[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42> 


 [4130] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายปรมินทร์ อุดมสินค้า นายจตุพร กุมศัสตรา นายธีรวีร์ แกล้วกล้า นายปรัชญาพงศ์ วุฒิวงศ์วรางกูร และนายศิระ รอดทุกข์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่องปัจจัยแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนอนด้วงกว่างญี่ปุ่นไทย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4129] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายนาวินธิติ จารุประทัน นายกฤฎติโชค ดวงศร และนายณัฐวัฒน์ ชัยยอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพขอผงผลิตภัณฑ์ปิดแผลไฮโดรเจลโดยการใช้สารสกัดจากเมล็ดหมากเป็นส่วนประกอบ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4128] รองชนะเลิศอันดับ 2 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.เกษมณี จันทร์ตูม และนายธนทัต วัฒนานุกร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4127] รองชนะเลิศอันดับ 2 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.พงศภัค สันติมากร และ ด.ช.เดชาวัต เรืองสังข์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4126] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูบดี กิตติวรรณ และ ด.ช.ธนภัทร เจริญกิจเกษตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4125] รองชนะเลิศอันดับ 2 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธนัชชา เพลียหาญ ด.ญ.ปิยธิดา ปาลี และ ด.ญ.เยาวลักษณ์ โอสถสงเคราะห ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม Techology & Innovation “การควบคุมการทำงานของระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า” ระดับชั้น ม.ต้นการแข่งขัน Inspiring Stem ในงาน Harris Institute Open House ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4124] ชนะเลิศ (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติคุณ เกียรติผดุงพงศ์ น.ส.นภสร ศิริมหาราช และ น.ส.มณีกาญจน์ แสงโพธิ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Techology & Innovation “การควบคุมการทำงานของระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า” ระดับชั้น ม.ปลาย การแข่งขัน Inspiring Stem ในงาน Harris Institute Open House ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4123] รองชนะเลิศอันดับ 1 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชญานิศ ต๊ะวิชัย ด.ญ.ปรีชญาพร ไชยอ้าย ด.ญ.ศุภางค์ สายคำวงศ์ ด.ช.ปิยพัฒน์ บุญชุ่มใจ และ ด.ญ.เบญญาภา สุขประเสริฐกุล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม Stem Education “ฐานแข็งแรงไว้ก่อน” การแข่งขัน Inspiring Stem ในงาน Harris Institute Open House ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4122] คะแนนสูงสุดอันดับ 11 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ น.ส.บุรพร อ่อนไทย และ ธันยพร จันทรภัทร ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4121] คะแนนสูงสุดอันดับ 4 (23-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายดนวัต อุบลมณี และ น.ส.อลีณา คิคุจิ ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4120] รางวัลชนะเลิศ (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.พริมา เสริมศิริมงคล และ ด.ญ.พิริยากร เวศกาวี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4119] คะแนนสูงสุดอันดับ 5 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชญานิศ ต๊ะวิชัย และ ด.ญ.ชนัญชาดา เกษตรทัต ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 5 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4118] คะแนนสูงสุดอันดับ 5 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.นภัสสร กันเงิน และ ด.ญ.กฤตพร เล็กมณี ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 5 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4117] คะแนนสูงสุดอันดับ 5 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.นฤภร พิชัยวัฒนกุล และ ด.ญ.สุปรียา ไชยวงศ์สาย ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 5 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4116] คะแนนสูงสุดอันดับ 4 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.พลอยนารา ยอดรัก และ ด.ญ.ปานฟ้า ศิริจันทร์ ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 4 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4115] คะแนนสูงสุดอันดับ 4 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิมพ์นิภา คำซาว และ ด.ญ.ปิยดา ปาลี ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 4 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4114] รองชนะเลิศอันดับ 1 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณิชา พูลโภคะ และ ด.ญ.วิมล ขวัญยืน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4113] รองชนะเลิศอันดับ 1 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ด.ญ.อาทิตยา บุญตัน และ ด.ช.ภัคพล สินสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับภาคเหนือ งานทศวรรษกษัตราทรงครองไทย เทิดไท้ปิ่นราชัน ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4112] ชนะเลิศตอบปัญหาวิชาการ (16-September-2016)  *  
 
 
ด.ญ.พริมา เสริมศริมงคล และ ด.ญ.พิริยากร เวศกาวี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนะศึกษาระยะสั้น เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4111] สุ่มสัมภาษณ์ นร. (16-September-2016)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4110] ครูให้สัมภาษณ์ (16-September-2016)  *  
 
 
ตัวแทนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน ที่ 2 และมาตรฐานที่ 6 (BSG.) ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียน Gift ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4109] ติดตามผลความก้าวหน้า (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.สมพร คงวิมล ประธานคณะกรรมการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการ ม.ไพฑูรย์ กระโทกนอก มิสวราภรณ์ แสงพลสิทธิ์ มิสสายพิณ นาประจุล มิสศรีวรรณ อำภาพันธ์ มิสจิราพร คุณาบุตร มิสอารณ์ วิริยะรัมภ์ มิสกันตา ประเสริฐ และมิสดรุณี ขันโท ติดตามผลความก้าวหน้าจากผลกระประเมินตามมาตราฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 และเตรียมพร้อม สมศ.รอบ 4 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 [edit]  
   

 [4108] สนับสนุน รร. (16-September-2016)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้แทนโรงเรียน รับมอบทุนการศึกษาในการถ่ายทำรายการรถโรงเรียนจาก“ซาร่า” นลิน โฮเลอร์ นักร้อง-นักแสดง ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2549 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4107] ซาร่านำแอรโรบิค (16-September-2016)  *  
 
 
“ซาร่า” นลิน โฮเลอร์ นักร้อง-นักแสดง ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2549 พาน้องๆนักเรียนมงฟอร์ตร่วมเต้นแอโรบิคออกกำลังกายไปด้วยกัน ในการถ่ายทำรายการรถโรงเรียน ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4106] ถ่ายรายการ (16-September-2016)  *  
 
 
“น็อต” อัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล และ “นิกกี้” ณฉัตร จันทพันธ์ 2 พิธีกรสุดทะเล้นในรายการรถโรงเรียนพา “ซาร่า” นลิน โฮเลอร์ นักร้อง-นักแสดง ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2549 แขกรับเชิญของรายการย้อนอดีตสมัยเป็นนักเรียน รำลึกถึงความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง และเรื่องราวต่างๆกับคุณครูและน้องๆศิษย์ปัจจุบันในโรงเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4105] สอบ ม.4 รอบ 2 (16-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รับฟังคำชี้แจงต่างๆ ก่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4104] ประชุม ผปค.ม.4 รอบ 2 (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัคร และสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4103] ประชุมร่วม (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ครั้งที่ 3/2559 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ การรับรองการประชุม ครั้งที่ 2/2559 ที่ผ่านมา และเรื่องสืบเนื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4102] แสดงความยินดีไทยนิวส์ (16-September-2016)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนางภาวิณี เทศะแพทย์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในโอกาสครบรอบการต่อตั้ง 46 ปี ย่างก้าวสู่ปีที่ 47 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ รายวัน ที่ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารของภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม ณ บริษัทชายด์ไทยนิวส์จำกัด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4101] เข้าเยี่ยมคารวะ (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคันไซให้แก่นักเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจได้รับทราบ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4100] MOU ม.โอคายาม่า (16-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ MS.Haeng-ja Chung , Ph.D มหาวิทยาลัยโอคายาม่า ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยโอคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4099] แนะแนวการศึกษาต่อ (15-September-2016)  *  
 
 
MS.Haeng-ja Chung , Ph.D มหาวิทยาลัยโอคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโอคายาม่า ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจได้รับทราบ ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4098] ให้การต้อนรับ (15-September-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ MS.Haeng-ja Chung , Ph.D มหาวิทยาลัยโอคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสดำเนินการร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4097] ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า (15-September-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกทบทวนแถวชิด ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 10 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4096] บุคคลท่าอาวุธ (15-September-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 10 เรื่องบุคคลท่าอาวุธ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4095] ม.1 สอบ LAB (15-September-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4094] ต้มปัสสาวะ (15-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.5/6 นำปัสสาวะมาต้มในหลอดทดลองเพื่อทดสอบปัสสาวะ ในการทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แลปชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4093] สอบแลปเคมี (15-September-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบแลปเคมี เรื่องการวิเคราะห์คุณสมบัติของสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชั่น ในการทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4092] สอบแลปฟิสิกส์ (15-September-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบแลปฟิสิกส์ เรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือก ในการทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4091] ความรู้ความสุข (15-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ ต่างได้รับทั้งความรู้ ความสุข สนุกสนานไปกับการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมร่วมกัน ในการมาผสานชีวิตของพี่ๆ ชั้น ม.4/3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรมผสานชีวิต “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4090] สอนหนังสือน้องๆ (15-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม สวมบทบาทเป็นครู “พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ” สอนหนังสือแต่ละวิชาให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4089] ต้อนรับนักเรียน (15-September-2016)  *  
 
 
ดร.อรุณีพัชร์ เมืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ ให้การต้อนรับนักเรียน ห้อง ม.4/3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มาแบ่งปันความรู้ความสุขให้กับน้องๆนักเรียนวัดป่าข่อยใต้ ในกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ ณ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4088] นร.ม.4 ผสานชีวิต (15-September-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในหน่วยฝึกหญิง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ พึงละเว้นการกระทำผิดทางคดีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยการตั้งใจ ไม่ตั้งใจ หรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในกิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4087] ให้ความรู้ (15-September-2016)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ยกตัวอย่างการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนจากคดีต่างๆ ให้แก่นักเรียนชั้น ม.4/3 ได้รับทราบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนของช่วงวัยรุ่น ในกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ด้วยรักและกำลังใจ” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4086] รูปขบวนทำการรบ (31-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 9 เรื่องรูปขบวนทำการรบของหมู่ปืนเล็ก ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 17สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4085] ฝึกทบทวน (31-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สัปดาห์ที่ 9 ในการฝึกทบทวนเรื่องการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4084] ซ้อมอพยพ (31-August-2016)  *  
 
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมและป้องกันภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินงานซ้อมการอพยพป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการเตรียมการให้ทุกคนในโรงเรียนพร้อมเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4083] ให้ความรู้ (31-August-2016)  *  
 
 
ฝ่ายฝึกอบรมและป้องกันภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอัคคีภัย ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย รวมถึงสามารถระงับหรือจัดการกับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที ในซ้อมการอพยพป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4082] ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (31-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครูที่ปรึกษา จำนวน 642 คน ร่วมโครงการบวชป่า ขุดตะกอนหน้าฝาย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ โครงการในพระราชดำริบ้านโป่ง อำเภอสันทราย เชียงใหม่ เมื่อที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4081] ทำบุญตักบาตร (31-August-2016)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ต่างพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 แสดงความจงรักภักดี และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4080] ผู้แทนแม่ลูก (31-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติกับผู้แทนแม่-ลูกแต่ละระดับชั้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4079] กราบแม่ (30-August-2016)  *  
 
 
นายไมเคิล อาร์มสตรอง ผู้แทนนักเรียน ชั้น ม.6A ก้มตักแม่ของตนเอง ด้วยสำนึกในพระคุณผู้ให้กำเนิด ที่คอยโอบอุ้มมาจนเติบใหญ่ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4078] มอบดอกมะลิให้แม่ (30-August-2016)  *  
 
 
ผู้แทนลูกๆ นักเรียนแต่ละระดับชั้น กลัดเข็มกลัดดอกมะลิให้แก่แม่ แสดงความรักต่อบุพการีผู้ให้กำเนิด ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4077] สักการะ (30-August-2016)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนร่วมวางดอกไม้สักการะแม่พระอัสสัมชัญ ซึ่งถือว่าแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทยด้วย ในพิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4076] สมโภชแม่พระ (30-August-2016)  *  
 
 
คุณพ่อคามิลโล มงคล เจริญธรรม คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม SCJ ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งศาสนจักรคาทอลิกเชื่อว่าท่านได้รับการอัญเชิญขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4075] แห่แม่พระ (30-August-2016)  *  
 
 
คณะภราดา ผู้ร่วมบริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแห่แม่พระอัสสัมชัญ ซึ่งศาสนจักรคาทอลิกเชื่อว่าท่านได้รับการอัญเชิญขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และยังถือว่าแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทยด้วย ในพิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4074] ฝึกบุคคลทำการรบ (26-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่องการฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางวัน ในสัปดาห์ที่ 8 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4073] ฝึกบุคคลท่าอาวุธ (26-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่องการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ในสัปดาห์ที่ 8 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4072] ให้ความรู้ (26-August-2016)  *  
 
 
ฝ่ายฝึกอบรมและป้องกันภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน การป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย หลักการช่วยชีวิตและการหนีภัยอย่างถูกวิธี ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4071] รางวัล Third prize (26-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายนาวินธิติ จารุประทัย และ นายกฤฎติโชต ดวงศรี ชั้น ม.4/4 ที่ได้รับรางวัล Third prize รุ่น Junior Level การแข่งขัน The Second ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2016) ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4070] EP family Day (26-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Programme ระดับชั้น ม.1- ม.5 จำนวน 200 คน ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน และฝึกความเป็นผู้นำความรับผิดชอบในกิจกรรม EP family Day อย่างสนุกสนาน ณ สวนบัวโฮเทลแอนด์รีสอร์ท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4069] อาวุธศึกษา (26-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 เรื่องอาวุธศึกษา ในสัปดาห์ที่ 7 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 [edit]  
   

 [4068] นร.ม.4 สอบLabวิทย์ (26-August-2016)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแลปฟิสิกส์ทดสอบเรื่องแสง แลปเคมีทดสอบเรื่อง คุณสมบัติสารประกอบไอออนิคของธาตุหมู่ 1 และหมู่ 2 และแลปชีววิทยาทดสอบเรื่อง สารอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4067] มอบตัว ชั้น ม.4 รอบภายใน (26-August-2016)  *  
 
 
ฝ่ายธุรการ–การเงิน ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme รอบที่ 1 (รอบภายใน) โดยผู้ปกครองได้ดำเนินการตามกำหนดการรายงานตัวให้แก่บุตรหลาน ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4066] แสดงความยินดี (26-August-2016)  *  
 
 
นายนิกรณ์ ออนเขียว ประธานชมรมบาสเกตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4065] แสดงความยินดี (15-August-2016)  *  
 
 
นายทัต สัจจะวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครพิงค์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4064] ฝึกแถวชิด (15-August-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ 6 ชั้นปีที่ 1 ทำการสอนการฝึกแถวชิด (แถวหน้ากระดาน , แถวตอน) ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4063] ประชุมจัดการที่ดิน (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทที่ดินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทที่ดินของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4062] ประชุมร่วม (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ครั้งที่ 2/2559 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ การรับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ที่ผ่านมา และเรื่องสืบเนื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4061] สอบเข้า ม.4 รอบภายใน (15-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4060] ประชุม ผปค.นร.ชั้น ม.3 (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แจ้งนโยบายการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4059] บรรยายพิเศษ (15-August-2016)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทำความเคารพ นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมุมมองนักการฑูต ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4058] มอบของที่ระลึก (15-August-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสบรรยายพิเศษความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมุมมองนักการฑูต ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4057] ให้โอวาท (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ถึงการดำเนินชีวิตที่แสดงออกด้วยความเชื่อในพระศาสนาอย่างสมบูรณ์ของผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4056] มอบโล่ (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่มีสถิติขาด ลา และมาสาย ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นเกียรติประวัติแก่ครู บุคลากร และเป็นตัวอย่างที่ประจักษ์แก่ครู นักเรียน ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4055] แสดงคาราวะ (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางช่อดอกไม้แสดงคาราวะเพื่อรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4054] พรมน้ำเสก (29-July-2016)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟสายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) พรมน้ำเสกให้แก่นักเรียน เพื่ออวยพรให้มีพระหรรษทานสำหรับการเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ ในวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4053] สถาปนานักบุญหลุยส์ (29-July-2016)  *  
 
 
คุณพ่อยอแซฟสายชล คันยุไล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อระลึกถึงแบบอย่างการดำเนินชีวิตของท่าน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4052] นศท.บริจาคโลหิต (29-July-2016)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4051] เปิดการฝึก นศท. 2559 (29-July-2016)  *  
 
 
พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 โดยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 955 นาย ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4050] ตัดทรงผม นศท. (29-July-2016)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหารตัดทรงผมนักศึกษาวิชาทหารให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ได้ทำการตรวจทรงผมของของนักศึกษาวิชาทหาร ตามตารางการตรวจที่ได้แจ้งให้นักศึกษาวิชาทหารทราบ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4049] ท่าวิ่ง (29-July-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สอนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (ท่าวิ่ง , ท่าหยุดจากการวิ่ง , ท่าเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นเดิน , ท่าเปลี่ยนจากการเดินเป็นวิ่ง, ท่าหันในเวลาวิ่ง) ให้แก่ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4048] ผลงานวิจัยดีเด่น (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลการทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4047] คล้ายวันเกิด (29-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าผลไม้ และอวยพรโอกาสวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4046] ถวายเทียนพรรษา (29-July-2016)  *  
 
 
นายภูมิพัฒน์ ประภากมล ประธานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นผู้แทนนักเรียนถวายเทียนพรรษาแด่พระครูอุปถัมภ์ กิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ประธานสงฆ์ในพิธี เพื่อเป็นพุทธบูชา และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหาย ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4045] ถวายผ้าอาบน้ำฝน (29-July-2016)  *  
 
 
ผู้แทนครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัย เครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางโรงเรียนร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4044] ทำบุญตักบาตร (29-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รักษาพุทธประเพณี สืบทอพระพุทธศาสนาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่มารับบิณฑบาต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4043] นศท.ปี 1 ฝึกซอยเท้า (18-July-2016)  *  
 
 
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (ท่าเคารพ , ท่าหมอบและลุก , ท่าเดิน , ท่าหยุดจากการเดิน , ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน , ท่าซอยเท้า, ท่าหันในเวลาเดิน) ในสัปดาห์ที่ 3 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4042] นศท.ปี 2 เรียนวิชาทหาร (18-July-2016)  *  
 
 
จ.ส.อ.กมล ชัยบาล เสนารักษ์ ศฝ.นศท.มทบ.33 ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทำการสอนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในเรื่องการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน (การปัจจุบันพยาบาลอาการช็อก , การใช้ผ้าแต่งแผลพิเศษ , การใช้ผ้าแต่งแผลสนามและการกดด้วยผ้าแต่งแผล ฯลฯ การส่งกลับด้วยมือ) ในสัปดาห์ที่ 3 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4041] หล่อเทียนพรรษา (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมหล่อเทียนพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาเมื่อใกล้เทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4040] สำรวจแมลงศัตรูพืช (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้เรียนรู้จากการสำรวจแมลงศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ณ แปลงเกษตรพืชไร่ พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4039] เกี่ยวข้าว (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกหัดวิธีเกี่ยวข้าวโดยการใช้เคียวเกี่ยวกระหวัดกอข้าวทีละกอ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4038] ดำนา (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้และฝึกหัดการดำนา ซึ่งการปลูกข้าวเป็นงานที่สำคัญยิ่งของชาวนากระดูกสันหลังของชาติ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4037] ถอนต้นกล้า (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้วิธีการถอนต้นกล้าข้าว ซึ่งจะต้องสลัดดินโคลนที่รากออก เพื่อเตรียมที่จะนำไปปักดำในพื้นที่นาที่ได้เตรียมไว้ ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4036] ไถนา (18-July-2016)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้วิธีการทำนาในอดีตโดยใช้แรงงานคนและแรงงานควายเป็นหลักในการไถ่นา ในกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4035] ต้อนรับมัธยมฮวาซี (18-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมฮวาซี เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนเพื่อสานสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน และวัฒนธรรมไทย-จีน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4034] แนะแนวสอบโควตา (18-July-2016)  *  
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการสอบโควตาภาคเหนือ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4033] เยี่ยมคารวะ (18-July-2016)  *  
 
 
M.Pierre COLLIOT อัครราชทูตประเทศฝรั่งเศส ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4032] กรรมการบริหาร รร. (18-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยมีเรื่องแจ้งจากประธานที่ประชุม เรื่องรายงานเพื่อทราบ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   

 [4031] ครูอาวุโสประชุมประจำปี (18-July-2016)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ดร.สนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดย ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ให้แก่สมาชิกชมรมครูอาวุโสที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมเซราฟิน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม