[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


 [3189] สัมภาษณ์ครู (03-December-2014)  *  
 
 
คณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์ครูผู้รับผิดชอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะแต่ละมาตรฐาน ในการติดตามความก้าวหน้าจากผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3188] เปิดการตรวจติดตาม (03-December-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการตรวจติดตามความก้าวหน้าจากผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3187] ต้อนรับผู้ตรวจจากมูลนิธิฯ (03-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับภราดาสมพร คงวิมล หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี รองหัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา มิสนิสา แก้วมงคล และมิสดรุณี ขันโท คณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในโอกาสตรวจติดตามความก้าวหน้าจากผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3186] ตรวจติดตามความก้าวหน้า (03-December-2014)  *  
 
 
ภราดาสมพร คงวิมล หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สักการะนักบุญหลุยส์ก่อนตรวจติดตามความก้าวหน้าจากผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3185] สิ้นสุดค่ายพักแรม (02-December-2014)  *  
 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี แต่ละนายโยนแลกหมวกลูกเสือ เพื่อความสุข ความเจริญ ของกิจการลูกเสือไทยเมื่อสิ้นสุดการเข้าค่ายพักแรม ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3184] สูทกรรม (02-December-2014)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้วิชาที่สูทกรรม การทำอาหารของชาวค่ายพักแรม ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ 2557 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3183] เรียนรู้เข็มทิศ (02-December-2014)  *  
 
 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้วิธีการเดินทางไกลด้วยเข็มทิศและแผนที่ โดยใช้วิชาลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3182] โรยตัวข้ามลำธาร (02-December-2014)  *  
 
 
ลูกเสือ- เนตรนารี เข้าฐานผจญภัย โรยตัวข้ามลำธารเพื่อทดสอบกำลังใจ ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3181] ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (02-December-2014)  *  
 
 
ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เพื่อนลูกเสือที่ได้รับบาดเจ็บ และกิจกรรมต่างๆ อีกหลากหลายรูปแบบ ในค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3180] เปิดประชุมกอง (02-December-2014)  *  
 
 
ผู้กำกับลูกเสือ- เนตรนารี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับการเคารพของลูกเสือ-เนตรนารี ในพิธีเปิดประชุมกองค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3179] เดินทางไปค่ายพักแรม (02-December-2014)  *  
 
 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับลูกเสือ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3178] นำเสนอการจัดการเรียนการสอน (02-December-2014)  *  
 
 
Dr.Tairo Nomura Associate professor ,Clinical study on Education, Faculty of education ,Saitama University ประเทศญี่ปุ่น และ Mr.Renya Kikuchi Chairman บริษัท Lego education นำเสนอการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM Education ผ่าน Robotic ให้แก่ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3177] STEM Education ผ่าน Robotic (02-December-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Dr.Tairo Nomura Associate professor ,Clinical study on Education, Faculty of education ,Saitama University ประเทศญี่ปุ่น และ Mr.Renya Kikuchi Chairman บริษัท Lego education ที่มานำเสนอการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM Education ผ่าน Robotic ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3176] บูรณาการ Global Perspectives (02-December-2014)  *  
 
 
ครูผู้สอนวิชา Global Perspectives และวิชาสังคมศึกษา แผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมบูรณาการวิชา Global Perspectives เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC โดยได้แลกวัฒนธรรม เข้าเรียน และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับนักเรียนชาวฟิลิปปินส์ ตามหลักสูตรของ IGCSE ณ จังหวัดซีบู ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 7 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3175] ทีมหมากล้อมมงฟอร์ตชนะเลิศ (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายศตคุณ กันธิยา นายจิรเมธ พิเคราะห์งาน และนายวัชรนนท์ เพชรรุ่ง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ Friendship B ประเภททีม การแข่งขันหมากล้อมเชียงใหม่ โอเพ่น ครั้งที่ 8 (Chiang Mai Open Go Tournament) ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3174] ชนะเลิศหมากล้อม (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรวิช สืบปาละ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ High Kyu ประเภทบุคคล การแข่งขันหมากล้อมเชียงใหม่ โอเพ่น ครั้งที่ 8 (Chiang Mai Open Go Tournament ) ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3173] ถ้วยรางวัลพระราชทานรองชนะเลิศ (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ชนกพล อมรเวชยกุล ด.ช.กันต์ ปันสุวรรณ และ ด.ช.เขตต์ติณณ์ ศิริชณกานต์ ที่โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเส้นใยของหนอนผีเสื้อยักษ์ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานรองชนะเลิศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3172] แสดงความยินดีกีฬานักเรียน (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย จากการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3171] มอบกระเป๋าเงินคืนเจ้าของ (02-December-2014)  *  
 
 
นายอนุชา นุชม่วงทอง นักการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำกระเป๋าเงินที่เก็บได้ภายในโรงเรียนส่งมอบคืนให้กับเจ้าของ น.ส.พันไมล์ โรจนวิภาต นักเรียนชั้น ม.5/9 ที่ทำหล่นหาย ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3170] ต้อนรับ North Vista Secondary School (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก North Vista Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และร่วมกิจกรรม workshop โครงการ Band Cultural Exchange Programme กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3169] รับมอบของที่ระลึก (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนครูและนักเรียน North Vista Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และร่วมกิจกรรม workshop โครงการ Band Cultural Exchange Programme กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3168] ชมห้องเรียนดนตรี (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดายอห์น คัลลารัคคัล อัคราธิการคณะเซนต์คาเบรียล ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี ชมห้องเรียนดนตรี (LACM) ที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นสถานศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่เปิดสอนวิชาดนตรีระดับมาตรฐานโลก ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3167] ชมกาดหมั้ว (02-December-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แนะนำขนมไทยเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยที่มีความละเอียดอ่อนประณีตพิถีพิถันในกรรมวิธี มีรสชาติอร่อยหอมหวาน และสีสันสวยงามให้แก่ภราดายอห์น คัลลารัคคัล อัคราธิการคณะเซนต์คาเบรียล ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้รับทราบ ณ กาดหมั้ว เฮือนผญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3166] นวดผ่อนคลาย (02-December-2014)  *  
 
 
นักเรียนชมรมนวดแผนไทย นวดผ่อนคลายให้แก่ภราดายอห์น คัลลารัคคัล อัคราธิการคณะเซนต์คาเบรียล ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งการนวดไทย หรือ นวดแผนโบราณ เป็นศาสตร์บำบัดรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย ณ เฮือนชื่นทัศนา อาคารปีเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3165] เยี่ยมชมหอเกียรติยศ (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดายอห์น คัลลารัคคัล อัคราธิการคณะเซนต์คาเบรียล ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี เยี่ยมชมหอเกียรติยศ ที่รวบรวมผลงานสำคัญๆ ของทางโรงเรียน ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอเกียรติยศ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3164] เยี่ยมเยือนมงฟอร์ต (02-December-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับภราดายอห์น คัลลารัคคัล อัคราธิการคณะเซนต์คาเบรียล ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3163] ให้การต้อนรับอัคราธิการ (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะภราดา คณะครูผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ ภราดายอห์น คัลลารัคคัล อัคราธิการคณะเซนต์คาเบรียล ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในโอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3162] หารือจัดตั้งศูนย์สอบ HSK (02-December-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ เหยียน หยู้ ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการหารือการจัดตั้งศูนย์สอบ สถาบันขงจื้อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นศูนย์สอบ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3161] ร่วมแสดงความเสียใจ (28-November-2014)  *  
 
 
ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน และตัวแทนคณะครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับ ม.ผไท ชัยนำ ต่อการจากไปของมารดา คุณแม่ศิริพร ชัยนำ ณ คริสตจักรทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3160] ให้การต้อนรับ นร.สิงคโปร์ (28-November-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Assumption Engilsh School ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Exchange Programme “Go Green Industy” ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3159] รับมอบตัว นร.แทรก ชั้นปี 58 (28-November-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้นเรียน ชั้น ม.2 , ม.3, ม.4 และ ม.5 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3158] ประสานงานสอนภาษาจีน (28-November-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.โจว เกาหยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา (เลขานุการเอก) สถานเอกอัครราชฑูตจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย ที่มาประสานงานการให้ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่โรงเรียนมากยิ่งขึ้น ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3157] ม.อวี้ซีโชว์ดนตรีจีน (27-November-2014)  *  
 
 
คณะครูมหาวิทยาลัยอวี้ซี สาธารณรัฐประชาชนจีน บรรเลงโชว์ดนตรีจีนได้อย่างไพเราะ ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแผ่นดินใหญ่ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนศาสตร์และศิลปะทางดนตรีระหว่างสถานศึกษาในงาน Montfort International Music Festival #2 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3156] ม.ฉางโจวโชว์ดนตรีร่วมสมัย (27-November-2014)  *  
 
 
นักศึกษามหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงดนตรีร่วมสมัย เพื่อแลกเปลี่ยนศาสตร์และศิลปะทางดนตรีระหว่างสถานศึกษาในงาน Montfort International Music Festival #2 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3155] มินิคอนเสิร์ต อิน บูโดกัน (19-November-2014)  *  
 
 
อินทิรา ยืนยง หรือ อิน บูโดกัน ศิลปินรับเชิญ ร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ต สร้างบรรยากาศครื้นเครง ด้วยบทเพลงไพเราะให้แก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้สนุกสนาน ในงาน “Montfort International Music Festival #2 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3154] มอบของที่ระลึกกงสุลใหญ่ (19-November-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Montfort International Music Festival #2 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3153] เปิดงาน Music Festival #2 (19-November-2014)  *  
 
 
ท่านเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy ประธานจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงาน “Montfort International Music Festival #2 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3152] ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่จีน (19-November-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับท่านเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Montfort International Music Festival #2 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3151] ให้การต้อนรับ ม.อวี้ซี (19-November-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากมหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาแลกเปลี่ยนด้านดนตรีระหว่างสถานศึกษาในงาน Montfort International Music Festival #2 ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3150] ต้อนรับนักดนตรี ม.ฉางโจว (19-November-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากมหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาแลกเปลี่ยนด้านดนตรีระหว่างสถานศึกษาในงาน Montfort International Music Festival #2 ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3149] สร้างสัมพันธ์ด้วยกีฬา (19-November-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับทุนโครงการ Appre-ducation to India ร่วมแข่งขันกีฬากับนักเรียน Montfort Anglo Indian Higher Secondary School ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ณ Montfort Anglo Indian Higher Secondary School, Yercaud เมือง ซาเล็ม รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3148] ประชุม ผปค.ที่ติดภารกิจ (08-November-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้ พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 และรับเอกสารรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ให้แก่ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3147] สอบแทรกชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558 (08-November-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการสอบแทรกชั้นเรียนนักเรียนชั้น ม.2 , ม.3 , ม.4 และ ม.5 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 [edit]  
   

 [3146] มอบพระกริ่งหลวงอินทขีล (08-November-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบพระพุทธรูป พระกริ่งหลวงอินทขีล ให้แก่ ม.อำนวย นนท์ศรี เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่ห้องจริยธรรม โดยพระพุทธรูปดังกล่าวได้รับมอบจากนางสุรีย์พร ครองประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัทในเครือเจริญมอเตอร์ และผู้มีอุปการคุณของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม2557 [edit]  
   

 [3145] มอบผลการเรียนให้ ผปค. (08-November-2014)  *  
 
 
ครูประจำชั้นแต่ละระดับชั้น มอบเอกสารรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2/2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3144] รับค่าลงทะเบียนเรียน (08-November-2014)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทาลัย รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 จากผู้ปกครองของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2/2557 ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3143] ผู้ปกครองพบครู (08-November-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1/2257 และโครงการต่างๆที่ ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้นให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3142] นายกสมาคม ผปค. แสดงความยินดี (08-November-2014)  *  
 
 
อัยการสนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลความสำเร็จจากการแข่งขันต่างๆ ณ อาคารเซนต์อัลลอยซีอุส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3141] แสดงความยินดีภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ (08-November-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก คณะ Organization Development มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ บ้านพักภราดา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3140] ครู นร.อวยพรวันคล้ายวัน Bro.อังเดร (08-November-2014)  *  
 
 
ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส และตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 93 ปีที่กำลังจะเวียนมาถึงในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ บ้านพักภราดา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3139] รอง ผอ.อวยพรวันคล้ายวันเกิด Bro.อังเดร (08-November-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนครูมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 93 ปีที่กำลังจะเวียนมาถึงในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ บ้านพักภราดา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3138] วางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช (08-November-2014)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3137] ขอบคุณปราชญ์ผู้นำสตรีบ้านทุ่งยาว (08-November-2014)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์และครูที่ปรึกษาชมรมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก มอบกระเช้าผลไม้ให้แก่นางภาคี วรรณศักดิ์ ปราชญ์และผู้นำสตรี หมู่บ้านทุ่งยาว อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและสถานที่การถ่ายทำสารคดีเชิงข่าว เรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล ในการประกวดโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” จนประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลก ณ หมู่บ้านทุ่งยาว จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3136] ขอบคุณประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร (08-November-2014)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี งานประชาสัมพันธ์และครูที่ปรึกษาชมรมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก มอบกระเช้าผลไม้ให้แก่นายเผด็จ สมโชติ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและสถานที่การถ่ายทำสารคดีเชิงข่าว เรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล ในการประกวดโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” จนประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลก ณ หมู่บ้านทุ่งยาว จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3135] แสดงความยินดีคว้ารางวัลเวทีโลก (08-November-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สารคดีเชิงข่าวเรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล โครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” ได้รับรางวัล Best Cinematography Award ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3134] แสดงความยินดีความสำเร็จ (08-November-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และดนตรี นักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 14 โดยได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ กรีฑา รุ่น 12 ปี ชาย , ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กรีฑา รุ่น 14 ปี ชาย , ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กรีฑา รุ่น 16 ปี ชาย , ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลชาย ช่วงชั้นที่ 3 , ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอลชาย ช่วงชั้นที่ 4 และโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรี ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3133] โครงการ Appre-Ducation อินเดีย (08-November-2014)  *  
 
 
ม.พิพัฒน์ พัฒนจินดาพงษ์ หัวหน้าแผนการเรียน English Program ประชุมชี้แจงนัดหมายคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Appre-Ducation ประเทศอินเดีย ก่อนการเดินทางไปประเทศอินเดีย ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3132] เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ NBC และ ABC (07-November-2014)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนนักเรียนประเทศไทย เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ NBC รายการ “TODAY SHOW” และเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ ABC รายการ “Good Morning America” สถานที่โทรทัศน์ที่ชาวอเมริกาให้ความชื่นชม และได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วโลกเป็นอย่างมาก ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3131] เทพีเสรีภาพมรดกโลก (07-November-2014)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนนักเรียนประเทศไทย ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ และชื่นชมประติมากรรมโลหะสำริดเทพีเสรีภาพ ของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้กับสหรัฐอเมริกาในวันฉลองวันชาติครบ 100 ปี สัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลก ณ เกาะลิเบอร์ตี้ ในอ่าวนิวยอร์ค นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3130] Sightseeing (07-November-2014)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนนักเรียนประเทศไทย นั่งรถบัสสองชั้นชมเมือง Sightseeing ทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญๆ ทั่วเกาะ Manhattan โดยเป็นแหล่งศูนย์กลางธุรกิจความเจริญในทุกๆด้านที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ที่มีตึกระฟ้าจำนวนมาก เซ็นทรัลพาร์ก พิพิธภัณฑ์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในย่าน ดาวน์ทาวน์ มิดทาวน์ อัพทาวน์ เฮลคิทเชน โซโห ฮาเล็ม ไชน่าทาวน์ ลิตเติลอิตาลี ไทบีกา เชลซี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 โบโรฮ์ของนิวยอร์กซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3129] ผู้แทนสถานเอกอัคราชทูตร่วมแสดงความยินดีมงฟอร์ต (07-November-2014)  *  
 
 
กงสุล วรรัตน์ พิริยานุสรณ์ จากสถานกงสุลใหญ่นครนิวยอร์ก ผู้แทนจากสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมแสดงความยินดีกับครูและตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล Best Cinematography Award 2014 จากเรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3128] CEO PNA ร่วมแสดงความยินดีมงฟอร์ต (07-November-2014)  *  
 
 
Mr.Joseph M. Taylor, Chairman & CEO Panasonic Corporation of North America ร่วมแสดงความยินดีกับครูและตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล Best Cinematography Award 2014 จากเรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3127] มงฟอร์ตสร้างชื่อเวทีโลก (07-November-2014)  *  
 
 
ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตัวแทนนักเรียนประเทศไทย ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในเวทีระดับโลก ด้วยการคว้ารางวัล Best Cinematography Award 2014 ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony โดยเป็น 1 ในโรงเรียน 7 ประเทศที่ได้เข้าร่วมงาน จากทั้งหมด 23 ประเทศ 548 โรงเรียน ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3126] Best Cinematography Award (07-November-2014)  *  
 
 
ผลงานจากเรื่อง “มูล”ค่ามหาศาล ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัล Best Cinematography Award 2014 ในงานประกาศผลรางวัล Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3125] เยี่ยมชมนวัตกรรมพานาโซนิค (07-November-2014)  *  
 
 
ตัวแทนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในนามประเทศไทย เยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ของพานาโซนิคสำหรับครัวเรือนและธุรกิจ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตไปสู่ความก้าวหน้าการพัฒนาของสังคม และความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ PNA (Panasonic Corporation of North America) รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3124] ให้สัมภาษณ์สื่อสหรัฐ (07-November-2014)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนในนามประเทศไทย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นตัวแทนนักเรียนจาก 7 ประเทศทั่วโลก ที่มีโอกาสเข้าร่วมงาน Panasonic Kid Witness News Global Contest 2014 Awards Ceremony ให้สัมภาษณ์ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวกับสื่อของสหรัฐอเมริกา ณ พิพิธภัณฑ์นวร์ก รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3123] ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์นวร์ก (07-November-2014)  *  
 
 
ตัวแทนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในนามประเทศไทย ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปะอเมริกัน ชมงานจิตรกรรม ประติมากรรม ผลงานศิลปะสื่อประสมต่างๆ ผลงานจากสิ่งประดิษฐ์ และระบบกาแล็กซี่ในจักรวาล ณ พิพิธภัณฑ์นวร์ก รัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3122] ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำ (07-November-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทัศนศึกษาล่องเรือชมทิวทัศน์ของแม่น้ำแม่กลองเพื่อชมวิถีชิต และบ้านเรือนริมน้ำ ที่ได้เห็นตลอดทางที่เรือแล่นไป ในโครงการสังคมสัญจร ครั้งที่ 7 พระนครศรีอยุธยา-กรุงเทพมหานคร-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม (อัมพวา) ณ ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3121] เยี่ยมชมโรงงานอิชิตัน (07-November-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมชมโรงงาน ICHITAN GREEN FACTORY ของคุณตัน ภาสกรนที โรงงานแห่งแรก แห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำเข้านวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุด ด้วยระบบ Auto Warehouse ที่ดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตไปจนถึงการจัดเก็บสินค้า ช่วยประหยัดพลังงานในการผลิต ลดต้นทุนจากวัตถุดิบ คงคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการสังคมสัญจร ครั้งที่ 7 พระนครศรีอยุธยา-กรุงเทพมหานคร-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม (อัมพวา) ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3120] ชิงชัยเจ้าสระมงฟอร์ต (07-November-2014)  *  
 
 
นักกีฬาว่ายน้ำชาย-หญิง แต่ละรุ่น จากสโมสร และศูนย์ฝึกว่ายน้ำต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมชิงชัยความเป็นเจ้าสระในการแข่งขันว่ายน้ำ “DE MONTFORT SWIMMING CHAMPIONSHIP 2014 ครั้งที่ 2” อย่างคับคั่ง ณ สระว่าย De Montfort โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3119] เปิดการแข่งขันว่ายน้ำ (07-November-2014)  *  
 
 
ดร.พัฒนาชาติ กฤติบวร อธิบดีรกรมพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ “DE MONTFORT SWIMMING CHAMPIONSHIP 2014 ครั้งที่ 2” ณ สระว่าย De Montfort โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3118] ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2557 (07-November-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยได้สรุปผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1/2557 และกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างปิดภาคเรียน ให้แก่คณะครู บุคลากร ได้รับทราบ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3117] อบรมลากเส้นรูปตรง (07-November-2014)  *  
 
 
ดร.อนุพันธ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ผู้อำนวยการ Montfort College Waldorf Institute ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมการลากเส้นรูปตรงเพื่อพัฒนาครู ในบทบาทของครูผู้ทำงานเด็ก ณ ห้องประชุมเซนต์แมร์รี่ อาคารเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3116] ปะการังเทียม (07-November-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทำปะการังเทียมและปลูกปะการัง สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำ เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมทางทะเลและตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ณ แหล่งเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3115] ศึกษาระบบนิเวศทะเล (07-November-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาระบบนิเวศทะเลโดยการดำน้ำแบบ skin diving ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมประสบการณ์และพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ในกิจกรรมทัศนศึกษาค่ายเปิดโลกใต้ทะเล ณ แหล่งเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3114] เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร (07-November-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือธงและเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกลำเดียวของราชนาวีไทย ที่ใช้งานปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการและช่วยเหลือภัยพิบัติตลอดน่านน้ำไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ในกิจกรรมทัศนศึกษาค่ายเปิดโลกใต้ทะเล ณ ท่าเรือน้ำลึกจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3113] แชมป์แก่นทอย (07-October-2014)  *  
 
 
นักกีฬาแก่นทอยทีม ผู้ปกครอง ม.5 มาแรงทำคะแนนรวมสูงสุด 986 คะแนน คว้าแชมป์ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 5ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3112] ปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง (07-October-2014)  *  
 
 
นายอาคม อาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปืดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 5 และมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3111] โบว์ลิ่งมงฟอร์ต (07-October-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีมแก่นทอยแต่ละรุ่น โยนลูกแก่นทอยประลองความแม่นอย่างสนุกสนาน ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 5 ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3110] เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง (07-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โยนลูกโบว์ลิ่งเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 5 ส่งเสริมให้ผู้เรียน และประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของทุกคน ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3109] โบว์ลิ่งการกุศล (07-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 5 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า ณ Bully Bowl เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3108] ตรวจสุขภาพครูประจำปี 57 (07-October-2014)  *  
 
 
คลิกนิกมายด์แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาแก่คณะครู บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเซนต์แม่รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2557 [edit]  
   

 [3107] ประชุมครูเดือนกันยายน (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกันยายน 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3106] คะแนนรวมสูงสุดกายวิภาค สรีระวิทยา (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายรัชชานนท์ วิริยกิจโกศล ที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดกายวิภาคศาสตร์ และสรีระวิทยาของมนุษย์ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3105] คะแนนสูงสุดฟิสิกส์ (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนัท เปี่ยมสุวรรณ ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดวิชาฟิสิกส์ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3104] คะแนนรวมสูงสุด (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐนนท์ พงษ์ศิริเวทย์ ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดวิชาเคมี วิชาชีววิทยา และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3103] ชมเชยตอบปัญหาวิทย์ (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายโชติรวี พิริยะคุณธร นายธนัท เปี่ยมสุวรรณ และ น.ส.กชกร จึงสกุลรุจิเรข ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3102] รองชนะเลิศที่ 1 (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัทพงษ์ สุธัมโม นายณัฐนนท์ พงษ์สิริเวทย์ และ นายกมลเทพ เทพประการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3101] ครองถ้วยพระเทพฯ (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายอธิภูมิ เทียมแก้ว นายธนธรณ์ เจียรนัยกุลวินิช และ นายธวัลธรณ์ ชัยมงคล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3100] ทองแดง Sketchpad (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนัท เปี่ยมสุวรรณ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3099] ชนะเลิศตชนะเลิศตอบปัญหาคณิต (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธีรภัทร์ สุขประเสริฐกุล และ ด.ช.วุฒิกร รัตนพันธ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3098] คณิตระดับนานาชาติ (06-October-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.วุฒิกร รัตนพันธ์ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ เหรียญเงิน รายการ Asia International Mathematics Olympiad สาธารณรัฐประชาชนจีน เหรียญทองแดง รายการ International Mathematics Contest ประเทศสิงคโปร์ และเหรียญทองแดง รายการ World Mathematics Invitational ประเทศไต้หวัน ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3097] สนับสนุนแข่งขันว่ายน้ำ (04-October-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันว่ายน้ำ De Montfort Swimming Championship 2014 ครั้ง 2 จากนายประจักษ์ ไชยคำวัง ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท นิยมพานิช จำกัด ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3096] EP สอบปลายภาค (04-October-2014)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-19 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3095] รับมอบตัว ม.4 รอบที่ 2 (04-October-2014)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ฯ และหลักสูตร English Program (รอบที่ 2 ) ปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3094] ติวการสอบ GAT (04-October-2014)  *  
 
 
อ.ณภัทร รอดเหตุภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรติวการสอบความถนัดทั่วไป GAT เชื่อมโยง ม.5 ม.6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3093] สอบ Pre-Admissions (04-October-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมสอบ Pre-Admissions โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3092] สอบ Lab วิทย์ (04-October-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แลปวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ณ ห้อง LAB วิทยาศาสตร์ อาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3091] สอบ Lab Bolingual (04-October-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แลปวิทยาศาสตร์ Bolingual ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ณ ห้อง LAB วิทยาศาสตร์ อาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 [edit]  
   

 [3090] ให้ความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน (04-October-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบพวงมาลัยขอบคุณจากนวกชน บ้านนวกสถานสันทราย ที่ให้ความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานของโรงเรียนก่อนเตรียมตัวบวชเป็นภราดา ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม