[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31> 


 [1475] เข้าค่ายนายหมู่ (08-June-2009)  *  
 
 
นายหมู่ลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ในการพึ่งพาตนเองจากการเข้าค่ายนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายม่อนคำออน อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1474] ร่วมทำบุญ (08-June-2009)  *  
 
 
ภราดาอังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินให้แก่ญาติเพื่อร่วมทำบุญงานศพ นายมนตรี คำฟู นักการภารโรง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1473] ร่วมทำบุญ (08-June-2009)  *  
 
 
นายดนุชา สุจริตรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญงานศพ คุณแม่ชูศรี เลิศฐิติกุล มารดาครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล ครูงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดชัยมงคล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1472] ร่วมทำบุญ (08-June-2009)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญงานศพคุณแม่ชูศรี เลิศฐิติกุล มารดาครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล ครูงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดชัยมงคล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1471] ร่วมทำบุญ (08-June-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินร่วมทำบุญงานศพ คุณแม่ชูศรี เลิศฐิติกุล มารดาครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล ครูงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดชัยมงคล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1470] นำเสนอโครงการ (02-June-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการนำเสนอโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน โดยมีนักเรียน Gifted คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ร่วมนำเสนอ ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1469] บุคคลตัวอย่าง (02-June-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายวชิรวิทย์ หลวงมณีวรรณ์ ชั้น ม.6/6 ที่ได้รับวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ ที่มีจริยธรรม และคุรธรรม ดีเด่น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 [edit]  
   

 [1468] ชี้แจงนโยบายเรียนฟรี (02-June-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาลให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นได้รับทราบ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรื่อง "นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2552" ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1467] เลือกตั้ง (28-May-2009)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิใช้เสียงของตนในเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1466] ตรวจความคืบหน้า (28-May-2009)  *  
 
 
ภราดาธันฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับฟังการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาวางผังแผนแม่บทของโรงเรียนมงฟอร์ต แผนกมัธยม และตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเซนต์แมรี่ย์ และศาลาเอนกประสงค์ จากบริษัทชินครอนกรุ๊ป เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1465] แนะนำห้องสมุด (21-May-2009)  *  
 
 
ม.ศรัยวิทย์ พวงสุวรรณ บรรณารักษ์ห้องสมุด แนะนำการใช้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "หยุดเพื่อการอ่าน" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1464] กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 (21-May-2009)  *  
 
 
น.ส.ภัณฑิรา ทั้งสุข ชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และ น.ส.ภวิกา ทั้งสุข ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันยิงปืน กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 38 “เชียงรายเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2552 [edit]  
   

 [1463] อบรมผู้กำกับ (21-May-2009)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยได้ร่วมกันวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้แก่ลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องปฏิบัติการ1 อาคารเซราฟิน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1462] กองร้อยพิเศษ (21-May-2009)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.3โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้บทบาทหน้าที่การมีวินัยในตนเอง คุณธรรมจริยธรรมและการเป็นผู้นำของสังคมให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ณ ค่ายม่อนคำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 -11 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1461] แสดงความยินดี (21-May-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1460] ดีเด่นหญิง (21-May-2009)  *  
 
 
น.ส.ภัณฑิรา ทั้งสุข ชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และรางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง และ น.ส.ภวิกา ทั้งสุข ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันยิงปืน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2552 [edit]  
   

 [1459] สมัยที่ 2 (21-May-2009)  *  
 
 
นายธนวัฒน์ อินทรสาลี ชั้น ม.6/9 ชนะเลิศการประชัน "สะล้อ" จากรายการคุณพระช่วย ช่วงคุณพระประชันเพลงฮิป-สะล้อ เพลงเปลี่ยน วง ETC ได้รับกระดานชนวนทองคำ สมัยที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา ณ เวิร์คพอยท์สตูดิโอ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1458] อบรมการใช้งาน (19-May-2009)  *  
 
 
นายพิจักษณ์ ลิ้มประสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท MAC ZONE จำกัด เป็นวิทยากรอบรมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Macintosh โปรแกรมต่าง ๆ แก่ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1457] ต้อนรับนักเรียน (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1 /2552 ผ่านทางเสียงตามสายของโรงเรียน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1456] สัมมนาครู (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2552 [edit]  
   

 [1455] รับมอบเงินสนับสนุน (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนวงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในการเข้าร่วมประกวดดนตรีโลก (16 th World Music Contest 2009) จากนางสุรีย์พร คองประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด ณ บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 [edit]  
   

 [1454] ร่วมเป็นเกียรติ (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติกับครอบครัว บริษัท เจริญศิลป์การแว่น ท่าแพ บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด และบริษัท เอสวีร่วมทุน จำกัด ในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ ศาลสมเด็จพ่อขุนเม็งรายมหาราช เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 [edit]  
   

 [1453] วันคล้ายวันเกิด (19-May-2009)  *  
 
 
นายภาณุพงศ์ ศักดิ์ดาทร รักษาการประธานกองทุนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 54 ปี โดยมีญาติและเพื่อนสนิทเข้าร่วมอวยพรแสดงความยินดี ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 [edit]  
   

 [1452] ประชุมครู (19-May-2009)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก เข้าร่วมการประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โดยได้รับเกียรติจากภราดาศิริชัย ฟอนสิกา อธิการเจ้าคณะเซนต์คาบรียลแขวงประเทศไทย ได้ให้โอวาทแก่ครู และภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดจากการทำงานร่วมกันมาในปีการศึกษา 2551 ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 [edit]  
   

 [1451] สอบวัดความรู้ (19-May-2009)  *  
 
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย จัดสอบวัดความรู้นักเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการ Gifted คณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบรวมทั้งสิ้น 58 คน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1450] ร่วมกิจกรรม (19-May-2009)  *  
 
 
นายภัทรพล สมเพราะ และนายฌาณัฐ อนันทปัญญสุทธิ์ ชั้น ม.3/3 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “เยาวชนมีหัวใจไกล่เกลี่ย” เพื่อให้มีความรู้ควมเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยประนีประนอมให้กับตัวแทนครู นักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศาลแขวงเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1449] ประธานชมรม (19-May-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงค์ ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งประธานชมรมครูอาวุโสฯ คนใหม่ต่อจาก ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1448] บรรยายพิเศษ (19-May-2009)  *  
 
 
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายโกศล ปราคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง ทิศทาง การศึกษาการจัดการศึกษาภาคเอกชนของประเทศไทยสู่อนาคต ให้แก่คณะครูของโรงเรียนมง ฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1447] โครงการแลกเปลี่ยน (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนกลับประเทศกับครูและนักเรียนโรงเรียน Yuxi No.4 Middle School ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1446] วันธรรมสวนะ (19-May-2009)  *  
 
 
นักเรียนชมรมพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารมารับบิณฑบาต และรับฟังข้อคิดเรื่อง วันแห่งความรักในทางพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา และความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ที่มีพระคุณ ณ ห้องจริยะธรรม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1445] ประชุมคณะทำงาน (19-May-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แกนนำในโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมประชุมคณะทำงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2552 ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะทำงานกลไกการเฝ้าระวังภาคเยาวชนเพื่อเยาวชน ในการป้องกันปัญหายาเสพติด ณ ห้องโสตฯ 2 อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1444] รับมอบเงินบริจาค (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาคจากการทำบุญอุทิศส่วนกุศลศพมารดาที่ล่วงลับของ นายฐาปน อุตบุรี ชั้น ม.5/6 เพื่อไว้ใช้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1443] แสดงความยินดี (19-May-2009)  *  
 
 
ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ รองประธานชมรมครูอาวุโสฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องโสต 1 อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 [edit]  
   

 [1442] อาสากลุ่มเสี่ยง (19-May-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการอาสากลุ่มเสี่ยงป้องกันยาเสพติด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด และเพิ่มจิตสำนึกที่ดีในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ค่ายนเรศวรมหาราช อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1441] เยี่ยมครู (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ ครูงานทะเบียนบุคลากร ฝ่ายธุรการ ที่ให้กำเนิดบุตรชาย ณ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1440] รางวัลชมเชย (19-May-2009)  *  
 
 
ครูสมรัก ปริยะวาที และ ม.วีระ ธนาจันทาภรณ์ เจ้าของโครงการ “ไฟฟ้ากระแสตรง แสนง่าย ประเภทสื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ประเภทครูอาจารย์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (NSC 2009) ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1439] สอบแข่งขัน (19-May-2009)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท Top Test จำกัด จัดการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 ณ ห้องโสต 1 อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1438] รางวัลที่ 2 (19-May-2009)  *  
 
 
โครงการ “รอบโลกน่ารู้…คู่จินตนาการ” ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยนายกวิน มานะจิตต์ นายบรรณ สุวรรณประเสริฐ และ น.ส.ฌาณิส หิรัณยศุภศิลป์ ชั้น ม.5/5 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขัน NSC 2009 (National Software Contest 2009) ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2551 [edit]  
   

 [1437] รางวัลที่ 1 (19-May-2009)  *  
 
 
โครงงาน “กระดานแห่งอนาคต!” ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โดยนายชยุต สมวงษ์อินทร์ และ น.ส.ณัฐวรรณ ตันตินาคม ชั้น ม.5/4 ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขัน NSC 2009 (National Software Contest 2009) ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2551 [edit]  
   

 [1436] รางวัลชมเชย (19-May-2009)  *  
 
 
โครงงาน “ผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์!” ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง โดย ด.ช.พีรนัฐ มานิตย์ศิริกุล และ ด.ญ.ศรีนดา มานิตย์ศิริกุล ชั้น ม.1ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน NSC 2009 (National Software Contest 2009) ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2551 [edit]  
   

 [1435] รางวัลชมเชย (19-May-2009)  *  
 
 
โครงงาน “ปุ๊กตุ๊ก : มหัศจรรย์เมืองเชียงใหม่” ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง โดยนายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี นายกันต์ชนก กมลทิพย์ และนายภานุวัฒน์ อินโปธา ชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน NSC 2009 (National Software Contest 2009) ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2551 [edit]  
   

 [1434] แสดงความขอบคุณ (19-May-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณจากผู้แทนบริษัทเอชพีและอินเทล ในการให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของโรงเรียนจัดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเที่ยวไทยสุขกว่าที่คิด ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1433] แสดงความยินดี (19-May-2009)  *  
 
 
ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ประธานชมรมครูอาวุโสฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนายภาณุพงศ์ ศักดาทร รักษาการประธานกองทุนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริษัท นิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1432] สภานักเรียน (19-May-2009)  *  
 
 
นายณัฐพล ไชยเลิศ ชั้น ม.4/6 ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมจัดตั้งสภานักเรียนร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นกิจกรรมจิตอาสา ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1431] ลูกเลือนานาชาติ (05-March-2009)  *  
 
 
ลูกเสือกองร้อยอาสาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าค่ายลูกเสือนานาชาติ เชียงใหม่ 2551 ณ ค่ายม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2551 - 1 มกราคม 2552 [edit]  
   

 [1430] กอล์ฟการกุศล (05-March-2009)  *  
 
 
สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล Golf Montfort Tournament 2008 โดยการแข่งขันแบบ Shot Gun Start ชิงถ้วยรางวัล พล.อ.อ.พุฑฒิ มังคละพฤกษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารายได้ช่วยในการสร้างตึก St.Mary ณ สนามกอล์ฟลานนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1429] มอบผ้าห่ม (05-March-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบผ้าห่มให้แก่ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และทหาร จำนวน 150 ผืน ในโครงการ "มงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ณ หมู่บ้านนาศิริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1428] มอบเงินสนับสนุน (05-March-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนการจัดงานสานสัมพันธ์วันครูอาวุโสมงฟอร์ตให้แก่ ม.อินส่ง จิตต์เกษม ประธานชมรมครูอาวุโสมงฟอร์ต ณ สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1427] ให้กำลังใจ (05-March-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจครูอาวุโส ม.บรรเลง ทรรทรานนท์ ซึ่งป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ และ ม.ทวี ปัญญา ซึ่งป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ โดยพักรักษาอาการ ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1426] มอบของขวัญ (05-March-2009)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1425] แข่งขัน (05-March-2009)  *  
 
 
ด.ช.ภูมิทัศน์ สมบูรณ์ ชั้น ม.3/2 ได้รางวัลดี การแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ ด.ช.กวิน จึงสกุลรุจิเรข ชั้น ม.3/A และด.ช.ณฐกร หล่อตระกูลงาม ชั้น ม.3/5 ได้รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ประเภทปากเปล่า นายศัลย์ ศรีสกุล ชั้น ม.6/1 ได้รางวัลดีเด่น การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ประเภทแบบทดสอบ เด็กชายธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ ชั้น ม.1/4 ได้รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 ระดับภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1424] รองที่ 1 A - Math (11-February-2009)  *  
 
 
นางสาวเนตรชนก จิรานุสรณ์กุล ม.5/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขัน A - Math ในระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานวันเปิดโลกวิชาการ ครั้งที่ 8 "Wachirawit the Great Thinker" ประจำปีการศึกษา 2551 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 [edit]  
   

 [1424] เดินทางไร้มลพิษ (05-March-2009)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมการเดินทางไร้มลพิษพิชิตดอยสุเทพ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการร่วมลด/งดการปล่อยมลพิษทางอากาศ และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงหันมาสนใจการใช้จักรยาน ให้มากขึ้น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1423] ชนะเลิศ A - Math (11-February-2009)  *  
 
 
นายธีรธัช ชื่นภักดิ์ และนายภาณุพงศ์ ดาวรัตนหงษ์ ชั้น ม.3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน A - Math ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานวันเปิดโลกวิชาการ ครั้งที่ 8 "Wachirawit the Great Thinker" ประจำปีการศึกษา 2551 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 [edit]  
   

 [1423] หมากรุกไทย (05-March-2009)  *  
 
 
ด.ช. ศิริชัย ศรีชัยรัตนกูล ชั้น ม.2/6 ได้รับรางวัลที่ 2 และ ด.ช.ศรัณย์ อินผูก ชั้น ม.2/3 ได้รับรางวัลที่ 6 การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยนักเรียนชิงแชมป์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1422] ชนะเลิศเทนนิส (11-February-2009)  *  
 
 
นายจตุพร ณ ลำพูน และนาย ศิวกร ตุ้ยคัมภีรฺ นักกีฬาเทนนิสโรงเรียนมงฟอร์ต ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส ในงานวันวิชาการโรงเรียนวชิรวิทย์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 [edit]  
   

 [1422] เยี่ยมศิษย์เก่า (05-March-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโส พบปะสังสรรค์และเยี่ยมเยือนศิษย์เก่าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ณ สวนอาหารดงศักดิ์ ระหว่างที่ 6 - 7 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1421] อำนวยความสะดวกจราจร (11-February-2009)  *  
 
 
กองกำลังผสม ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ลูกเสือวิสามัญ และสารวัตรนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 35 นาย เข้าร่วมอำนวยความสะดวกการจราจรในงานกีฬาอนุบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันการศึกษาเอกชน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1420] แสดงความยินดี (11-February-2009)  *  
 
 
ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนครูอาวุโส ร่วมแสดงความยินดีกับนายภาณุพงศ์ ศักดาทร รักษาการประธานกองทุนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริษัท นิยมพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1419] ร่วมขบวนแห่ (11-February-2009)  *  
 
 
วงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมขบวนแห่งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 33 โดยปีนี้ได้จัดงานภายใต้แนวคิด เชียงใหม่มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งพันธุ์ไม้งาม โดยได้ร่วมแห่ตั้งแต่บริเวณสะพานนวรัฐถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 [edit]  
   

 [1418] เยี่ยมศิษย์เก่า (05-February-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูอาวุโส เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในจังหวัด ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1417] แสดงความยินดี (04-February-2009)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนสิทธ์ พรพิพัฒน์ไพบูลย์ ชั้น ม.5/1 น.ส.อัญชิษฐา ไกรทัศน์ ชั้น ม.5/7 และน.ส.ธนัชพร ศิริรัตน์ ชั้น ม.6/11 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดทอล์คโชว์จากงาน มหกรรมสร้างสุข “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งบุหรี่” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1416] เยี่ยมศิษย์เก่า (04-February-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษยืเก่าในจังหวัด ระหว่างวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1415] ฟุตบอลศิษย์เก่า (04-February-2009)  *  
 
 
ทีมฟุตบอลครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ลงสนามประลองแข้งได้ครองอันดับที่ 4 จากการแข่งขันฟุตบอลศิษย์เก่า ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่า ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1414] แข่งขันหมากล้อม (04-February-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท Friendship จากการแข่งขันหมากล้อม "Chiangmai Open 4th" ซึ่งจัดโดยชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Sky Hall อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1413] เยี่ยมครูอาวุโส (04-February-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการชมรมครูเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.นิสิต เจียงสงวน ครูอาวุโสที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1412] เยี่ยมครูอาวุโส (04-February-2009)  *  
 
 
คณะกรรมการชมรมครูเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ม.สมพร วรรณวงศ์ ครูอาวุโสที่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจตีบ โดยพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1410] บริจาคเครื่องพิมพ์ (04-February-2009)  *  
 
 
ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รับมอบเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Cannal Pixma 145 จำนวน 1 เครื่อง จากนักเรียนที่ได้รับทุนพัฒนา Software ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อใช้ในการทำงานที่ห้องโครงงานคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1409] เยี่ยมครู (04-February-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมครูจิตทิวา หมื่นแสน ครูสนับสนุนการสอนฝ่ายวิชาการ งานธุรการฝ่ายวิชาการ ที่ให้กำเนิดบุตรชาย ณ อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1408] รับมอบกล้อง (04-February-2009)  *  
 
 
ม.โกวิท นำลาภ ครูอาวุโส รับมอบกล้องวีดีโอ ยี่ห้อ SHARP รุ่น VL-Z500E-S จากนายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานกรรมการบริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2506 เพื่อใช้ในงานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1407] รักษาตัว (04-February-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ ม.จักรพงษ์ บุญตันจีน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งป่วยและพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลลานนา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1406] เยี่ยมครู (04-February-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมครูจิดาภา ชัยสงคราม ครูสนับสนุนการสอนฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ให้กำเนิดบุตรสาว ณ อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลสวนดอก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1405] สุวรรณสมโภช (04-February-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู ร่วมงานโมทนาคุณพระเป็นเจ้าในพิธีสหมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดาบัญญัติ โรจนารุณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และภราดาฟิลิป เนรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โบสถ์ประจำโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1404] สัมมนาทบทวน (03-February-2009)  *  
 
 
รศ.ประสาน ตังสิกบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิยากรอบรมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายในปีการศึกษา 2552 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 255 1เพื่อวิเคราะห์แผนการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมาและวางแผนการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องโสต 2 อาคารอันโตนีโอ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1403] ไว้อาลัย (03-February-2009)  *  
 
 
ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัย ม.เฮง เงาโสภา ครูอาวุโสที่ถึงแก่กรรมโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าพร้าวนอก เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1402] แข่งขันศิลปหัตถกรรม นร. (02-February-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ประเภทปากเปล่า การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ประเภทแบบทดสอบ และการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1402] แสดงความยินดี (03-February-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬากอลฟ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม และประเภทบุคคล Class A จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “รังษี 60 ปี กอล์ฟโอเพ่น 2008” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1401] แข่งขันทักษะคณิต (02-February-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายจากการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก และการแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1399] คว้า 4 รางวัล (29-January-2009)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ในการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ 2008 ครั้งที่ 4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยคว้า 4 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิสอันดับ 3 จาการแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟโคราชคันทรีคลับ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1398] อวยพรวันเกิด (29-January-2009)  *  
 
 
นักการภารโรงและพนักงานโรงอาหาร ร่วมกันอวยพรแด่ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 87 ปี ณ บริเวณตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1397] เหรียญทอง (29-January-2009)  *  
 
 
นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา ชั้น ม.5/11 ได้รับเหรียญทอง ประเภทกระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด และวิ่งผลัด 4X100 เมตร ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 ครั้งที่ 25 “กว๊านพะเยาเกมส์” ณ สนามกีฬาเทศบาล จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2551 [edit]  
   

 [1396] ดูงาน (29-January-2009)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับฝ่ายการศึกษาจากสังฆมลฑล Sand Hurst จากเมือง Victoria ประเทศออสเตรเลีย ที่นำคณะครูอายุงาน 10 ปีขึ้นไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตฯ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1395] คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (29-January-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี ด.ช. พีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล ชั้น ม.1/4 ที่ได้รับเหรียญทองแดงในระดับช่วงชั้นที่ 2 และ ด.ช.ธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ ชั้น ม.1/4 ที่ได้รับเหรียญทองแดงในระดับช่วงชั้นที่ 3 ในลักษณะการแข่งขันเวทีคู่ขนาน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ระหว่างวันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1394] บันทึกภาพ (29-January-2009)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานูล พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมบันทึกภาพหมู่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น promise และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น วิญญ์ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 [edit]  
   

 [1393] อบรมนักเขียน (23-January-2009)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการการสร้างวัฒนธรรม การคิด – อ่าน – เขียน และเรียนรู้ กิจกรรมอบรมเยาวชนสู่ถนนเส้นทางนักเขียน โดยคุณรภัทกร สกุลภัทกรวงศ์ นักเขียนมืออาชีพ ณ ห้องโสต 1 อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1392] ศึกษาสภาพจริง (23-January-2009)  *  
 
 
คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอนภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ศึกษาสภาพจริงการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนมงฟอร์ตมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องสมุด อาคารแอมบริสิโอ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 [edit]  
   

 [1391] อวยพรปีใหม่ (23-January-2009)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ และ ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จากนายบัญญัติ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิคอน และนายทัต สัจจะวาที กรรมการผู้จัดการบริษัท CTC เชียงใหม่ และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 18 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1390] รับมอบกระเช้าของขวัญ (17-December-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจาก พันโทบุญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1389] ถ้วยรางวัลพระราชทาน (17-December-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Thailand High School Football National Championship เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1388] สโมสรสันนิบาต (17-December-2008)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก ร่วมงานสโมสรสันนิบาตและร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2551 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1387] ถวายเครื่องราชสักการะ (17-December-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยบาลัย และ ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2551 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1386] ถวายพระพร (17-December-2008)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2551 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1385] เทศกาลคริสต์มาส (17-December-2008)  *  
 
 
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่บุรุษไปรษณีย์ ที่ให้บริการรับส่งจดหมายอำนวยความสะดวกแก่ทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1384] ให้การต้อนรับ (17-December-2008)  *  
 
 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ภราดา ดร.วินัย วิริยะวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและนายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกลาง อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1383] แสดงความยินดี (03-December-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสืบบุญ ไชยสิทธิ์ และ น.ส.พรเบญญา ชูวัฒนกุล ชั้น ม.6/10 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ระดับภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1382] แสดงความยินดี (03-December-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.อวิกา อุปรา ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย NJ SPELLING BEE CHAMP OF THE YEAR 2008 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1381] แสดงความยินดี (03-December-2008)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศธร ครบปัญญา ชั้น ม.3/6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน SPELLING BEE ระดับภาคเหนือ ในงาน "เปิดกล่องชอล์ก 40 ปี ศึกษาศาสตร์" ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2551 ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 [edit]  
   

 [1380] แสดงความยินดี (03-December-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศุภวิชญ์ เสริมชัยวงศ์ นายพงศ์เพชร กิ่วแก้ว นายวิศววิท สายดำ และ นายสิริวัตร กลิ่นปาน ชั้น ม.5/5 ที่ได้รับรางวัลอันดับ 3 ของช่วงชั้นที่ 4 จากการแข่งขันประพันธ์กลอนสด “มหิดลกรองแก้วแวววรรณ” เนื่องในงาน “วันมหิดล” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1379] แสดงความยินดี (03-December-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณชล แป้นคุ้มญาติ ด.ช.กิตติภณ ตรีวิชา ด.ช.สถาปนา ตาลเงิน และ ด.ช.อานิก บุญประเทือง ชั้น ม.2/A ที่ได้รับรางวัลอันดับ 3 ของช่วงชั้นที่ 3 จากการแข่งขันประพันธ์กลอนสด “มหิดลกรองแก้วแวววรรณ” เนื่องในงาน “วันมหิดล” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 [edit]  
   

 [1378] แสดงความยินดี (03-December-2008)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ รองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐนพ พลาหาญ และนายชิโณรส สุรางครัตน์ ชั้น ม.5/2 ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันประชันกลอนสด ประเภททีม ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม