจิ ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4176] คะแนนสูงสุดอันดับ 11 (28-October-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ น.ส.บุรพร อ่อนไทย และ ธันยพร จันทรภัทร ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4175] สังคมสัญจร 59 (28-October-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสังคมสัญจร ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระต่างๆ ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4174] ทดสอบสมรรถภาพ (28-October-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ท่าดันพื้น , ท่าลุกนั่ง , วิ่ง) นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้ปรับปรุงสภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ และผ่อนคลายความเครียดของร่างกายและจิตใจ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4173] ให้โอวาทนักเรียน (28-October-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้โอวาทนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ –ภาษาจีน ชั้น ม.4/11 จำนวน 42 คน ก่อนการเดินทางเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2559 – 14 มกราคม 2560 โดยมี ม.อัสนี นกน้อย ครูนงนภัส สมณะ และครู Zhao Hai Hua เป็นครูผู้ดูแล ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4172] อบรมเชิงปฏิบัติการ (28-October-2016)  *  
 
 
ครูดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมกันทำ Work Shop ใบงานที่ 1-7 พร้อมนำเสนอและวิพากษ์ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4171] พัฒนาหลักสูตร (03-October-2016)  *  
 
 
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมทำ Work Shop นำเสนอ และวิพากษ์ ในอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยครูดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4170] ตรวจสุขภาพประจำปี (03-October-2016)  *  
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมดสตาร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องสุขภาพอนามัยแก่ภราดา คณะครู และบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเซนต์แมรี่ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4169] ฝึกยิงปืน (03-October-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ในท่านอนยิง ด้วยอาวุธปืนแบบ ปลย.เจเกอร์ ขนาด .22 มม. โดยเป็นการยิงปรับปืน 6 นัด และยิงบันทึกแต้ม 10 นัด ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้เกี่ยวกับอาวุธศึกษา การใช้อาวุธประจำกายทางยุทธวิธี ในสัปดาห์ที่ 15 ของการฝึกภาคปกติ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4168] มอบถ้วยเกียรติยศ (03-October-2016)  *  
 
 
พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวมสูงสุดให้แก่ทีมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ต 1 ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 988 คะแนน ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 7 ณ สนาม Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4167] มอบรางวัลผู้ชนะ (03-October-2016)  *  
 
 
นายศิริพงศ์ ไชยวงศ์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย แก่ผู้ชนะประเภทประชาชนทั่วไป ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 7 ณ สนาม Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4166] มอบถ้วยรางวัล (03-October-2016)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.สนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แก่ผู้ชนะประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น และประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 7 ณ สนาม Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4165] แข่งสนุกสนาน (03-October-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ส่งตัวแทนนักกีฬาแต่ละห้องเรียน เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นที่สนุกสนานประทับใจของนักเรียนที่ได้มีโอกาสเล่นและแข่งกีฬาในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 /2559 ณ สนาม Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4164] สนับสนุนโบว์ลิ่ง (03-October-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 7 จากนายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการของครู พนักงาน เกษียณการทำงาน ณ สนาม Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4163] เปิดแข่งโบว์ลิ่ง (03-October-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ณ สนาม Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4162] นศท.ปี 3 ฝึกทบทวน (03-October-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 14 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4161] นศท.ปี 2 ฝึกยิงปืน (03-October-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ในท่านอนยิง ด้วยอาวุธปืนแบบ ปลย.เจเกอร์ ขนาด .22 มม. โดยเป็นการยิงปรับปืน 6 นัด และยิงบันทึกแต้ม 10 นัด โดยเป็นการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นกำลังสำรองของกองทัพได้มีโอกาสฝึกการใช้อาวุธจริง ยิงปืนให้ถูกเป้าหมาย และทำการยิงปืนอย่างได้ผล ในสัปดาห์ที่ 14 ของการฝึกภาคปกติ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4160] ฝึกท่ายิงปืน (03-October-2016)  *  
 
 
ในสัปดาห์ที่ 14 ของการฝึกภาคปกติ ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการฝึกการใช้อาวุธประจำกายให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยฝึกเล็งยิงปืนเบื้องต้น การใช้ศูนย์ ด้วยการยิงในท่านอนยิง ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4159] เข้ารอบชิงแชมป์ (26-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายรณกฤต รวมสร้อย ชั้น ม.6/9 ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 โครงการ BOT Challenge & Experience 2016 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4158] ร่วมสังสรรค์ (26-September-2016)  *  
 
 
คณะครูและบุคลากร เสริมสร้างความรักความสามัคคี ต่างร่วมกันสร้างสีสันในช่วงภาคบันเทิงกันอย่างสนุกสนาน ในกิจกรรม “มงฟอร์ตสัมพันธ์และงานเลี้ยงสังสรรค์”ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4157] กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ (26-September-2016)  *  
 
 
ครูและบุคลากรเล่นกีฬาเชื่อมความรักความสัมพันธ์ ส่งเสริมความเป็นเอกภาพร่วมกันอย่างสนุกสนาน ในกิจกรรม “มงฟอร์ตสัมพันธ์และงานเลี้ยงสังสรรค์” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานหัตถาพิภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4156] แสดงความยินดี (26-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ประธานโครงการ Sport Hero แสดงความยินดีกับนักกีฬาหลังมีชัยชนะการแข่งขันฟุตบอล KING POWER’S CUP” 2016 อายุไม่เกิน 15 ปี รอบคัดเลือกภาคเหนือ โดยทีมมงฟอร์ตได้เป็น 1 ใน 4 ทีมภาคเหนือ เข้าไปเล่น KING POWER’S CUP” 2016 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4155] มงฟอร์ตชนะ (26-September-2016)  *  
 
 
การค้นหานักกีฬาเพื่อมอบทุนการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ และส่งเสริมการเล่นกีฬาในระดับเยาวชนฟุตบอล ในการแข่งขันฟุตบอล KING POWER’S CUP” 2016 อายุไม่เกิน 15 ปี รอบคัดเลือกภาคเหนือ ทีมไอ้หนูนักเตะมงฟอร์ตคว้าชัยทุกรอบ โดยรอบแรกสามารถเอาชนะทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ไป 3-1 รอบที่ 2 เฉือนเอาชนะทีมวริชวิทย์ไปอย่างสนุก 2-1 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4154] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (26-September-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร่วมอวยพรในโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา ในโอกาสครบรอบอายุ 60 ปี ณ นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4153] ใช้ดาบปลายปืน (26-September-2016)  *  
 
 
ในสัปดาห์ที่ 13 ของการฝึกภาคปกติ ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ใช้ดาบปลายปืน เพื่อให้ นศท.เกิดความชำนาญและเสริมทักษะเมื่อทำหน้าที่ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4152] ขอบคุณครู (26-September-2016)  *  
 
 
นายวรกฤต วรกุล จัมโบ้ The Star 12 ศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 52 เยี่ยมเยือนพบปะคณะครู เพื่อขอบคุณที่เป็นกำลังใจและโหวตให้การสนับสนุนการประกวด The Star ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 12 โดยจัมโบ้ได้เป็นผู้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย และได้อันดับที่ 3 จากการแข่งขันดังกล่าว ณ ห้องอาหารลีลาวดี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4151] พบปะน้องๆ (26-September-2016)  *  
 
 
นายวรกฤต วรกุล จัมโบ้ The Star 12 ศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 52 หวนคืนโรงเรียน คว้ากีตาร์โปร่งโชว์การเล่นและร้องให้น้องๆ มงฟอร์ตได้รับฟัง เพื่อขอบคุณทุกคนที่โหวตให้การสนับสนุนการประกวด The Star ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 12 ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4150] ร่วมกันจัดงาน (24-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนต่างๆได้อย่างน่าสนใจ ในงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ อีกประเพณีสำคัญของชาวจีน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4149] เทพธิดาฉางเอ๋อ (24-September-2016)  *  
 
 
รองศาสตราจารย์ เหยียน หยู้ ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดสาวสวย “ฉางเอ๋อ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เทพธิดาฉางเอ๋อเหินสู่ดวงจันทร์ ในตำนานเล่าขานวันไหว้พระจันทร์ที่แต่ละคนต่างสวยงามในชุดการแต่งกายจีน ในงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ที่จัดกิจกรรมขึ้น ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4148] แสดงละครจีน (24-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ชั้น ม.5 และ ม.6 ร่วมกันแสดงละครจีน ถ่ายทอดเรื่องราว “มหัศจรรย์วันไหว้พระจันทร์” ประเพณีสำคัญของชาวจีนที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมานับพันปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4147] เปิดงานไหว้พระจันทร์ (24-September-2016)  *  
 
 
นายหวาง ซีว เลิ้ง ผู้แทนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ประธานในพิธี ให้เกียรติกดลูกไอบอลร่วมกับภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4146] รด.In Line (23-September-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินโครงการ รด.In Line ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาวิชาทหารที่จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาวิชาทหาร มีระเบียบวินัย มีความรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีความเป็นจิตอาสา อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านกิจกรรมภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ได้รับทราบ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4145] ฝึกทบทวน (23-September-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทบทวนบุคคลท่าอาวุธ ในการฝึกภาคปกติสัปดาห์ที่ 12 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4144] ปิดการประเมิน (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหารและคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา และปิดการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จากงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4143] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัฐวศา กล่อมแก้ว และ ด.ญ.กมลลักษณ์ เทพวงศ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4142] รองชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูบดี กิตติวรรณ และ ด.ช.ปวริศ ดิลกวุฒิสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4141] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธฤษณัฐ แกล้วแกล้า และ ด.ช.กันตพัฒน์ วงศ์สาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการใช้โปรแกรม GSP (Geometer’s Sketchpad) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4140] แสดงความยินดี (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 (เวทีคู่ขนาน TIMC 2016) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม B ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4139] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนาวินธิติ จารุประทัย นายกฤฏติโชค ดวงศรี และนายณัฐวัฒน์ ชัยยอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4138] รองชนะเลิศอันดับ 1 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนภัทร เจริญกิจเกษตร ด.ช.พงศภัค สันติมากร และ ด.ช.เดชาวัต เรืองสังข์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม