[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32> 


 [2095] ฝึกซ้อม นร.ในพระราชานุเคราะห์ (24-August-2011)  *  
 
 
ภราดาพีระพงษ์ ดาราไทย อธิการบ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล ฝึกซ้อมการเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จะเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2094] เตรียมต้นไม้ทรงปลูก (24-August-2011)  *  
 
 
ภราดาพีระพงษ์ ดาราไทย อธิการบ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล ดูแลความเรียบร้อยในการเตรียมต้นไม้ทรงปลูก (สาทร) ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงปลูก ในโอกาสที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2093] ตัดแต่งกิ่งไม้ (18-August-2011)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนน ฯลฯ เพื่อเตรียมพื้นที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2092] ร่วมทำความสะอาดชุมชน (18-August-2011)  *  
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันทำความสะอาดชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา และเตรียมพื้นที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2091] รณรงค์ทำความสะอาดชุมชน (18-August-2011)  *  
 
 
นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา และเตรียมพื้นที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2090] ฝึกซ้อมนำเสนอผลงาน (18-August-2011)  *  
 
 
ครูวันเพ็ญ สุขเกษม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฝึกซ้อมความพร้อมของนักเรียนในการนำเสนอผลงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2089] เตรียมบอร์ดนิทรรศการ (18-August-2011)  *  
 
 
ครูและนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงผลงานนิทรรศการ จัดเตรียมบอร์ดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2088] ประชุมทำความเข้าใจ (18-August-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันตนีโอ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2087] ฝึกซ้อมเข้าแถว (18-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฝึกซ้อมเข้าแถวเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2086] ดำนา (18-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.3/3 ลงมือปักดำกล้าข้าว (ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 5) ในนาข้าว ซึ่งได้ประสบการณ์ทั้งความรู้ ความสนุก เห็นคุณค่าของข้าว และความเหนื่อยยากของชาวนา ในการผสานชีวิตย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ มูลนิธิชาวดอยร่วมรู้รักสามัคคีเพื่อชีวิต ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2085] เรียนรู้วิธีไถนา (18-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” เรียนรู้วิธีการไถนา (ไถคราด) โดยไถเอาเศษหญ้าต่าง ๆ ออกจากนา และปรับพื้นที่นาซึ่งลุ่ม ๆ ดอน ๆ ให้ได้เป็นพื้นที่ราบเสมอกัน เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนปลูกข้าว ณ มูลนิธิชาวดอยร่วมรู้รักสามัคคีเพื่อชีวิต ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2084] ปั้นคันนา (18-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.3/3 ผสานชีวิต “ย้อยรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง” เรียนรู้วิธีการปั้นคันนาเพื่อกักเก็บน้ำ และปล่อยน้ำทิ้งจากแปลงนา ณ มูลนิธิชาวดอยร่วมรู้รักสามัคคีเพื่อชีวิต ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2083] มอบทองคำ (18-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลทองคำหนัก 1 บาท ให้แก่ น.ส.จตสุภา ภักดีบรรณดิษฐ์ ชั้น ม.6/2 ที่ชนะเลิศการประกวดชื่องานฉลอง 80 ปี ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2082] เปิดกิจกรรมฉลอง 80 ปี (18-August-2011)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดกิจกรรมฉลอง 80 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ต โดยถือโอกาสเดียวกันนี้เริ่มย่างก้าวของการเรียนรู้ในปีที่ 81 ของโรงเรียนมงฟอร์ต ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2081] ศิริมงคล (18-August-2011)  *  
 
 
ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส ร่วมโปรยดอกไม้เพื่อความเป็นศิริมงคล ในพิธีวางศิลาฤกษ์สระว่ายน้ำ De Montfort ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2080] วางศิลาฤกษ์ (18-August-2011)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางศิลาฤกษ์สระว่ายน้ำ เดอ มงฟอร์ต โดยถือฤกษที่เวลา 16.59 นาที ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2079] ประกอบวจนพิธีกรรม (18-August-2011)  *  
 
 
พระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมลฑลเชียงใหม่ ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรม และเสกของมงคลที่ใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์สระว่ายน้ำ De Montfort ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2078] ขวัญและกำลังใจ (18-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาด ลา มาสาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2077] สดุดีนักบุญหลุยส์ (18-August-2011)  *  
 
 
บาทหลวงเปตรุส ปุสโปบีนัทโม (Fr. Petrus Puspobinatmo) พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) SJ ประกอบวจนพิธีกรรม วันสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล โดยคณะภราดา คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเพื่อระลึกถึงท่านในแบบอย่างชีวิต ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2076] ประชุมครูประจำเดือน (18-August-2011)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ครู และบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประจำเดือนกรกฎาคม 2554 โดยได้ชี้แนะให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจในเรื่ององค์การที่มีประสิทธิภาพสำหรับปัจจุบันและอนาคต รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2075] ถวายเทียนพรรษา (18-August-2011)  *  
 
 
คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน ให้แด่พระพระภิกษุสงฆ์ จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดีในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อที่ 14 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2074] หล่อเทียนพรรษา (18-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมใจกันหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา โดยทางโรงเรียนจะได้นำไปถวายที่วัดหนองบวกส้มในวันเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคารเซนต์เยเซฟ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2073] ประชุมครูเตรียมความพร้อมรับเสด็จ (17-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาพีระพงษ์ ดาราไทย อธิการบ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะครู และบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับทราบในรายละเอียดการเตรียมการด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2072] เสวนา Education USA PeerJam (17-August-2011)  *  
 
 
Ms. Susan Stevenson กงสุลอเมริกันประจำจังหวัดเชียงใหม่ และภราดาอาจิน เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา Education USA PeerJam เพื่อแนะนำการศึกษาต่อและทุนการศึกษาในประเทศอเมริกา โดยมีนักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานศึกษาต่อยังต่างประเทศเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม เซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2071] ประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ (17-August-2011)  *  
 
 
พล.อ.คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และประชุมเพื่อเตรียมรับเสด็จร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2070] ต้อนรับกรรมการเขตพื้นที่ (17-August-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับนายสุชิน นามจันทร์ลักษณ์ น.ส.ปราณี ศรีสันติ และ น.ส.ปราณี ตั้งใจดี ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2069] โชว์ลูกคอขับร้องเพลง (17-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.3 โชว์ลูกคอขับร้องเพลงคำมั่นสัญญา ซึ่งเนื้อร้องนำมาจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ ผลงานที่ท่านได้สร้างไว้ ซึ่งยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ในกิจกรรม “สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2068] แฟนซีแสดงละครสั้น (17-August-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกวดแฟนซีแสดงละครสั้น จากวรรณคดีของสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณี หนึ่งในกิจกรรมที่สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับกิจกรรม “สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2067] มอบรางวัล (17-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันการประกวดการจัดป้ายนิเทศ “ชีวิตและผลงานของสุนทรภู่” ในกิจกรรม “สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2066] รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (17-August-2011)  *  
 
 
คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมรณรงค์งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก White Power Day TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 “สานต่อประราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน” ณ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2065] ห้องสมุดดีเด่น (17-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดดีเด่น มากที่สุด 15 อันดับแรก และนักเรียนอาสาสมัครช่วยงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2553 ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 [edit]  
   

 [2064] ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน (17-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน Ringwood, Secondary College ตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย - Ringwood, Secondary College -Australia โดยทางโรงเรียนฯ ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2063] คะแนนรวมสูงสุด (17-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดให้แก่นักกีฬาสีม่วง ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี การศึกษา 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2062] มอบรางวัล (17-August-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลกับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี การศึกษา 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2061] มอบรางวัล (17-August-2011)  *  
 
 
ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลกับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันทุ่มน้ำหนัก ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี การศึกษา 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2060] สวยงาม (17-August-2011)  *  
 
 
เชียร์ลีดเดอร์ของต่ละสี โชว์ความสามารถในการลีดที่พร้อมเพรียงให้แก่คณะกรรมการตัดสินได้รับชม ซึ่งเป็นสีสันของการแข่งขันกรีฑาสีที่ได้นักเรียนให้ความชื่นชอบที่สุด ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2059] มอบรางวัล (17-August-2011)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลกับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ให้กับนักกีฬาของแต่ละสี ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี การศึกษา 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2058] กล่าวนำคำปฏิญาณ (17-August-2011)  *  
 
 
นายไพรัส จิโนรส ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2523 ได้รับเกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนร่วมกับนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2554 โดยในปีการศึกษานี้ได้รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักใน “พลังแห่งความสามัคคี Power of Harmony” ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2057] นักกีฬาวิ่งคบเพลิง (17-August-2011)  *  
 
 
น.ส.วราลี ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ชั้น ม.6/12 นักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติ นายนำโชค จันต๊ะคาด ชั้น ม.6/10 นักกีฬาขี่ม้าเยาวชนทีมชาติไทย น.ส.ภัณฑิรา ทั้งสุข ชั้น ม.6/2 นักกีฬายิงปืนเยาวชนทีมชาติไทย และ น.ส.ธนัชพร เชาวน์วิทยางกูร ชั้น ม.6/7 นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี การศึกษา 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2056] พาเหรดนักกีฬา (17-August-2011)  *  
 
 
ขบวนพาเหรดอันสวยงามของนักกีฬาทั้ง 11 สี สื่อความหมายในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ที่มี concept รณรงค์ในเรื่อง “พลังแห่งความสามัคคี Power of Harmony” เดินเข้าสู่สนามอย่างสง่างาม ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี การศึกษา 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2055] จุดไฟคบเพลิง (16-August-2011)  *  
 
 
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2515 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2554 จุดไฟคบเพลิงให้แก่ น.ส.ธนัชพร เชาวน์วิทยางกูร นักเรียนชั้น ม.6/7 นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย เพื่อใช้วิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2054] โชว์ลีดสัญจร (16-August-2011)  *  
 
 
เชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสี โชว์ลีดสัญจร เพื่อเป็นการซักซ้อมความพร้อมของเชียร์ลีดเดอร์ และปฏิบัติตามระเบียบเกณฑ์การประเมินของเชียร์ลีดเดอร์ ให้แก่คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ และขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2554 ได้รับชม ณ สนามวอลเลย์บอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2053] อบรมเตรียม สมศ. รอบ3 (16-August-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจาก สำนักงานประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่สาม โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2052] ประชุมเชิงปฏิบัติ (16-August-2011)  *  
 
 
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องการจัดกิจกรรมบูรณาการ ปีการศึกษา 2554 ของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 5 ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2051] ต้อนรับกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ (16-August-2011)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่มาตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ สมศ.รอบสาม ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2050] คุณประโยชน์ดีเด่น (07-June-2011)  *  
 
 
พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ ม.วรินทร วสุวัต หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นต่อบวรพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2049] ให้ข้อแนะนำ (07-June-2011)  *  
 
 
ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานประกันคุณภาพ ให้ข้อแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สภาพความพร้อมของสถานศึกษา โดยได้เรียนรู้และสอบถามปัญหาในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่ม ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2048] เปิดประชุมสัมมนา (07-June-2011)  *  
 
 
นายโกศล ปราคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เปิดการประชุมสัมมนาวางแผนการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดเชียงใหม่ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ให้แก่ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2047] กล่าวต้อนรับ (07-June-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวางแผนการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2046] มอบเงินสนับสนุน (07-June-2011)  *  
 
 
ครูภูริชา จันทร์ดี ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้แทนโรงเรียนมอบเงินสนับสนุนงานครบรอบ 20 ปี หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ให้แก่ฝ่ายข่าวของหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ณ บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2045] ประธานสี (07-June-2011)  *  
 
 
ประธานสี ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นผู้นำของแต่ละสีในการแข่งขันกรีฑาสีที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2044] ร่วมเป็นเกียรติ (07-June-2011)  *  
 
 
คณะครูอาวุโสที่เกษียณอายุการทำงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2043] มอบทุนการศึกษา (07-June-2011)  *  
 
 
นายณรงค์ คองประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียน ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2042] ส่งมอบธงโรงเรียน (07-June-2011)  *  
 
 
นายฌาณัฐ อนันทปัญญสุทธิ์ ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ส่งมอบธงโรงเรียนและหน้าที่ผู้นำนักเรียนให้แก่ นายกรกฎ มหาวัน หัวหน้าพรรคคุณธรรมนำมงฟอร์ต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานนักเรียนคนใหม่ ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2041] ประธานนักเรียน (07-June-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแต่งตั้งให้นายกรกฎ มหาวัน นักเรียนชั้น ม.5/7 ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2040] ไหว้ครูประจำปี (07-June-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนนักเรียนแต่ละระดับชั้น พิธีที่นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของคณะครู และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2039] อบรมการปรับตัว (07-June-2011)  *  
 
 
คุณพ่อวินัย บุญลือ พระสงฆ์คณะเยสุอิต (สวนเจ็ดริน) อบรมเรื่อง “การปรับตัวในสังคม” ให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะชีวิตในการเข้าสังคมที่ดีและมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างเป็นมิตร ณ วัดน้อยพระบิดา อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2038] มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (07-June-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (มิถุนายน) โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อวินัย บุญลือ พระสงฆ์คณะเยสุอิต (สวนเจ็ดริน) ประกอบพิธีมิสซา ณ วัดน้อยพระบิดา อาคารเซราฟิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 [edit]  
   

 [2037] ประชุมสมาชิกกองทุน (07-June-2011)  *  
 
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกสมาชิกทำหน้าที่ประธานกองทุนฯ วาระปีการศึกษา 2554 และแก้ไขระเบียบกองทุนสวัสดิการฯ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2036] เลือกตั้งคณะกรรมการ นร. (01-June-2011)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเอง ในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2554 โดยพรรคคุณธรรมนำมงฟอร์ต ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนในการเลือกตั้งครั้งนี้ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2035] แถลงข่าวพิธีรับเสด็จ (01-June-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมการแถลงข่าวพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเซนต์แมรี่ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2034] ประชุมผู้ปกครอง (01-June-2011)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแต่ละระดับชั้น เข้ากลุ่มตามห้องเรียน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองห้องเรียน ในโอกาสการประชุมผู้ปกครองและพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2033] มอบเกียรติบัตร (01-June-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานกา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2032] มอบเกียรติบัตร นร.ดีเด่น (01-June-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2031] มอบเงินสนับสนุน (01-June-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 2549 (รุ่นเรา) ที่เข้าพบเพื่อมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างสระว่ายน้ำ De Montfort Swimming Pool พร้อมทั้งหารือถึงพันธกิจของศิษย์เก่า และกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2030] นำเสนอโครงการ (01-June-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้องรับฟัง Mr.Alessandro Locatell ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด เอบีโอ เทรดดิ้ง นำเสนอโครงการใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน แอล อี ดี ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นทางเลือกในการลดงบประมาณการค่าไฟฟ้าของโรงเรียน โดยไม่ทำลายธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2029] แสดงความยินดี (26-May-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนวัฒน์ ปาแปง ชั้น ม.3/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันโครงการประกวดสื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ ประเภท “สุนทรพจน์” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน กพย. แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยากระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2028] มอบเกียรติบัตร (26-May-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนายปราโมทย์ ประสิทธิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานธนาคารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2553 โดยธนาคารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (Montfort School Bank) ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากธนาคารออมสินภาค 7 ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2027] ช่วยเหลือกิจกรรม (26-May-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนอาสาสมัครที่ช่วยเหลือกิจกรรมเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน โดยเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมาตลอดปีการศึกษา 2553 ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2026] บาสเชื่อมสัมพันธ์ (26-May-2011)  *  
 
 
นักเรียนจาก Anglo-Chinese School (Barker Road) ประเทศสิงค์โปร ร่วมทำการแข่งขันบาสเกตบอลกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองโรงเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2025] บรรยายพิเศษ (26-May-2011)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล (Chiang Mai Model) โดยเน้นให้เยาวชนอนาคตประเทศตระหนักในหน้าที่ของพลเมือง ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมอันดีงามประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่เป็นนิจ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2024] นักเรียนแลกเปลี่ยน (26-May-2011)  *  
 
 
นายณัฐพงษ์ อิชยาธิคุณ ชั้น ม.5/8 น.ส.ธนิดา ติลังการณ์ ชั้น ม.5/8 น.ส.ณรีกร บุญญาณุวัตร ชั้น ม.5/9 และ ม.จักรพงษ์ บุญตันจีน เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย- Ringwood, Secondary College โดยการศึกษาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวออสเตรเลีย ไปพร้อม ๆ กับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองชนชาติ ณ Ringwood, Secondary College-Australia ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-20 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2023] ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (26-May-2011)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูและและนักเรียนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะกรรมการ ที่มาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีการบริหารจัดการดีเด่น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2022] ขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (26-May-2011)  *  
 
 
คุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เลขาฯ พระสังฆราชสังฆมฑลเชียงใหม่ ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยได้ร่วมกันขอพระพรจากพระเป็นเจ้าสำหรับกิจการงาน การเรียนการสอน ให้สามารถดำเนินไปด้วยดีตลอดปีการศึกษา ณ วัดน้อยพระบิดา อาคารเซราฟิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2021] ทองแดงชีวโอลิมปิก (20-May-2011)  *  
 
 
นายกรภัค เลิศวณิชย์วัฒนา ชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้มีโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2020] เหรียญเงินชีวโอลิมปิก (20-May-2011)  *  
 
 
นายธรทัต รุจิพรรณ ชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้มีโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2019] เหรียญทองเคมีโอลิมปิก (20-May-2011)  *  
 
 
น.ส.ปาณิศา ฮันตระกูล ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้มีโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2018] สัมมนาครู (18-May-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการอบรม สัมมนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 เพื่อเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรในทุก ๆ ฝ่าย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2554 [edit]  
   

 [2017] วันเกิดครูเดือนเมษายน (29-April-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2554 จำนวน 23 คน พร้อมกันนี้ได้รับประทานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน ณ ห้องอาหารลีลาวดี อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2016] แสดงความขอบคุณ (29-April-2011)  *  
 
 
ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ ม.โกวิท นำลาภ ครูอาวุโส ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ด้วยดีมาตลอดระยะเวลาการทำงานในโรงเรียน 37 ปี ณ ร้านอาหารน้องฟลุ้ค เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2015] รดน้ำดำหัวครูอาวุโส (29-April-2011)  *  
 
 
อาจารย์ณรงค์ ธรรมคุณ ประธานศิษย์เก่ามงฟอร์ตรุ่น 2501 นำเพื่อนร่วมรุ่นรดน้ำดำหัว ม.อินทร์ส่ง จิตต์เกษม ครูอาวุโสฯ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามในเทศกาลสงกรานต์และคารวะธรรมต่อครูอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2014] วันคล้ายวันมรณกรรมพ่อหลุยส์ (28-April-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครู นักการ ร่วมวจนพิธีกรรมโมทนาคุณพระเจ้า โดยคุณพ่อประสิทธ์ ดิมู ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย เนื่องในวันคล้ายวันมรณกรรมของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ลานนักบุญหลุยส์ โรงรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2013] รดน้ำดำหัว (28-April-2011)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมรดน้ำขอสูมาคารวะและขอพรปีใหม่กับคณะภราดา คณะครู เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะครู เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานจามจุรีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2012] ฟ้อนขันดอก (28-April-2011)  *  
 
 
นักเรียนช่างฟ้อนของโรงเรียนร่วมแสดงการฟ้อนขันดอก การฟ้อนที่สร้างบรรยากาศของเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะครู ปีการศึกษา 2553 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 22 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2011] มอบเครื่องสระเกล้าดำหัว (28-April-2011)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนมอบเครื่องสักการะและเครื่องสระเกล้าดำหัวแก่คณะภราดา คณะครูอาวุโส ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะครู เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อแสดงคารวะธรรมต่อครูอาจารย์ และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ณ ลานจามจุรีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2010] แห่เครื่องสักการะ (28-April-2011)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมแห่สักการะและเครื่องสระเกล้าดำหัว เคลื่อนสู่บริเวณพิธีสระเกล้าดำหัวคณะครู เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นล้านนา ณ ลานจามจุรีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2009] ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี (28-April-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบโล่รางวัลให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2554 (รุ่น 2500-รุ่น 2549) ให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 30 คน ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 21 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2008] เปิดงานปิ๊กมงฟอร์ต (28-April-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และบรรดาศิษย์เก่าคณะกรรมการจัดงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ร่วมขับร้องเพลงโรงเรียนดังกึกก้องในการเปิดงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 21 อย่างเป็นทางการ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2007] ดุริยางค์ร่วมบรรเลง (28-April-2011)  *  
 
 
วงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมบรรเลงโหมโลงขับกล่อมเสียงเพลงให้แก่คณะครู และศิษย์เก่าทุกรุ่นที่เข้าร่วมงานก่อนการเปิดงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 21 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2006] ร่วมแสดงปิ๊กมงฟอร์ต (28-April-2011)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ร่วมแสดงการฟ้อนขันดอก และน้อยใจยา เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ที่สร้างสีสัน ความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบนเวทีของงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 21 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2005] สระเกล้าดำหัว (28-April-2011)  *  
 
 
ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต มอบเครื่องสักการะและเครื่องสระเกล้าดำหัวแก่ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประธานในพิธีและคณะ ในพิธีสระเกล้าดำหัวป้อครูแม่ครู เพื่อแสดงความเคารพนบนอบและขอสูมาคาราวะในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 21 ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2004] แสดงความยินดี (28-April-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.5/3 เจ้าของโครงการ หมอนหก สะลีเมือง เพื่อสุขภาพ โดยบริษัทเอ็มซี เฮลท์ตี้ แคร์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องนอนและเบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพจากหลอดดูดน้ำ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นแชมป์ระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัลพร้อมศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ จากการประกวดกรุงไทยยุววาณิช ครั้งที่ 9 ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2003] ให้ศีลให้พร (25-April-2011)  *  
 
 
ม.จำนงค์ ประสพโชคชัย ครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นผู้แทนคณะครูอาวุโสของโรงเรียน ให้ศีลให้พรแก่บรรดาศิษย์เก่าที่มารดน้ำดำหัว ในพิธีสระเกล้าดำหัวป้อครูแม่ครู ที่ทางสมาคมศิษย์เก่าจัดขึ้นตามฮีตฮอยประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ ศาลามารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2002] แบ่งปันพระเมตตา (25-April-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจิตตาธิการ สังฆมณฑลเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มพระเมตตา อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ร่วมแบ่งปันพระเมตตาในความศรัทธาและภักดีต่อพระเมตตา ความหวังสุดท้ายสำหรับความรอดของมนุษย์ให้แก่พระสงฆ์ นักบวช สัตตบุรุษชายหญิง และเยาวชนในท้องถิ่นแม่สอด ณ วัดนักบุญเทเรซา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2001] ร่วมแห่ใบลาน (25-April-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจิตตาธิการ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมพิธีมิสซาแห่ใบลาน เพื่อถวายเกียรติแต่พระเยซูเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวช สัตตบุรุษชายหญิง และเยาวชนในท้องถิ่นแม่สอด ณ วัดนักบุญเทเรซา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [2000] ไว้อาลัยครั้งสุดท้าย (25-April-2011)  *  
 
 
คณะภราดา คณะครู และนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายในพิธีปลงศพและบรรจุศพภราดาโยเซฟ หลุยส์ บัญญัติ โรจนารุณ ณ สุสานภราดา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [1999] คณะภราดาร่วมไว้อาลัย (25-April-2011)  *  
 
 
คณะภราดาร่วมไว้อาลัยต่อการมรณกรรมของภราดาโยเซฟ หลุยส์ บัญญัติ โรจนารุณ (อายุ 74 ปี) อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (พ.ศ.2521-2530) ในวจนพิธีกรรมและพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ณ โบสถ์ เดล โรซารีโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา [edit]  
   

 [1998] รับมอบโปรเจคเตอร์ (25-April-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X9 จำนวน 1 เครื่อง จากนายอาคม จิตแก้ว ผู้จัดการแผนกขายโครงการ 1 สาขามหิดล บริษัทนิยมพานิช จำกัด เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [1997] รดน้ำดำหัว ผอ. (25-April-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รดน้ำดำหัว ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติตามจารีตประเพณีของชาวเหนือ เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554 [edit]  
   

 [1996] กีฬาประเพณีพนักงาน (08-April-2011)  *  
 
 
พนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีพนักงาน ครั้งที่ 1 โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ได้ครองถ้วยรางวัลคะแนนรวมร่วมกัน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม