[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42> 


 [4177] คะแนนสูงสุดอันดับ 4 (28-October-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายดนวัต อุบลมณี และ น.ส.อลีณา คิคุจิ ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4176] คะแนนสูงสุดอันดับ 11 (28-October-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ น.ส.บุรพร อ่อนไทย และ ธันยพร จันทรภัทร ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4175] สังคมสัญจร 59 (28-October-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสังคมสัญจร ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระต่างๆ ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4174] ทดสอบสมรรถภาพ (28-October-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ท่าดันพื้น , ท่าลุกนั่ง , วิ่ง) นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้ปรับปรุงสภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ และผ่อนคลายความเครียดของร่างกายและจิตใจ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4173] ให้โอวาทนักเรียน (28-October-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้โอวาทนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ –ภาษาจีน ชั้น ม.4/11 จำนวน 42 คน ก่อนการเดินทางเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2559 – 14 มกราคม 2560 โดยมี ม.อัสนี นกน้อย ครูนงนภัส สมณะ และครู Zhao Hai Hua เป็นครูผู้ดูแล ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4172] อบรมเชิงปฏิบัติการ (28-October-2016)  *  
 
 
ครูดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมกันทำ Work Shop ใบงานที่ 1-7 พร้อมนำเสนอและวิพากษ์ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4171] พัฒนาหลักสูตร (03-October-2016)  *  
 
 
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมทำ Work Shop นำเสนอ และวิพากษ์ ในอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยครูดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2559 [edit]  
   

 [4170] ตรวจสุขภาพประจำปี (03-October-2016)  *  
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมดสตาร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องสุขภาพอนามัยแก่ภราดา คณะครู และบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเซนต์แมรี่ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4169] ฝึกยิงปืน (03-October-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ในท่านอนยิง ด้วยอาวุธปืนแบบ ปลย.เจเกอร์ ขนาด .22 มม. โดยเป็นการยิงปรับปืน 6 นัด และยิงบันทึกแต้ม 10 นัด ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้เกี่ยวกับอาวุธศึกษา การใช้อาวุธประจำกายทางยุทธวิธี ในสัปดาห์ที่ 15 ของการฝึกภาคปกติ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4168] มอบถ้วยเกียรติยศ (03-October-2016)  *  
 
 
พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวมสูงสุดให้แก่ทีมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ต 1 ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 988 คะแนน ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 7 ณ สนาม Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4167] มอบรางวัลผู้ชนะ (03-October-2016)  *  
 
 
นายศิริพงศ์ ไชยวงศ์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย แก่ผู้ชนะประเภทประชาชนทั่วไป ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 7 ณ สนาม Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4166] มอบถ้วยรางวัล (03-October-2016)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.สนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แก่ผู้ชนะประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น และประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 7 ณ สนาม Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4165] แข่งสนุกสนาน (03-October-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ส่งตัวแทนนักกีฬาแต่ละห้องเรียน เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นที่สนุกสนานประทับใจของนักเรียนที่ได้มีโอกาสเล่นและแข่งกีฬาในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 /2559 ณ สนาม Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4164] สนับสนุนโบว์ลิ่ง (03-October-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 7 จากนายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการของครู พนักงาน เกษียณการทำงาน ณ สนาม Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4163] เปิดแข่งโบว์ลิ่ง (03-October-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ณ สนาม Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4162] นศท.ปี 3 ฝึกทบทวน (03-October-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 14 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4161] นศท.ปี 2 ฝึกยิงปืน (03-October-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ในท่านอนยิง ด้วยอาวุธปืนแบบ ปลย.เจเกอร์ ขนาด .22 มม. โดยเป็นการยิงปรับปืน 6 นัด และยิงบันทึกแต้ม 10 นัด โดยเป็นการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นกำลังสำรองของกองทัพได้มีโอกาสฝึกการใช้อาวุธจริง ยิงปืนให้ถูกเป้าหมาย และทำการยิงปืนอย่างได้ผล ในสัปดาห์ที่ 14 ของการฝึกภาคปกติ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4160] ฝึกท่ายิงปืน (03-October-2016)  *  
 
 
ในสัปดาห์ที่ 14 ของการฝึกภาคปกติ ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการฝึกการใช้อาวุธประจำกายให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยฝึกเล็งยิงปืนเบื้องต้น การใช้ศูนย์ ด้วยการยิงในท่านอนยิง ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4159] เข้ารอบชิงแชมป์ (26-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายรณกฤต รวมสร้อย ชั้น ม.6/9 ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 โครงการ BOT Challenge & Experience 2016 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4158] ร่วมสังสรรค์ (26-September-2016)  *  
 
 
คณะครูและบุคลากร เสริมสร้างความรักความสามัคคี ต่างร่วมกันสร้างสีสันในช่วงภาคบันเทิงกันอย่างสนุกสนาน ในกิจกรรม “มงฟอร์ตสัมพันธ์และงานเลี้ยงสังสรรค์”ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4157] กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ (26-September-2016)  *  
 
 
ครูและบุคลากรเล่นกีฬาเชื่อมความรักความสัมพันธ์ ส่งเสริมความเป็นเอกภาพร่วมกันอย่างสนุกสนาน ในกิจกรรม “มงฟอร์ตสัมพันธ์และงานเลี้ยงสังสรรค์” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานหัตถาพิภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4156] แสดงความยินดี (26-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ประธานโครงการ Sport Hero แสดงความยินดีกับนักกีฬาหลังมีชัยชนะการแข่งขันฟุตบอล KING POWER’S CUP” 2016 อายุไม่เกิน 15 ปี รอบคัดเลือกภาคเหนือ โดยทีมมงฟอร์ตได้เป็น 1 ใน 4 ทีมภาคเหนือ เข้าไปเล่น KING POWER’S CUP” 2016 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4155] มงฟอร์ตชนะ (26-September-2016)  *  
 
 
การค้นหานักกีฬาเพื่อมอบทุนการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ และส่งเสริมการเล่นกีฬาในระดับเยาวชนฟุตบอล ในการแข่งขันฟุตบอล KING POWER’S CUP” 2016 อายุไม่เกิน 15 ปี รอบคัดเลือกภาคเหนือ ทีมไอ้หนูนักเตะมงฟอร์ตคว้าชัยทุกรอบ โดยรอบแรกสามารถเอาชนะทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ไป 3-1 รอบที่ 2 เฉือนเอาชนะทีมวริชวิทย์ไปอย่างสนุก 2-1 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4154] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (26-September-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร่วมอวยพรในโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา ในโอกาสครบรอบอายุ 60 ปี ณ นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4153] ใช้ดาบปลายปืน (26-September-2016)  *  
 
 
ในสัปดาห์ที่ 13 ของการฝึกภาคปกติ ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ใช้ดาบปลายปืน เพื่อให้ นศท.เกิดความชำนาญและเสริมทักษะเมื่อทำหน้าที่ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4152] ขอบคุณครู (26-September-2016)  *  
 
 
นายวรกฤต วรกุล จัมโบ้ The Star 12 ศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 52 เยี่ยมเยือนพบปะคณะครู เพื่อขอบคุณที่เป็นกำลังใจและโหวตให้การสนับสนุนการประกวด The Star ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 12 โดยจัมโบ้ได้เป็นผู้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย และได้อันดับที่ 3 จากการแข่งขันดังกล่าว ณ ห้องอาหารลีลาวดี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4151] พบปะน้องๆ (26-September-2016)  *  
 
 
นายวรกฤต วรกุล จัมโบ้ The Star 12 ศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 52 หวนคืนโรงเรียน คว้ากีตาร์โปร่งโชว์การเล่นและร้องให้น้องๆ มงฟอร์ตได้รับฟัง เพื่อขอบคุณทุกคนที่โหวตให้การสนับสนุนการประกวด The Star ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 12 ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4150] ร่วมกันจัดงาน (24-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนต่างๆได้อย่างน่าสนใจ ในงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ อีกประเพณีสำคัญของชาวจีน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4149] เทพธิดาฉางเอ๋อ (24-September-2016)  *  
 
 
รองศาสตราจารย์ เหยียน หยู้ ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดสาวสวย “ฉางเอ๋อ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เทพธิดาฉางเอ๋อเหินสู่ดวงจันทร์ ในตำนานเล่าขานวันไหว้พระจันทร์ที่แต่ละคนต่างสวยงามในชุดการแต่งกายจีน ในงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ที่จัดกิจกรรมขึ้น ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4148] แสดงละครจีน (24-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ชั้น ม.5 และ ม.6 ร่วมกันแสดงละครจีน ถ่ายทอดเรื่องราว “มหัศจรรย์วันไหว้พระจันทร์” ประเพณีสำคัญของชาวจีนที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมานับพันปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4147] เปิดงานไหว้พระจันทร์ (24-September-2016)  *  
 
 
นายหวาง ซีว เลิ้ง ผู้แทนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ประธานในพิธี ให้เกียรติกดลูกไอบอลร่วมกับภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4146] รด.In Line (23-September-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินโครงการ รด.In Line ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาวิชาทหารที่จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาวิชาทหาร มีระเบียบวินัย มีความรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีความเป็นจิตอาสา อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านกิจกรรมภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ได้รับทราบ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4145] ฝึกทบทวน (23-September-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทบทวนบุคคลท่าอาวุธ ในการฝึกภาคปกติสัปดาห์ที่ 12 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4144] ปิดการประเมิน (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหารและคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา และปิดการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จากงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4143] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัฐวศา กล่อมแก้ว และ ด.ญ.กมลลักษณ์ เทพวงศ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4142] รองชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูบดี กิตติวรรณ และ ด.ช.ปวริศ ดิลกวุฒิสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4141] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธฤษณัฐ แกล้วแกล้า และ ด.ช.กันตพัฒน์ วงศ์สาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการใช้โปรแกรม GSP (Geometer’s Sketchpad) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4140] แสดงความยินดี (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 (เวทีคู่ขนาน TIMC 2016) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม B ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4139] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนาวินธิติ จารุประทัย นายกฤฏติโชค ดวงศรี และนายณัฐวัฒน์ ชัยยอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4138] รองชนะเลิศอันดับ 1 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนภัทร เจริญกิจเกษตร ด.ช.พงศภัค สันติมากร และ ด.ช.เดชาวัต เรืองสังข์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4137] รองชนะเลิศอันดับ 1 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.เกษมณี จันทร์ตูม นายศุภวิชญ์ บำรุงกิจ และนายธนทัต วัฒนานุกร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4136] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภัทรชย ชยางศุ ด.ญ.ปิยธิดา ปาลี และ ด.ญ.ธัญณิชา แสนธรรมจักร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 2559 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4135] ชมเชย (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายนนทัช ทวีสินสุวรรณ นายถิรวัฒน์ จันทิมา น.ส.ศศิพิพม์ วัฒนเชษฐ์ น.ส.พัชรธัญ ใส่ด้วง น.ส.บัณฑิตา เที่ยงใจ น.ส.เณศรา เกียรติโภคะ และ น.ส.ชมพิมพ์อักษร พนัสภานุเดชดำรง ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในผักผลไม้ดอง ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4134] ชมเชย (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศกร สุนทรศิริกุล นายพิสิษฐ์ ฉัตรเฉลิมพงศ์ นายปุณยวัจน์ นีลเฉลิมพงศ์ นายก่อฤกษ์ วิเชียรทัศนา นายปธานิน จินดารุ่งเรืองกุล นายอรรถวัต ตันสุชาติ และนายอภิชาติ เลิศวิราม ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องการศึกษาการทำงานของ Evaporative Cooling Lower ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4133] ชมเชย (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.จินต์จุฑา กิจอนันต์นิธิกุล น.ส.ภัทรธิดา โลห์ตระกูล น.ส.ภิรญา ภูมมินทร์ น.ส.ศรัณย์ธพร เผ่าวัฒนา และ น.ส.อภิสรา ลิ่มลังการณ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำคูเมือง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4132] ชมเชย (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายจักรภัทร ศักดิ์เศรณี นายพีรพงศ์ เศรษฐบุปฝา นายศุภณัฐ บุญทรง นายจิระ จิระโอ และนายพงศ์พล พลอาจ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการดำรงชีวิตของกระต่ายที่ถูกเลี้ยงโดยปล่อยตามธรรมชาติกับกระต่ายที่ถูกเลี้ยงในร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4131] รองชนะเลิศอันดับ 1 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนกร รจิตรังสรรค์ น.ส.ทัณฑิกา สงอินทร์ น.ส.ณัชชา ฐิติวัฒนาการ น.ส.ภัทรนันท์ พรหมการัตน์ นายสมิทธิ์ โซโลส และนายอธิษฐ์ ไตรแสง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่อง Miraculous Water ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4130] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายปรมินทร์ อุดมสินค้า นายจตุพร กุมศัสตรา นายธีรวีร์ แกล้วกล้า นายปรัชญาพงศ์ วุฒิวงศ์วรางกูร และนายศิระ รอดทุกข์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องปัจจัยแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนอนด้วงกว่างญี่ปุ่นไทย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4129] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายนาวินธิติ จารุประทัน นายกฤฎติโชค ดวงศร และนายณัฐวัฒน์ ชัยยอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพขอผงผลิตภัณฑ์ปิดแผลไฮโดรเจลโดยการใช้สารสกัดจากเมล็ดหมากเป็นส่วนประกอบ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4128] รองชนะเลิศอันดับ 2 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.เกษมณี จันทร์ตูม และนายธนทัต วัฒนานุกร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4127] รองชนะเลิศอันดับ 2 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.พงศภัค สันติมากร และ ด.ช.เดชาวัต เรืองสังข์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4126] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูบดี กิตติวรรณ และ ด.ช.ธนภัทร เจริญกิจเกษตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4125] รองชนะเลิศอันดับ 2 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธนัชชา เพลียหาญ ด.ญ.ปิยธิดา ปาลี และ ด.ญ.เยาวลักษณ์ โอสถสงเคราะห ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม Techology & Innovation “การควบคุมการทำงานของระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า” ระดับชั้น ม.ต้นการแข่งขัน Inspiring Stem ในงาน Harris Institute Open House ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4124] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติคุณ เกียรติผดุงพงศ์ น.ส.นภสร ศิริมหาราช และ น.ส.มณีกาญจน์ แสงโพธิ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Techology & Innovation “การควบคุมการทำงานของระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า” ระดับชั้น ม.ปลาย การแข่งขัน Inspiring Stem ในงาน Harris Institute Open House ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4123] รองชนะเลิศอันดับ 1 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชญานิศ ต๊ะวิชัย ด.ญ.ปรีชญาพร ไชยอ้าย ด.ญ.ศุภางค์ สายคำวงศ์ ด.ช.ปิยพัฒน์ บุญชุ่มใจ และ ด.ญ.เบญญาภา สุขประเสริฐกุล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม Stem Education “ฐานแข็งแรงไว้ก่อน” การแข่งขัน Inspiring Stem ในงาน Harris Institute Open House ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4122] คะแนนสูงสุดอันดับ 11 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ น.ส.บุรพร อ่อนไทย และ ธันยพร จันทรภัทร ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4121] คะแนนสูงสุดอันดับ 4 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายดนวัต อุบลมณี และ น.ส.อลีณา คิคุจิ ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4120] รางวัลชนะเลิศ (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.พริมา เสริมศิริมงคล และ ด.ญ.พิริยากร เวศกาวี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4119] คะแนนสูงสุดอันดับ 5 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชญานิศ ต๊ะวิชัย และ ด.ญ.ชนัญชาดา เกษตรทัต ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 5 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4118] คะแนนสูงสุดอันดับ 5 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.นภัสสร กันเงิน และ ด.ญ.กฤตพร เล็กมณี ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 5 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4117] คะแนนสูงสุดอันดับ 5 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.นฤภร พิชัยวัฒนกุล และ ด.ญ.สุปรียา ไชยวงศ์สาย ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 5 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4116] คะแนนสูงสุดอันดับ 4 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.พลอยนารา ยอดรัก และ ด.ญ.ปานฟ้า ศิริจันทร์ ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 4 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4115] คะแนนสูงสุดอันดับ 4 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิมพ์นิภา คำซาว และ ด.ญ.ปิยดา ปาลี ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 4 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4114] รองชนะเลิศอันดับ 1 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณิชา พูลโภคะ และ ด.ญ.วิมล ขวัญยืน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4113] รองชนะเลิศอันดับ 1 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.อาทิตยา บุญตัน และ ด.ช.ภัคพล สินสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับภาคเหนือ งานทศวรรษกษัตราทรงครองไทย เทิดไท้ปิ่นราชัน ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4112] ชนะเลิศตอบปัญหาวิชาการ (16-September-2016)  *  
 
 
ด.ญ.พริมา เสริมศริมงคล และ ด.ญ.พิริยากร เวศกาวี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนะศึกษาระยะสั้น เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4111] สุ่มสัมภาษณ์ นร. (16-September-2016)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4110] ครูให้สัมภาษณ์ (16-September-2016)  *  
 
 
ตัวแทนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน ที่ 2 และมาตรฐานที่ 6 (BSG.) ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียน Gift ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4109] ติดตามผลความก้าวหน้า (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.สมพร คงวิมล ประธานคณะกรรมการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการ ม.ไพฑูรย์ กระโทกนอก มิสวราภรณ์ แสงพลสิทธิ์ มิสสายพิณ นาประจุล มิสศรีวรรณ อำภาพันธ์ มิสจิราพร คุณาบุตร มิสอารณ์ วิริยะรัมภ์ มิสกันตา ประเสริฐ และมิสดรุณี ขันโท ติดตามผลความก้าวหน้าจากผลกระประเมินตามมาตราฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 และเตรียมพร้อม สมศ.รอบ 4 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4108] สนับสนุน รร. (16-September-2016)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้แทนโรงเรียน รับมอบทุนการศึกษาในการถ่ายทำรายการรถโรงเรียนจาก“ซาร่า” นลิน โฮเลอร์ นักร้อง-นักแสดง ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2549 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4107] ซาร่านำแอรโรบิค (16-September-2016)  *  
 
 
“ซาร่า” นลิน โฮเลอร์ นักร้อง-นักแสดง ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2549 พาน้องๆนักเรียนมงฟอร์ตร่วมเต้นแอโรบิคออกกำลังกายไปด้วยกัน ในการถ่ายทำรายการรถโรงเรียน ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4106] ถ่ายรายการ (16-September-2016)  *  
 
 
“น็อต” อัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล และ “นิกกี้” ณฉัตร จันทพันธ์ 2 พิธีกรสุดทะเล้นในรายการรถโรงเรียนพา “ซาร่า” นลิน โฮเลอร์ นักร้อง-นักแสดง ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2549 แขกรับเชิญของรายการย้อนอดีตสมัยเป็นนักเรียน รำลึกถึงความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง และเรื่องราวต่างๆกับคุณครูและน้องๆศิษย์ปัจจุบันในโรงเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4105] สอบ ม.4 รอบ 2 (16-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รับฟังคำชี้แจงต่างๆ ก่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4104] ประชุม ผปค.ม.4 รอบ 2 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัคร และสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4103] ประชุมร่วม (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ครั้งที่ 3/2559 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ การรับรองการประชุม ครั้งที่ 2/2559 ที่ผ่านมา และเรื่องสืบเนื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4102] แสดงความยินดีไทยนิวส์ (16-September-2016)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนางภาวิณี เทศะแพทย์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในโอกาสครบรอบการต่อตั้ง 46 ปี ย่างก้าวสู่ปีที่ 47 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ รายวัน ที่ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารของภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม ณ บริษัทชายด์ไทยนิวส์จำกัด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4101] เข้าเยี่ยมคารวะ (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคันไซให้แก่นักเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจได้รับทราบ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4100] MOU ม.โอคายาม่า (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ MS.Haeng-ja Chung , Ph.D มหาวิทยาลัยโอคายาม่า ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยโอคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4099] แนะแนวการศึกษาต่อ (15-September-2016)  *  
 
 
MS.Haeng-ja Chung , Ph.D มหาวิทยาลัยโอคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโอคายาม่า ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจได้รับทราบ ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4098] ให้การต้อนรับ (15-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ MS.Haeng-ja Chung , Ph.D มหาวิทยาลัยโอคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสดำเนินการร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4097] ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า (15-September-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกทบทวนแถวชิด ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 10 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4096] บุคคลท่าอาวุธ (15-September-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 10 เรื่องบุคคลท่าอาวุธ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4095] ม.1 สอบ LAB (15-September-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4094] ต้มปัสสาวะ (15-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.5/6 นำปัสสาวะมาต้มในหลอดทดลองเพื่อทดสอบปัสสาวะ ในการทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แลปชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4093] สอบแลปเคมี (15-September-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบแลปเคมี เรื่องการวิเคราะห์คุณสมบัติของสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชั่น ในการทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4092] สอบแลปฟิสิกส์ (15-September-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบแลปฟิสิกส์ เรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือก ในการทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4091] ความรู้ความสุข (15-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ ต่างได้รับทั้งความรู้ ความสุข สนุกสนานไปกับการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมร่วมกัน ในการมาผสานชีวิตของพี่ๆ ชั้น ม.4/3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรมผสานชีวิต “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4090] สอนหนังสือน้องๆ (15-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม สวมบทบาทเป็นครู “พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ” สอนหนังสือแต่ละวิชาให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4089] ต้อนรับนักเรียน (15-September-2016)  *  
 
 
ดร.อรุณีพัชร์ เมืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ ให้การต้อนรับนักเรียน ห้อง ม.4/3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มาแบ่งปันความรู้ความสุขให้กับน้องๆนักเรียนวัดป่าข่อยใต้ ในกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ ณ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4088] นร.ม.4 ผสานชีวิต (15-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในหน่วยฝึกหญิง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ พึงละเว้นการกระทำผิดทางคดีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยการตั้งใจ ไม่ตั้งใจ หรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4087] ให้ความรู้ (15-September-2016)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ยกตัวอย่างการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนจากคดีต่างๆ ให้แก่นักเรียนชั้น ม.4/3 ได้รับทราบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนของช่วงวัยรุ่น ในกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4086] รูปขบวนทำการรบ (31-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 9 เรื่องรูปขบวนทำการรบของหมู่ปืนเล็ก ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 17สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4085] ฝึกทบทวน (31-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สัปดาห์ที่ 9 ในการฝึกทบทวนเรื่องการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4084] ซ้อมอพยพ (31-August-2016)  *  
 
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมและป้องกันภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินงานซ้อมการอพยพป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการเตรียมการให้ทุกคนในโรงเรียนพร้อมเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4083] ให้ความรู้ (31-August-2016)  *  
 
 
ฝ่ายฝึกอบรมและป้องกันภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอัคคีภัย ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย รวมถึงสามารถระงับหรือจัดการกับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที ในซ้อมการอพยพป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4082] ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (31-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครูที่ปรึกษา จำนวน 642 คน ร่วมโครงการบวชป่า ขุดตะกอนหน้าฝาย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ โครงการในพระราชดำริบ้านโป่ง อำเภอสันทราย เชียงใหม่ เมื่อที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4081] ทำบุญตักบาตร (31-August-2016)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ต่างพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 แสดงความจงรักภักดี และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4080] ผู้แทนแม่ลูก (31-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติกับผู้แทนแม่-ลูกแต่ละระดับชั้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4079] กราบแม่ (30-August-2016)  *  
 
 
นายไมเคิล อาร์มสตรอง ผู้แทนนักเรียน ชั้น ม.6A ก้มตักแม่ของตนเอง ด้วยสำนึกในพระคุณผู้ให้กำเนิด ที่คอยโอบอุ้มมาจนเติบใหญ่ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4078] มอบดอกมะลิให้แม่ (30-August-2016)  *  
 
 
ผู้แทนลูกๆ นักเรียนแต่ละระดับชั้น กลัดเข็มกลัดดอกมะลิให้แก่แม่ แสดงความรักต่อบุพการีผู้ให้กำเนิด ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม