[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34> 


 [2269] ศึกษาดูงาน (19-March-2012)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2268] ชนะเลิศดนตรีพื้นบ้าน ธนาคารโรงเรียน (19-March-2012)  *  
 
 
นักเรียนวงดนตรีพื้นเมือง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2554 รอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทวงดนตรีพื้นบ้าน (ภาคเหนือ) ระดับประเทศ ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2555 [edit]  
   

 [2267] อวยพรปีใหม่กงสุลใหญ่จีน (19-March-2012)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิยาลัย แผนกมัธยม หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และครูจีน ร่วมอวยพรปีใหม่เนื่องในเทศกาลตรุษจีนแด่ ดร.จู้ เว๋ยหมิน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2266] มอบตัวนักเรียน ป.1 ขึ้น ม.1 (19-March-2012)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม นำบุตรที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มามอบตัวเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2265] ม.4 Big Cleaning Day (19-March-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day โดยได้แบ่งเขตพื้นที่การทำความสะอาดบริเวณสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ห้องเรียนของตนเอง และพื้นที่โดยรอบโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน และคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2264] แนะนำกีฬาสแต็ค (19-March-2012)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะได้นำกีฬาสแต็ค Sport Stacking มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกีฬาประเภทบุคคลหรือทีมชนิดหนึ่ง เกี่ยวข้องกับการเรียงแก้วหรือถ้วยพลาสติกที่ออกแบบมาพิเศษ ตามรูปแบบลำดับเฉพาะ และได้รับการยอมรับว่าเป็นกีฬาที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและประสาทสัมผัส โดยได้มีการสาธิตให้แก่นักเรียน ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2263] อบรมสัมมนาการสอนศิลปะ (19-March-2012)  *  
 
 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อบรมสัมมนาเรื่องการสอนศิลปะให้สนุก โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เถาทอง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มสาระฯ และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องดนตรีสากล อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2262] สอบวัดความรู้ครูไทย (19-March-2012)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ใน 5 รายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน (Bilingul) สอบวัดความรู้ครูไทย ในเรื่องมรดกคุณภาพการศึกษาเซนต์คาเบรียล และแนวทางการดำเนินงานตามประกาศที่ 1/2544 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ปงระเทศไทย ณ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2261] พิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2555 (19-March-2012)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2555 ในการนี้ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ ได้รับรางวัลครูดีเด่นฝ่ายมัธยม สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ- การเงิน ผู้แทนโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลจากการที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษา โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับจังหวัด และ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้แทนคณะครู เข้ารับรางวัลหนึ่งแสนครูดี โดยมีคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมงานดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2260] ประชุม ผปค.ป6 เข้าเรียน ม.1 (19-March-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้ข้อมูลในการรับมอบตัวนักเรียน และชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 สอบวัดความรู้ครูไทย / คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ใน 5 รายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน (Bilingul) สอบวัดความรู้ครูไทย ในเรื่องมรดกคุณภาพการศึกษาเซนต์คาเบรียล และแนวทางการดำเนินงานตามประกาศที่ 1/2544 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ปงระเทศไทย ณ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2259] เสวนาธรรมศาสนสัมพันธ์ 5 ศาสนา (19-March-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพบปะพูดคุยกับพระมหาสง่า ธีรสํวโร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการมหาจุฬาราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อาจารย์ภักดี วัฒนจักรกุล กรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่ และศิษยาภิบาลเกียรติคุณคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ บาทหลวง วินัย บุญลือ อธิการวัดพระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน อาจารย์วินัย(ซอและห์) แสวงศิริผล อิหม่ามประจำมัสยิดช้างคลาน คุณกมล กุลภักดีสังวร ประธานวันเทพมณเทียน และคุณอัชระ ศรีชวาลา วัดซิกข์ นามธารี และศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 15 ที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรให้แก่นักเรียน ในกิจกรรมเสวนาธรรมศาสนสัมพันธ์ 5 ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์) ซึ่งเป็นการสรุปกิจกรรมผสานชีวิต “บ่าวน้อยแอ่ววัด” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2258] ส่งความสุขคริสต์มาส (19-March-2012)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสแด่พระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ สำนักมิสซังเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2257] ร้องเพลงส่งความสุขคริสต์มาส (19-March-2012)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมร้องเพลงอวยพรส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสแด่ ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2256] มอบของขวัญแก่ผู้มีอุปการคุณ รร. (19-March-2012)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 มอบกระเช้าของขวัญแก่อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ และผู้อำนวยการศูนย์การกีฬา เชียงใหม่ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2255] มอบของขวัญสื่อมวลชนท้องถิ่น (19-March-2012)  *  
 
 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม มอบของขวัญแก่สื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียน เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2254] ผปค.สวัสดีปีใหม่ รอง.ผอ (19-March-2012)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น มอบกระเช้าของขวัญแด่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2253] ผปค.สวัสดีปีใหม่ (19-March-2012)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น มอบกระเช้าของขวัญแด่ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2252] แสดงความยินดี (19-March-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Say It Right ซึ่งจัดโดยองค์กร Amnesty International โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2251] ร่วมทำบุญงานศพ (19-March-2012)  *  
 
 
คณะครูงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย แผนกประถม และแผนกมัธยม ร่วมทำบุญงานศพและแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่จันทร์สม ไชยประสิทธิ์ มารดาของนายบรรจง ไชยประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ณ วัดป่าแพ่ง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2250] ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ มอบของขวัญปีใหม่ (19-March-2012)  *  
 
 
พ.อ.โรมรัน ชูก้าน ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ และคณะนายทหารติดตาม มอบกระเช้าของขวัญแด่ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรอง ตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2555 [edit]  
   

 [2249] สนุกไม่แพ้กัน (19-March-2012)  *  
 
 
การแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น และผู้ปกครองสนุกสนานไม่แพ้กัน ในงาน Cowboy สีสันที่สนุกสนานในคืนวันคริสต์มาส ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2248] เปิดงานCowboy night (19-March-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะผู้ร่วมบริหาร เปิดงานCowboy night แสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองและให้ได้รับความสนุกสนานรื่นเริงในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ร่วมกัน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2247] ส่งความสุขให้นักเรียน (19-March-2012)  *  
 
 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมร้องเพลงคริสต์มาสส่งความสุขให้แก่นักเรียนเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2246] ขบวนแฟนซีรถม้า (19-March-2012)  *  
 
 
ขบวนแฟนซีรถม้าร่วมเปิดงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้สร้างบรรยากาศความสนุกนานคึกคักในเทศกาลแห่งความสุขให้แก่นักเรียน ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2245] ให้สัมภาษณ์วันพ่อ (17-January-2012)  *  
 
 
คุณพ่อหัสชัย รักษ์ชูชีพ คุณพ่อของ ด.ช.ภาคภูมิ และ ด.ช.ปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ ให้สัมภาษณ์และฝากพรความรักความปรารถนาดีให้กับลูก ๆ มงฟอร์ตทุก ๆ คน ในการถ่ายทำสกู๊ปข่าว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ มุมสวัสดิการครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2244] พ่อของลูกมงฟอร์ต (17-January-2012)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนมอบพวงมาลัยมะลิให้กับภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในฐานะพ่อของลูก ๆ และครู บุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทุก ๆ คน เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2243] แสดงความรักต่อบุพการี (17-January-2012)  *  
 
 
ด.ช.เกื้อ ลาวัณยกุล ผู้แทนลูก ๆ มงฟอร์ต แสดงความรักต่อบุพการีโดยการมอบพวงมาลัยมะลิให้กับคุณพ่ออมรรัตน์ ลาวัณยกุล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2242] ถวายพระพร (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง กล่าวถวายพระพร ในพิธีถวายราชสดุดี 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2241] รำถวายพระพร (17-January-2012)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รำถวายพระพร ในพิธีถวายราชสดุดี 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2240] ประชุมครูบุคลากรพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ประเทศอินเดีย สรุปรายรับรายจ่ายกิจกรรมสอนเสริมในโรงเรียน และงานประจำปีของโรงเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2239] ผอ.สช.เยี่ยมเยือน รร. (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผอ.สช.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช. ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2238] ประชุมกรรมการบริหาร รร. (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2237] Wuhan University ให้ทุนการศึกษาต่อ (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ดร.กิตติ โพธิกิตติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และผู้บริหาร Wuhan University of Technology ,China ที่เข้าร่วมประชุมในการประสานสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย Wuhan ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2236] ประชุมครูบุคลากร เดือน พ.ย. (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับตรวจประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน และโรงเรียนพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับจังหวัด การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ความคืบหน้าการก่อสร้างสระว่ายน้ำ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2235] Dr.Pop แบ่งปันประสบการณ์ (17-January-2012)  *  
 
 
นายฐาวรา สิริพิพัฒน์ หรือ Dr.Pop ผู้แต่งนวนิยายชื่อดัง The White Road แบ่งปันและเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความสำเร็จจากการอ่าน การเรียน การเป็นนักเขียน และที่มาของความสำเร็จในชีวิต ฯลฯ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2234] บายศรีสู่ขวัญนักเรียน ม.6 (17-January-2012)  *  
 
 
คณะครูผูกข้อไม้ข้อมือ และมอบดินสอให้แก่นักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันที่ดีระหว่างนักเรียน ครู และสถาบัน เพื่อให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อคณะครู เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และเพื่ออนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2233] สพป.ชม.1 ให้ข้อเสนอแนะ รร.พระราชทาน (17-January-2012)  *  
 
 
ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้เกียรติเยี่ยมชมการนำเสนอนิทรรศการทั้ง 6 ด้าน (ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านการบริหารการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และด้านความดีเด่นของสถานศึกษา) และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2232] ต้อนรับคณะกรรมการ (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นายมานิตย์ พุทธโยธา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และนายนคร เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในการตรวจประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด นายอธิราช ภุมมะภูติ ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2231] อธิบายการทำงานหุ่นยนต์ (17-January-2012)  *  
 
 
นายอธิราช ภุมมะภูติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อธิบายลักษณะการทำงานของหุ่นยนต์แต่ละตัวให้แก่ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นายมานิตย์ พุทธโยธา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และนายนคร เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในการตรวจประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด ณ ห้องโยคะ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2230] เตรียมรองรับประเมิน รร.พระราชทาน (17-January-2012)  *  
 
 
บุคลากรทางการศึกษาแต่ละฝ่ายร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ บอร์ด เอกสารประกอบการประเมิน ฯลฯ ในแต่ละด้านที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน รอบตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2229] รับฟังแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (17-January-2012)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์- ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 รับฟังการแนะแนวศึกษาต่อจากคณาจารย์ Central China Normal University (CCNU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2228] อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องดนตรี (17-January-2012)  *  
 
 
คณาจารย์จากภาควิชาดนตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี การเรียนปฏิบัติรวมวงดนตรี และการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทางด้านดนตรี โดยมีนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนการเรียนศิลป์ดนตรี โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฯลฯ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง St.Cecilia Music Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2227] ครบรอบ 64 ปี (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป่าเค้กวันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 64 ปี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณะครู พนักงาน และนักการ ร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2226] ครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันเกิด ผอ. (17-January-2012)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนคาทอลิก มอบของขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันเกิดภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมิสซาณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2225] วันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ (17-January-2012)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียน มอบของขวัญเนื่องในในโอกาสครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันเกิดภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมร้องเพลง Happy Birthday และแสดงความยินดี ณ บริเวณลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2224] ทำบุญตักบาตร (17-January-2012)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวันธรรมสวนะ แรม 9 ค่ำ เดือน 12 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันเกิดภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยสิ่งของที่ได้รับจากการใส่บาตรจะได้นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม และผู้ขาดโอกาสต่อไป ณ บริเวณหน้าอาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2223] เตรียมสร้างความบันเทิง (17-January-2012)  *  
 
 
ตัวแทนพนักงาน และนักการ สละเวลาร่วมกันซ้อม “รำตารีกีปัส” การแสดงที่อาศัยพัดเป็นองค์ประกอบสำคัญ และเป็นการแสดงชุดหนึ่งที่แพร่หลายในหมู่ชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้แสดงได้เตรียมความพร้อมฝึกซ้อมท่ารำให้พร้อมเพรียง เพื่อร่วมสร้างความบันเทิงในงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2222] ผู้ว่าบรรยายพิเศษ (17-January-2012)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับทราบในเรื่องของ Chiang Mai Rose of the North Kingdom of Thailand “กุหลาบเวียงพิงค์” ภายโครงการเชียงใหม่โมเดล เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม มรดกแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2221] มอบผลงานการประพันธ์ (17-January-2012)  *  
 
 
พ.ต.อ.อนุ เนินหาด ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ มอบผลงานการประพันธ์ ที่เรียบเรียงหนังสือด้านประวัติศาสตร์ล้านนาต้วยตนเอง อาทิ คดีใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ในอดีต , “ท่าแพ” ตะวา , ไฟไหม้ครั้งใหญ่ ตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย ฯลฯ ให้แก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อให้ไว้แก่ทางห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งเป็นอีกแหล่งข้อมูลที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ศึกษาค้นคว้าได้ ณ ห้องสมุด อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2220] บรรยายให้ความรู้เรื่อง (17-January-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ประชาคมอาเซียนมันใช่เรื่องของฉันไหมเนี่ย” ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2219] รับมอบคอมพิวเตอร์ (17-November-2011)  *  
 
 
ม.ณัช ศิรินันท์ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องจากนายอนุชา และนางอิศราภรณ์ กาญจน์วรรณเดช ผู้ปกครอง ด.ช.อิทธิกร กาญจน์วรรณเดช ชั้น ม.1/3 เพื่อไว้ใช้ในงานของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2218] เทพียี่เป็งครู (16-November-2011)  *  
 
 
Ms.Angelica Watiwat ครู English Program ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินประกวดเทพียี่เป็ง ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเทพียี่เป็ง ประเภทครู ในงานประเพณียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2217] ประกวดเทพียี่เป็งครู (16-November-2011)  *  
 
 
เทพียี่เป็ง(ครู)ยืนอวดโฉมความงามที่ไม่น้อยหน้ากันในการประกวดเทพียี่เป็ง ประเภทครู ซึ่งเป็นอีกสีสันที่สร้างความสนุกสนานให้บรรยากาศงานประเพณียี่เป็งของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่จัดขึ้นครั้งแรกสนุกสนานมากยิ่งขึ้นในวันลอยกระทง ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2216] ครูขวัญใจมหาชน (16-November-2011)  *  
 
 
ครูแพรวนภา โพจนา ได้รับกำลังใจจากรับดอกไม้และลูกโป่งที่นักเรียนต่างมอบให้ด้วยความชื่นชม ทำให้ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ประเภทครู ในการประกวดเทพียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2215] ขวัญใจมหาชน (16-November-2011)  *  
 
 
นางสาวธิติมา ตรงชื่นจิตต์ นักเรียนชั้น ม. 5/9 ได้รับกำลังใจจากดอกไม้และลูกโป่งที่เพื่อน ๆ นักเรียนต่างมอบให้ด้วยความชื่นชม ทำให้ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ประเภทนักเรียน ในการประกวดเทพียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2214] เทพียี่เป็งนักเรียน (16-November-2011)  *  
 
 
นางสาวดาราพร นุชเจริญ นักเรียนชั้น ม. 4/8 ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินประกวดเทพียี่เป็ง ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเทพียี่เป็ง ประเภทนักเรียน ในงานประเพณียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2213] สวยงามตามวัย (16-November-2011)  *  
 
 
บรรดานักเรียนสาวงามแต่ละระดับชั้นสวมชุดพื้นเมืองของโรงเรียน สวยงามตามวัยของผู้เรียน เข้าร่วมประกวดเทพียี่เป็ง ประเภทนักเรียน ซึ่งเป็นสีสันที่สร้างความสนุกสนานให้บรรยากาศของงานประเพณียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คึกคักขึ้น ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2212] ลอยกระทงมงฟอร์ต (16-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะครูและนักเรียนลอยกระทงในสระน้ำจำลอง เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในงานประเพณียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2211] เปิดงานประเพณียี่เป็ง (16-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานปล่อยโคมลอยเปิดงานประเพณียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2210] ขบวนแห่กระทง (16-November-2011)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นแห่กระทงเข้าร่วมประกวด หลังจากที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น ในงานประเพณียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2209] รับมอบตัว นร. ม. 4 เพิ่มเติม (16-November-2011)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ , แผนการเรียนศิลป์- ภาษาจีน , ศิลป์- ภาษาฝรั่งเศส , ศิลป์- ภาษาญี่ปุ่น , ศิลป์- ดนตรี และ หลักสูตรEnglish ณ อาคารสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2208] สมาคมผู้ปกครองฯ สนับสนุน (16-November-2011)  *  
 
 
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนแก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ ครูศิริพร พรพิพัฒนไพบูลย์ ครูสมรัก ปริยะวาที และ ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง ผ่านทางภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการสนับสนุนการคัดเลือกครูเข้าร่วมประกวดครูดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2207] อบรมนักเรียน (16-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบปะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่ออบรมนักเรียนในเรื่องมารยาทในที่ประชุม การแต่งกาย รวมถึงขอความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนที่จะได้จัดขึ้น อาทิ วันลอยกระทง วันคริสต์มาส และงานประจำปีการแสดงออกของนักเรียนคาวบอยไนท์ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2206] รับมอบอาหารปรุงสำเร็จ (16-November-2011)  *  
 
 
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานจากนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายรัฐบาลด่วน "ครัว 18 เขต 18 จังหวัดคู่แฝด" ณ อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2205] บรรจุอาหาร (16-November-2011)  *  
 
 
ครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกันบรรจุอาหาร จำนวน 10,000 ชุด ตามนโยบายรัฐบาลด่วน "ครัว 18 เขต 18 จังหวัดคู่แฝด" ที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานให้จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2204] สุวรรณสมโภชฉลองครบ 50 ปี (16-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้นวยการ ร่วมพิธีสุวรรณสมโภชฉลองครบ 50 ปี แห่งการปฏิญาณตนครั้งแรกของ ภราดา เลโอ วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ โบสถ์เดอโรซาลิโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2203] ลงทะเบียนเรียน (16-November-2011)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทุกระดับชั้น และ English Program ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการชำระค่าลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 และรับเอกสารรายงานผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2202] พี่แนะน้องเดิน (16-November-2011)  *  
 
 
ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 49 และ 50 จัดกิจกรรม “พี่แนะน้องเดิน” แนะแนวการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2201] รับมอบร่ม (16-November-2011)  *  
 
 
ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ หัวหน้างานห้องสมุด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบร่มจำนวน 6 คัน จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ของทางโรงเรียน ณ ห้องสมุด อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2200] ตำรวจให้ความรู้ (16-November-2011)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับทราบในเรื่องการเล่นปะทัดและดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุการเล่นปะทัด รวมถึงมาตรการลงโทษตาม พรบ. ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2199] มอบรางวัล (16-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลให้แก่ ทีมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ชนะเลิศใน Flight B (HC.10-14) ทั้ง Low Gross และ Low Net ในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มงฟอร์ต 80 ปี โอเพ่น ณ สนามกอล์ฟ ซัมมิทกรีนวัลเล่ย์เชียงใหม่คันทรีคลับ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2198] กอล์ฟการกุศล (15-November-2011)  *  
 
 
ภราดาวินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำทีมก๊วนกอล์ฟภราดาเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มงฟอร์ต 80 ปี โอเพ่น ณ สนามกอล์ฟ ซัมมิทกรีนวัลเล่ย์เชียงใหม่คันทรีคลับ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2197] แข่งขันกอล์ฟ (15-November-2011)  *  
 
 
บรรดาศิษย์เก่าก๊วนกอล์ฟแต่ละรุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มงฟอร์ต 80 ปี โอเพ่น ณ สนามกอล์ฟ ซัมมิทกรีนวัลเล่ย์เชียงใหม่คันทรีคลับ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2196] มอบตัว ม.4 รอบ 2 (15-November-2011)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ , แผนการเรียนศิลป์- ภาษาจีน , ศิลป์- ภาษาฝรั่งเศส , ศิลป์- ภาษาญี่ปุ่น , ศิลป์- ดนตรี และ หลักสูตรEnglish ณ อาคารสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2195] เป่าเค้กวันคล้ายวันเกิด (07-November-2011)  *  
 
 
ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง เป่าเค้กครบรอบวันคล้ายวันเกิด ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี ในงานวันมุทิตาจิต โดยมีบรรดาศิษย์เก่ามงฟอร์ตแต่ละรุ่นมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2194] ที่ระลึก (07-November-2011)  *  
 
 
บรรดาศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง บราเดอร์ที่เรารัก แบบฉบับของผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเป็นเจ้า ในงานวันมุทิตาจิต ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2193] ประมูลภาพถ่าย (07-November-2011)  *  
 
 
สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตฯ ประมูลภาพถ่าย ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง เพื่อให้ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงานได้เก็บภาพถ่ายของบราเดอร์ไว้เป็นที่ระลึก ในวันมุทิตาจิต ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2192] ขับร้องเพลง (07-November-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โชว์ลูกคอขับร้องเพลงเพราะ ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานวันมุทิตาจิต ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี ได้รับฟัง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2191] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (07-November-2011)  *  
 
 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้ของขวัญอวยพรครบรอบวันคล้ายวันเกิด ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี แด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2190] วันคล้ายวันเกิด (07-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรครบรอบวันคล้ายวันเกิด ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี แด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2189] ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี (07-November-2011)  *  
 
 
นายณรงค์ คองประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสมาคม มอบภาพถ่ายครบรอบวันคล้ายวันเกิด ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี แด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2188] วันคล้ายวันเกิด (07-November-2011)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาล นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสมาคม มอบกระเช้าของขวัญอวยพรครบรอบวันคล้ายวันเกิดฉลองครบรอบอายุ 90 ปี แด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2187] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (07-November-2011)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวอวยพรและมอบของขวัญครบรอบวันคล้ายวันเกิด ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี แด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2186] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (07-November-2011)  *  
 
 
พระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมลฑลเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้อวยพรครบรอบวันคล้ายวันเกิดฉลองครบรอบอายุ 90 ปี แด่ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2185] เพิ่มพูนประสบการณ์ (07-November-2011)  *  
 
 
นักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ภาษาไทยภาคเหนือ ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย การคิดสร้างสรรค์ การแสดงวรรณคดี และการประกวดโครงงาน ปลูกฝังความรักและความซาบซึ้งต่อคุณค่าของภาษาไทย ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2184] นาฬิกากระดาษสา (04-November-2011)  *  
 
 
นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงงานเวียงพิงค์ คอเล็คชั่น โชว์นาฬิกากระดาษสาที่ทำด้วยมือ ซึ่งลวดลายเป็นสถานที่และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความโดดเด่นประณีตแปลกใหม่กว่านาฬิกาทั่วไปในท้องตลาด ในการเปิดตัวโครงงานกรุงไทยยุววาณิช ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2183] สนใจสะโตก (04-November-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความสนใจโครงงานล้านนาอินโนเวชั่น สะโตกอินเตอร์ สั่งซื้อสะโตกของนักเรียนที่นำสะโตกในอดีตมาประยุกต์กับนวัตกรรมใหม่โดยการออกแบบให้เมาะสมกับการใช้งานของผู้บริโภค ในการเปิดตัวโครงงานกรุงไทยยุววาณิช ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2182] ปรับเปลี่ยนได้ (04-November-2011)  *  
 
 
Presenter โครงงาน Word Work Lego Seat นำเสนอสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของผู้ใช้ได้หลากหลายกับทุกสภาวะการใช้งาน ในการเปิดตัวโครงงานกรุงไทยยุววาณิช ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2181] เก้าอี้คนรักสุขภาพ (04-November-2011)  *  
 
 
นักเรียนเจ้าของโครงงาน MC Charirity เก้าอี้ปันรัก เก้าอี้เพื่อคนรักสุขภาพ สาธิตวิธีการใช้เก้าอี้ในการบริหารด้วย 17 ท่ากายบำบัด ในการเปิดตัวโครงงานกรุงไทยยุววาณิช ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2180] เปิดตัวโครงงานกรุงไทยยุววาณิช (04-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการเปิดตัวโครงงานกรุงไทยยุววาณิช ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาโครงงานเกษตร ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2179] แสดงความยินดี (04-November-2011)  *  
 
 
ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.กันต์ ปันสุวรรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และนายอธิราช ภุมมะภูติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมสิริปันนา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2178] นร.พระราชทาน ตัวแทน เขต 1 (04-November-2011)  *  
 
 
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบโล่รางวัลให้แก่ นายอธิราช ภุมมะภูติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมสิริปันนา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2177] รร.พระราชทาน ตัวแทนเขต 1 (04-November-2011)  *  
 
 
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบโล่รางวัลให้แก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ โครงการนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมสิริปันนา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2176] รางวัลบริหารจัดการดีเด่น (04-November-2011)  *  
 
 
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ทางโรงเรียนได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมสิริปันนา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2175] ประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน (04-November-2011)  *  
 
 
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2554 ณ โรงแรมสิริปันนา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2174] ประชุมครูประจำเดือน ค.ต (04-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2554 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันวิพากษ์ปรับแก้ระเบียบสอนเสริมนอกเวลาเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอม บรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2173] สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน (04-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนจาก นายศิริพงศ์ ไชยวงศ์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ โครงการ “คิดดี ทำดีเพื่อพ่อ” ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2172] คิดดี ทำดีเพื่อพ่อ (04-November-2011)  *  
 
 
นายวัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงาน เขต 5 (เชียงใหม่) นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเปิดโครงการ “คิดดี ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อสร้างความสำนึกในการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรม ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2171] มิสซาวันคล้ายวันเกิด (04-November-2011)  *  
 
 
คุณพ่อ วินัย บุญลือ คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ให้เกียรติประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 90 ปี ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง โดยมีคณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการแผนกประถม และแผนกมัธยม ชมรมครูอาวุโส ผู้แทนนักเรียนแต่ละห้องเรียนเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2170] อวยพรแด่บราเดอร์ (04-November-2011)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนกล่าวอวยพร 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษาฝรั่งเศส) แด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง บราเดอร์ที่เรารัก แบบฉบับของผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเป็นเจ้า เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 90 ปี โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธีอวยพร ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม