[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40> 


 [3899] ให้พรนักเรียน (04-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ให้พรแก่นักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลสุขสวัสดีโดยทั่วกัน ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3898] ขอพรครู (03-May-2016)  *  
 
 
นักเรียนเข้ารดน้ำดำหัวครูเพื่อขอสูมาคารวะ ซึ่งในปีเก่าที่ผ่านไปได้ละเมิดประมาทพลาดพลั้งด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม และเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเอง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3897] ขอพรครูอาวุโส (03-May-2016)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้ารดน้ำดำหัวขอพรครูอาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3896] ขอพรรอง ผอ. (03-May-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ อวยพรโชคชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นักเรียนที่แสดงความกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ เข้ามารดน้ำดำหัวขอสูมาคารวะตามจารีตทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนาที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อมา ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3895] ศิษย์เก่าขอพรครู (03-May-2016)  *  
 
 
นักเรียนที่เป็นศิษย์เก่าเข้าขอพรแสดงความกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ สืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3894] สรงน้ำพระ (03-May-2016)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นต่างพากันสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมืองที่เวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3893] รับเครื่องสระเกล้าดำหัว (03-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับเครื่องสระเกล้าดำหัวจากผู้แทนนักเรียน ที่ต่างน้อมนำมาด้วยจิตที่ตั้งมั่นคารวะธรรม ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3892] แห่ขบวนดำหัว (02-May-2016)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน น้ำขมิ้นส้มป่อย พร้อมด้วยเครื่องของดำหัว อันสมควรแก่การอุปโภคและบริโภค ตามรอยจารีตประเพณีล้านนา แห่ขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเข้าสู่บริเวณงานพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3891] ตัวแทนประกวดโครงงานวิทย์ (02-May-2016)  *  
 
 
นายวินธิติ จารุประทัย นายณัฐวัฒน์ ชัยยอง และนายกฤฎติโชค ดวงศรี ผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิดแผลจากไมยราบยักษ์ด้วยการเคลือบน้ำตะโก ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016) และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลกในงาน Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair 2016) ณ เมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3890] ประชุมกรรมการบริหาร (02-May-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3889] รับผลการเรียน (02-May-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนพบกับครูประจำชั้นตามแต่ละห้องเรียน เพื่อรับรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ของบุตรหลาน ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3888] ชำระค่าลงทะเบียน (02-May-2016)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จากผู้ปกครองของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3887] รับหนังสือ (02-May-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครอง และนักเรียนแต่ละระดับชั้น รับหนังสือเรียนที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3886] ประชุมผู้ปกครอง (02-May-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าสาร ความเคลื่อนไหว รายงานผลสัมฤทธิ์ด้านต่างๆ ที่เกิดจากการพัฒนานักเรียน ครู บุคลากร ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3885] ร่วมยินดี (29-April-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่ได้รับเกียรติบัตร LACM Certification 2015 ซึ่งผ่านการเรียนหลักสูตรดนตรีที่ทางโรงเรียนร่วมมือกับสถาบัน Los Angeles of Music (LACM) จากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3884] แสดงความยินดี (29-April-2016)  *  
 
 
Mr.C.Thomas Aylesbury President of Los Angeles College of Music ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ผ่านการเรียนหลักสูตรดนตรี ที่ทางโรงเรียนร่วมมือกับสถาบัน Los Angeles of Music (LACM) จากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3883] มอบเกียรติบัตร (29-April-2016)  *  
 
 
Mr.C.Thomas Aylesbury President of Los Angeles College of Music เป็นประธานมอบเกียรติบัตร LACM Certification Ceremony 2015 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรดนตรี ที่ทางโรงเรียนร่วมมือกับสถาบัน Los Angeles of Music (LACM) จากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3882] ประชุมครู (29-April-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2559 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม และในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งให้ทราบจากฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3881] ซ้อมรับเกียรติบัตร (29-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ปีการศึกษา 2558 ฝึกซ้อมรับเกียรติบัตร ในพิธีมอบเกียรติบัตร LACM Certification Ceremony 2015 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3880] แข่งขัน STACKS (29-March-2016)  *  
 
 
ทีมนักกีฬา STACKS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คว้าชัยชนะและได้รับรางวัลต่างๆหลายรายการ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน STACKS FAST COMPETITON 2016 CHIANGMAI ณ ลาน โปรโมชั่น @IT ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3879] นร.ทุน ม.ฉางโจว รุ่นที่ 2 (24-March-2016)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 2 น.ส.ธีรยา โชควนิช น.ส.กานต์ชนิต สุภาพร ชั้น นายกันตภณ สุดใจ และนายสิฐวงษ์ ธีระเดชพิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ น.ส.ฟ้ามุ่ย จอมใจป้อ คณะวิศวะปิโตรเคมี ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 [edit]  
   

 [3878] ชี้แนะ (17-March-2016)  *  
 
 
ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ หัวหน้างานอภิบาลและศาสนกิจ ชี้แนะนักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลป์ จากการนำเสนอคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลที่มีต่อสังคม ในความคิดเห็นของนักเรียนจากกรณีศึกษาตัวอย่างคลิปวีดีโอที่ได้ชม ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3877] พบครูประจำชั้น (17-March-2016)  *  
 
 
ครูประจำชั้น ม .4 แต่ละห้องเรียน พบปะกับนักเรียนเพื่อให้ข้อคิดประจำวันจากกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติมา ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3876] ชี้แจง (17-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.4 แต่ละห้องรับฟังการชี้แจงระเบียบวินัยต่างๆ ของโรงเรียน จาก ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโรงเรียน ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3875] วัฒนธรรมองค์กร (17-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.4 เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร สัญญาณเพลงต่างๆของโรงเรียน เพื่อให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3874] เรียนรู้มารยาท (17-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนเรียนพี่เลี้ยงสาธิตการไหว้ และมารยาทต่างๆในที่สาธารณะ ให้แก่นักเรียนรุ่นน้องชั้น ม.4 เพื่อให้ปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะได้อย่างเหมาะสม ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3873] สันทนาการ (17-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม. 4 ร่วมเล่นเกมสันทนาการต่างๆ กับนักเรียนพี่เลี้ยง เพื่อละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคยของนักเรียนแต่ละห้องเรียน ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3872] แสงเทียน (17-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม. 4 ร่วมกันจุดเทียนเพื่อให้แสงเทียนส่องนำทางชีวิตของการเรียนใน พิธีแสงเทียน พิธีศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่บ้านมงฟอร์ตที่เรารัก ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3871] สอบpre-Test (17-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบก่อนเรียน pre-Test ภาคเรียนฤดูร้อน และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3870] ชี้แจง (15-March-2016)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงเรื่องระเบียบวินัยต่างๆ ของโรงเรียนให้นักเรียนชั้น ม.1 แต่ละห้องได้รับทราบ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโรงเรียน ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3869] วัฒนธรรมองค์กร (15-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร สัญญาณเพลงต่างๆของโรงเรียน เพื่อให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3868] เรียนรู้มารยาท (15-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 แต่ละห้อง เรียนรู้มารยาทในที่สาธารณะ ที่จะปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะได้อย่างเหมาะสม ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3867] แสงเทียน (15-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม. 1 จุดเทียนสว่างไสวเพื่อให้แสงเทียนส่องนำทางชีวิตของการเรียนในบ้านมงฟอร์ต พิธีแสงเทียน พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับทุกคนที่เข้ามาเป็นลูกของพ่อหลุยส์ ในบ้านมงฟอร์ตที่เรารัก ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3866] ลงทะเบียน (15-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 ทยอยลงทะเบียนตามแต่ละห้องเรียนของตนเอง ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานหัตถาพิภพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3865] pre-Test (14-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบก่อนเรียน pre-Test ภาคเรียนฤดูร้อน และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3864] มอบเกียรติบัตร (09-March-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มอบเครื่องหมายและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (ชาย) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ผ่านการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3863] ฝึกภาคสนาม (09-March-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (ชาย) ผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3862] สืบชะตา (09-March-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีสืบชะตาแก่ ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ ม.เกษตร ไชยทองศรี ม.วีระ ธนาจันทาภรณ์ และ ม.สุรชัย สมบูรณ์วิทย์ ที่จะเกษียณอายุการทำงานในปีการศึกษา 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุข สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3861] ประพรมน้ำมนต์ (09-March-2016)  *  
 
 
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคลากร และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมพิธีทำบุญบรรพชนครูมงฟอร์ตบูรพาจารย์โรงเรียน ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 [edit]  
   

 [3860] วันคล้ายวันเกิด (09-March-2016)  *  
 
 
อ.สมเกียรติ คชฉวีวงษ์ ที่ปรึกษางานบริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3859] ประชุมครู (09-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3858] วิทยากรบรรยาย (09-March-2016)  *  
 
 
นายกริชศักดิ์ เลิศวณิชย์วัฒนา ตัวแทนผู้ปกครอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างความตระหนักในการยกระดับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา” ในการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3857] ชมผลงานนักเรียน (09-March-2016)  *  
 
 
นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ภราดา ดร. อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3856] มอบของที่ระลึก (09-March-2016)  *  
 
 
ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ กงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย มอบของที่ระลึกให้แก่นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสบรรยายพิเศษ เรื่อง “เมียนมาร์ในระยะเปลี่ยนผ่านกับโอกาสทางธุรกิจของไทยในบริบทใหม่” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3855] บรรยายพิเศษ (09-March-2016)  *  
 
 
นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “เมียนมาร์ในระยะเปลี่ยนผ่านกับโอกาสทางธุรกิจของไทยในบริบทใหม่” ซึ่งจัดโดยสถานทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หอการค้าภาคเหนือ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ธนาคารกสิกรไทย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3854] กระโดดหอ (09-March-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (หญิง) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทำการฝึกทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต ในสถานที่ 1 การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (หญิง) ผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3853] ฝึกภาคสนาม (09-March-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (หญิง) ผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3852] ประทับใจ (09-March-2016)  *  
 
 
การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา The last mile1 ที่สร้างความประทับใจในการแสดงชุดท้ายของงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” แสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3851] เรียกเสียงฮือฮา (09-March-2016)  *  
 
 
การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.5 TEAM OIY, Stronger- Together ที่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมเป็นอย่างมาก ในงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3850] ความฝันของเด็กๆ (09-March-2016)  *  
 
 
“Wonderful Mc of Dream” การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ที่ถ่ายทอดความฝันที่หลากหลายของเด็กๆ ในงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3849] สวยงาม (09-March-2016)  *  
 
 
การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ชื่อชุดการแสดง The Precious Moment (ช่วงเวลาอบอุ่นและล้ำค่า) ในงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3848] สนุกสนาน (09-March-2016)  *  
 
 
“Money” การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่สร้างความสนุกสนาน และความประทับใจให้แก่ผู้ชมในงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3847] ขับร้องเพลง (09-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ขับร้องเพลงให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง ในการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams ซึ่งเป็นบทเพลงที่พิเศษสุดสำหรับค่ำคืน MC Night ของชาวมงฟอร์ต ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3846] แสดงความยินดี (08-March-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3845] ให้โอวาท (08-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3844] สร้างชื่อเสียง (08-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3843] สำเร็จการศึกษา ม.3 (08-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3842] ถ่ายภาพหมู่ ม.3 (08-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นพัทธ์ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะภราดา และคณะครู ก่อนพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3841] แสดงความยินดี (08-March-2016)  *  
 
 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3840] ให้โอวาท (08-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3839] มอบโล่ (08-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3838] มอบวุฒิบัตร ม.6 (08-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3837] ถ่ายภาพหมู่ (08-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นมิตร ร่วมถ่ายภาพหมู่พร้อมกันด้วยชุดครุยที่สง่างามกับคณะภราดา และคณะครู ก่อนพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3836] อวยพรนักเรียน (08-March-2016)  *  
 
 
ม.จิรกฤต เดชะกูล ครูผู้สอนวิชาดนตรี กล่าวอวยพรให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ในการแสดงคอนเสิร์ตโชว์ผลงานด้านดนตรีของนักเรียน ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3835] โชว์ผลงานดนตรี (08-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จัดแสดงคอนเสิร์ตโชว์ผลงานด้านดนตรี Hipsder หลากหลายรูปแบบ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3834] บรรยายพิเศษ (08-March-2016)  *  
 
 
ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ กงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก H.E.Mrs.Kirsti Westphalen เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษาในประเทศฟินแลนด์” ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3833] ฝึกซ้อมพิธีมอบวุฒิบัตร (08-March-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรับวุฒิบัตรในพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้พิธีดังกล่าวที่จะจัดขึ้นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3832] วางพวงหรีด (08-March-2016)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อลือสรรค์ ศุภางค์เผ่า บิดานายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ศาลาวัดเกตการาม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3831] วนจพิธีกรรมปิดปีการศึกษา (08-March-2016)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน ให้เกียรติประกอบวนจพิธีกรรมโอกาสปิดปีการศึกษา 2558 แก่คณะภราดา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3830] การแสดง EP (08-March-2016)  *  
 
 
fly as high as we can (ฝันให้ไกล ไปให้ถึง) การแสดงของนักเรียนแผนการเรียน Engilsh Programm ที่ร่วมกันแสดงทุกระดับชั้นในงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3829] Miracle Night (05-March-2016)  *  
 
 
ครูชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมขับกล่อมร้องเพลงให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับชมในชุดการแสดง Miracle Night งานแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3828] นักแสดง Amazing 4 ภาค (05-March-2016)  *  
 
 
ทีมนักแสดงทั้งหมดของนักเรียน ชั้น ม.1 ที่จะร่วมกันเอื้อนเอ่ยความเป็นตัวตนของคนไทยในแต่ละภาค ในการแสดง “Amazing 4 ภาค” งานแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3827] ระบำจีน (04-March-2016)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน ร่วมแสดงระบำจีนชุด “เอียนฮวาซันเยวี่ย” ในงานแสดงออกองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3826] มอบโล่ (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ที่มีอุปการคุณของโรงเรียน นายทัศนัย บูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการสอบ เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3825] มอบโล่รางวัล (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ที่มีอุปการคุณของโรงเรียนนายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3824] เกียรติคุณดีเด่น (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ที่มีอุปการคุณของโรงเรียน นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ และผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3823] มอบโล่รางวัล (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ที่มีอุปการคุณของโรงเรียน ดร. ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ในเครือตนานุวัฒน์ จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557-2558 ที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3822] ผู้ที่มีอุปการคุณ รร. (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ที่มีอุปการคุณของโรงเรียน ดร. ทวีวรรณ ธารพิพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพายัพ ที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 – 2557 รวม 3 วาระ และเป็นที่ปรึกษาโครงงานกรุงไทยยุววานิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546–2558 รวม 13 ปี ในงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3821] เกียรติคุณดีเด่น (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ที่มีอุปการคุณของโรงเรียน นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3820] มอบโล่ (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ที่มีอุปการคุณของโรงเรียน นายนายศิริพงศ์ ไชยวงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยกิตติมศักดิ์, ที่ปรึกษานายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในงาน MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3819] เปิดงาน (04-March-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวเปิดงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3818] สอบปฏิบัติการ ม.5 (24-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทดสอบแลปฟิสิกส์ เรื่องครึ่งชีวิต แลปเคมี เรื่องการตรวจหาช่วง pH ของสารละลาย แลปชีววิทยา เรื่องการเจริญเติบโตของสัตว์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3817] สอบปฏิบัติการ ม.1 (24-February-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบเรื่องแรงแม่เหล็ก ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3816] รับเครื่องราชอิสริยากรณ์ (24-February-2016)  *  
 
 
ครู และบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครี่องราชอิสริยากรณ์ในปี พ.ศ.2556 และปี พ.ศ.2557 ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 10 คน และชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรร์ จำนวน 13 คน ในงานวันศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 24 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3815] ซ้อมใหญ่ MC Night (24-February-2016)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมฝึกซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปี MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power of Dreams” เพื่อให้การแสดงในค่ำคืนวันแสดงจริงออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ณ สนามฟุตบอล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3814] ช่วยเหลือกิจการงาน รร (24-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความขอบคุณและชื่นชมยินดีนักเรียนเสียงตามสาย และนักเรียนถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์ ที่สละเวลาทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือกิจการงานของโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3813] สอบGifted ม.1 (08-February-2016)  *  
 
 
ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการสอบนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3812] มอบอั่งเปา (08-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบอั่งเปาเงินของขวัญให้กับนักเรียนที่ร่วมแสดงในงานตรุษจีนมงฟอร์ตทุกคน ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3811] ตรุษจีน (08-February-2016)  *  
 
 
รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ ฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตรุษจีนมงฟอร์ต หนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3810] ให้ข้อคิดดำเนินชีวิต (08-February-2016)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย กล่าวให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแก่คณะภราดา คณะโนวิส คณะครูคาทอลิก และวางดอกไม้สักการะนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของท่าน ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3809] ร่วมงานฉลอง (08-February-2016)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย คณะภราดา คณะโนวิส และคณะครูคาทอลิกทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมงานฉลองระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3808] โมทนาขอบพระคุณ (08-February-2016)  *  
 
 
คุณพ่อมงคล เจริญธรรม คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม ให้เกียรติประกอบพิธีโมทนาขอบพระคุณแก่คณะภราดา คณะโนวิส และคณะครูคาทอลิก ในงานฉลองระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3807] บรรยาย (08-February-2016)  *  
 
 
Dr.Noel Landers ที่ปรึกษามาตรฐาน Cambridge และงานวิจัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บรรยายประวัติท่านนักบุญหลุยส์ให้แก่คณะภราดา คณะโนวิส และคณะครูคาทอลิก ได้รับฟังในงานฉลองระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3806] รับสมัคร นร. Gifted (08-February-2016)  *  
 
 
ครูชนิดา ไชยชนะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 [edit]  
   

 [3805] มอบตัวแทรกชั้น ม.1 (08-February-2016)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนพาบุตรหลานที่สอบผ่านการคัดเลือกแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3804] แสดงความยินดี (08-February-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ที่ผลงานสารคดีเชิงข่าวเรื่อง Perfect Medicine From Nature ยาวิเศษจากธรรมชาติ ได้รับรางวัลบันทึกภาพยอดเยี่ยม จากประกวดโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2015 ณ สวนวรรณคดี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3803] เสนอผลการวิจัย (08-February-2016)  *  
 
 
นักวิจัยรุ่นเยาว์นำเสนอผลการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของนักเรียนแผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ Global Perspective โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ให้แก่เพื่อนๆ นักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการเตรียมพร้อมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในงาน “The 2nd International Young Researcher Symposium” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3802] เรียนรู้การวิจัย (08-February-2016)  *  
 
 
นักวิจัยรุ่นเยาว์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แยกกลุ่มเรียนรู้การวิจัยตามบูธต่างๆที่จะพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ในงาน “The 2nd International Young Researcher Symposium” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3801] เปิดงาน (08-February-2016)  *  
 
 
Dr.Noel Landers ที่ปรึกษามาตรฐาน Cambridge และงานวิจัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน The 2nd International Young Research Symposium 2015 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit]  
   

 [3800] สักการะนักบุญหลุยส์ (08-February-2016)  *  
 
 
พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 วางช่อดอกไม้สักการะนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ในโอกาสวันฉลองวันคล้ายวันเกิดที่จะเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งในวันที่ 31 มกราคม ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม