[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34> 


 [2241] รำถวายพระพร (17-January-2012)  *  
 
 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รำถวายพระพร ในพิธีถวายราชสดุดี 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2240] ประชุมครูบุคลากรพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ประเทศอินเดีย สรุปรายรับรายจ่ายกิจกรรมสอนเสริมในโรงเรียน และงานประจำปีของโรงเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2239] ผอ.สช.เยี่ยมเยือน รร. (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผอ.สช.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช. ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2238] ประชุมกรรมการบริหาร รร. (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2237] Wuhan University ให้ทุนการศึกษาต่อ (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ดร.กิตติ โพธิกิตติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และผู้บริหาร Wuhan University of Technology ,China ที่เข้าร่วมประชุมในการประสานสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย Wuhan ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2236] ประชุมครูบุคลากร เดือน พ.ย. (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับตรวจประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน และโรงเรียนพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับจังหวัด การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ความคืบหน้าการก่อสร้างสระว่ายน้ำ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 [edit]  
   

 [2235] Dr.Pop แบ่งปันประสบการณ์ (17-January-2012)  *  
 
 
นายฐาวรา สิริพิพัฒน์ หรือ Dr.Pop ผู้แต่งนวนิยายชื่อดัง The White Road แบ่งปันและเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความสำเร็จจากการอ่าน การเรียน การเป็นนักเขียน และที่มาของความสำเร็จในชีวิต ฯลฯ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2234] บายศรีสู่ขวัญนักเรียน ม.6 (17-January-2012)  *  
 
 
คณะครูผูกข้อไม้ข้อมือ และมอบดินสอให้แก่นักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันที่ดีระหว่างนักเรียน ครู และสถาบัน เพื่อให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อคณะครู เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และเพื่ออนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2233] สพป.ชม.1 ให้ข้อเสนอแนะ รร.พระราชทาน (17-January-2012)  *  
 
 
ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้เกียรติเยี่ยมชมการนำเสนอนิทรรศการทั้ง 6 ด้าน (ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านการบริหารการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และด้านความดีเด่นของสถานศึกษา) และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2232] ต้อนรับคณะกรรมการ (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นายมานิตย์ พุทธโยธา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และนายนคร เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในการตรวจประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด นายอธิราช ภุมมะภูติ ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2231] อธิบายการทำงานหุ่นยนต์ (17-January-2012)  *  
 
 
นายอธิราช ภุมมะภูติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อธิบายลักษณะการทำงานของหุ่นยนต์แต่ละตัวให้แก่ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นายมานิตย์ พุทธโยธา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และนายนคร เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในการตรวจประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด ณ ห้องโยคะ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2230] เตรียมรองรับประเมิน รร.พระราชทาน (17-January-2012)  *  
 
 
บุคลากรทางการศึกษาแต่ละฝ่ายร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ บอร์ด เอกสารประกอบการประเมิน ฯลฯ ในแต่ละด้านที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน รอบตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 ณ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2229] รับฟังแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (17-January-2012)  *  
 
 
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์- ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 รับฟังการแนะแนวศึกษาต่อจากคณาจารย์ Central China Normal University (CCNU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2228] อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องดนตรี (17-January-2012)  *  
 
 
คณาจารย์จากภาควิชาดนตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี การเรียนปฏิบัติรวมวงดนตรี และการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทางด้านดนตรี โดยมีนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนการเรียนศิลป์ดนตรี โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฯลฯ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง St.Cecilia Music Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2227] ครบรอบ 64 ปี (17-January-2012)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป่าเค้กวันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 64 ปี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณะครู พนักงาน และนักการ ร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2226] ครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันเกิด ผอ. (17-January-2012)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนคาทอลิก มอบของขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันเกิดภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมิสซาณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2225] วันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ (17-January-2012)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียน มอบของขวัญเนื่องในในโอกาสครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันเกิดภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมร้องเพลง Happy Birthday และแสดงความยินดี ณ บริเวณลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2224] ทำบุญตักบาตร (17-January-2012)  *  
 
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวันธรรมสวนะ แรม 9 ค่ำ เดือน 12 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันเกิดภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยสิ่งของที่ได้รับจากการใส่บาตรจะได้นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม และผู้ขาดโอกาสต่อไป ณ บริเวณหน้าอาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2223] เตรียมสร้างความบันเทิง (17-January-2012)  *  
 
 
ตัวแทนพนักงาน และนักการ สละเวลาร่วมกันซ้อม “รำตารีกีปัส” การแสดงที่อาศัยพัดเป็นองค์ประกอบสำคัญ และเป็นการแสดงชุดหนึ่งที่แพร่หลายในหมู่ชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้แสดงได้เตรียมความพร้อมฝึกซ้อมท่ารำให้พร้อมเพรียง เพื่อร่วมสร้างความบันเทิงในงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2222] ผู้ว่าบรรยายพิเศษ (17-January-2012)  *  
 
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับทราบในเรื่องของ Chiang Mai Rose of the North Kingdom of Thailand “กุหลาบเวียงพิงค์” ภายโครงการเชียงใหม่โมเดล เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม มรดกแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2221] มอบผลงานการประพันธ์ (17-January-2012)  *  
 
 
พ.ต.อ.อนุ เนินหาด ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ มอบผลงานการประพันธ์ ที่เรียบเรียงหนังสือด้านประวัติศาสตร์ล้านนาต้วยตนเอง อาทิ คดีใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ในอดีต , “ท่าแพ” ตะวา , ไฟไหม้ครั้งใหญ่ ตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย ฯลฯ ให้แก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อให้ไว้แก่ทางห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งเป็นอีกแหล่งข้อมูลที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ศึกษาค้นคว้าได้ ณ ห้องสมุด อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2220] บรรยายให้ความรู้เรื่อง (17-January-2012)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ประชาคมอาเซียนมันใช่เรื่องของฉันไหมเนี่ย” ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2219] รับมอบคอมพิวเตอร์ (17-November-2011)  *  
 
 
ม.ณัช ศิรินันท์ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องจากนายอนุชา และนางอิศราภรณ์ กาญจน์วรรณเดช ผู้ปกครอง ด.ช.อิทธิกร กาญจน์วรรณเดช ชั้น ม.1/3 เพื่อไว้ใช้ในงานของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2218] เทพียี่เป็งครู (16-November-2011)  *  
 
 
Ms.Angelica Watiwat ครู English Program ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินประกวดเทพียี่เป็ง ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเทพียี่เป็ง ประเภทครู ในงานประเพณียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2217] ประกวดเทพียี่เป็งครู (16-November-2011)  *  
 
 
เทพียี่เป็ง(ครู)ยืนอวดโฉมความงามที่ไม่น้อยหน้ากันในการประกวดเทพียี่เป็ง ประเภทครู ซึ่งเป็นอีกสีสันที่สร้างความสนุกสนานให้บรรยากาศงานประเพณียี่เป็งของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่จัดขึ้นครั้งแรกสนุกสนานมากยิ่งขึ้นในวันลอยกระทง ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2216] ครูขวัญใจมหาชน (16-November-2011)  *  
 
 
ครูแพรวนภา โพจนา ได้รับกำลังใจจากรับดอกไม้และลูกโป่งที่นักเรียนต่างมอบให้ด้วยความชื่นชม ทำให้ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ประเภทครู ในการประกวดเทพียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2215] ขวัญใจมหาชน (16-November-2011)  *  
 
 
นางสาวธิติมา ตรงชื่นจิตต์ นักเรียนชั้น ม. 5/9 ได้รับกำลังใจจากดอกไม้และลูกโป่งที่เพื่อน ๆ นักเรียนต่างมอบให้ด้วยความชื่นชม ทำให้ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ประเภทนักเรียน ในการประกวดเทพียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2214] เทพียี่เป็งนักเรียน (16-November-2011)  *  
 
 
นางสาวดาราพร นุชเจริญ นักเรียนชั้น ม. 4/8 ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินประกวดเทพียี่เป็ง ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเทพียี่เป็ง ประเภทนักเรียน ในงานประเพณียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2213] สวยงามตามวัย (16-November-2011)  *  
 
 
บรรดานักเรียนสาวงามแต่ละระดับชั้นสวมชุดพื้นเมืองของโรงเรียน สวยงามตามวัยของผู้เรียน เข้าร่วมประกวดเทพียี่เป็ง ประเภทนักเรียน ซึ่งเป็นสีสันที่สร้างความสนุกสนานให้บรรยากาศของงานประเพณียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คึกคักขึ้น ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2212] ลอยกระทงมงฟอร์ต (16-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะครูและนักเรียนลอยกระทงในสระน้ำจำลอง เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในงานประเพณียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2211] เปิดงานประเพณียี่เป็ง (16-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานปล่อยโคมลอยเปิดงานประเพณียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2210] ขบวนแห่กระทง (16-November-2011)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้นแห่กระทงเข้าร่วมประกวด หลังจากที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น ในงานประเพณียี่เป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2209] รับมอบตัว นร. ม. 4 เพิ่มเติม (16-November-2011)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ , แผนการเรียนศิลป์- ภาษาจีน , ศิลป์- ภาษาฝรั่งเศส , ศิลป์- ภาษาญี่ปุ่น , ศิลป์- ดนตรี และ หลักสูตรEnglish ณ อาคารสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2208] สมาคมผู้ปกครองฯ สนับสนุน (16-November-2011)  *  
 
 
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนแก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ ครูศิริพร พรพิพัฒนไพบูลย์ ครูสมรัก ปริยะวาที และ ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง ผ่านทางภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการสนับสนุนการคัดเลือกครูเข้าร่วมประกวดครูดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2207] อบรมนักเรียน (16-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบปะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่ออบรมนักเรียนในเรื่องมารยาทในที่ประชุม การแต่งกาย รวมถึงขอความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนที่จะได้จัดขึ้น อาทิ วันลอยกระทง วันคริสต์มาส และงานประจำปีการแสดงออกของนักเรียนคาวบอยไนท์ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2206] รับมอบอาหารปรุงสำเร็จ (16-November-2011)  *  
 
 
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานจากนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายรัฐบาลด่วน "ครัว 18 เขต 18 จังหวัดคู่แฝด" ณ อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2205] บรรจุอาหาร (16-November-2011)  *  
 
 
ครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกันบรรจุอาหาร จำนวน 10,000 ชุด ตามนโยบายรัฐบาลด่วน "ครัว 18 เขต 18 จังหวัดคู่แฝด" ที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานให้จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2204] สุวรรณสมโภชฉลองครบ 50 ปี (16-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้นวยการ ร่วมพิธีสุวรรณสมโภชฉลองครบ 50 ปี แห่งการปฏิญาณตนครั้งแรกของ ภราดา เลโอ วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ โบสถ์เดอโรซาลิโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2203] ลงทะเบียนเรียน (16-November-2011)  *  
 
 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทุกระดับชั้น และ English Program ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการชำระค่าลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 และรับเอกสารรายงานผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2202] พี่แนะน้องเดิน (16-November-2011)  *  
 
 
ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 49 และ 50 จัดกิจกรรม “พี่แนะน้องเดิน” แนะแนวการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2201] รับมอบร่ม (16-November-2011)  *  
 
 
ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ หัวหน้างานห้องสมุด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบร่มจำนวน 6 คัน จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ของทางโรงเรียน ณ ห้องสมุด อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2200] ตำรวจให้ความรู้ (16-November-2011)  *  
 
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับทราบในเรื่องการเล่นปะทัดและดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุการเล่นปะทัด รวมถึงมาตรการลงโทษตาม พรบ. ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 [edit]  
   

 [2199] มอบรางวัล (16-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบรางวัลให้แก่ ทีมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ชนะเลิศใน Flight B (HC.10-14) ทั้ง Low Gross และ Low Net ในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มงฟอร์ต 80 ปี โอเพ่น ณ สนามกอล์ฟ ซัมมิทกรีนวัลเล่ย์เชียงใหม่คันทรีคลับ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2198] กอล์ฟการกุศล (15-November-2011)  *  
 
 
ภราดาวินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำทีมก๊วนกอล์ฟภราดาเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มงฟอร์ต 80 ปี โอเพ่น ณ สนามกอล์ฟ ซัมมิทกรีนวัลเล่ย์เชียงใหม่คันทรีคลับ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2197] แข่งขันกอล์ฟ (15-November-2011)  *  
 
 
บรรดาศิษย์เก่าก๊วนกอล์ฟแต่ละรุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มงฟอร์ต 80 ปี โอเพ่น ณ สนามกอล์ฟ ซัมมิทกรีนวัลเล่ย์เชียงใหม่คันทรีคลับ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2196] มอบตัว ม.4 รอบ 2 (15-November-2011)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ , แผนการเรียนศิลป์- ภาษาจีน , ศิลป์- ภาษาฝรั่งเศส , ศิลป์- ภาษาญี่ปุ่น , ศิลป์- ดนตรี และ หลักสูตรEnglish ณ อาคารสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2195] เป่าเค้กวันคล้ายวันเกิด (07-November-2011)  *  
 
 
ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง เป่าเค้กครบรอบวันคล้ายวันเกิด ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี ในงานวันมุทิตาจิต โดยมีบรรดาศิษย์เก่ามงฟอร์ตแต่ละรุ่นมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2194] ที่ระลึก (07-November-2011)  *  
 
 
บรรดาศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง บราเดอร์ที่เรารัก แบบฉบับของผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเป็นเจ้า ในงานวันมุทิตาจิต ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2193] ประมูลภาพถ่าย (07-November-2011)  *  
 
 
สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตฯ ประมูลภาพถ่าย ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง เพื่อให้ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงานได้เก็บภาพถ่ายของบราเดอร์ไว้เป็นที่ระลึก ในวันมุทิตาจิต ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2192] ขับร้องเพลง (07-November-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โชว์ลูกคอขับร้องเพลงเพราะ ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานวันมุทิตาจิต ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี ได้รับฟัง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2191] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (07-November-2011)  *  
 
 
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้ของขวัญอวยพรครบรอบวันคล้ายวันเกิด ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี แด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2190] วันคล้ายวันเกิด (07-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรครบรอบวันคล้ายวันเกิด ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี แด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2189] ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี (07-November-2011)  *  
 
 
นายณรงค์ คองประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสมาคม มอบภาพถ่ายครบรอบวันคล้ายวันเกิด ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี แด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2188] วันคล้ายวันเกิด (07-November-2011)  *  
 
 
นางพรสวรรค์ สังข์สังวาล นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสมาคม มอบกระเช้าของขวัญอวยพรครบรอบวันคล้ายวันเกิดฉลองครบรอบอายุ 90 ปี แด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2187] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (07-November-2011)  *  
 
 
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวอวยพรและมอบของขวัญครบรอบวันคล้ายวันเกิด ฉลองครบรอบอายุ 90 ปี แด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2186] อวยพรวันคล้ายวันเกิด (07-November-2011)  *  
 
 
พระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมลฑลเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้อวยพรครบรอบวันคล้ายวันเกิดฉลองครบรอบอายุ 90 ปี แด่ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2185] เพิ่มพูนประสบการณ์ (07-November-2011)  *  
 
 
นักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ภาษาไทยภาคเหนือ ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย การคิดสร้างสรรค์ การแสดงวรรณคดี และการประกวดโครงงาน ปลูกฝังความรักและความซาบซึ้งต่อคุณค่าของภาษาไทย ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2184] นาฬิกากระดาษสา (04-November-2011)  *  
 
 
นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงงานเวียงพิงค์ คอเล็คชั่น โชว์นาฬิกากระดาษสาที่ทำด้วยมือ ซึ่งลวดลายเป็นสถานที่และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความโดดเด่นประณีตแปลกใหม่กว่านาฬิกาทั่วไปในท้องตลาด ในการเปิดตัวโครงงานกรุงไทยยุววาณิช ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2183] สนใจสะโตก (04-November-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความสนใจโครงงานล้านนาอินโนเวชั่น สะโตกอินเตอร์ สั่งซื้อสะโตกของนักเรียนที่นำสะโตกในอดีตมาประยุกต์กับนวัตกรรมใหม่โดยการออกแบบให้เมาะสมกับการใช้งานของผู้บริโภค ในการเปิดตัวโครงงานกรุงไทยยุววาณิช ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2182] ปรับเปลี่ยนได้ (04-November-2011)  *  
 
 
Presenter โครงงาน Word Work Lego Seat นำเสนอสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของผู้ใช้ได้หลากหลายกับทุกสภาวะการใช้งาน ในการเปิดตัวโครงงานกรุงไทยยุววาณิช ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2181] เก้าอี้คนรักสุขภาพ (04-November-2011)  *  
 
 
นักเรียนเจ้าของโครงงาน MC Charirity เก้าอี้ปันรัก เก้าอี้เพื่อคนรักสุขภาพ สาธิตวิธีการใช้เก้าอี้ในการบริหารด้วย 17 ท่ากายบำบัด ในการเปิดตัวโครงงานกรุงไทยยุววาณิช ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2180] เปิดตัวโครงงานกรุงไทยยุววาณิช (04-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการเปิดตัวโครงงานกรุงไทยยุววาณิช ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาโครงงานเกษตร ณ ลานสงบวิถี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2179] แสดงความยินดี (04-November-2011)  *  
 
 
ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.กันต์ ปันสุวรรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และนายอธิราช ภุมมะภูติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมสิริปันนา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2178] นร.พระราชทาน ตัวแทน เขต 1 (04-November-2011)  *  
 
 
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบโล่รางวัลให้แก่ นายอธิราช ภุมมะภูติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมสิริปันนา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2177] รร.พระราชทาน ตัวแทนเขต 1 (04-November-2011)  *  
 
 
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบโล่รางวัลให้แก่ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ โครงการนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมสิริปันนา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2176] รางวัลบริหารจัดการดีเด่น (04-November-2011)  *  
 
 
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ทางโรงเรียนได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมสิริปันนา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2175] ประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน (04-November-2011)  *  
 
 
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2554 ณ โรงแรมสิริปันนา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2174] ประชุมครูประจำเดือน ค.ต (04-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2554 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันวิพากษ์ปรับแก้ระเบียบสอนเสริมนอกเวลาเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอม บรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2173] สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน (04-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนจาก นายศิริพงศ์ ไชยวงศ์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ โครงการ “คิดดี ทำดีเพื่อพ่อ” ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2172] คิดดี ทำดีเพื่อพ่อ (04-November-2011)  *  
 
 
นายวัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงาน เขต 5 (เชียงใหม่) นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเปิดโครงการ “คิดดี ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อสร้างความสำนึกในการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรม ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2171] มิสซาวันคล้ายวันเกิด (04-November-2011)  *  
 
 
คุณพ่อ วินัย บุญลือ คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ให้เกียรติประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 90 ปี ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง โดยมีคณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการแผนกประถม และแผนกมัธยม ชมรมครูอาวุโส ผู้แทนนักเรียนแต่ละห้องเรียนเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2170] อวยพรแด่บราเดอร์ (04-November-2011)  *  
 
 
ผู้แทนนักเรียนกล่าวอวยพร 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษาฝรั่งเศส) แด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง บราเดอร์ที่เรารัก แบบฉบับของผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเป็นเจ้า เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 90 ปี โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธีอวยพร ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2169] มอบของขวัญแด่ภราดา (04-November-2011)  *  
 
 
กรกฎ มหาวัน ประธานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของขวัญอวยพรแด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 90 ปี ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2168] อวยพรแด่ภราดาอังเดร (04-November-2011)  *  
 
 
นายเงิน พันธ์รักชาติ ผู้แทนนักการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าผลไม้อวยพรแด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 90 ปี ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2167] ครบรอบวันคล้ายวันเกิด 90 ปี (04-November-2011)  *  
 
 
ม.สมพร วรรณวงศ์ ผู้แทนครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้อวยพรแด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 90 ปี ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2166] วันคล้ายวันเกิด (04-November-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าของขวัญอวยพรแด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 90 ปี ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2165] อวยพรบราเดอร์อังเดร (04-November-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้อวยพรแด่ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโส เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 90 ปี ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2164] รับมอบตัวนักเรียน (03-November-2011)  *  
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ , แผนการเรียนศิลป์- ภาษาจีน , ศิลป์- ภาษาฝรั่งเศส , ศิลป์- ภาษาญี่ปุ่น , ศิลป์- ดนตรี และ หลักสูตร English Program ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2163] พระปิยมหาราช (03-November-2011)  *  
 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2162] สอบเข้า ม.4 รอบที่ 2 (03-November-2011)  *  
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากหลายสถาบันทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนพันกว่าคน ให้ความสนใจเข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2161] ประชุมการประเมินการปฏิบัติงาน (03-November-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรในเรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 และชี้แจงระเบียบโดยคร่าวการสอนเสริมนอกเวลาหลังเลิกเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2160] ตรวจดูสภาพน้ำท่วม (17-October-2011)  *  
 
 
ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เดินตรวจดูสภาพในแต่ละพื้นที่ของโรงเรียนที่น้ำเริ่มไหลเข้าท่วมขัง ด้วยความเป็นห่วงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2159] ความสะอาดโรงเรียน (17-October-2011)  *  
 
 
คณะครู บุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดโรงเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า ที่มาช่วยเหลือในการฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียนภายหลังน้ำลด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2158] น้ำท่วมโรงเรียน (17-October-2011)  *  
 
 
ปริมาณน้ำที่ท่วมพื้นที่บริเวณโดยรอบของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในวันแรก โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ยังทำหน้าที่เฝ้าดูปริมาณน้ำและทรัพย์สินของโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2157] ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน (17-October-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2554 โดยได้แจ้งให้ครูและบุคลากรทราบในเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมของโรงเรียนที่ผ่านมา การร่วมมือทำความสะอาดโรงเรียนภายหลังน้ำลด การเฝ้าระวังป้องกันภาวะน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้อีก การเลื่อนสอบซ่อมของนักเรียน และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบริสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 [edit]  
   

 [2156] ต้อนรับ Bro. Georges (17-October-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Bro. Georges Le Vern In Charge : European Provinces , Canada & Haiti ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2155] นำเสนอผลงานครู (17-October-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับฟังการนำเสนอผลงานของคณะครู 15 ท่าน ที่ปัจจุบันกำลังศึกษา Master of Management in Organization Development (MMOD Bath # 1) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2154] สระบุรีวิทยาคมดูงาน (17-October-2011)  *  
 
 
ครูชนิดา ไชยชนะ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ให้การต้อนรับ ดร.วัฒนพงศ์ เสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และคณะครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ที่มาศึกษาดูงานระบบการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2153] มอบถ้วยรางวัล (04-October-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลแต่ละประเภท โดยทีมมาเอาเปิงนักกีฬา เจมส์ และร็อกกี้ ครองแชมป์คะแนนรวมสูงสุด ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามแข่งขัน Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2152] แข่งขันโบว์ลิ่ง (04-October-2011)  *  
 
 
นักเรียนแต่ละระดับชั้น ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามแข่งขัน Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2151] เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง (04-October-2011)  *  
 
 
นพ.ชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมครบรอบการ ก่อตั้ง 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ สนามแข่งขัน Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2150] ร่วมงานฉลองวันชาติจีน (04-October-2011)  *  
 
 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก ร่วมงานงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 62 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพระหว่างชาวไทยชาวจีน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2149] รับมอบหนังสือภาษาญี่ปุ่น (04-October-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับมอบหนังสือตำราภาษาญี่ปุ่นจาก Mr.Norihisa Ishida ผู้อำนวยการ Aomor Chuo Gakuin Unversity ในโอกาสแนะแนวการศึกษาต่อใน Aomor Chuo Gakuin Unversity Faculty Of Managememt and Law ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2148] เยี่ยมชมโรงเรียน (04-October-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และ Mr.Darrly Carter และ Ms.Jill Simmons จาก Department of Education and Children’s Services รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2147] แสดงความยินดี (20-September-2011)  *  
 
 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “คณิตคิดประลอง” (Maths challeng) ชิงแชมป์ภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2554 ณ อาคารสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2146] แนะแนวศึกษาครุศาสตร์ ม.จุฬา (13-September-2011)  *  
 
 
ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาต่อทางด้านดนตรีในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนศิลป์ดนตรี ณ Saint Cecilia Music Hall อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2145] ม.จุฬาฯ ดูงาน (13-September-2011)  *  
 
 
ครูเกษกานกา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิสิต ที่มาศึกษาดูงานการเรียนการสอนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี และการสอนวิชาดนตรีของโรงเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อนำความรู้จากการศึกษาดูงานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการสัมมนาและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดนตรีศึกษา ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2144] ศึกษาเอกสาร (13-September-2011)  *  
 
 
คณะกรรมการการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากครูผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2143] สนใจกู่เจิง (13-September-2011)  *  
 
 
คณะกรรมการการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้ความสนใจสอบถามการเล่นเครื่องดนตรีกู่เจิงกับนักเรียน จากที่ได้รับฟังความไพเราะของเครื่องดนตรีกู่เจิง ณ ห้องศูนย์ภาษาจีน อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 [edit]  
   

 [2142] ชมลานคนเมือง (13-September-2011)  *  
 
 
คณะกรรมการการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เยี่ยมชมลานคนเมืองตามกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ที่บูรณาการการจัดกิจกรรมกับภูมิปัญญาล้านนา ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 [edit]  
   


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม