[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


 [2688] รับมอบไฟล์รูป (03-June-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบไฟล์รูปกรุงโรม นครวาติกัน ประเทศอิตาลี จากคุณวรวุฒิ หิรัญไพศาลสกุล (ศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 17) ผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอเชียแบซิฟิคโปแตซคอร์เปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องรับรองตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2687] พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (03-June-2013)  *  
 
 
บาทหลวงวินัย บุญลือ จากโบสถ์พระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2556 โดยมีคณะภราดา ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมขอพระพรจากพระเป็นเจ้าสำหรับกิจการงาน การเรียนการสอน ให้สามารถดำเนินไปด้วยดีตลอดปีการศึกษา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2686] ทัศนศึกษาญี่ปุ่น (03-June-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์- ภาษาญี่ปุ่น ทัศนศึกษา OSAKA-TOKYO ประเทศญี่ปุ่น 2013 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2685] สมาคม ผปค. หารือ ผอ. (03-June-2013)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ รับทราบแนวนโยบายการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2556 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยายลัยคนใหม่ ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2684] ศิษย์เก่าแนะแนวรุ่นน้อง ม.6 (03-June-2013)  *  
 
 
ศิษย์เก่ารุ่นปันน์และรุ่นพร้อม จัดแนะแนวจุดประกายฝันผลักดันบันดานใจ Inspiration Sparking เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้แก่น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2683] ผู้แทนประเทศ (03-June-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.เหมือนวาด ทัศนสุวรรณ ชั้น ม.6/10 ที่สอบผ่านการนำเสนอโปรเจคและโปรไฟล์ รวมทั้งความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 2 คนของผู้แทนประเทศเข้าร่วมงานเยาวชนโลก ประจำปี 2013 ในหัวข้อสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและสตรีที่ประเทศฝรั่งเศส ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2682] พบ นร.วันเปิดภาคเรียน (03-June-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบปะคณะครูและนักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2681] ถ่ายทำ VTR กบจูเนียร์ปี 5 (27-May-2013)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโรคและทีมสามล้อ กบจูเนียร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ถ่ายทำ VTR โครงการกบจูเนียร์ปี 5 ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 เวทีประกวดสารคดีฝีมือเด็ก การเรียนรู้นอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งงานโปรโมทให้กับทีมงานกบนอกกะลา บริษัททีวีบูรพา เผยแพร่ออกอากาศต่อไป ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2680] สร้างประสิทธิภาพของเสียง (27-May-2013)  *  
 
 
อ.น้ำฝน ภักดี จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์ (Smart Professional Image) อบรมการพัฒนาทักษะการสร้างประสิทธิภาพของเสียงและสื่อสารต่อหน้าผู้คนให้แก่ครูผู้สอน เพื่อช่วยเสริมการสอนหน้าชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพและดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนให้มากขึ้น ณ ห้องเซซีลีอา อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2679] ทักษะการสื่อสาร (27-May-2013)  *  
 
 
อ.กิตติชัย สุ่นสวัสดิ์ จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์ (Smart Professional Image) อบรมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแก่ครูผู้สอน ณ ห้องเรียนนีโอ 1 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2678] การแต่งกายเสริมบุคลิก (27-May-2013)  *  
 
 
อ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์ (Smart Professional Image) อบรมพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวการแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพของครูผู้สอน ณ ห้องเรียนนีโอ 2 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2677] พัฒนาบุคลิกภาพ (27-May-2013)  *  
 
 
ดร.ประณม ถาวรเวช จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์ (Smart Professional Image) อบรมครูผู้สอนพัฒนาบุคลิกภาพ องค์ประกอบของบุคลิกภาพและวิธีการพัฒนาของตนเองให้เป็นที่ประทับใจผู้พบเห็น ในท่วงท่าอิริยาบถ มาด บุคลิกท่าทางที่สง่างามรวมไปถึงทักษะการเข้าสังคม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2676] ฟังบรรยาย (27-May-2013)  *  
 
 
บุคลาการทางการศึกษารับฟังการบรรยายเรื่อง การบริการสู่ความประทับใจ ในการสัมมนาครู บุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2675] อบรมทบทวน (27-May-2013)  *  
 
 
คณะครูชาวต่างประเทศอบรมทบทวนแผนการสอน และทำความเข้าใจการวัดและประเมินผล ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2674] สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน (27-May-2013)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดการอบรมสัมมนาครู บุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 [edit]  
   

 [2673] เสกบ้านเซนต์คาเบรียล (26-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเสกบ้านเซนต์คาเบรียล บ้านพักครูชาวต่างประเทศที่จะใช้พำนักอาศัยระหว่างการทำหน้าที่สอนภาษาให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ณ ลานหน้าบ้านเซนต์คาเบรียล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 [edit]  
   

 [2672] ประชุมพบปะครู (26-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (คนใหม่) ประชุมพบปะแนะนำตัวกับคณะครู บุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2556 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 [edit]  
   

 [2671] ขอสูมาคาราวะ (26-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนเข้ารดน้ำขอสูมาคาราวะและขอพรจากคณะครูตามฮีตฮอยประเพณีล้านนา ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะครู ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 [edit]  
   

 [2670] แห่เครื่องสระเกล้าดำหัว (26-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนมงฟอร์ตสืบสานเทศกาลสงกรานต์ตามรอยจารีตประเพณีล้านนา จัดตกแต่งขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัวมาแสดงกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะครู ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 [edit]  
   

 [2669] ปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา (26-May-2013)  *  
 
 
ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นร่วมพบปะสังสรรค์กับเพื่อนพ้องพี่น้อง MC ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 23 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 [edit]  
   

 [2668] รดน้ำดำหัวครูอาวุโส (26-May-2013)  *  
 
 
บรรดาศิษย์เก่าร่วมรดน้ำดำหัวครูอาวุโสเพื่อเป็นสิริมงคลในวันปี๋ใหม่เมือง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคุณครู- ศิษย์เก่าอาวุโส ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 [edit]  
   

 [2667] นายกนำขบวนแห่ (26-May-2013)  *  
 
 
นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตฯ นำขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัว มาสูมาคาราวะครูและศิษย์เก่าอาวุโส ในพิธีสระเกล้าดำหัวคุณครู- ศิษย์เก่าอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 [edit]  
   

 [2666] เปิดแรลลี่ (26-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมศิษย์เก่า และนายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 2 เส้นทาง เชียงใหม่-แพร่ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 [edit]  
   

 [2665] แซววาที (26-May-2013)  *  
 
 
ทีมครูและทีมนักเรียนประทะคารม แซววาทีวาระพิเศษ ญัตติ “การบ้าน...ผมยาว...ผมสั้น.. สำคัญไฉนกับวัยเรียน” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ร่วมให้กำลังใจเชียร์ทั้งสองฝ่าย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 [edit]  
   

 [2664] โหนสลิงเหินเวหา (26-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โหนสลิงเหินเวหาโลดโผนกันอย่างสนุกสนาน ในกิจกรรมทัศนศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ณ ซู อความเรียม สวนสัวตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 [edit]  
   

 [2663] ปีแรกของการแข่งขัน (26-May-2013)  *  
 
 
นักกีฬาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำถ่ายภาพร่วมกันบนเวที โดยในปีแรกของการแข่งขันศูนย์ฝึกกาวิละได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสโมสร ครองถ้วยรางวัลของนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีมอบรางวัลและงานเลี้ยงสังสรรค์ การแข่งขันว่ายน้ำ หอการค้า-มงฟอร์ต สปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2556 ณ โรงอาหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2662] สูสี (24-May-2013)  *  
 
 
2 ฉลามน้อยว่ายเบียดตีคู่กันมาอย่างสูสี เพื่อแย่งกันแตะขอบสระเป็นคนแรกของกลุ่ม หวังทำสถิติผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปสู้ศึกกันต่อในรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำ “หอการค้า-มงฟอร์ต สปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2556 ณ สระว่ายน้ำ De Montfort โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2661] หอการค้า-มงฟอร์ต สปริ้นเตอร์ (24-May-2013)  *  
 
 
นักกีฬาว่ายน้ำแต่สโมสรกระโดดออกตัวลงสระหวังทำสถิตให้ดีที่สุดในรอบคัดเลือก เพื่อชิงชัยการแข่งขันว่ายน้ำ “หอการค้า-มงฟอร์ต สปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2556 ณ สระว่ายน้ำ De Montfort โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2660] รองผู้ว่าเปิดงาน (24-May-2013)  *  
 
 
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ “หอการค้า-มงฟอร์ต สปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2556 ณ สระว่ายน้ำ De Montfort โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2659] ครูเทศบาลสมุทรสาครดูงาน (23-May-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับพนักงานครูเทศบาล จ.สมุทรสาคร ที่มาศึกษาดูงานการจะหลักสูตรรองรับการเข้าสู่อาเซียน ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2658] ตักบาตรช่วยผู้ประสบอัคคีภัย (23-May-2013)  *  
 
 
ครู และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พร้อมนำสิ่งของที่ได้รับจากการทำบุญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยศูนย์พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2657] ครอบครัวข่าวเด็กสัมภาษณ์ รมต. (23-May-2013)  *  
 
 
ทีมงานศูนย์ข่าวภาคเหนือ รายการครอบครัวข่าวเด็ก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ถ่ายทำสกู๊ปข่าวมหกรรมโขนและดนตรี สัมภาษณ์นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในบทบาทของเยาวชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่เยาวชนพึ่งกระทำ นำผลงานเผยแพร่ออกอากาศในรายการครอบครัวข่าวเด็ก ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2656] ครอบครัวข่าวเด็ก MC ถ่ายทำโขน (23-May-2013)  *  
 
 
สมาชิกเครือข่ายศูนย์ข่าวภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครอบครัวข่าวเด็ก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ถ่ายทำสกู๊ปข่าว “มงฟอร์ตวิทยาลัยโชว์โขนจากเมืองเหนือ ในงานมหกรรมโขนและดนตรีของทางโรงเรียนที่จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ออกอากาศรายการ ครอบครัวข่าวเด็ก ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 อสมท. ในการร่วมสร้างสรรค์สังคมข่าวเด็กที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนรุ่นใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2655] รมต.ชื่นชม (23-May-2013)  *  
 
 
นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประทับใจการแสดงโขนครั้งแรกของนักเรียนมงฟอร์ต ชื่นชมความสามารถของนักเรียนที่มีเวลาฝึกซ้อมไม่นานนัก รวมทั้งครูและผู้ปกครองต่างประทับใจฝีมือลูกมงฟอร์ตเหมือนๆ กัน ในงานมหกรรมโขนและดนตรี ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2654] บรรเลงประทับใจ (23-May-2013)  *  
 
 
ผู้ชมต่างประทับใจการบรรเลงเพลงประกอบสื่อผสมของวง Montfort Symphonic Band ที่นำทั้งบทเพลงพื้นบ้านล้านนา เพลงไทยเดิม มาประพันธ์ขึ้นใหม่ให้เป็นรูปแบบของดนตรีสากลโดยยังคงรักษากลิ่นไอเดิมของสำเนียงเพลงไว้ ในงานมหกรรมโขนและดนตรีครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2653] มอบโล่ผู้มีอุปการคุณ (23-May-2013)  *  
 
 
นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมอบโล่แด่ผู้มีอุปการคุณที่ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมไทย สนับสนุนการจัดงานมหกรรมโขนและดนตรีครั้งที่ 1 ของทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2652] รมต.เปิดงานมหกรรมโขน (23-May-2013)  *  
 
 
นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมโขนและดนตรีครั้งที่ 1 ที่ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมไทย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2651] เพิ่มความมั่นใจ (23-May-2013)  *  
 
 
นักแสดงโขนฝึกซ้อมก่อนการแสดงจริง เพื่อเพิ่มความมั่นใจอีกครั้งก่อนเปิดเวทีแรกให้ผู้ชมประทับใจ โชว์ศิลปไทยที่สง่างามทั้งท่วงท่าและเครื่องแต่งกายที่วิจิตรงดงาม ในงานมหกรรมโขนและดนตรี ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2650] ซักซ้อมก่อนแสดง (23-May-2013)  *  
 
 
นักดนตรี วง Montfort Symphonic Band ฝึกซ้อมบรรเลงเพลง และเตรียมความพร้อมต่างๆ ก่อนพิธีเปิดแสดงงานมหกรรมโขนและดนตรี ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2649] ซ้อมใหญ่การแสดงโขน (23-May-2013)  *  
 
 
นักแสดงโขนซ้อมใหญ่การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย นาฏศิลป์ชั้นสูงเก่าแก่ของไทยที่มีความสง่างาม อลังการและอ่อนช้อย เพื่อให้การแสดงสมบทบาท และร่วมสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานมหกรรมโขนและดนตรี ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2648] อภิปรายนำเสนอแนวคิด (23-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการบ้านพันธกิจแห่งรัก นำผู้แทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนร่วมอภิปรายนำเสนอแนวคิด การรณรงค์กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาตนเองในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโครงการจัดการความรู้ TO BE NUMBER ONE เชียงใหม่ ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2647] เชียงใหม่ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน (23-May-2013)  *  
 
 
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดการความรู้ TO BE NUMBER ONE เชียงใหม่ ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ กว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมเสวนา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2646] ฝึกซ้อมโขน (23-May-2013)  *  
 
 
นักแสดงโขนฝึกซ้อมการแสดงอย่างขะมักเขม้น ก่อนการซ้อมใหญ่บนเวทีหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานที่แสดงจริง เพื่อให้การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย ในงานมหกรรมโขนและดนตรีสมบูรณ์แบบที่สุด ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2645] เลือกตั้งกรรมการผู้ปกครอง (23-May-2013)  *  
 
 
ครูประจำชั้นและผู้ปกครอง ร่วมประชุมเลือกตั้งตัวแทนคณะกรรมการผู้ปกครองของห้องเรียน เพื่อมาร่วมงานกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม [edit]  
   

 [2644] จำหน่ายหนังสือ (23-May-2013)  *  
 
 
คณะครู และบุคลากร จำหน่ายหนังสือให้แก่นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2643] ประดับเข็มตราโรงเรียน (23-May-2013)  *  
 
 
คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ติดเข็มตราโรงเรียนให้กับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นเครื่องหมายของลูกมงฟอร์ตอย่างสมบูรณ์ ในพิธีประดับเข็มตราโรงเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2642] ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ม. 1 ม.4 (23-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2641] ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (23-May-2013)  *  
 
 
คณะภราดาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง ม.สมบัติ งามอยู่ และ ม.สมรชัย สุภาษา ที่เกษียณอายุการทำงาน ในงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2640] เกษียณอายุการทำงาน (23-May-2013)  *  
 
 
คณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบของที่ระลึกให้แก่ ม.สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง ม.สมบัติ งามอยู่ และ ม.สมรชัย สุภาษา ที่เกษียณอายุการทำงาน ในงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2639] ฟังธรรมบรรยาย (23-May-2013)  *  
 
 
คณะครูที่เป็นพุทธศาสนิกชน ร่วมฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย์สมศักดิ์ พระวิทยากรที่มาเทศสอนข้อคิดดีๆในกิจกรมฟื้นฟูจิตใจครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2638] รับผลการเรียน (23-May-2013)  *  
 
 
ครูประจำชั้นแจกผลการเรียน จากการสอบวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียนของบุตรหลานที่ผ่านมา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2637] ชำระค่าลงทะเบียน (23-May-2013)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชำระค่าหนังสือเรียน และค่าลงทะเบียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุตรหลานก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2556 ที่จะถึงนี้ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2636] ออกกำลังกาย (23-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตื่นบริหารร่างกายตอนเช้า เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2635] พิธีกรรมแสงเทียน (23-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในพิธีแสงเทียน ที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตใหม่ที่จะได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าในการศึกษาหาความรู้จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2634] เกมส์สันทนาการ (23-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่นเกมส์สันทนาการต่อหลอดอย่างสนุกสนาน โดยใช้เกมส์ต่างๆ หลอมรวมให้นักเรียนทำความรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้นในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2633] มารยาท (23-May-2013)  *  
 
 
ม.สุรชัย สมบูรณ์วิทย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนมารยาทการไหว้ การทำความเคารพผู้ใหญ่ที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2632] เปิดค่ายพันธสัญญา ม.1 (23-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2631] ค่ายพันธสัญญา ม.1 (23-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายพันธสัญญา เพื่อทำความคุ้นเคยกับสถานที่ เพื่อนร่วมชั้นและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2630] แถลงข่าวแข่งขันว่ายน้ำ (23-May-2013)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์เยาวชน / ประชาชน “หอการค้า-มงฟอร์ต สปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 1” เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 37 ณ สระว่ายน้ำ De Montfort โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2629] มอบตัวนักเรียนเพิ่มเติม (22-May-2013)  *  
 
 
บรรดาผู้ปกครองพาบุตรหลานมามอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2556 จำนวนกว่า 100 คน ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2628] มอบธงสี (22-May-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบธงสีให้ผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละห้อง ในพิธีเปิดค่ายพันธสัญญา รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 [edit]  
   

 [2627] พิธีกรรมแสงเทียน (22-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในพิธีแสงเทียน ที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตใหม่ที่จะได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าในการศึกษาหาความรู้จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2626] สันทนาการสนุกสนาน (22-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่นเกมส์สันทนาการต่างๆ อย่างสนุกสนาน โดยหลอมรวมให้นักเรียนใหม่ทำความรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้นในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 25 [edit]  
   

 [2625] ฐานเครื่องแต่งกาย (22-May-2013)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน อธิบายการแต่งกายที่นักเรียนใหม่ จะต้องสวมใส่ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2624] เปิดค่ายพันธสัญญา ม.4 (22-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบธงสีให้ผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละห้อง ในพิธีเปิดค่ายพันธสัญญา รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2623] ตรวจสุขภาพครู (21-May-2013)  *  
 
 
ศูนย์สุขภาพ MED STAR LAB โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาแค่คณะครู บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 ณ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2622] ทีมบาสครูชาย (21-May-2013)  *  
 
 
ทีมนักยัดห่วงครูชายมงฟอร์ต ตั้งท่าป้องกันคู่แข่งสุดฤทธิ์ แต่ยังพ่ายให้กับมงฟอร์ตประถม และอัสสัมชัญลำปางไปในที่สุด ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2621] นะเลิศคะแนนรวมประเภท (21-May-2013)  *  
 
 
ภราดาสุรกิจ ศรีสราญกูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาทุกประเภทให้แก่ ม.วินัย ถิ่นจอม หัวหน้างานกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงานเลี้ยงกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2620] ทีมแชร์บอลครูหญิง (21-May-2013)  *  
 
 
ทีมนักยัดห่วงครูชายมงฟอร์ต ตั้งท่าป้องกันคู่แข่งสุดฤทธิ์ แต่ยังพ่ายให้กับมงฟอร์ตประถมและอัสสัมชัญลำปางไปในที่สุด ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2619] ทีมเกมเบ็ดเตล็ดมงฟอร์ต (21-May-2013)  *  
 
 
คณะครูนักกีฬา เกมเบ็ดเตล็ดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยายลัย พร้อมลุยแข่งขันเกมทุกประเภท แต่ยังพ่ายให้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทนี้ไป ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2618] ลีลาความเก๋า (21-May-2013)  *  
 
 
ทีมฟุตบอลครูชายมงฟอร์ตยังโชว์ลีลาความเก๋าเกมส์อยู่ คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลครูชาย 11 คน ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2617] มงฟอร์ตชนะบาสครูหญิง (21-May-2013)  *  
 
 
ทีมนักยัดห่วงครูหญิงโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอลครูหญิง โดยเอาชนะทีมครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเจ้าภาพอย่างสูสี และยังเรียกเสียงกองเชียร์ข้างสนามอย่างสนุกสนาน ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2616] เปตองทีมผสม (21-May-2013)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รวมพลังแข่งขันเปตองทีมผสมกันอย่างสนุกสนานฉันท์พี่น้อง ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2615] ชุดประจำชาติสวยงาม (21-May-2013)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสวยงามด้วยชุดประจำชาติประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อรวมขบวนพาเหรด มงฟอร์ตหลอมรวมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ในพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2614] รวมเดินขบวนพาเหรด (21-May-2013)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รวมเดินขบวนพาเหรด 3 สถาบันรวมพลังสู่อาเซียน ในพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2613] งานเลี้ยง จบ ม.3 (20-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกันและบรรเลงเพลงขับกล่อมดนตรีให้กับเพื่อนๆร่วมรุ่น ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2612] มอบโล่สร้างชื่อเสียง (20-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นักเรียนดีเด่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2611] มอบเกียรติบัตร ม.3 สำเร็จการศึกษา (20-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2610] ภาพหมู่นักเรียน ม.3 (20-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร และคณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนพิธีจบหลักสูตรจะเริ่มขึ้น ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2609] ผู้ปกครองยินดี (20-May-2013)  *  
 
 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของลูกๆ ที่สำเร็จการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2608] แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ (20-May-2013)  *  
 
 
บรรยากาศความสุข ความชื่นชมยินดีของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส รุ่นน้องๆ ร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2607] รุ่นน้อง Gifted ไทยร่วมยินดี (20-May-2013)  *  
 
 
ครูทับทิม ขุมทรัพย์ และนักเรียนโครงการ Gifted ภาษาไทยรุ่นน้องๆ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่นพี่ Gifted ภาษาไทย ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2606] มอบโล่สร้างชื่อเสียง (20-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นักเรียนดีเด่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2605] ภาพหมู่ ม.6 (20-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร และคณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนพิธีจบหลักสูตรจะเริ่มขึ้น ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2604] มอบเกียรติบัตร ม.6 สำเร็จการศึกษา (20-May-2013)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2603] ศิลป์ดนตรี ม.6 โชว์ผลงานดนตรี (20-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ – ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 โชว์ผลงานทางด้านดนตรีหลากหลายรูปแบบ ทั้งวงเครื่องสายตะวันตก วง Brass Quintet เดี่ยวเปียโน Dnet กลองชุด กีตาร์แจ๊ส ดนตรีป๊อบ วง Bully ฯลฯ ณ โรงละครหอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2602] ลองเสื้อผ้าชุดนักเรียน (20-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนที่มามอบตัวลองเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายชุดนักเรียน หนึ่งในขั้นตอนการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน (แทรกชั้น) จำนวน 100 กว่าคน ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 แผนการเรียนปกติ และหลักสูตรEnglish ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2601] สืบชาตาความเป็นสิริมงคล (20-May-2013)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศแด่ภราดา ครูอาวุโส บรรพชนคนสร้างมงฟอร์ตผู้ล่วงลับ และพิธีสืบชาตาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู ให้มีความสุขความเจริญ อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ตามแบบอย่างความเชื่อของชาวล้านนา ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2600] ซ้อมพิธีจบหลักสูตร 2555 (20-May-2013)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ้อมรับเกียรติบัตรในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้พิธีดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามลำดับพิธีการ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2599] ตรุษจีนมงฟอร์ต (20-May-2013)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัดงานวันตรุษจีน ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน และเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน ภายในงานมีการแสดงและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2598] บำเพ็ญประโยชน์ชาวค่าย (20-May-2013)  *  
 
 
ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดค่ายพักแรมตามจุดต่างๆ ก่อนการปิดค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2597] ละครรอบกองไฟ (20-May-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ละกองหยิบยกกฎของลูกเสือมาแสดงละครบทบาทสมมุติให้เพื่อนๆ ลูกเสือ และผู้กำกับได้รับชม ในการแสดงกิจกรรมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2596] ซูลูเปิดแคมป์ไฟ (20-May-2013)  *  
 
 
ซูลูสร้างสีสันจุดไฟชุมนุมกิจกรรมรอบกองไฟให้กับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในค่ำคืนสุดท้ายของการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2595] ฝึกการดำรงชีพในป่า (20-May-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฝึกประกอบอาหารการดำรงชีพในป่าที่ไม่มีอุปกรณ์ประกอบอาหาร โดยการต้มไข่ด้วยถุงพลาสติก ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2594] สแนปปิ้งโยกเยก (20-May-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทดสอบกำลังใจยามค่ำคืนอีกหนึ่งฐานโดยการทรงตัวไต่บนเชือกในฐานสแนปปิ้งโยกเยก ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2593] สิงห์ทะเลทราย (20-May-2013)  *  
 
 
เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทรงตัวดึงเชือกไต่ถังทดสอบกำลังใจยามค่ำคืนในฐานสิงห์ทะเลทราย ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2592] สูทกรรมมื้อแรก (20-May-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ละกองเรียนรู้สูทกรรม ช่วยกันประกอบอาหารเย็นมื้อแรกในการอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งทุกคนต้องทำกับข้าว ทำอาหาร หาวัสดุ การเตรียมรายการอาหารเป็น ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2591] ให้โอวาท (20-May-2013)  *  
 
 
ผกก. พรจิตต์ รังสรรค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้โอวาทแก่ลูกเสือทุกนายในการปฏิบัติตนการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2590] ช่วยคนจากที่สูง (06-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฝึกการปฐมพยาบาลผู้ป่วยขึ้นพื้นฐาน ในการช่วยเหลือคนหมดสติลงจากที่สูง โดยสมมุติฝึกปฏิบัติกับต้นไม้ ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2589] ลงทางดิ่ง (06-March-2013)  *  
 
 
ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าทดสอบฐานกำลังใจ ฝึกทักษะการลงทางดิ่งพร้อมสัมภาระในการเดินทางไกลบนพื้นที่ลาดชัน ณ ค่ายลูกเสือห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม