[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40> 


 [2371] อบรมนักเรียนถ่ายภาพ (26-June-2012)  *  
 
 
นายศุภเสกข์ แสนมโน นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล และบุคลากรสถาบัน SAE กรุงเทพ ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนถ่ายภาพงานประชาสัมพันธ์รุ่นน้อง ในการทำ work shop Camera Basics and Frame Composition ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2370] อบรมนักเรียนเสียงตามสาย (26-June-2012)  *  
 
 
นายธนสิทธิ์ พรพิพัฒน์ไพบูลย์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนเสียงตามสายรุ่นน้อง ในเรื่องการพูด บุคลิกภาพ และ Acting ให้แก่นักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมเซราฟิน อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2369] มิสซาศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (26-June-2012)  *  
 
 
คณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน (มิถุนายน) โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ประกอบพิธีมิสซา ณ วัดน้อยพระบิดา อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 [edit]  
   

 [2368] เผาสิ่งอบายมุข (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเผาสิ่งอบายมุขต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักเรียน เพื่อร่วมกันหยุดยั้งสิ่งเสพติดและรณรงค์ให้ลด ละเลิกการสูบบุหรี่ของกลุ่มเยาวชน ในงานวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้จัดขึ้น ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2367] แสดงความยินดีได้รับทุน (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้สอนวิชาฝรั่งเศส ร่วมแสดงความยินดีกับนายธรรมนูญ จีระโสตติกุล ที่สามารถสอบชิงทุนรัฐบาลฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ด้านสื่อวีดีทัศน์และคอมพิวเตอร์ และ น.ส.วัชรียา ยอดประทุม ที่สามารถสอบชิงทุนรัฐบาลฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ “วิกฤตที่ประเทศฝรั่งเศสและทั่วโลกต้องเจอในศตวรรษหน้า” ณ ประเทศฝรั่งเศส ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2366] นับผลการเลือกตั้ง (26-June-2012)  *  
 
 
คณะกรรมการเลือกตั้ง นับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ต่อหน้านักเรียนที่มาร่วมลุ้นผลการเลือกตั้ง โดยเบอร์ 1 พรรคเที่ยง ได้รับคะแนนเสียงท่วมท้น 1,710 เสียง ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2365] นักเรียนดีเด่น (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 โดยมีผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2364] ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (26-June-2012)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนระหว่างช่วงพักเรียนในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ณโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2363] รางวัลพิเศษ Popular vote (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพิเศษ Popular vote ประเภทสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์” จากการส่งผลงานสร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ในหัวข้อ “วีดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2362] สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน ซึ่งได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการเข้าร่วมแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2361] เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่อเมริกา (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ และหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะ มร.เคนเน็ท แอล ฟอสเตอร์ กงสุลใหญ่ชั่วคราว สถานกงสุลใหญ่อเมริกา เชียงใหม่ เพื่อหารือในความร่วมมือเร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและศักยภาพเด็กไทยในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สถานกงสุลใหญ่อเมริกา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2360] หาเสียงโค้งสุดท้าย (26-June-2012)  *  
 
 
ผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 พรรคเที่ยง เบอร์ 1 และพรรคเรามงฟอร์ต เบอร์ 2 พร้อมลูกทีมแต่ละพรรคต่างช่วยกันหาเสียงประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคของตนเองตามระดับชั้นต่างๆ ในการหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2359] ผู้ว่าราชการพบปะนักเรียน (26-June-2012)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะทักทายกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอย่างเป็นกันเอง ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รักกัน ไม่ทอดทิ้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย หน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศ หลักจริยธรรมคุณธรรมของสังคม โดยเน้นที่การรู้รักสามัคคี และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกที่ท่านผู้ว่าฯ ได้มาพบปะกับนักเรียนในปีการศึกษา 2555 นี้ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2358] มอบกฎทองของศาสนา (26-June-2012)  *  
 
 
ฯพณฯ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ มอบ The Golden Rule กฎทองของศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ในพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า และงานเลี้ยงฉลองครูโอกาสฉลอง 80 ปี 4 โรงเรียน (โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม) ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2357] มอบ The Golden Rule (26-June-2012)  *  
 
 
ฯพณฯ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ มอบ The Golden Rule กฎทองของศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ในพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า และงานเลี้ยงฉลองครูโอกาสฉลอง 80 ปี 4 โรงเรียน (โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม) ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2356] ประชุมครูประจำเดือน พ.ค. (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของการฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนคาทอลิก 4 โรงเรียน การทัศนศึกษาครูประเทศเกาหลี การพัฒนาภาษาของครูทั้ง 4 ทักษะ การเอาใจใส่นักเรียนในการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลาของครู รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่ครูแต่ละฝ่ายได้แจ้งให้ทราบจากงานที่ตนเองรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2355] พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (26-June-2012)  *  
 
 
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้เตรียมตัวมาอย่างดีแล้ว ร่วมรับศีลมหาสนิทจากคุณพ่อวินัย บุญลือ คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) SJ ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2354] กล่าวต้อนรับวันเปิดภาคเรียน (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ผ่านทางเสียงตามสายของโรงเรียน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2353] เลือกตั้งประธานกรรมการกองทุนครู (26-June-2012)  *  
 
 
คณะครูแต่ละท่านยกมือใช้สิทธิ์ออกเสียงของตนเอง ในเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครู ปีการศึกษา 2555 โดย ม.สุวรรณ อิททรชิต ได้รับความไว้วางใจจากคณะครูให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการกองทุนครูฯ เป็นวาระที่ 2 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2352] ทบทวนใช้ Action Board (26-June-2012)  *  
 
 
Mr.Francis Caoeli อบรมทบทวนการใช้ Action Board ให้แก่คณะครูชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอนวิชาต่างๆ โดยใช้ Action Board ของครูผู้สอนชาวต่างชาติก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้อง MMOD อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2351] อบรมระบบ MCS Online (26-June-2012)  *  
 
 
ม.อภิชาติ ลอยเวหา อบรมเรื่อง “การใช้ระบบ MCS Online เพื่อรองรับการใช้ Note book ของนักเรียน” ให้แก่คณะครูชาวต่างชาติ ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้อง MMOD อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2350] เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (26-June-2012)  *  
 
 
ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทของครูมงฟอร์ตกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2349] อบรมเชิงปฏิบัติการ (26-June-2012)  *  
 
 
อ.ประยูร วงศ์เล็ก ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทไทรอัมพ์ฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร (Organizational Responsibility) ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 [edit]  
   

 [2348] อบรมเชิงปฏิบัติการครูใหม่ (07-June-2012)  *  
 
 
ครูใหม่ จำนวน 14 ท่าน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูใหม่ ปีการศึกษา 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน โดยมีครูพี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยแนะนำในเรื่องการจัดทำหลักสูตร การเขียนแผนการสอนของแต่ละวิชา ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2347] ผู้บริหารรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ (07-June-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะผู้ร่วมบริหาร รดน้ำดำหัวภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตามจารีตประเพณีล้านนา เพื่อขอสูมาคารวะในสิ่งที่ได้ล่วงเกินทั้งกายกรรม วจีกรรม ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2346] แสดงความยินดี (07-June-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน และได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการเข้าร่วมแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2345] ศิษย์เก่าสระเกล้าดำหัวครู (07-June-2012)  *  
 
 
ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปหลายต่อหลายรุ่นแล้วต่างกลับมาโรงเรียน เพื่อรดน้ำสระเกล้าดำหัวคณะครูตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2344] สระเกล้าดำหัวคณะครู (07-June-2012)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสืบสานเทศกาลสงกรานต์ตามรอยของจารีตประเพณีล้านนา ร่วมกันสระเกล้าดำหัวคณะครู แสดงความกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2343] ฟ้อนวิถีคนเมือง (07-June-2012)  *  
 
 
ช่างฟ้อนของโรงเรียนฟ้อนวิถีคนเมืองได้อย่างสวยงาม เพื่อให้คณะครู นักเรียนได้รับชมในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะครู ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2342] แห่เครื่องสระเกล้าดำหัว (07-June-2012)  *  
 
 
ขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัวของนักเรียน ที่มีทั้งหมากสุ่ม หมากเบ็ง สลุงน้ำขมิ้นส้มป่อย ต้นดอก ต้นเทียน พานข้าวตอกดอกไม้ ได้เคลื่อนเข้าสู่พิธีสระเกล้าดำหัวคณะครู ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2341] เชิญชวนชมแสดงการบินกองทัพอากาศ (07-June-2012)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหารกองบิน 41 แนะแนวการศึกษาต่อทางด้านการบินให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมเชิญชวนชมการแสดงการบินของกองทัพอากาศ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ ซึ่งกองทัพอากาศได้นำเครื่องบินประเภทต่างๆ มาทำการแสดงบินให้ประชาชนได้ชม ณ กองบิน 41 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2340] ผู้ชนะแรลลี่ (02-May-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้แก่ครอบครัวที่ชนะการแข่งขันมงฟอร์ตแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 1 เชียงใหม่-เชียงราย MC 1st Rally Charity Caravan ในงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2339] แรลลี่การกุศล (02-May-2012)  *  
 
 
ผู้ปกครองและศิษย์เก่ามงฟอร์ตที่รักการท่องเที่ยวถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมกัน ในการการแข่งขันแรลลี่การกุศล (MC 1st Rally Charity Caravan) โดยใช้เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว และเป็นการการพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียนด้วย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 [edit]  
   

 [2338] เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน (02-May-2012)  *  
 
 
คณะภราดาของกลุ่มโรงเรียนภาคเหนือในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นำโดยภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกันเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน 3 สถาบัน ครั้งที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2337] เลือกตั้งกรรมการผปค (02-May-2012)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ร่วมกันออกเสียงคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้ปกครองของแต่ห้องเรียน ในการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2336] พิธีประดับเข็มตรา (02-May-2012)  *  
 
 
คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประดับเข็มตราโรงเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในพิธีประดับเข็มตราโรงเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2335] ถ่ายภาพหมู่ (02-May-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นเอราวัณ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะภราดา ผู้ร่วมบริหารและครู ก่อนขึ้นรับเกียรติบัตร ในพิธีจบหลักสูตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2334] พิธีจบหลักสูตร ม.3 (02-May-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 รุ่นเอราวัณ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2333] แสดงความยินดี (28-April-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ณ สวนวรรณคดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2333] The Most (02-May-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นายฌาณัฐ อนันทปัญญสุทธิ์ และ น.ส.พีรยา บุญทวี ที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (The Most Honorable Student) ซึ่งเป็นนักเรียนดีเด่นด้านการเรียน ความประพฤติ กิจกรรม และผู้นำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2331] มอบเกียรติบัตร (28-April-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 รุ่นพร้อม ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2330] ถ่ายภาพหมู่ (28-April-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นพร้อม ร่วมถ่ายภาพหมู่พร้อมกันด้วยชุดครุยที่สง่างาม ในพิธีจบหลักสูตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2329] ฐานกิจกรรม (28-April-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 เข้าค่ายพันธสัญญา โดยได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรในฐานกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2555 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย [edit]  
   

 [2328] กีฬาพนักงาน (26-April-2012)  *  
 
 
ตัวแทนพนักงานของแต่ละโรงเรียนแลกธงกีฬาระหว่าง 3 โรงเรียน ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน 3 สถาบัน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 31 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2327] ประชุมฟังกติกาแข่งขัน (26-April-2012)  *  
 
 
ผู้เข้าสมัครร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศล เชียงใหม่ –เชียงราย ครั้งที่ 1 (MC 1st Rally Charity Caravan) ประชุมรับฟังกติกาการแข่งขันแรลลี่ ซึ่งทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวและการพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2326] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (26-April-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญและอวยพรแด่คุณภาณุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทนิยมพานิช จำกัด และอดีตประธานกองทุนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ บริษัทนิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2325] แสดงความอาลัย (26-April-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเคารพศพและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของครูจรัล มหานิล หัวหน้าฝ่ายธุรการ โรงเรียนจิตราวิทยา ซึ่งเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ณ โรงเรียนจิตราวิทยา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2324] แสดงความยินดี (26-April-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเจ้าของบริษัท วู๊ดเวิร์คเลโก้ จำกัด ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เลโก้ซีท ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงเฟอร์นิเจอร์ได้ตามความต้องการ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมทุนการศึกษา 350,000 บาท และได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ในการประกวดโครงการกรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2554 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2323] จำหน่ายหนังสือเรียน (26-April-2012)  *  
 
 
คณะครู บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความร่วมมือช่วยกันแจกผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รับชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และการจำหน่ายหนังสือเรียนให้แก่นักเรียน ณ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2322] ย้ายรับตำแหน่งใหม่ (26-April-2012)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน จากวันที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2321] เกษียณอายุการทำงาน (26-April-2012)  *  
 
 
ประธานศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 18 มอบของที่ระลึกให้แก่ ม.วิทัย พฤกษาธำรงกุล เพื่อเป็นของขวัญที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ดีมาตลอดอายุการทำงานครบ 60 ปี ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน จากวันที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2320] มอบภาพถ่ายที่ระลึก (26-April-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบภาพถ่ายที่ระลึกให้แก่ครูอาภรณ์ มังคละ เพื่อเป็นของขวัญที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ดีมาตลอดอายุการทำงานครบ 60 ปี ในงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน จากวันที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2319] บรรยายช่วยเหลือผู้เรียน (26-April-2012)  *  
 
 
อ.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย “ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2318] เสวนาธรรม 5 ศาสนา (26-April-2012)  *  
 
 
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเสวนาธรรม 5 ศาสนา “สอนเด็กให้เป็นคนดีมีศีลธรรมในโลกปัจจุบันตามแนวของศาสนา” กับพระมหาสง่า ธีรสํวโร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการมหาจุฬาราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บาทหลวง วินัย บุญลือ อธิการวัดพระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน อาจารย์วินัย(ซอและห์) แสวงศิริผล อิหม่ามประจำมัสยิดช้างคลาน คุณกมล กุลภักดีสังวร ประธานวันเทพมณเทียน และคุณอัชระ ศรีชวาลา วัดซิกข์ นามธารี และศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 15 ในการร่วมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2317] ประชุมครูประจำเดือนมีนา (26-April-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2555 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนปิดภาคเรียน และการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน การประเมินการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2316] ม.6 ซ้อมพิธีจบหลักสูตร (26-April-2012)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมซ้อมพิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งนักเรียนได้ทำการซักซ้อมขั้นตอนต่าง ๆ ในพิธีการจริง การจัดระเบียบแถว การขึ้นรับเกียรติบัตร ความพร้อมเพรียง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสง่างามในพิธีการ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2315] ผูกขวัญศิษย์เก่ารุ่น prompt (26-April-2012)  *  
 
 
สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย จัดพิธีผูกขวัญศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่นprompt 51 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 นี้ เพื่ออำลาสถาบันและรับเข้าเป็นศิษย์เก่ารุ่นล่าสุด ซึ่งก็ได้สร้างความประทับใจให้นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษากว่า 600 คน ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2314] ประชุมกรรมการร่วม 4 ฝ่าย (26-April-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2313] วู๊ดเวิร์คเลโก้รองชนะเลิศอันดับ 1 (26-April-2012)  *  
 
 
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดแผนธุรกิจ โครงการ กรุงไทย ยุววาณิช ปีที่ 10 ประจำปี 2554 โดยบริษัท วู๊ดเวิร์คเลโก้ จำกัด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยผลิตเฟอร์นิเจอร์ เลโก้ซีท ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ตามความต้องการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับทุนการศึกษา 350,000 บาท และได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2312] ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล (26-April-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเปิดโลกใต้ทะเล ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียน ปลูกป่าโกงกางในห้องเรียนธรรมชาติ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะและศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศทางทะเลในแนวปะการัง รวมถึงกิจกรรมทางทะเลต่าง ๆ ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2311] ตรวจความคืบหน้าสร้างสระว่ายน้ำ (26-April-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสระว่ายน้ำ De Montfort ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งโครง Truss หลังคา โดยการก่อสร้างทั้งหมดได้ดำเนินงานไปแล้วประมาณ 60 % ณ สระว่ายน้ำ De Montfort เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2310] “กาย” ชวิศ คว้าเหรียญทองแดงคล้องคอใน “ขอนแก่นเกมส์” (26-April-2012)  *  
 
 
นายชวิศ แต้ประจิตร ชั้น ม.5/3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สังกัดทีมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกอล์ฟ ประเภทบุคคลชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “ขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-13 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2309] กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (26-April-2012)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน ในค่ายพันธสัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2308] เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร (26-April-2012)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในค่ายพันธสัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2307] ม.3 ซ้อมพิธีจบหลักสูตร 2554 (26-April-2012)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมซ้อมพิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้ทำการซักซ้อมขั้นตอนต่าง ๆ ในพิธีการจริง การขึ้นรับเกียรติบัตร ความพร้อมเพรียง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสง่างามในพิธีการ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 [edit]  
   

 [2306] ร่วมมือการจัดการศึกษา (26-April-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น ที่มาประชุมความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น เมืองหวู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2305] มอบตัว ม.1 แทรกชั้น ปีการศึกษา 2555 (26-April-2012)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน(แทรกชั้น)ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 แผนการเรียนปกติ และ หลักสูตรEnglish โดยในปีการศึกษา 2555 นี้ทางโรงเรียนได้รับนักเรียนหญิงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีการศึกษาแรก ณ อาคารสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2304] สอบสัมภาษณ์แทรกชั้น ม.2 ม.3 ปีการศึกษา 2555 (26-April-2012)  *  
 
 
นักเรียนจากหลากหลายสถาบัน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความสนใจสอบแทรกชั้นเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2555 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2303] ประชุมชี้แจงคุมสอบ O-NET (26-April-2012)  *  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการคุมสอบ O-NET โดยมีคณะกรรมการคุมสอบแต่ละสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2302] ศึกษาดูงาน (26-April-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูจำนวน 20 คน ที่ศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร (Master of Management in Organization and Delevopment) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ณ Pepperdine University , Los Angeles Cailfornia , USA. ซึ่งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายกับเพื่อนชาวต่างชาติ ทัศนศึกษา และศึกษาดูงาน อีกหลาย ๆ สถานที่ ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2301] สอบแทรกชั้น ม. 1 ปี 2555 (26-April-2012)  *  
 
 
นักเรียนจากหลากหลายสถาบัน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความสนใจสอบแทรกชั้นเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2300] ฟังบรรยายอาชีพ (26-April-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รับฟังการบรรยายอาชีพต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ นักธุรกิจ ทนายความ ประชาสัมพันธ์ นักข่าว และนักจัดรายการวิทยุ (DJ) เพื่อให้นักเรียนได้มีเตรียมการความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ในกิจกรรม Career Shopping Day ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2299] บรรยายพิเศษ (26-April-2012)  *  
 
 
คุณวีระพงษ์ สุริยะศักดิ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย บรรยายพิเศษ “ธรรมะกับความสำเร็จของชีวิต” ให้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรม Career Shopping Day ได้รับฟัง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2298] ชุดประจำชาติ (04-April-2012)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เจ้าภาพจัดการแข่งขัน แต่งกายด้วยชุดประจำชาติของแต่ละประเทศกลุ่มอาเซียน ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 42 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 3 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ภาคเหนือ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2297] ทำคุณประโยชน์ (04-April-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและเลี้ยงขอบคุณนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2296] ค่ายลูกเสือ ม.3 (04-April-2012)  *  
 
 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2554 ณ โครงการในพระราชดำริ (บ้านโปง) ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2295] สดุดีนักบุญหลุยส์ (04-April-2012)  *  
 
 
บาทหลวงวินัย บุญลือ พระสงฆ์คณะเยซูอิต ให้เกียรติประกอบพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2294] ตรวจเยี่ยมการฝึก (04-April-2012)  *  
 
 
พล.ต.อิทธิพล ทองดี รอง ผบ.นรด.๑ หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามสถานีที่ 3 การสงครามพิเศษ ของกองร้อยที่ ๑ ณ อ่างเก็บน้ำชลประทานแม่จอก เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ [edit]  
   

 [2293] ดำรงชีพในป่า (04-April-2012)  *  
 
 
นศท. ชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าศึกษาในสถานีที่ 3 การสงครามพิเศษ เพื่อฝึกการประกอบอาหารการดำรงชีพในป่าด้วยอุปกรณ์สนาม ณ อ่างเก็บน้ำชลประทานแม่จอก ห้วงระยะเวลาในการฝึก วันที่ ๒๓-๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ [edit]  
   

 [2292] ฝึกภาคสนาม (04-April-2012)  *  
 
 
นศท. ชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน ๓๔๙ นาย ฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ห้วงระยะเวลาในการฝึก วันที่ ๒๓-๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ [edit]  
   

 [2291] Hip Hop Dance (29-March-2012)  *  
 
 
ผู้ชมจำนวนมากให้ความสนใจชมและเชียร์การแข่งขัน MC Street /Hip Hop Dance Contest และการแข่งขัน Street MC Cover Dance (Korean style) Contest ซึ่งเป็นการแข่งขันของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในวันวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2290] ส้มตำลีลาใหม่ (29-March-2012)  *  
 
 
การแข่งขันส้มตำลีลาใหม่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรียกเสียงหัวเราะ และสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้มากมาย ในวันวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ณ ลานกล้วยไม้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2289] ลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง (29-March-2012)  *  
 
 
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นการแข่งขันอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกผู้ชมได้มากมาย ในวันวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2288] Street Basketball (29-March-2012)  *  
 
 
นักกีฬาชายของหลาย ๆ โรงเรียน เข้าร่วมแข่งขัน Street Basketball ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในวันวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2287] แข่งไตรคณิต (29-March-2012)  *  
 
 
นักเรียนหลากหลายโรงเรียน ร่วมแข่งขันไตรคณิต การแข่งขันที่รวมทักษะทางคณิตศาสตร์ใม่ว่าจะเป็น การแข่งขันคิดเลขเร็วรวมกับการแข่งขันวัดเชาว์ปัญญา การแข่งขันเกม ๑๘๐ IQ และการตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ในวันวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ณ ลานหัตถาพิภพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2286] ประกวดแต่งตัวเลียนแบบการ์ตูน (29-March-2012)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละโรงเรียนให้ความสนใจประกวดการแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูน (Cosplay) ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีสีสัน และมีกองเชียร์ให้ความสนใจคับคั่ง ในวันวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2285] แข่งขันเต้นโซรันบูชิ (29-March-2012)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละโรงเรียนต่างซุ้มซ้อมความพร้อมเพรียงในการการแข่งขันเต้นโซรันบูชิ การเต้นรำที่เน้นการออกท่าทางที่เต็มไปด้วยพลัง ความฮึกเฮิม ความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ที่ในหมู่ชาวประมงประเทศญี่ปุ่นใช้ร้องรำกันขณะกำลังหาปลา ในวันวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2284] เปิดศูนย์ภาษาญี่ปุ่น (29-March-2012)  *  
 
 
นายคะซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ในวันวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2283] ชมนิทรรศการ (29-March-2012)  *  
 
 
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครู ในวันวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 “84 พรรษา มหาราช อภิวาทสดุดี ร้อยความรู้ คู่ความดี 80 ปี มงฟอร์ต สู่อาเซียน” ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2282] แขกผู้มีเกียรติวันวิชาการ (29-March-2012)  *  
 
 
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประธานในพิธีถ่ายรูปร่วมกับคณะภราดาและแขกผู้มีเกียรติ ในวันวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 “84 พรรษา มหาราช อภิวาทสดุดี ร้อยความรู้ คู่ความดี 80 ปี มงฟอร์ต สู่อาเซียน” ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2281] เปิดงานวันวิชาการ (29-March-2012)  *  
 
 
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 “84 พรรษา มหาราช อภิวาทสดุดี ร้อยความรู้ คู่ความดี 80 ปี มงฟอร์ต สู่อาเซียน” ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2280] บูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2554 (26-March-2012)  *  
 
 
บาทหลวงธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เลขานุการ พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2554 โดยมีภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้ร่วมบริหาร ผู้แทนครู นักเรียน และนักการ เข้าร่วมพิธีเพื่อโมทนาขอบคุณพระเป็นเจ้าตลอดปีการศึกษาที่กำลังจะผ่านไป ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2279] ม. 4 เยี่ยมชมการเรียนการสอน ม.เชียงใหม่ (26-March-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เยี่ยมชมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามแต่ละคณะที่ตนเองสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2278] เดินเทิดพระเกียรติ (26-March-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมงาน “เดินเทิดพระเกียรติ วันการศึกษาเอกชน” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (ปส.กช.) ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2277] โรงเรียนบริหารจัดการดีเด่น (26-March-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้แทนโรงเรียนรับเกียรติบัตร สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีการบริหารจัดการดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีงบประมาณ 2553-2554 ในงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 20 สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2276] ปิดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Yuxi (26-March-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yuxi No.4 Middle School มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาส่งเสริมและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนในด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จากการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ในปิดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2275] แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (26-March-2012)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 42 เพื่อเชื่อความสัมพันธ์ของพี่น้องทั้งสามโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2274] ทำคุณประโยชน์ (26-March-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลืองานโรงเรียน และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเลี้ยงขอบคุณนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 30 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2273] แสดงความยินดี (19-March-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่รายวิชา และคะแนนจัดลำดับในการสอบโควตา ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2272] ประเมินผลการดำเนินธุรกิจ (19-March-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากธนาคารกรุงไทย โครงการกรุงไทย ยุววานิช ที่มาประเมินผลการดำเนินธุรกิจจริงของนักเรียนชั้น ม.4 โครงงาน Word Work Lego Seat โครงงานประไพพฤกษา โครงงาน MC Chairity เก้าอี้ปันรัก โครงงานล้านนาอินโนเวชั่น และโครงงานเวียงพิงค์ คอเล็คชั่น ซึ่งเป็น 5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจาก 98 ทีม โครงการกรุงไทย ยุววานิช ประจำปี 2554 ณ ห้องโครงงานอาชีพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม