[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34> 


 [1741] ปลูกป่าชายเลน (12-March-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล และเป็นแหล่งอนุบาลให้กับสัตว์น้ำต่าง ๆ ในป่าชายเลน ณ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 [edit]  
   

 [1740] มอบเงินสนับสนุน (10-March-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินจากนายประพิณพงศ์ พงษ์ทัดศิริกุล ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น “เรา” ปีการศึกษา 2549 เพื่อสนับสนุนกองทุนครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 [edit]  
   

 [1739] ประชุมพันธสัญญา (10-March-2010)  *  
 
 
ครูณัฐนรี ไทยาภิรมย์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน” ให้แก่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมพันธสัญญาผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553 [edit]  
   

 [1738] ประชุมผู้ปกครอง (10-March-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมพันธสัญญาผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553 [edit]  
   

 [1737] เทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ (05-March-2010)  *  
 
 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 [edit]  
   

 [1736] เทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ (04-March-2010)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันชึ้นปีใหม่ให้แก่บุรุษไปรษณีย์ ที่ให้บริการรับ-ส่งจดหมาย อำนวยความสะดวกให้แก่ทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1735] อบรมระบบบัญชี (04-March-2010)  *  
 
 
นางสาวนรนุช ไผ่แก้ว ผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทรัพย์สิน และระบบบัญชีตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและทรัพย์สิน” แก่บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ Saint Mary Conference Room อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1734] แนะแนวศึกษาต่อ (04-March-2010)  *  
 
 
นายคชา วาสุเทพรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และทุนศตวรรษสมโภช มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2553 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1733] ถ้วยพระราชทาน (02-March-2010)  *  
 
 
นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา นักเรียนชั้น ม.6/12 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น ในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2552 ซึ่งจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1732] เหรียญทอง (02-March-2010)  *  
 
 
นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา นักเรียนชั้น ม.6/12 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โชว์เหรียญทองที่ได้รับจากการแข่งขันกระโดดไกล ด้วยสถิติ 7.83 เมตร ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 “เวียงจันทร์เกมส์” ณ เมนสเตเดียม เนชั่นแนล สปอร์ต คอมเพลกซ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1731] รับทราบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (26-February-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมรับทราบข้อมูลในการใช้ไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าแบบประหยัด และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟของอาคาร St.Mary จากวิศวกรไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1730] อังกฤษคิดสนุก (26-February-2010)  *  
 
 
ด.ช.ธนินทร ล้อมวนวงศ์ และ ด.ช.วรพล ชัยชมภู ชั้น ม.2/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ณัทพงศ์ สุธัมโม และ ด.ช.ณัฐนนท์ พงษ์ศิริเวทย์ ชั้น ม.1/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 3 ด.ช.วราห์ วิริยะ และ ด.ช.สรวิศ เวศกิจกุล ชั้น ม.2/A ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขัน Smart Kid Challenge อังกฤษคิดสนุก ครั้งที่ 1 โดยบริษัท ไทยประกันชีิวิต จำกัด ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1729] รับใบประกาศเกียรติคุณ (26-February-2010)  *  
 
 
ครูศศิน ดาวดี ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับใบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการประเภทโรงเรียน ในเรื่องการให้ความร่วมมือเฝ้าระวังความปลอดภัยจากสารตะกั่วตกค้างในตู้น้ำดื่มและหม้อก๋วยเตี๋ยว ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 [edit]  
   

 [1728] ซ้อมอัคคีภัย (26-February-2010)  *  
 
 
ตัวแทนลูกเสือกองร้อยพิเศษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมซ้อมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลสันป่าตอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการป้องกันเหตุอุบัติภัย อัคคีภัย ณ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1727] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าอุตรดิตถ์ (26-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสฯ เยี่ยมเยือนศิษย์เก่ามงฟอร์ตฯ จังหวัดแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รัยทราบและสร้างความสัมพนธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ณ โรงแรมสีหราช ถนนบรมอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1726] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าสุโขทัย (26-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสเยี่ยมเยือนศิษย์เก่า จังหวัดสุโขทัย เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รัยทราบและสร้างความสัมพนธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ณ ห้องอาหาร โรงแรมเรือนไทย จังหวัดสุโขทัย มื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1725] เยี่ยมเยือนศิษย์เก่า (26-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโสเยี่ยมเยือนศิษย์เก่า จังหวัดแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รัยทราบและสร้างความสัมพนธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ณ ห้องอาหารระเบียงบึง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1724] บำเพ็ญประโยชน์ (23-February-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดดยสุเทพ ในวันที่ 8 22 และ 29 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1723] รางวัลชมเชย (23-February-2010)  *  
 
 
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (NSC 2010) น.ส.พันธกานต์ ลออชัยรังสี น.ส.นวินดา เกียรตินิติกุล และ นายเอกชัย ศรีหิรัญ ชั้น ม.5/8 เจ้าของโครงงานโลกคู่ขนาน (สื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องธาตุ) ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (NSC 2010) ณ ศูนย์การค้าแฟชั้นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1722] เยี่ยมเยือนครูอาวุโส (23-February-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมเยือน ม.มนตรี คำแดง ครูอาวุโสซึ่งป่วยด้วยโรคน้ำท่วมปอด ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1721] เยี่ยมเยือนครู (23-February-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมเยือนครูสุนันท์ ศรีประยูร ครูอาวุโสที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1720] ให้ขวัญกำลังใจ (23-February-2010)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ที่เข้ารับการรักษาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ณ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1719] แสดงความยินดี (23-February-2010)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูนงลักษณ์ แอมบอส ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ที่ให้กำเนิดบุตรชาย ณ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1718] มอบเกียรติบัตร (23-February-2010)  *  
 
 
ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และนักเรียนที่มีสถิติเข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องสมุด E.P.อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1717] ร่วมแสดงความเสียใจ (22-February-2010)  *  
 
 
ตัวแทนคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครูฐนรี ไทยาภิรมย์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สูญเสียมารดา นางจำปา ไทยาภิรมย์ โดยตั้งศพบำเพ็ญกถศล ณ วัดบุปผารามวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1716] ให้โอวาท (22-February-2010)  *  
 
 
ครูระวีวรรณ แสงฤทธิ์ ครุอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้โอวาทแก่นักเรียนในการปฏิบัติตนที่ดี ในวันสุดท้ายของการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2552 ณ บริเวณลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1715] ให้โอวาท (22-February-2010)  *  
 
 
ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้โอวาทกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขันต่าง ๆ ในงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1714] มอบผ้าห่ม (20-February-2010)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านห้วยฮุง ในการจัดกิจกรรมค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนา ณ บ้านห้วยฮุง หมู่ 5 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1713] ประชุมชี้แจง (20-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1712] ให้การต้อนรับ (20-February-2010)  *  
 
 
ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 4 จากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มาศึกษาดูงานการบริหารงานด้านการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1711] สัมมนาพิเศษ (20-February-2010)  *  
 
 
มิสเตอร์รอน ไวท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความจำอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เจ้าของรางวัลเหรียญทองการแข่งขันด้านความจำในสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.2009 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสัมมนาพิเศษและสอนเทคนิควิธีพัฒนาความคิดแบบ “ไอน์สไตน์” ให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1710] ร่วมแสดงความเสียใจ (20-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับนางสาวณัฐนรี ไทยาภิรมย์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สูญเสียมารดา นางจำปา ไทยาภิรมย์ โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดบุปผารามวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1709] รับมอบเปียนโน (20-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเปียนโนไฟฟ้าจาก นายทัต สัจจะวาที กรรมการศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 18 และนายสมบูรณ์ วิชชจุฑากูล ประธานศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 18 เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1708] รับมอบซุ้มขายอาหาร (20-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบซุ้มขายอาหารไม้ไผ่จาก นายสมบูรณ์ วิชชจุฑากูล ประธานศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 18 เพื่อไว้ใช้จำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1707] พัฒนาความจำ (20-February-2010)  *  
 
 
นายเกียรติพงศ์ ลังกาพินธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทยัวร์สไอคิว จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพความจำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน” ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1706] มอบหนังสือ (20-February-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มอบหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนรุ่นน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อร่วมแบ่งปันหนังสือเรียนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ณ บริเวณลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 [edit]  
   

 [1705] ประชุมครู (20-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2553 เพื่อชี้แจงพิธีเสกอาคารเซนต์แมรี่ ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1704] บริจาคชุดลูกเสือ (20-February-2010)  *  
 
 
ม.ภีร์ดนัย ฉัตรบรรยงค์ หัวหน้างานอภิบาลและศาสนกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญ จากตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำไปบริจาคให้แก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่นชนบท ณ ห้องอภิบาล อาคารปีเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1703] ให้การต้อนรับ (20-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่มาศึกษาดูงานการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมือวันที่ 4 ธันวาคม2552 [edit]  
   

 [1702] ร่วมแบ่งปัน (20-February-2010)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสมทบจากหม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กสันกำแพง ในการจัดงานวันเด็กให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุศึกษา เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขและมอบของขวัญให้แก่เด็ก ๆ ณ โรงเรียนอนุศึกษา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1701] นิเทศการศึกษา (20-February-2010)  *  
 
 
นางรัตนา ศิริลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศูนย์เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นิเทศหัวหน้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมให้คำปรึกษาและข้อแนะนำต่าง ๆ แก่คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1700] บรรยายพิเศษ (20-February-2010)  *  
 
 
นางสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 6 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการบรรยายพิเศษ ตามโครงการจริยธรรมคุณธรรม หัวข้อ “วัยรุ่นกับพฤติกรรมเสี่ยง” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1699] ให้การต้อนรับ (20-February-2010)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ที่มาศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1698] อวยพรปีใหม่ (20-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ นางสุรีพร คองประเสริฐ ประธานบริษัทเจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ณ บริษัทเจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1697] อวยพรปีใหม่ (20-February-2010)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1696] ลงนามความร่วมมือ (20-February-2010)  *  
 
 
ภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับ Mr.Chen Long รองอธิการบดี Yuxi Normal University มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1695] ลงนามความร่วมมือ (20-February-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับ Mr.Chen Long รองอธิการบดี Yuxi Normal University ณ Yuxi Normal University มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1694] นำเสนอรายละเอียด (20-February-2010)  *  
 
 
นายธนภัทร คงเมือง ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำเสนอรายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน ให้แก่คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกัน ณ ห้องโสต 2 อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1693] ร่วมสัมมนา (20-February-2010)  *  
 
 
ภราดาอนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2552 ครั้งที่ 2/2552 เรื่อง “ก้าวสู่ปีการศึกษาตามค่านิยมหลักนักบุญมงฟอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนา ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1692] ประชุมชี้แจง (20-February-2010)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อชี้แจงระเบียบขั้นตอน และรายละเอียดการสอบแก่ผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1691] บรรยายธรรมะ (27-January-2010)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมฟังการบรรยายธรรมจากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และทีมพระนักเทศน์จากวัดสร้อยทอง ในโครงการ “เด็กไทยธรรมดี” ซึ่งจัดโดย ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1690] รับเกียรติบัตร (27-January-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลในการตอบปัญหาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม-สุขศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552 ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1689] คะแนนสูงสุดอันดับ 1 (27-January-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายพลพรรธน์ พรมแก้วต่อ ชั้น ม.6/2 ที่สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 วิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบข้อเขียนโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1688] ศึกษาดูงาน (27-January-2010)  *  
 
 
ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบบูรณาการของโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1687] แข่งขันครอสเวิร์ด (26-January-2010)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท , คำคม , ไอคิวเวิร์ดอัพ และซูโดกุ ในการแข่งขันไซเบอร์ดิค ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ณ โรบินสันพลาซา แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 16 - 17 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1686] เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ (23-January-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมเยือนให้ขวัญกำลังใจ ม.เกษม ชัยมงคล ซึ่งป่วยเป็นโรคไตและพักรักษาอาการ ณ โรงพยาบาลช้างเผือก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1685] เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ (23-January-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมเยือนให้ขวัญกำลังใจ ม.สวาท สุวรรณ ครูอาวุโส ซึ่งป่วยเป็นโรคไส้เลื่อน โดยพักรักษาอาการ ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 [edit]  
   

 [1684] เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ (23-January-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมเยือนให้ขวัญกำลังใจ ครูพิสมัย พานิชยิ่ง ครูอาวุโส ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถชน โดยพักรักษาอาการ ณ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เมื่อวันที่ 11 พฤศิจกายน 2552 [edit]  
   

 [1683] แสดงความเสียใจ (22-January-2010)  *  
 
 
ม.โกวิท นำลาภ งานประสานศิษย์เก่าและครูอาวุโส และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวสอนสูญ ที่สูญเสีย ด.ช.กันต์ธร สอนสูญ ชั้น ป.5/3 ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถชน โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1682] เข้าร่วมพิธี (22-January-2010)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและเข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส ณ อาคารสถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1681] วันครบรอบวันสถาปนา (22-January-2010)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ ปีที่ 9 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวัน 3 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1680] แสดงความยินดี (22-January-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ม.สันติ เจริญศิลิป์ ครูงานอภิบาลและศาสนกิจ ที่ภรรยาได้ให้กำเนิดบุตรชาย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1679] แสดงความยินดี (22-January-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ม.อาคม วงศ์วาระเตชะ ครูงานอภิบาลและศาสนกิจ ที่ภรรยาได้ให้กำเนิดบุตรสาว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1678] ประชุมหารือ (22-January-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมงฟอร์ต และทางเข้าชุมชนหมู่บ้านมงฟอร์ตวิลล่า โดยมีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และชุมชนหมู่บ้านมงฟอร์ตวิลล่า เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1677] พ่อคริสตชนคาทอลิกตัวอย่าง (22-January-2010)  *  
 
 
พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มอบโล่เกียรติคุณ "พ่อคริสตชนคาทอลิกตัวอย่าง" ของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ให้แก่ ม.โกวิท นำลาภ ครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1676] บริจาคหนังสือสู่ชนบท (21-January-2010)  *  
 
 
ครูบรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บริจาคหนังสือตามโครงการบริจาคหนังสือสู่ชนบท เพื่อให้ความร่วมมือช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในชนบทที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ้านแม่จั๊ว อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2552 [edit]  
   

 [1675] ครูเอกชนสัมพันธ์ (21-January-2010)  *  
 
 
ตัวแทนคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในงาน “วันครูเอกชนสัมพันธ์” ณ ลานแสดงความสามารถสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1674] ครูดีเด่นของมงฟอร์ต (21-January-2010)  *  
 
 
ครูอาภรณ์ มังคละ ครูประทุมวรรณ ปัญญาเลิศ ครูอนุสรา ศิริมงคล ครูทับทิม ขุมทรัพย์ และ ม.เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ คณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลครูดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2553 ณ หอประชุมโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1673] แสดงความยินดี (21-January-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รายการ Techno-Asia Cup ครั้งที่ 5 ในงานเอเชียทัศน์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1672] ศึกษาดูงาน (21-January-2010)  *  
 
 
คณะครูและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ รูปแบบการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน และเพิ่มเติมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน ณ ห้องโสตฯ 2 อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1671] ร่วมกิจกรรม (21-January-2010)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมมหกรรมจิตอาสาพัฒนาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเด็กและเยาวชนที่มีความห่วงใยต่อบ้านเมือง และต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองร่วมกันโดยการทำความดีในรูปแบบจิตสาธารณะ ณ ข่วงประตูทางแพ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1670] บริจาคผ้าห่ม (21-January-2010)  *  
 
 
ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน นำคณะครูและคณะกรรมการ บริจาคผ้าห่ม เสื้อผ้ากันหนาว อุปกรณ์กีฬา และขนม ในโครงการมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว ให้กับชาวบ้านปางม่วง ณ บ้านปางม่วง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1669] แสดงความยินดีกับคุณพ่อ (21-January-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูงานอภิบาลศาสนกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล ในโอกาสถวายตัวเป็นสมาชิกคณะสงฆ์เยสุอิต ครบ 50 ปี ณ สวนเจ็ดริน เมื่อวันที่14 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1668] แสดงความเสียใจ (21-January-2010)  *  
 
 
คณะกรรมการชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย มารีอา วิภาดา วิจิตรพร ภรรยา ม.ปรีชา วิจิตรพร ครูอาวุโส และมารดาของครูปวีณา วิจิตรพร ครูงานอภิบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1667] ชนะเลิศประดิษฐ์ของเล่น (21-January-2010)  *  
 
 
น.ส.ณัฐกานต์ รุ่งตรานนท์ น.ส.ศศิมาภรณ์ เข็มทอง และ น.ส.ลญา ภัทรวาทิน ชั้น ม. 5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ปี 2552 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1666] แสดงความยินดี (21-January-2010)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ม.ปรีชา จีนมัชยา และครูทวินันท์ จีนมัชยา ที่ให้กำเนิดบุตรชาย ณ บ้านพัก อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1665] แสดงความยินดี (21-January-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ไปเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูดาริษา แสงสินธุ์ และ ม.วัฒนา แสงสินธุ์ ที่ได้ให้กำเนิดบุตรสาว ณ โรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1664] รับมอบกระเช้าของขวัญ (20-January-2010)  *  
 
 
ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้แทนคณะภราดารับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่จาก ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ผู้แทนชมรมครูอาวุโสฯ ณ บ้านพักภราดา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1663] มอบกระเช้าของขวัญ (20-January-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และวันปีใหม่แก่ ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมครูอาวุโสฯ ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1662] ให้ขวัญกำลังใจผู้ป่วย (20-January-2010)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เยี่ยมเยือน ม.เกษม ชัยมงคล ครูอาวุโส เพื่อให้ขวัญกำลังใจกับผู้ป่วยในการพักรักษาอาการโรคไตณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1661] ร่วมไว้อาลัย (20-January-2010)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัววิทย์ศักดานนท์ ที่สูญเสีย นายอุทาน สุวิทย์ศักดานนท์ (เฮียน้อย นิ่มซี่เส็ง) ศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 08 ณ วัดป่าแพ่ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1660] บริจาคหนังสือเรียน (20-January-2010)  *  
 
 
ม.สมศักดิ์ หมอกบญเรือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และครูบรรณารักษ์ห้องสมุด ร่วมบริจาคหนังสือเรียนตาม โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน / ชนบท ให้แก่ครูวัชาภรณ์ กันภัย ครูอัตรจ้าง เขต 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ แบ่งปันแก่โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียน ณ ห้องสมุด อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1659] แสดงความยินดี (20-January-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬา Street Soccer โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตบอล 3x3 เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี รายการ Yamaha Street Soccer Muangthong United Football on Tour ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1658] พระพรแห่งการรักษา (20-January-2010)  *  
 
 
บาทหลวงคอร์ซี่ เลอแกซปี้ พระสงฆ์ประจำสังฆมณฑลทามุส จังหวัดคอร์เต้ ประเทศฟิลิปปินส์ ทำการรักษาผู้ป่วยโดยการวอนขอพระพรแห่งการรักษาผ่านทางศีลมหาสนิท สำหรับเด็กชายผู้มีความเชื่อ ความศรัทธา ไว้วางในในพระเจ้า ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1657] สอบเข้ามงฟอร์ต (20-January-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วภาคเหนือให้ความสนใจสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยในรอบแรกมีนักเรียนสมัครสอบพันกว่าคน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 [edit]  
   

 [1656] มอบของรางวัล (20-January-2010)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของรางวัลให้แก่พนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ผู้โชคดีในการจับสลากรางวัลวันครอบครัวพนักงาน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1655] แสดงความเสียใจ (20-January-2010)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และ ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับนายณัฏฐพร สุจริตรักษ์ สูญเสียบุตรชาย นายดนุชา สุจริตรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ณ วัดป่าแพ่ง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1654] มอบเงินร่วมทำบุญ (20-January-2010)  *  
 
 
นายคุณัชญ์ โคว้ตระกูล ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.4/6 มอบเงินร่วมทำบุญงานศพนายวรปรัชญ์ ลิ่วศรีสกุล เพื่อนร่วมห้องเรียนที่เสียชีวิตจากการแข่งขันเทนนิสเยาวชนที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานีให้แก่นางอำพร ลิ่วศรีสกุล มารดานายวรปรัชญ์ ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 [edit]  
   

 [1653] ต้อนรับบุตรชาย (20-January-2010)  *  
 
 
หม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา พร้อมครอบครัว ร่วมต้อนรับบุตรชายนายศุภนร ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ภายหลังกลับจากการคว้าเหรียญทองกระโดดไกล ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 25 “เวียงจันทร์เกมส์” และได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น ในงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1652] ประกันคุณภาพการศึกษา (20-January-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ครั้งที่ 3/2552 เพื่อสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2552 และชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการและเครื่องมือในการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2552 ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1651] แสดงความยินดี (20-January-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ ชั้น ม.2/4 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล ประเภททีม และประเภทกลุ่มบุคคล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค เอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายการ Asia Inter-cities Teenagers Mathematics Olympiad (AITMO 2009) ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1650] ประชุมสามัญประจำปี (20-January-2010)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ฝ่ายมัธยม สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2552 ในเรื่องสืบเนื่องและการจัดงานวันครูเอกชน ปี 2552 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1649] ทำบุญตักบาตร (20-January-2010)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ บริเวณลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1648] เรียนรู้ถูมิศาสตร์ (20-January-2010)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/A หลักสูตร English Program เรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศภูฏาน จากนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศภูฏาน ที่มาศึกษาดูงานการเรียนการสอน English Program ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1647] แสดงความยินดี (20-January-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนางสาวเจตสุภา ภักดีบรรณดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานประจำปี 2552 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1646] บรรยายพิเศษ (20-January-2010)  *  
 
 
นางศรินทร เมธีวัชรานนท์ ผู้เขียนหนังสือชื่อ “ภูเขาเคลื่อนได้ ชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าบทประพันธ์” ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การให้อภัยนำไปสู่สันติสุขและปิติสุขได้จริงหรือ” เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสให้แก่บุคลากรในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสัตบุรุษอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1645] แสดงความยินดี (20-January-2010)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนางสาวอาลียะฮ์ บุญเป็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดสุภาพบุรุษเอ็มซี สุภาพสตรีมงฟอร์ต (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1644] ร่วมทำบุญ (19-January-2010)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและมอบเงินร่วมทำบุญให้แก่นายบวรเดช วงศ์ชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 บุตรชายร้อยตำรวจโทชัชวาลย์ วงศ์ชัย ที่เสียชีวิต เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1643] เยี่ยมโครงการ (19-January-2010)  *  
 
 
นายอนุชา เครือศิริ ผู้จัดการสาขาอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการ เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ประจำปี 2552 ณ อาคารเรียนประกอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 [edit]  
   

 [1642] รับมอบกระเช้าของขวัญ (19-January-2010)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจากนายดนุชา สุจริตรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม