[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41> 


 [2943] เลือกตั้งคณะกรรมการนร. (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 และยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองในเรื่องประชาธิปไตยอีกด้วย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2942] วิ่ง 800 เมตร (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วิ่ง 800 เมตร ในสถานีที่ 4 โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบในเวลา 3 นาที 15 วินาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2941] ลุก-นั่ง (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายลุก-นั่ง ในสถานีที่ 4 โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 34 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2940] ดันพื้น (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายดันพื้น ในสถานีที่ 4 โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 22 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2939] ตรวจร่างกาย (25-June-2014)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ทหาร วัดรอบอก ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ตามเกณฑ์ส่วนสัมพันธ์ของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสถานีที่ ๓ การตรวจร่างกาย (ตรวจโรค) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2938] ยื่นหลักฐาน นศท. (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารตรวจสอบความถูกต้อง ในสถานีที่ 2 สถานีตรวจหลักฐาน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2937] รับฟังการชี้แจง (25-June-2014)  *  
 
 
ผกท.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชี้แจงแนวการปฏิบัติของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารให้แก่นักเรียนทราบในสถานีที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2936] ปฐมนิเทศการใส่หมวกลูกเสือ –เนตรนารี (25-June-2014)  *  
 
 
ผกก.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานลูกเสือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปฐมนิเทศลูกเสือ –เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเรื่องการใส่หมวกที่ถูกต้องของลูกเสือ –เนตรนารี ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2935] In-Service Training ศิลปะแห่งชีวิต (25-June-2014)  *  
 
 
ดร.อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม In-Service Training ศิลปะแห่งชีวิต แนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทางมนุษยปรัชญา ศิลปะแห่งชีวิต พื้นฐานความเข้าใจมนุษย์บนรากฐานการศึกษาวอลดอร์ฟ เพื่อพัฒนาด้านในคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยผ่านกระบวนการศิลปะให้เป็น Guardian Angels ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2557 [edit]  
   

 [2934] เขียน Dictation (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียน ชั้น ม.1- ม.5 ที่ผลัดเปลี่ยนกันเขียน Dictation สัปดาห์ละ 2 วิชา เพื่อทดสอบการเขียนประโยค การแต่งประโยค จากวิชาวิทย์-คณิต อังกฤษ-สังคม(Bilingual) ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นตลอดปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 [edit]  
   

 [2933] ประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน (25-June-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งจัดโดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพท.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมี นายโสภณ โปธินันท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางฉัตรจิรา หรูวรนันท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และนายธวัชชัย ไชยกันย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่วมชี้แจงวาระของทางราชการให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2932] พรรคอัศวินหาเสียง (25-June-2014)  *  
 
 
ผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 พรรคอัศวิน เบอร์ 2 พร้อมลูกทีม ประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคของตนเองให้กับนักเรียนแต่ละระดับก่อนที่การเลือกตั้งจะมีขึ้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2931] พรรคดาวรุ่งหาเสียง (25-June-2014)  *  
 
 
ผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 พรรคดาวรุ่ง เบอร์ 1 พร้อมลูกทีมในพรรค ต่างช่วยกันหาเสียงประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคของตนเองกับนักเรียนแต่ละระดับก่อนที่การเลือกตั้งจะมีขึ้น ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2930] ประชุมครูประจำเดือน พ.ค. (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2929] พรมน้ำเสก (25-June-2014)  *  
 
 
บาทหลวงสายชล คันยุไล คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน พรมน้ำเสกให้แก่นักเรียนเพื่ออวยพรให้มีพระหรรษทานและกำลังสำหรับการเรียน ในวจนพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2928] วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา (25-June-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2557 เพื่อวอนขอพระพรจากองค์พระคริสต์เจ้า พร้อมทั้งฝากการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในความคุ้มครองขององค์ในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2927] ฟิสิกส์โอลิมปิก (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัทพงศ์ สุธัมโม ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ และรางวัลคะแนนสูงสุดศูนย์ สอวน.ภาคเหนือ นายธีรภัทร ประทุมวัลย์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศระดับประเทศ นายธนัท เปี่ยมสุวรรณ์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณระดับประเทศ นายพงศธร วิริระศิริ ที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ และนายสิรภพ ภู่นพมาศ ที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ สาขาฟิสิกส์ ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2926] ชีววิทยาโอลิมปิก (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายอิงครัต เลิศวิราม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ และนายธรธรณ์ เจียรนัยกุลวานิช ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ สาขาชีววิทยา ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2925] เคมีโอลิมปิก (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัชนนท์ พงษ์ศิริเวทย์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ รางวัลคะแนนสูงสุดศูนย์ สอวน.ภาคเหนือ และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติการระดับประเทศ นายณัฐพงศ์ โตคณิตชาติ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ นายธรธรณ์ เจียรนัยกุลวานิช ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ และนายธวัลธรณ์ ชัยมงคล ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ สาขาเคมี ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2924] แสดงความยินดีนักกีฬาสแต็ก (25-June-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาสแต็กซึ่งได้เป็นตัวแทนประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี โดยได้รับรางวัลต่างๆ มากมายจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ 2014 WSSA Word Sport Stacking Championship ประเทศเกาหลีใต้ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2923] Science Education Award (25-June-2014)  *  
 
 
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มอบรางวัล Science Education Award ให้แก่ ม.จักรพงษ์ บุญตันจีน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงาน The 20th Presentation Ceremony Thailand Toray Science Foundation ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2922] สอบครูเพิ่มเติม (23-May-2014)  *  
 
 
ม.พิพัฒน์ พัฒนจินดาพงศ์ หัวหน้าแผนก English Program และครู Julie Bray ผู้เชี่ยวชาญวิชาภาษาอังกฤษ ทำการทดสอบ Global Tutorial Class คณะครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2921] นำคณาจารย์ร่วมเสวนา (23-May-2014)  *  
 
 
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา นำคณาจารย์จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) ร่วมเสวนา “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.” กับงานมาตรฐานคุณภาพ และทีมงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อขอบคุณในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2920] เปิดเสวนา (23-May-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเปิดการเสวนา “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.” โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) ร่วมสวนากับงานมาตรฐานคุณภาพ และทีมงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2919] ประชุม นศท. (23-May-2014)  *  
 
 
ม.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร ประชุมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีทราบก่อนเปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 21-22 และ 27 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2918] เรียนทบทวน Cambridge (23-May-2014)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนทบทวนก่อนสอบ Cambridge Standard ระดับ KET ,PET, FCE , CAE ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2917] อบรมครูชาวต่างประเทศ (23-May-2014)  *  
 
 
ม.พิพัฒน์ พัฒนจินดาพงศ์ หัวหน้าแผนก English Program ให้เกียรติอบรมครูชาวต่างประเทศเรื่อง Teacher's Contract and Regulations and Teacher's Roles and Duties ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2916] อบรมใส่ใจลูกมงฟอร์ต (23-May-2014)  *  
 
 
อ.ณฐวัฒน์ ล่องทอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “ทักษะการดูแลและใส่ใจลูกมงฟอร์ต” (Heart and Head) ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2915] อบรม (23-May-2014)  *  
 
 
อ.ประกาย ชลหาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมเรื่อง “Teachers in the Changing World” ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2914] บุคลากรใหม่ (23-May-2014)  *  
 
 
บุคลากรใหม่ปีการศึกษา 2557 แนะนำตัวเองแก่ผู้บริหารและเพื่อนครูรู้เป็นที่ให้จัก ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2913] อบรมก่อนเปิดภาคเรียน (23-May-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเปิดการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit]  
   

 [2912] ครูมงฟอร์ตประถมมอบของที่ระลึก (11-May-2014)  *  
 
 
ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบของที่ระลึกให้แก่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2911] ชมรมครูอาวุโสมอบของที่ระลึก (11-May-2014)  *  
 
 
ม.เสน่ห์ คำวินิจ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2910] สมาคมศิษย์เก่ามอบเช็คของขวัญ (11-May-2014)  *  
 
 
นายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเช็คของขวัญให้แก่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2909] สมาคม ผปค.มอบเช็คของขวัญ (11-May-2014)  *  
 
 
อัยการสนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเช็คของขวัญให้แก่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2908] มุทิตาจิตครูเกษียณ (11-May-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานงานเลี้ยงเพื่อเชิดชูเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแด่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม ครูผู้สอนวิชาพละ และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ครูผู้สอนวิชาสังคม ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2907] ชมการแสดงดนตรี (11-May-2014)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy ชมการแสดงดนตรีของนักเรียนชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยฉางโจว ในโอกาสศึกษาดูงานด้านดนตรีจีนและประสานการจัดงาน Music Festival ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู เมืองฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2906] มอบของที่ระลึกศึกษาดูงาน (11-May-2014)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy มอบของที่ระลึกให้กับนางสาวหลี่จัว หัวหน้าฝ่ายดนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหัวตง ที่ให้การต้อนรับในโอกาสศึกษาดูงานด้านดนตรีจีนและประสานการจัดงาน Music Festival ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหัวตง เขตปกครองพิเศษนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2905] ประสานการจัดงาน Music Festival (11-May-2014)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy พบปะกับนายเฉิน คณบดีสถาบันดนตรี มหาวิทยาลัยเยวี่ยหยาง ในโอกาสศึกษาดูงานด้านดนตรีจีนและประสานการจัดงาน Music Festival ณ มหาวิทยาลัยเยวี่ยหยาง มณฑลหูหนาน เมืองเยวี่ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2904] ศิษย์เก่ารดน้ำขอพร (11-May-2014)  *  
 
 
ศิษย์เก่ามงฟอร์ตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว เข้ารดน้ำขอสูมาคาราวะและขอพรจากภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และครู ประจำปีการศึกษา 2556 ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2903] ขอสูมาคาราวะ (11-May-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้ารดน้ำขอสูมาคาราวะและขอพรจากคณะครูตามฮีตฮอยประเพณีล้านนา ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2902] แห่เครื่องสระเกล้าดำหัว (11-May-2014)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมสืบสานเทศกาลสงกรานต์ตามรอยจารีตประเพณีล้านนา จัดตกแต่งขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัวมาแสดงกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2901] ชมการฝึกซ้อมดนตรี (11-May-2014)  *  
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy เยี่ยมชมการฝึกซ้อมดนตรีของนักเรียนสถาบันดนตรีวิทยาลัยครูยวี่ซี ในโอกาสศึกษาดูงานด้านดนตรีจีนและประสานการจัดงาน Music Festival โดยมีนางจู คณบดีสถาบันดนตรีวิทยาลัยครูยวี่ซี และคณะครูผู้สอนวิชาดนตรีให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยครูยวี่ซี มณฑลยูนาน เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2900] ปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 24 (10-May-2014)  *  
 
 
ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นร่วมพบปะสังสรรค์กับเพื่อนพ้องพี่น้อง MC ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 24 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2899] ศิษย์เก่าสระเกล้าดำหัว (10-May-2014)  *  
 
 
นายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย นำศิษย์เก่าแต่ละรุ่นร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูอาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส เพื่อความเป็นศิริมงคลตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 24 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2898] นำขบวนแห่ (10-May-2014)  *  
 
 
นายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย นำขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัว มาสูมาคาราวะภราดา คณะครู และศิษย์เก่าอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 24 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2897] สักการะนักบุญหลุยส์ (10-May-2014)  *  
 
 
นายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะฯ สักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถานปณาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล และองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อความเป็นศิริมงคลตามเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ในพิธีสระเกล้าดำหัวภราดา คณะครูอาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 24 ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2896] Kachin ศึกษาดูงาน (10-May-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Ah Seng หัวหน้าคณะ Kachin Education Committee ประเทศพม่า และคณะผู้ติดตาม ที่มาศึกษาด้านบริหารจัดการ และด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเซนต์แมร์รี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 [edit]  
   

 [2895] ปิดค่ายพันธสัญญา (07-April-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวปิดค่าย ค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2894] เปิดค่ายพันธสัญญา (07-April-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบธงสีให้แก่หัวหน้าห้อง ชั้น ม. 1 แต่ละห้อง ในพิธีเปิดค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2893] สันทนาการ (07-April-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนใหม่ด้วยกัน ในค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2892] ฝึกทำความเคารพ (07-April-2014)  *  
 
 
ครูประจำฐานฝึกอบรมนักเรียนชั้น ม.1 ในฐานทำความเคารพ การไหว้ผู้ใหญ่ และมารยาทการขอเข้าพบ ในค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2891] พิธีแสงเทียน (07-April-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.1 ร่วมจุดเทียนสักการะนักบุญมงฟอร์ต เพื่อมอบตนเองเป็นลูกมงฟอร์ต ในพิธี แสงเทียน ค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ลานนักบุญหลุยส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2890] ฝึกระเบียบแถว (07-April-2014)  *  
 
 
ครูประจำฐานฝึกระเบียบการเข้าแถวให้แก่นักเรียนชั้น ม.1 เพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน ในค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2889] ฐานเพลงโรงเรียน (07-April-2014)  *  
 
 
ครูประจำฐานฝึกซ้อมให้นักเรียนชั้น ม.1 ร้องเพลงต่างๆ ของทางโรงเรียนอย่างถูกต้อง ในค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2888] แนะนำการแต่งกาย (07-April-2014)  *  
 
 
ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงให้นักเรียนชั้น ม.1 ทราบเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายด้วยเครื่องแบบต่างๆ ของทางโรงเรียน รวมทั้งทรงผม และรองเท้า ในค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2887] MC Summer Course (07-April-2014)  *  
 
 
นักเรียนทุกระดับชั้นลอดซุ้ม Welcome to MC Summer Course เพื่อเข้าสู่การเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูร้อนในวันเปิด MC Summer Course ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2886] เปิดป้าย Via Gloriae (07-April-2014)  *  
 
 
คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรม เสกแผ่นป้ายรูปภาพ และเปิดป้าย Via Gloriae ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2885] ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม (07-April-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ได้แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2884] ลงนามความร่วมมือ ม.หูหนาน (07-April-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mrs.จาง จิ้น จวิน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิวส์ฝ่ายนักเรียนต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหูหนาน และ Mrs.เจิง ถิง ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2883] ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนฤดูร้อน (07-April-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาวาระพิเศษ รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ได้แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2882] แจกผลการเรียน (07-April-2014)  *  
 
 
คณะครูแต่ละระดับชั้นแจกผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบการวัดผลประเมินผลของบุตรหลานของตนเองในการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2881] ผปค.ชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้บุตรหลาน (07-April-2014)  *  
 
 
ผู้ปกครองชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ค่าหนังสือเรียน ให้แก่บุตรหลายของตน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ปกครอง ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ณ โรงอาหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2880] วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 4/2556 (07-April-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2879] มอบเข็มตราโรงเรียน (07-April-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานมอบเข็มตราโรงเรียนให้แก่หัวหน้าห้องแต่ละห้อง ในพิธีปิดค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2878] พิธีแสงเทียน (07-April-2014)  *  
 
 
นักเรียนชั้น ม.4 ร่วมจุดเทียนสักการะนักบุญมงฟอร์ต เพื่อมอบตนเองเป็นลูกมงฟอร์ต ในพิธีแสงเทียน ค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ณ ลานนักบุญมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2877] เปิดค่ายพันธสัญญา (07-April-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบธงสีให้แก่หัวหน้าห้อง ชั้น ม. 4 แต่ละห้อง ในพิธีเปิดค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2876] ชี้แจงการแต่งกาย (06-April-2014)  *  
 
 
ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงให้นักเรียนชั้น ม.4 ทราบเกี่ยวกับเครื่องแบบระเบียบการแต่งกายของทางโรงเรียน รวมทั้งทรงผม และรองเท้า เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน ในค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2875] อมรมการทำความเคารพ (06-April-2014)  *  
 
 
ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน อบรมนักเรียนชั้น ม.4 ในฐานทำความเคารพ การไหว้ผู้ใหญ่ และมารยามการขอเข้าพบ ในค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2874] ผู้อำนวยการแสดงความยินดี (06-April-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับเอเชีย/โอเชียเนีย ที่ประเทศสิงคโปร์ ในงาน “Panasonic Asia Pacific Regional Kid Witness News” และได้รับรางวัล Regional Winner Award และรางวัล Best Videography Award จากการแข่งขัน ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2873] คณะครู รร.เรยีนาดูงานฝ่ายธุรการ (06-April-2014)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่มาศึกษาดูงานด้านธุรการ-การเงิน และด้านบุคลากร ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2872] ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ (06-April-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ได้แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2871] เปิดป้าย Montfort College as Cambridge International School (06-April-2014)  *  
 
 
มร.ไมเคิล เฮลท์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้าย Montfort College as Cambridge International School ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2870] กิจกรรม Amazing Cultural Race (06-April-2014)  *  
 
 
นักเรียน ครู และพี่เลี้ยงประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย ที่เข้าร่วมงาน Panasonic Asia Pacific Regional Kid Witness News ได้ทำกิจกรรม Amazing Cultural Race ต่างๆร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์กับมิตรภาพต่างแดน ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2869] kwn ถ่ายทำวีดิโอกำลังใจผู้ป่าวโรคมะเร็ง (06-April-2014)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และตัวแทนประเทศไทย ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยการวาดรูปและถ่ายทำวีดิโอเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่าวโรคมะเร็งของศูนย์ Parkway Cancer Centre ณ Fuhua Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2868] มงฟอร์ต The Winner Asia Pacific KWN (06-April-2014)  *  
 
 
ตัวแทนนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าวในโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค โดยเรื่อง “มูล” ค่ามหาศาล ได้รับรางวัล Regional Winner Award และรางวัล Best Videography Award ในพิธีประกาศรางวัลงาน “Panasonic Asia Pacific Regional Kid Witness News” ณ Ramada Hotel ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2867] ถ่ายทำความสำเร็จกบจูเนียร์ (02-April-2014)  *  
 
 
นักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และทีมสามล้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถ่ายทำวีดิทัศน์ผลงานความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ รายการกบนอกกะลา บริษัททีวีบูรพา ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลทำให้นักเรียนทุกคนในทีมได้รับโล่เชิดชูเกียรติ นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ในพิธีจบหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปี 3 ปีการศึกษา 2556 ณ ลานกล้วยไม้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2866] ผอ.แสดงความยินดี (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2865] ผู้ปกครองแสดงความยินดี (04-March-2014)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่ได้รับเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2864] มอบเกียรติบัตร (04-March-2014)  *  
 
 
Mr.C.Thomas Aylesbury President Los Angeles College of Music. ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศิลป์-ดนตรี ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2863] ผู้ปกครองแสดงความยินดี (04-March-2014)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่ได้รับเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2862] มอบเกียรติบัตร (04-March-2014)  *  
 
 
Mr.Michael Packer Vice-President Los Angeles College of Music. ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร The Examination of Music Appreciation and Participation แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 [edit]  
   

 [2861] แสดงความยินดี (04-March-2014)  *  
 
 
พ่อแม่ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2860] นร.ชั้น ม.3 ที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่ ดช.ณัฐนันท์ ทิรานนท์ ชั้น ม. 3/7 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (The Most Honorable Student) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเป็นนักเรียนดีเด่นในด้านการเรียน ความประพฤติ กิจกรรม กีฬา ดนตรี และผู้นำดีเด่น ผ่านการคัดเลือกนักเรียนพระราชทานของจังหวัดเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 ในพิธีจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นมัธยมมัธยมศึกษาปี 3 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2859] มอบวุฒิบัตรจบหลักสูตร ม.3 (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2858] แสดงความยินดี (04-March-2014)  *  
 
 
พ่อแม่ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2857] นร.ม.6 ที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่ให้แก่นายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล ชั้น ม.6/1 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (The Most Honorable Student) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเป็นนักเรียนดีเด่นด้านการเรียน ความประพฤติ กิจกรรมและผู้นำ และได้รับทุนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2856] มอบวุฒิบัตรจบหลักสูตร ม.6 (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2855] ฝึกซ้อมพิธีจบหลักสูตร (04-March-2014)  *  
 
 
นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ฝึกซ้อมรับวุฒิบัตรในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้พิธีดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยในวันพิธีจบหลักสูตร ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2854] หารือการเรียนการสอนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น (04-March-2014)  *  
 
 
หารือการเรียนการสอนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น / ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Norihisa Ishida ประธานกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย Aomori Chuo Gakuin University จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ และแลกเปลี่ยนความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนภาษา- วัฒนธรรม ให้สอดรับกับแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นของทางโรงเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2853] รับมอบเงินสนับสนุนห้องLabวิทย์ (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียน เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียน จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ในโอกาสที่ ม.จักรพงษ์ บุญตันจีน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20 ของมูลนิธิฯ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2852] อบรมเชิงปฏิบัติการ (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาและการใส่ใจนักเรียนด้วย “ทฤษฎีวอลดอร์ฟ” นักปรัชญาชาวเยอรมัน Guardian Angels ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2851] ร้องเพลง (04-March-2014)  *  
 
 
ครูมัย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก วิทยากร นำคณะครู บุคลากรร่วมปฏิบัติกิจกรรมร้องเพลง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาและการใส่ใจนักเรียนด้วย “ทฤษฎีวอลดอร์ฟ” นักปรัชญาชาวเยอรมัน Guardian Angels ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [edit]  
   

 [2850] คะแนนสอบยอดเยี่ยมภาษาไทย (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสอบยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2555 ของมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2849] ร่วมแสดงความยินดี (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ภายใต้หัวข้อ “ปลูกความรู้คู่คุณธรรม” ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ตึกสำนึกผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2848] พิธีปลงศพภราดาฟิลิป เนรี (04-March-2014)  *  
 
 
คณะภราดา คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพภราดาฟิลิป เนรี อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาอาวุโสคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โบสถ์ เดล โรซาริโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวัน12 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2847] หารือแลกเปลี่ยนทางการศึกษา (04-March-2014)  *  
 
 
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับรองอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตหมงจง มหาวิทยาลัยครูยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาหารือการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของนักเรียนทั้ง 2 สถาบันร่วมกัน ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2846] รับรางวัลครูนานปี (04-March-2014)  *  
 
 
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลครูนานปีสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับครูนภัสวรรณ กันตาคม ครูวันเพ็ญ สุขเกษม และ ม.นายเฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ ซึ่งได้ปฏิบัติงานในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยครบ 30 ปีขึ้นไป ในงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 22 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2845] วันการศึกษาเอกชน (04-March-2014)  *  
 
 
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 22 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   

 [2844] อิน บูโดกันสร้างสีสัน (04-March-2014)  *  
 
 
อิน บูโดกัน ขับร้องเพลงฮิตของตนเองในอดีตให้แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง สร้างสีสันและความสนุกสนานใน MC NIGHT” ครั้งที่ 4 “A MUSICAL MIRACLE” เป็นอย่างมาก ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม