[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44> 


 [3259] ดำรงชีพในป่า (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกการประกอบอาหารรับประทาน เพื่อให้สามารถดำรงชีพทำการรบอยู่ในป่าได้เป็นเวลานานๆ ในการฝึกทำการรบในเวลากลางวัน สถานีที่ 3 บุคคลทำการรบ การรบพิเศษ การดำรงชีพในป่า ณ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3258] เคลื่อนที่ในการรบ (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกการเคลื่อนที่ในการรบ เคลื่อนที่เป็นห้วงๆ ในระยะสั้นๆ หยุดฟัง ตรวจการ แล้วเคลื่อนต่อไป ณ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3257] ฝึกรูปขบวนหมู่ในการรบ (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกรูปขบวนหมู่ในการรบ เพื่อให้สามารถปฎิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในหมู่พวกในการรบ ตลอดจนเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งวิญญาณของนักสู้ และจิตใจในการที่จะประชิดจับ และทำลายข้าศึก ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3256] พรางใบหน้า (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ใช้สีฝุ่นทาใบหน้าพรางบริเวณที่นูนเด่นด้วยสี เพื่อให้รอดพ้นจากการตรวจการณ์ของข้าศึกทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้น ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 ห้วงการฝึก ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3255] ฝึกทำการรบกลางคืน (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทำการรบในเวลากลางคืน ฝึกการเคลื่อนที่ผ่านทหารฝ่ายเดียวกัน และฝึกการสังเกตแสง เสียง กลิ่น และสัมผัส ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3254] ตั้งรับ (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทำการรบในเวลากลางวัน ดัดแปลงภูมิประเทศอยู่ในหลุมบุคคลใช้เป็นที่มั่นวางกำลังตั้งรับ ในสถานที่ 2 การรบด้วยวิธีรับ/ร่นถอย ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3253] รบด้วยวิธีรุก (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกทำการรบในเวลากลางวัน ในสถานที่ 1 การรบด้วยวิธีรุก ที่จะต้องเคลื่อนที่เข้าไปให้ถึงตัวข้าศึกเพื่อยื้อแย่งดินแดน หรือที่มั่นที่ข้าศึกยึดครองอยู่ พร้อมขับไล่ข้าศึกให้ออกไปจากที่มั่น ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3252] รณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโครงการ “ป้องภัยไฟป่า ด้วยพระบารมี” กองทัพภาคที่ 3 ประจำปีก 2558 และชมการสาธิตการดับไฟป่า การทำแนวกันไฟ โดย ชป.ไฟป่า ของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ณ ศขย.ทภ.3 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3251] บริจาคโลหิต (03-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมัครใจร่วมบริจาคโลหิตให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไว้ใช้ในยามขาดแคลน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3250] เปิดการฝึกภาคสนาม (01-February-2015)  *  
 
 
พ.ท.เทวารัณย์ ปราสาทแก้ว รอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เป็นประธานเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ผลัดที่ 2 ชั้นปีที่ 3 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ส่ง นศท.เข้ารับการฝึกในผลัดดังกล่าว ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 ห้วงการฝึก ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3249] ยิงปืนด้วยกระสุนจริง (01-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญ โดยฝึกปฏิบัติการใช้อาวุธทำการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามยิงปืน ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3248] ทดสอบกำลังใจ (01-February-2015)  *  
 
 
นศท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทำการฝึกทดสอบกำลังใจ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับสถานีการฝึกทางทหาร ความอดทนต่อความเหนื่อยยาก และใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา โดย นศท.ทุกนายสามารถผ่านสถานีทดสอบการผ่านเครื่องกีดขวางไปได้ทั้ง 13 สถานี ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.33 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3247] อบรมเชิงปฏิบัติการ (01-February-2015)  *  
 
 
คณะครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนร้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรภาคเรียนฤดูร้อน และปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3246] การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (01-February-2015)  *  
 
 
อ.เกรียงศักดิ์ สถาปนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ในเรื่อง “ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและการบริการที่ดี” แก่ครูสนับสนุนการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3245] บ.ริโซ่ มอบของขวัญปีใหม่ (01-February-2015)  *  
 
 
คุณกิ่งดาว มันจีน บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาภาคเหนือตอนบน มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3244] นร.ชั้น ม.5 บวชต้นไม้ (01-February-2015)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมมงฟอร์ตจิตอาสา อนุรักษ์ป่าตามรอยพระราชา บวชต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการด้วย ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ (โครงการในพระราชดำริบ้านโป่ง) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3243] นร.ม.5 ร่วมทำฝาย (01-February-2015)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันทำฝาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในกิจกรรมมงฟอร์ตจิตอาสา อนุรักษ์ป่าตามรอยพระราชา ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ (โครงการในพระราชดำริบ้านโป่ง) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3242] สุริวงศ์บุ๊คมอบของขวัญปีใหม่ (01-February-2015)  *  
 
 
ผู้แทนจากบริษัทสุริวงศ์บุ๊คเซนต์เตอร์ มอบหนังสือเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่เวียนมาถึงให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3241] ผอ.รร.วิชัยมอบของขวัญปีใหม่ (01-February-2015)  *  
 
 
นายเมธิน อิสคัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชัยวิทยา มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องรับรอง ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3240] ประดับเครื่องหมายอินธนู (01-February-2015)  *  
 
 
คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประดับเครื่องหมายอินธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3239] ผปค.ม.4 สวัสดีปีใหม่ (01-February-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3238] ผปค.ม.6 สวัสดีปีใหม่ (01-February-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 [edit]  
   

 [3237] ทุนรัฐบาลจีนร่วมค่ายฤดูหนาว (07-January-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 12 คน ที่ได้รับทุนรัฐบาลจีน โดยสำนักงานฮั่นปั้น สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเดินทางเข้าร่วมค่ายฤดูหนาว ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 – 7 มกราคม 2558 ซึ่งจัดขึ้นที่ Yunnan Normal University เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนภาษาวัฒนธรรมจีน และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในเมืองคุนหมิง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3236] มิสซาวันคริสต์มาส (07-January-2015)  *  
 
 
คณะภราดา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบูชามิสซาในวันคริสต์มาส ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3235] ประชุมครูเดือนธันวาคม (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3234] ซานตาครอสมงฟอร์ต (07-January-2015)  *  
 
 
ซานตาครอสลุงหนวดชุดแดง คุณลุงใจดีแห่งวันคริสต์มาส สัญลักษณ์ของความรักและความเมตตา ที่มีให้เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกใบเดียวกันแจกลูกอมให้แก่เด็กนักเรียนแต่ละระดับชั้น ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3233] มอบขวัญวันคริสต์มาส (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญวันคริสต์มาสให้แก่นักเรียนที่โชคดีในแต่ละระดับชั้น ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3232] ละครคริสต์มาส (07-January-2015)  *  
 
 
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงละครคริสต์มาส วันสำคัญวันหนึ่งที่เป็นการระลึกถึงและเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์ ในงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3231] เปิดงานคริสต์มาส (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ส่งความสุขให้แก่นักเรียนทุกคนด้วยเกมส์ กีฬา และกิจกรรมต่างๆ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3230] ชนะเลิศฟุตบอล Thaicom (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันฟุตบอล Thaicom Foundation Junior Football 2014 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3229] ผู้ปกครองสวัสดีปีใหม่ ผอ. (07-January-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแก่ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3228] สวัสดีปีใหม่รองผู้อำนวยการ (07-January-2015)  *  
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึง ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3227] รับมอบของขวัญ (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย รับมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่เวียนมาถึงจากนายสมบูรณ์ วิชชจุฑากุล ประธานชมรมฟุตบอลศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น MC 18 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3226] รับมอบเสื้อนักกีฬาฟุตซอล (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเสื้อแจ๊คเก็ตนักกีฬาฟุตซอลจากนายสมบูรณ์ วิชชจุฑากุล ประธานชมรมฟุตบอลศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น MC18 และคณะ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3225] แสดงความยินดีนักฟุตซอล (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3224] ต้อนรับคณาจารย์ ม.ฟูตัน (07-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Zhao Quanyu Deputy Director, Fudan University พร้อมด้วยคณาจารย์ ในโอกาสแนะแนวการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนนานาชาติ ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยฟูตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3223] รับมอบของที่ระลึก ม.ฟูตัน (03-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของที่ระลึกจาก Mr.Zhao Quanyu Deputy Director, Fudan University ในโอกาสเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนเพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนนานาชาติ ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยฟูตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3222] อบรมพัฒนาครู (03-January-2015)  *  
 
 
อ.ประกาย ชลหาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา” ด้วยการประเมินผลงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนจากผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อที่ 16 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3221] ชมผลงานของนักเรียน (03-January-2015)  *  
 
 
Mme.Delphine DERNIAUX ผู้ช่วยเลขานุการด้านความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ให้ความสนใจชมผลงานของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส ณ ศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1/A2 (Centre d’Etudes de Langue Francaise) อาคารอันนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3220] เปิดศูนย์การเรียนการสอนฝรั่งเศส (03-January-2015)  *  
 
 
M.Pierre COLLIOT อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย และ Mme.Delphine DERNIAUX ผู้ช่วยเลขานุการด้านความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ ให้เกียรติร่วมเปิดศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1/A2 (Centre d’Etudes de Langue Francaise) ณ อาคารอันนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3219] ให้เกียรติเปิดศูนย์ฝรั่งเศส (03-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ M.Pierre COLLIOT อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1/A2 (Centre d’Etudes de Langue Francaise) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3218] ให้การต้อนรับ (03-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ M.Pierre COLLIOT อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย และ Mme.Delphine DERNIAUX ผู้ช่วยเลขานุการด้านความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1/A2 (Centre d’Etudes de Langue Francaise) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3217] ชื่นชมวงดุริยางค์ (03-January-2015)  *  
 
 
M.Pierre COLLIOT อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชมวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่บรรเลงเพลงชาติฝรั่งเศสและร้องเพลงให้การต้อนรับ ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1/A2 (Centre d’Etudes de Langue Francaise) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3216] สักการะนักบุญหลุยส์ (03-January-2015)  *  
 
 
M.Pierre COLLIOT อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย และ Mme.Delphine DERNIAUX ผู้ช่วยเลขานุการด้านความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย วางพวงมาลัยสักการะนักบุญหลุยส์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1/A2 (Centre d’Etudes de Langue Francaise) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3215] อบรมนักวิจัย MC (03-January-2015)  *  
 
 
ดร.นพดล กรรณิกา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และที่ปรึกษาด้านวิจัยของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นวิทยากรอบรม “นักวิจัย MC” ให้แก่ครูและนักเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย ฝึกฝนประสบการณ์การแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัย และเพื่อให้เกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือแนวคิดใหม่ๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อที่ 13 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3214] รับมอบตัว นร. ม.1 /2558 (03-January-2015)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3213] ประชุมวางแผนงานวิจัย (03-January-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้ร่วมบริหารให้การต้อนรับ ดร.นพดล กรรณิกา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และที่ปรึกษาด้านวิจัยของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยได้รับฟังการดำเนินงานวิจัยของโรงเรียนในปีการศึกษา 2540-2557 ที่ผ่านมา และประชุมวางแผนการดำเนินงานวิจัยร่วมกับหัวหน้าฝ่าย 5 ฝ่าย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อที่ 12 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3212] สิ้นสุดค่ายพักแรม (03-January-2015)  *  
 
 
ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธีปิดประชุมกองเมื่อสิ้นสุดการเข้าค่ายพักแรม ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม [edit]  
   

 [3211] บวชต้นไม้ (03-January-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี ร่วมพิธีบวชต้นไม้ ด้วยสำนึกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวที่จะดูแลรักษาธรรมชาติร่วมกันกับของชุมชน และเป็นกุศโลบายห้ามมิให้คนตัดไม้ทำลายป่า ถือเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ของหมู่บ้าน ที่เป็นต้นน้ำลำธารให้อุดมสมบูรณ์ ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3210] คอมมานโดเดี่ยว (03-January-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี ร่วมกิจกรรมฐานผจญภัย ฐานคอมมานโดเดี่ยว เพื่อทดสอบกำลังใจ ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3209] โรยตัวข้ามลำธาร (03-January-2015)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี เข้าฐานผจญภัย โรยตัวข้ามลำธารเพื่อทดสอบกำลังใจ ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3208] เดินทางไปค่ายพักแรม (03-January-2015)  *  
 
 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ออกเดินทางเพื่อไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับลูกเสือ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3207] หารือ นร.แลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่น (03-January-2015)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Hiroshi Tamura Associate Dean, Division of International Affairs. Kansai University,Japan ที่มาหารือการจัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยคันไซ ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อที่ 9 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3206] ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 ให้สัมภาษณ์ (03-January-2015)  *  
 
 
พันเอกวรา อุตรพงศ์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ให้สัมภาษณ์พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร กับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสั้นเชิงสารคดี ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อที่ 8 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3205] ร่วมสวนสนาม นศท. (03-January-2015)  *  
 
 
ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557 และถ่ายทำหนังสั้นเชิงสารคดี ในพิธีดังกล่าวให้แก่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ด้วย ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อที่ 8 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3204] ทำความดีต่อแผ่นดิน (03-January-2015)  *  
 
 
ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ผู้และกำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แบ่งปันสิ่งของ อุปกรณ์เรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนเด็กพลัดถิ่น ในโครงการนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 คืนความสุขร่วมทำความดีต่อแผ่นดิน ณ โรงเรียนเด็กพลัดถิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3203] ร่วมกิจกรรมวันพ่อ (03-January-2015)  *  
 
 
ตัวแทนคุณพ่อของนักเรียนแต่ระดับชั้น ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 87 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3202] สวดกอดพ่อ (03-January-2015)  *  
 
 
นักเรียนหญิงโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความรักต่อบุพการีคิดถึงคุณงามความดีของผู้เป็นพ่อ สวดกอดพ่อด้วยความรักผูกพัน ภายหลังจากนำพวงมาลัยกราบเท้าพ่อ สร้างความตื้นตันแก่ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติเป็นอย่างยิ่ง ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3201] ถวายพระพร (03-January-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 87 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3200] ตักบาตรถวายในหลวง (03-January-2015)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ลานกล้วยไม้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3199] ประดิษฐ์ว่าวฮม (03-January-2015)  *  
 
 
เจ้าอาวาสวัดหนองบวกส้ม สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประดิษฐ์ว่าวฮม (ว่าวสี่แจ่ง คือว่าวที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม) หรือมักเรียกว่า โคมลอย โดยใช้กระดาษว่าว หรือกระดาษสาบาง และใช้ความร้อนในการพยุงให้ลอยขึ้นไปในอากาศ ซึ่งชาวล้านนานิยมประดิษฐ์และปล่อยโคมลอยสะเดาะเคราะห์ช่วงยี่เป็ง ในกิจกรรมผสานชีวิต ละอ่อนน้อยต๋ามฮอยป๋าเวณียี่เป็ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ อารามวัดหนองบวกส้ม ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3198] หัดทำเครื่องเขิน (03-January-2015)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หัดงานฝีมือขึ้นรูปไม้ไผ่ขดเป็นภาชนะต่างๆ ที่เรียกว่า “เครื่องเขิน” มรดกทางปัญญาหัตถกรรมบ้านศรีปันครัว ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในกิจกรรมผสานชีวิต ละอ่อนน้อยต๋ามฮอยป๋าเวณียี่เป็ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ หมู่บ้านศรีปันครัว ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3197] แสดงความเสียใจ (02-January-2015)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และตัวแทนคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร่วมแสดงความเสียใจกับ ม.กมล กาบสุวรรณ ต่อการจากไปของมารดา คุณจันทร์คำ กาบสุวรรณ ณ ศาลาวัดแม่หยวก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 [edit]  
   

 [3196] ผลสัมฤทธิ์ของ นร. (03-December-2014)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจเยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และกิจกรรม MC OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3195] เยี่ยมชมห้องเรียนดนตรี (03-December-2014)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนเยี่ยมชมห้องเรียนดนตรี (LACM) ที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นสถานศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่เปิดสอนวิชาดนตรีระดับมาตรฐานโลก ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และกิจกรรม MC OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3194] นศท.ปี 3 สอบภาคทฤษฎี (03-December-2014)  *  
 
 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3193] สร้างขวัญกำลังใจให้ ม.6 (03-December-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวอวยพรสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมกันนี้ตัวแทนนักเรียนได้มอบพวงมาลัยและดอกไม้ เพื่อเป็นการขอบคุณแก่ครูด้วย ณ ลามจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3192] Career Shopping Day ม.5 (03-December-2014)  *  
 
 
วิทยากรจากหลากหลายอาชีพที่มีประสบการณ์ตรงในแต่ละสาขาวิชาชีพ ร่วมแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางเลือกการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในกิจกรรม Career Shopping Day ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3191] ประชุมครูประจำเดือน (03-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 2557 และมอบรางวัลแก่ครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3190] นำเสนอผลการตรวจติดตาม (03-December-2014)  *  
 
 
ภราดาสมพร คงวิมล หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และคณะครูผู้รับผิดชอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะแต่ละมาตรฐาน ร่วมรับฟังการนำเสนอ ผลการติดตามความก้าวหน้าจากผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3189] สัมภาษณ์ครู (03-December-2014)  *  
 
 
คณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์ครูผู้รับผิดชอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะแต่ละมาตรฐาน ในการติดตามความก้าวหน้าจากผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3188] เปิดการตรวจติดตาม (03-December-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการตรวจติดตามความก้าวหน้าจากผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3187] ต้อนรับผู้ตรวจจากมูลนิธิฯ (03-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับภราดาสมพร คงวิมล หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี รองหัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา มิสนิสา แก้วมงคล และมิสดรุณี ขันโท คณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในโอกาสตรวจติดตามความก้าวหน้าจากผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3186] ตรวจติดตามความก้าวหน้า (03-December-2014)  *  
 
 
ภราดาสมพร คงวิมล หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สักการะนักบุญหลุยส์ก่อนตรวจติดตามความก้าวหน้าจากผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3185] สิ้นสุดค่ายพักแรม (02-December-2014)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี แต่ละนายโยนแลกหมวกลูกเสือ เพื่อความสุข ความเจริญ ของกิจการลูกเสือไทยเมื่อสิ้นสุดการเข้าค่ายพักแรม ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3184] สูทกรรม (02-December-2014)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้วิชาที่สูทกรรม การทำอาหารของชาวค่ายพักแรม ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ 2557 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3183] เรียนรู้เข็มทิศ (02-December-2014)  *  
 
 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้วิธีการเดินทางไกลด้วยเข็มทิศและแผนที่ โดยใช้วิชาลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3182] โรยตัวข้ามลำธาร (02-December-2014)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี เข้าฐานผจญภัย โรยตัวข้ามลำธารเพื่อทดสอบกำลังใจ ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3181] ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (02-December-2014)  *  
 
 
ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เพื่อนลูกเสือที่ได้รับบาดเจ็บ และกิจกรรมต่างๆ อีกหลากหลายรูปแบบ ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3180] เปิดประชุมกอง (02-December-2014)  *  
 
 
ผู้กำกับลูกเสือ- เนตรนารี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับการเคารพของลูกเสือ-เนตรนารี ในพิธีเปิดประชุมกองค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3179] เดินทางไปค่ายพักแรม (02-December-2014)  *  
 
 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับลูกเสือ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3178] นำเสนอการจัดการเรียนการสอน (02-December-2014)  *  
 
 
Dr.Tairo Nomura Associate professor ,Clinical study on Education, Faculty of education ,Saitama University ประเทศญี่ปุ่น และ Mr.Renya Kikuchi Chairman บริษัท Lego education นำเสนอการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM Education ผ่าน Robotic ให้แก่ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3177] STEM Education ผ่าน Robotic (02-December-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Dr.Tairo Nomura Associate professor ,Clinical study on Education, Faculty of education ,Saitama University ประเทศญี่ปุ่น และ Mr.Renya Kikuchi Chairman บริษัท Lego education ที่มานำเสนอการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM Education ผ่าน Robotic ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3176] บูรณาการ Global Perspectives (02-December-2014)  *  
 
 
ครูผู้สอนวิชา Global Perspectives และวิชาสังคมศึกษา แผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมบูรณาการวิชา Global Perspectives เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC โดยได้แลกวัฒนธรรม เข้าเรียน และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับนักเรียนชาวฟิลิปปินส์ ตามหลักสูตรของ IGCSE ณ จังหวัดซีบู ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 7 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3175] ทีมหมากล้อมมงฟอร์ตชนะเลิศ (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายศตคุณ กันธิยา นายจิรเมธ พิเคราะห์งาน และนายวัชรนนท์ เพชรรุ่ง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ Friendship B ประเภททีม การแข่งขันหมากล้อมเชียงใหม่ โอเพ่น ครั้งที่ 8 (Chiang Mai Open Go Tournament) ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3174] ชนะเลิศหมากล้อม (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรวิช สืบปาละ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ High Kyu ประเภทบุคคล การแข่งขันหมากล้อมเชียงใหม่ โอเพ่น ครั้งที่ 8 (Chiang Mai Open Go Tournament ) ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3173] ถ้วยรางวัลพระราชทานรองชนะเลิศ (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ชนกพล อมรเวชยกุล ด.ช.กันต์ ปันสุวรรณ และ ด.ช.เขตต์ติณณ์ ศิริชณกานต์ ที่โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเส้นใยของหนอนผีเสื้อยักษ์ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานรองชนะเลิศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3172] แสดงความยินดีกีฬานักเรียน (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย จากการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3171] มอบกระเป๋าเงินคืนเจ้าของ (02-December-2014)  *  
 
 
นายอนุชา นุชม่วงทอง นักการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำกระเป๋าเงินที่เก็บได้ภายในโรงเรียนส่งมอบคืนให้กับเจ้าของ น.ส.พันไมล์ โรจนวิภาต นักเรียนชั้น ม.5/9 ที่ทำหล่นหาย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3170] ต้อนรับ North Vista Secondary School (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก North Vista Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และร่วมกิจกรรม workshop โครงการ Band Cultural Exchange Programme กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3169] รับมอบของที่ระลึก (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนครูและนักเรียน North Vista Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และร่วมกิจกรรม workshop โครงการ Band Cultural Exchange Programme กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3168] ชมห้องเรียนดนตรี (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดายอห์น คัลลารัคคัล อัคราธิการคณะเซนต์คาเบรียล ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี ชมห้องเรียนดนตรี (LACM) ที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นสถานศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่เปิดสอนวิชาดนตรีระดับมาตรฐานโลก ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3167] ชมกาดหมั้ว (02-December-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แนะนำขนมไทยเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยที่มีความละเอียดอ่อนประณีตพิถีพิถันในกรรมวิธี มีรสชาติอร่อยหอมหวาน และสีสันสวยงามให้แก่ภราดายอห์น คัลลารัคคัล อัคราธิการคณะเซนต์คาเบรียล ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้รับทราบ ณ กาดหมั้ว เฮือนผญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3166] นวดผ่อนคลาย (02-December-2014)  *  
 
 
นักเรียนชมรมนวดแผนไทย นวดผ่อนคลายให้แก่ภราดายอห์น คัลลารัคคัล อัคราธิการคณะเซนต์คาเบรียล ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งการนวดไทย หรือ นวดแผนโบราณ เป็นศาสตร์บำบัดรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย ณ เฮือนชื่นทัศนา อาคารปีเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3165] เยี่ยมชมหอเกียรติยศ (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดายอห์น คัลลารัคคัล อัคราธิการคณะเซนต์คาเบรียล ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี เยี่ยมชมหอเกียรติยศ ที่รวบรวมผลงานสำคัญๆ ของทางโรงเรียน ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอเกียรติยศ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3164] เยี่ยมเยือนมงฟอร์ต (02-December-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับภราดายอห์น คัลลารัคคัล อัคราธิการคณะเซนต์คาเบรียล ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3163] ให้การต้อนรับอัคราธิการ (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะภราดา คณะครูผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ ภราดายอห์น คัลลารัคคัล อัคราธิการคณะเซนต์คาเบรียล ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3162] หารือจัดตั้งศูนย์สอบ HSK (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ เหยียน หยู้ ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการหารือการจัดตั้งศูนย์สอบ สถาบันขงจื้อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นศูนย์สอบ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3161] ร่วมแสดงความเสียใจ (28-November-2014)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน และตัวแทนคณะครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับ ม.ผไท ชัยนำ ต่อการจากไปของมารดา คุณแม่ศิริพร ชัยนำ ณ คริสตจักรทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3160] ให้การต้อนรับ นร.สิงคโปร์ (28-November-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Assumption Engilsh School ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Exchange Programme “Go Green Industy” ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม