[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42> 


 [2570] เนตรนารีรุ่นแรก (05-March-2013)  *  
 
 
เนตรนารีรุ่นแรก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าค่ายพักแรมร่วมกับลูกเสือเป็นครั้งแรกในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2569] รอบกองไฟ (05-March-2013)  *  
 
 
การแสดงกิจกรรมรอบกองไฟ ค่ำคืนแห่งความประทับใจของลูกเสือ-เนตรนารีหลายต่อหลายนาย ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2568] ผจญภัยทางน้ำ (05-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือช่วยกันถ่อแพ ทดสอบกำลังใจผจญภัยทางน้ำ และกิจกรรมอีกหลากหลายรูปแบบ ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2567] เปิดประชุมกอง (05-March-2013)  *  
 
 
ผู้กำกับลูกเสือ- เนตรนารี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับการเคารพของลูกเสือ-เนตรนารี ในพิธีเปิดประชุมกองค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2566] ผจญภัยกลางคืน (05-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี เข้าฐานผจญภัย เพื่อทดสอบกำลังใจการผจญภัยเวลากลางคืนของลูกเสือ- เนตรนารี แต่ละนาย ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2565] เรียนรู้สูทกรรม (05-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้วิชาที่สูทกรรมการทำอาหารชาวค่าย ซึ่งการเข้าค่ายพักแรมทุกคนต้องทำกับข้าว ทำอาหาร หาวัสดุ การเตรียมรายการอาหารเป็น ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2564] ทำฝายชะลอน้ำ (05-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ เพื่อชะลอการไหล ลดความรุนแรงของกระแสน้ำป่าและยังให้ดินชุมชื้น กลายเป็นแนวกันไฟลดความรุนแรงของไฟป่าได้ ในป่าชุมชนบ้านโปง ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2563] ห่มจีวรต้นไม้ (05-March-2013)  *  
 
 
เนตรนารีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกันห่มจีวรให้กับต้นไม้ เป็นการนำความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่าชุมชนบ้านโปง ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 v [edit]  
   

 [2562] ป.โท ม.อัสสัมชัญ (05-March-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (MMOD) ในพิธีรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2561] คะแนนสูงสุดโควตา (05-March-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนงฟอร์ตวิทยาลัย และหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบเกียรติบัตรให้แก่นายธนัช จตุภัทรฉัตร น.ส.กฤตยาณี อิทธิเดชารณ น.ส.หอหยิน ตุง ที่ได้คะแนน TOP TEN คะแนนสอบโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556 กลุ่มวิทย์-คณิตฯ คณะแพทยศาสตร์ และนายเมธัช เจริญกาญจน์ ที่ได้คะแนนเต็มสูงสุดรายวิชาคณิตศาสตร์ 2 น.ส.วัชรียา ยอดประทุม ที่ได้คะแนนเต็มสูงสุดรายวิชาภาษาฝรั่งเศส น.ส.เอมิ นาคาจิมะ ที่ได้คะแนนเต็มสูงสุดรายวิชาภาษาญี่ปุ่น ของการสอบโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2560] Career Shopping Day ม.5 (05-February-2013)  *  
 
 
งานแนะแนว จัดกิจกรรม Career Shopping Day แนะแนวบรรยายให้ความรู้การประกอบอาชีพต่างๆ จากผู้ประกอบอาชีพโดยตรงให้แก่นักเรียนชั้น ม.5 และรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ศิษย์เก่ารุ่น “พร้อม” แนะแนวประสบการณ์การวางแผนศึกษาต่อในคณะต่างๆ ให้แก่นักเรียนรุ่นน้องชั้น ม.5 ในโครงการ “พี่สอนน้อง” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2559] กีฬาสัมพันธ์ (05-February-2013)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ระหว่างห้องเรียน เพื่อใช้การกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-29 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2558] รร.Brighton หารือการศึกษา (05-February-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Ms.Lyniee Graham Coordinator Internation Student Programs, Brighton Secondary School and Mr.Greg Graham Principal of Warradale Primaey School and Warradale Urban Camp School จากประเทศออสเตรีย ที่มาหารือในรายละเอียดความสัมพันธ์ของทั้ง 2 สถาบัน การแลกเปลี่ยนนักเรียนที่จะเข้าร่วมการเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติมทางการศึกษา ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2557] ม.5 ติว Gat – English (05-February-2013)  *  
 
 
บริษัท ดีมีเดีย ติว Gat – English for lifeให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2556] ประชุมผู้ปกครองชั้น ป.6 (05-February-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2555] สวัสดีปีใหม่ ผอ. (05-February-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าของขวัญจากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2554] สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน (05-February-2013)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสแลวันขึ้นปีใหม่แก่สื่อมวลชนที่ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนด้วยดีมาตลอดปีการศึกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2553] สวัสดีปีใหม่ ผอ.กกท. (05-February-2013)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่แก่นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาต่างๆ ของโรงเรียน ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2552] สวัสดีปีใหม่ ผอ.กกท. (05-February-2013)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่แก่นายรุจิรา เปรมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาต่างๆ ของโรงเรียน ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2551] ผปค.สวัสดีปีใหม่ (05-February-2013)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น มอบกระเช้าของขวัญแด่ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2550] แสดงความยินดีคว้า 2 รางวัลกบจูเนียร์ (05-February-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนกบจูเนียร์มงฟอร์ตที่ได้รับรางวัลการประกวดสารคดีสั้น “กบ Like Thailand” ประจำปี 2555 ในโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 4 รายการกบนอกกะลา บริษัท ทีวี บูรพา จำกัด โดยทีมสามล้อ เรื่อง“สามล้อรอ Like” ด.ช.คุณาวุธ กุณานัย ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม ทีมเม็ดเล็กพลิกโรค เรื่อง “เม็ดเล็กพลิกโรค” ได้รับรางวัลกราฟิกยอดเยี่ยม ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2549] สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรี (05-February-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนงฟอร์ตวิทยาลัย และหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบกระเช้าของขวัญแด่ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรี ผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2548] สวัสดีปีใหม่ (05-February-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนงฟอร์ตวิทยาลัย และหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึงแด่คุณสุรีย์พร คองประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัทในเครือเจริญมอเตอร์ ผู้มีอุปการะคุณที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน ณ บริษัทเจริญมอเตอร์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2547] บ่าวน้อยแอ่ววัด (05-February-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้ความหลากหลายตามหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม เพื่อการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความรักและการแบ่งปัน ในกิจกรรมผสานชีวิต “บ่าวน้อยแอ่ววัด” ณ มัสยิดช้างคลาน วัดโสภณาราม และโบถส์พระหฤทัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2556 [edit]  
   

 [2546] ผู้โชคดี (05-February-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลให้แก่ครูผู้โชคดีในการจับสลากรางวัลของขวัญต่างๆ ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันครอบครัวมงฟอร์ตที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2545] วันครอบครัวมงฟอร์ต (05-February-2013)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึงอีกครั้ง ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2544] มอบรางวัลชุดแฟนซี (05-February-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลการประกวดชุดแฟนซีให้แก่คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ ที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียน ช่วยเติมเต็มบรรยากาศของการจัดงาน Asean Night ให้มีสีสันสวยงาม ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2543] ร่ายรำสวยงาม (05-February-2013)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โชว์ลีลาการร่ายรำที่สวยงาม ในการแสดงชุด “จตุรทิศา อัตลักษณ์ลีลาไทย” ในงาน Asean Night ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2542] Amazing ASEAN (05-February-2013)  *  
 
 
คณะกรรมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนจัดการแสดง Amazing ASEAN อีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมสัมพันธภาพและการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในงาน Asean Night ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2541] การแสดงงานประจำปี รร. (05-February-2013)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมแต่งแต้มสีสรรการแสดงงานประจำปีของโรงเรียน “Asean Night” ในวันคริสต์มาสอย่างสนุกสนาน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2540] ดนตรีคริสต์มาส (05-February-2013)  *  
 
 
วงดนตรีแต่ละทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันดนตรีสากล ร่วมถ่ายภาพบทเวทีดนตรีสีสันต์ปันน้ำใจให้สังคมที่จัดขึ้นในวันคริสต์มาส 2012 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2539] รางวัลฟุตบอลโกลเล็ก (05-February-2013)  *  
 
 
ครูดวงมณี คำป่าแลว หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มอบรางวัลให้แก่ทีมนักเรียนที่ชนะการแข่งขันฟุตบอลโกลเล็กที่จัดขึ้นในวันคริสต์มาส 2012 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2538] เปิดงานวันคริสต์มาส (05-February-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดงานวันคริสต์มาส 2012 ที่บรรยากาศทั้งโรงเรียนเต็มไปด้วยความสุขในวันคริสต์สมภพ ณ บริเวณลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2537] 2 รางวัลยอดเยี่ยมกบจูเนียร์ ปี 4 (05-February-2013)  *  
 
 
นักเรียนถ่ายภาพ และนักเรียนเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม ทั้งพิธีกรยอดเยี่ยม และกราฟิคยอดเยี่ยม ในการประกวดสารคดีสั้น “กบ Like Thailand” ประจำปี 2555 ในโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 4 รายการกบนอกกะลา บริษัท ทีวี บูรพา จำกัด ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2536] พิธีกรยอดเยี่ยมกบจูเนียร์ (23-January-2013)  *  
 
 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบโล่รางวัลให้แก่ ด.ช.คุณาวุธ กุณานัย ทีมสามล้อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เรื่อง “สามล้อรอ Like” ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม สารคดีกบจูเนียร์ ปี 4 ประจำปี 2555 ในโครงการกบจูเนียร์ปี 4 กบ Like ไทยแลนด์ จากรายการกบนอกกะลา ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2535] กราฟิกยอดเยี่ยมกบจูเนียร์ (23-January-2013)  *  
 
 
ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผช.กก.ผจก.ใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บ.ปตท.จำกัด (มหาชน)มอบโล่รางวัลให้แก่ นายวิภาส ประสบโชคชัย ทีมเม็ดเล็กพลิกโรค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เรื่อง “เม็ดเล็กพลิกโรค” ได้รับรางวัลกราฟิกยอดเยี่ยม สารคดีกบจูเนียร์ ปี 4 ประจำปี 2555 ในโครงการกบจูเนียร์ปี 4 กบ Like ไทยแลนด์ จากรายการกบนอกกะลา ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2534] ให้สัมภาษณ์ (22-January-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโรค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กับกบโน อโนชา ศิริจร พิธีกรรายการกบนอกกะลา เกี่ยวกับประสบการการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวดสารคดีสั้น และความรู้ใหม่จากการลงพื้นที่หาข้อมูลในการผลิตสารคดีเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของงาดำ ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2533] ทีมสามล้อให้สัมภาษณ์พิธีกรกบ (22-January-2013)  *  
 
 
ทีมสามล้อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กับกบโน อโนชา ศิริจร พิธีกรรายการกบนอกกะลา ในการเข้าร่วมการประกวดครั้งแรก รวมถึงเรื่องการทำงานต่างๆ กว่าจะมาเป็นสารคดีสั้นเรื่อง “สามล้อรอ Like” ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2532] ซักซ้อมบนเวที (22-January-2013)  *  
 
 
ทีมสามล้อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็น 1 ใน 12 ทีม สุดท้ายที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานบนเวที ในการประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ โดยได้ทำการซักซ้อมบนเวทีกับทีมงานกบนอกกะลาก่อนการบันทึกเทปโทรทัศน์ ณ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2531] MOU AOMORI (08-January-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนงฟอร์ตวิทยาลัย และหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับ Mr.Norihisa Ishida ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย AOMORI CHUO GAKUIN UNIVERSITY จากประเทศญี่ปุ่น ในความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2530] รักบี้ฟุตบอลเชียงใหม่เกมส์ (08-January-2013)  *  
 
 
ทีมนักกีฬารักบี้ฟุตบอล ของแต่ละจังหวัดทำการแข่งขันประลองชัยรอบคัดเลือก ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2529] แข่งยูโดเชียงใหม่เกมส์ (08-January-2013)  *  
 
 
ทีมนักกีฬายูโดของแต่ละจังหวัด ทำการแข่งขันประลองชัยรอบคัดเลือก ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2528] ครูทุน ป.โท ABAC ขอบคุณ ผอ. (08-January-2013)  *  
 
 
คณะครูผู้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (MMOD) รุ่นที่ 1 เข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอบคุณในการให้ทุนการศึกษาต่อ โดยได้เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับปริญญาบัตร และมอบของขวัญแด่ท่านผู้อำนวยการเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 2556 ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2527] ปฐมนิเทศบุคลากรด้านภาษา (08-January-2013)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาในต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) รุ่นที่ 2 เข้ารับการปฐมนิเทศกับภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยก่อนไปศึกษาต่อที่เมืองคาลิโบ ประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2526] เปิดถนนมงฟอร์ต (08-January-2013)  *  
 
 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คุณสุรีย์พร คองประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัทในเครือเจริญมอเตอร์ นายสุรศักดิ์ ภู่ประเสริฐ ประธานชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า และภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดถนนมงฟอร์ต ซึ่งได้รับการปรับปรุงพัฒนาโดยความร่วมมือของเทศบาลนครเชียงใหม่ คุณสุรีย์พร คองประเสริฐ ชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ที่ร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อปรับปรุงถนนให้สวยงาม สะดวกสบายแก่การสัญจรไปมา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2525] แชมป์มงฟอร์ตโอเพ่น (08-January-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (หญิง) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตโอเพ่น ณ สนามกอล์ฟกองบิน 41 สตาร์โดม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2524] นร.ชายรองที่ 1 มงฟอร์ตโอเพ่น (08-January-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ชาย) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตโอเพ่น ณ สนามกอล์ฟกองบิน 41 สตาร์โดม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2523] ครูอาวุโสรองที่ 2 กอล์ฟ (08-January-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตโอเพ่น ณ สนามกอล์ฟกองบิน 41 สตาร์โดม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2522] มงฟอร์ตโอเพ่น (07-January-2013)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตโอเพ่น โดยได้รับความสนใจจากบรรดาก๊วนกอล์ฟลงดวลวงสวิงเช่นเคยโดยเฉพาะศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ณ สนามกอล์ฟกองบิน 41 สตาร์โดม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2521] เฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวามหาราช" (07-January-2013)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวามหาราช" ประจำปี 2555” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2520] โต้วาทีครูVSนักเรียน (07-January-2013)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอาเซียน ญัตติ “วินัยนำไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ระหว่างทีมครูฝ่ายเสนอกับทีมนักเรียนฝ่ายค้าน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2519] การแข่งขันว่ายน้ำ (07-January-2013)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันว่ายน้ำ ซึ่งเป็นปีแรกที่ทางโรงเรียนจัดการแข่งขัน โดยได้รับความสนใจจากนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันและกองเชียร์ที่ร่วมลุ้นตลอดรายการ ในวันวิชาการ 2555 “มงฟอร์ตรวมใจ ก้าวไกล สู่อาเซียน ณ สระว่ายน้ำเดอมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2518] ประกวดโครงงานอาชีพ (07-January-2013)  *  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดประกวดโครงงานอาชีพของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 "โครงงานอาชีพเปิดประตู่สู่อาเซียน" และจำหน่ายอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มรส ในวันวิชาการ 2555 “มงฟอร์ตรวมใจ ก้าวไกล สู่อาเซียน” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2517] สัตว์สตาฟไนท์ซาฟารี (07-January-2013)  *  
 
 
นักเรียนให้ความสนใจนิทรรศการความรู้เรื่องสัตว์ป่าต่างๆ ในไนท์ซาฟารี โดยเจ้าหน้าที่ได้นำสัตว์สตาฟต่างๆ มาจัดแสดงให้ได้ชมในงานวันวิชาการ 2555 “มงฟอร์ตรวมใจ ก้าวไกล สู่อาเซียน” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2516] ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ (07-January-2013)  *  
 
 
นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และชมภาพยนตร์ IMAX HUBBLE 3D ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติที่ทางโรงเรียนจะได้นำไว้ใช้ในการเรียนการสอนดาราศาสตร์ด้วย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2515] ชมนิทรรศการต่างๆ (07-January-2013)  *  
 
 
นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงานวันวิชาการ 2555 “มงฟอร์ตรวมใจ ก้าวไกล สู่อาเซียน” เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ของอาเซียนจากผู้เรียนด้วยความสนใจ ณ ลามจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2514] เปิดงานวันวิชาการ (07-January-2013)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดงานวันวิชาการภายใต้แนวคิดการจัดงาน “มงฟอร์ตรวมใจ ก้าวไกล สู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2555 เชิญเพื่อนๆ ต่างโรงเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชนร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ลามจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2513] อัสสัมชัญศรีราชาศึกษาดูงาน (07-January-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในโอกาสศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนพระราชทาน พร้อมกันทางคณะศึกษาดูงานนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ในงานวันวิชาการของโรงเรียนด้วย ณ ห้อง Music Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2512] สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน (07-January-2013)  *  
 
 
สมาชิกเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทยสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านของสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยได้แยกย้ายกันพักอาศัยกับชาวบ้านระหว่างการเข้าค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 ณ บ้านตีนตก อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 1-6 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2511] ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (07-January-2013)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย กว่า 300 คน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 ซึ่งได้รับเกียรติจากพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยในปีการศึกษานี้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดค่ายฯ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 [edit]  
   

 [2510] ประดิษฐ์กระทงเล็ก (07-January-2013)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทุกระดับชั้น ร่วมประดิษฐ์กระทงเล็กส่วนตัวจากใบตองที่ทำจากวัสดุธรรมชาติไปลอยในลำน้ำ เพื่อร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2509] ประกวดเทพียี่เป็ง (07-January-2013)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ร่วมประกวดเทพียี่เป็ง ในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2555 สร้างสีสันให้งานลอยกระทงครึกครื้นขึ้นจากบรรดากองเชียร์เพื่อร่วมชั้น ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2508] ลอยกระทง (07-January-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้ร่วมบริหารและนักเรียน ร่วมลอยกระทงในสระน้ำจำลอง งานประเพณียี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2507] ASEAN Yong Reporter (07-January-2013)  *  
 
 
นักเรียนเสียงตามสาย และนักเรียนถ่ายภาพงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ASEAN Yong Reporter Teams ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ ประจำสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2506] ทีมเม็ดเล็กพลิกโรคนำเสนอผลงาน (07-January-2013)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีมเม็ดเล็กพลิกโรค นำเสนอผลงานบนเวที ของตนเองให้กับเพื่อนๆ ทั้ง 23 ทีม และพี่ๆ ทีมงานกบจูเนียร์ได้รับชม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2505] ทีมสามล้อนำเสนอผลงาน (07-January-2013)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีมสามล้อ นำเสนอผลงานบนเวทีของตนเองให้กับเพื่อนๆ ทั้ง 23 ทีม และพี่ๆ ทีมงานกบจูเนียร์ได้รับชม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2504] พัฒนาทักษะผลิตสารคดี (07-January-2013)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พัฒนาทักษะในการผลิตสารคดีติวเข้มตามสาขาความถนัดในแต่ละด้าน โดยถอดบทเรียนจากผลงานชิ้นแรก เรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็ง และความแตกต่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมๆ กับส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเพื่อนๆ จากต่างถิ่นทั่วประเทศในค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2503] รับทุนผลิตสารคดี (04-January-2013)  *  
 
 
ทีมสามล้อ และทีมเม็ดเล็กพลิกโรค นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับทุนสนับสนุนการผลิตสารคดี จากผู้ใหญ่ใจดี บริษัท ปทต. จำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม โมเดิร์นไนน์ทีวี และบริษัทบูรพา จำกัด ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆในการประกวดสารคดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา “กบ Like ไทยแลนด์” ในพิธีเปิดค่ายฯ และปฐมนิเทศ ณ โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2502] ร่วมรายการคุยโขมงข่าวเช้า (04-January-2013)  *  
 
 
ทีมสามล้อ และทีมเม็ดเล็กพลิกโรค นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้ร่วมค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบ เปิดโลกทัศน์ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ใน Studio Control Room และพิพิธภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับตนเอง พร้อมได้กระทบไหล่กับพิธีกรในรายการคุยโขมงข่าวเช้า ซึ่งออกอากาศสด ณ โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2501] ค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบ (04-January-2013)  *  
 
 
พี่เช็ค สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ กรรมการ ผู้จัดการบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับทีมสามล้อ และทีมเม็ดเล็กพลิกโรค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งเป็น 2 ใน 166 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบ เพื่อชิงชัยความเป็นซูเปอร์กบจูเนียร์ ผู้ชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดสารคดีสั้น ความยาว 5 นาที หัวข้อ “กบ Like ไทยแลนด์” ในโครงการกบจูเนียร์ปี 4 ของรายการกบนอกกะลา บริษัททีวีบูรพา จำกัด ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2500] ชนะเลิศสตรีทบาสเกตบอล (04-January-2013)  *  
 
 
นักกีฬาสตรีทบาสเกตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุ 18 ปี ในการแข่งขันกีฬาสตรีทบาสเกตบอล กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) ณ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 255 [edit]  
   

 [2499] สถาปนาสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต (04-January-2013)  *  
 
 
นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ปีบริหาร 2555-2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 [edit]  
   

 [2498] ฝึกทบทวนระเบียบแถว (04-January-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้น ม.1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทบทวนระเบียบแถว ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2497] ต้อนรับ CGA (04-January-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพลเอกอัครเดช ศศิประภา และคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) ในการเดินทางมาประชุมสัญจรประจำปี 2555 และถือโอกาสเดียวกันนี้เยี่ยมชมสระว่ายน้ำ De Montfort ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2496] พิธีบายศรีสู่ขวัญ ม.6 (04-January-2013)  *  
 
 
คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผูกข้อไม้ข้อมือและอวยพรให้แก่นักเรียนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2495] รร.เอกชน นครราชสีมาศึกษาดูงาน (04-January-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา ในการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2494] ที่ปรึกษาอัคราธิการเยี่ยมชม รร. (04-January-2013)  *  
 
 
Bro. Paul raj A ที่ปรึกษาอัคราธิการ คณะเซนต์คาเบรียล ประจำศูนย์กลางบริหารกรุงโรม ประเทศอิตาลี เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้ร่วมบริหารให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2493] Super Richy แนะแนวการน้องๆ ม.4 (04-January-2013)  *  
 
 
นายพีระวัฒน์ อริยทรัพย์กมล (Super Richy) ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แนะแนวการเลือกคณะที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2492] เยี่ยมชมคณะต่างๆ มช. (04-January-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมชมการเรียนการสอนและศึกษาสภาพจริงของคณะต่างๆ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2491] นักกีฬา MC ร่วมแข่งขัน "เชียงใหม่เกมส์” (04-January-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนงฟอร์ตวิทยาลัย และหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ร่วมถ่ายภาพกับนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ในระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2555 นี้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2490] กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ม.3 (14-November-2012)  *  
 
 
คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าโรงเรียนและหมู่บ้านมงฟอร์ตวิลล่า ในคาบวิชาชมรม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 [edit]  
   

 [2489] วันคล้ายวันเกิด ภราดามีศักดิ์ (14-November-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย ร่วมงานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 68 ปี ของภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2488] อบรม Yong Reporter (14-November-2012)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Yong Reporter Teams ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยนายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.ชม. 1 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกันนี้กลุ่ม Yong Reporter ได้อบรมการทำข่าวจากผู้สื่อข่าว สวท.เชียงใหม่ และ สทท.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และฝึกภาคสนามในการปฏิบัติการทำข่าวจริง ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2487] สรรหาครูชาวต่างชาติ (14-November-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมร่วมกับ ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และครูผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือสรรหาครูชาวต่างชาติที่จะปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ภาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น คอมพิวเตอร์ และพลศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2486] มอบตัว ม.4 ปี 56 (เพิ่มเติม) (06-November-2012)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2556 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2485] ประชุมสร้างบ้านพักเซนต์คาเบรียล (06-November-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างบ้านพักเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 1/2555 ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนาเทพ ซึ่งทางโรงเรียนจะทำการจัดสร้างบ้านพักให้แก่ครูชาวต่างชาติ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   

 [2484] ประชุมงานชุมนุมเยาวชนสังฆมณฑล (06-November-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานชุมนุมเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 โดยมีผู้แทนแต่ละเขตในสังฆมณฑลเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 [edit]  
   

 [2483] ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น (06-November-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมพบปะนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนว่ายน้ำออกกำลังกายที่สระว่ายน้ำของโรงเรียน การเปิดห้องเรียนบัลเล่ต์ การแสดงออกของนักเรียนประจำปี 2555 Theme : ASEAN NIGHT และขอบคุณการบริจาคเงินที่ใช้ในการปรับปรุงถนนหน้าโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ฯลฯ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 [edit]  
   

 [2482] เลี้ยงนักกีฬาเครือฯ (01-November-2012)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งทีมนักกีฬาของโรงเรียนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 [edit]  
   

 [2481] รับสมัครน้องๆ Gifted (01-November-2012)  *  
 
 
นักเรียนรุ่นพี่โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (Gifted) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ร่วมกันเปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะด้านต่างๆ ของโรงเรียนตามที่ตนเองถนัดและสนใจ ณ ลานกล้วยไม้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 [edit]  
   

 [2480] มอบตัว ม.4 ปี 56 (รอบที่ 2) (01-November-2012)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2556 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 [edit]  
   

 [2479] หารือความสัมพันธ์ 2 สถาบัน (01-November-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คุณกุมารินทร์ เตริยาภิรมย์ Director OEC Global Education and Neath Port Talbot College,U.k. และคณะ ที่มาหารือในรายละเอียดความสัมพันธ์ของทั้ง 2 สถาบัน การแลกเปลี่ยนนักเรียนที่จะเข้าร่วมการเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติมทางการศึกษา ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 [edit]  
   

 [2478] พัฒนาบุคลากรด้านภาษาฟิลิปปินส์ (01-November-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้โอวาทแนะนำการศึกษา การใช้ชีวิตในต่างแดนแก่ ม.อภิรักษ์ โภชพิพิธ ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และ ม.นิคม พุทธิมา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 [edit]  
   

 [2477] ครบรอบวันเกิด 91 ปี (01-November-2012)  *  
 
 
คณะภราดา คระครู นักเรียน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 91 ปี ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 [edit]  
   

 [2476] แบ่งปันความรู้อาเซียน (01-November-2012)  *  
 
 
ม.ฐานกร เทรเวส ครูผู้สอนวิชาสังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นวิทยากรการแบ่งปันความรู้เรื่อง “อยู่อย่างไรเมื่อกระแสอาเซียนแรง” เพื่อกระตุ้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 [edit]  
   

 [2475] การประชุมครูประจำเดือน (01-November-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2555 โดยได้แจ้งที่ประชุมในเรื่องระเบียบโรงเรียนฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 การดูแลเอาใจใส่โต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียน การพัฒนาทักษะภาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 [edit]  
   

 [2474] ชนะประกวดร้องเพลง (01-November-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลให้แก่ห้องเรียนที่ชนะการแข่งขันการประกวดร้องเพลงประสานเสียง ครั้งที่ 2 และการประกวดร้องเพลง MC Singing Star ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 [edit]  
   

 [2473] มอบทุนการศึกษา (01-November-2012)  *  
 
 
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 [edit]  
   

 [2472] ศิษย์เก่าสนับสนุนปรับปรุงถนน (01-November-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงถนนหน้าโรงเรียน จากผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 [edit]  
   

 [2471] บ่าวน้อยทำโคม (01-November-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผสานชีวิต “บ่าวน้อยต๋ามฮอยป๋าเวณียี่เป็ง” เรียนรู้วิธีการทำโคม และตุงล้านนา โดยแม่อุ้ยปราชญ์ชาวบ้าน ณ วัดเมืองสาตรน้อย วัดสันทรายดอนจั่น และวัดอารามหนองบวกส้ม ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม