[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151> 

 [2917] อบรมครูชาวต่างประเทศ (23-May-2014)   
   ม.พิพัฒน์ พัฒนจินดาพงศ์ หัวหน้าแผนก English Program ให้เกียรติอบรมครูชาวต่างประเทศเรื่อง Teacher's Contract and Regulations and Teacher's Roles and Duties ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit] 
   
 [2916] อบรมใส่ใจลูกมงฟอร์ต (23-May-2014)   
   อ.ณฐวัฒน์ ล่องทอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “ทักษะการดูแลและใส่ใจลูกมงฟอร์ต” (Heart and Head) ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit] 
   
 [2915] อบรม (23-May-2014)   
   อ.ประกาย ชลหาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมเรื่อง “Teachers in the Changing World” ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit] 
   
 [2914] บุคลากรใหม่ (23-May-2014)   
   บุคลากรใหม่ปีการศึกษา 2557 แนะนำตัวเองแก่ผู้บริหารและเพื่อนครูรู้เป็นที่ให้จัก ในการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit] 
   
 [2913] อบรมก่อนเปิดภาคเรียน (23-May-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เกียรติเปิดการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 [edit] 
   
 [2912] ครูมงฟอร์ตประถมมอบของที่ระลึก (11-May-2014)   
   ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบของที่ระลึกให้แก่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit] 
   
 [2911] ชมรมครูอาวุโสมอบของที่ระลึก (11-May-2014)   
   ม.เสน่ห์ คำวินิจ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit] 
   
 [2910] สมาคมศิษย์เก่ามอบเช็คของขวัญ (11-May-2014)   
   นายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเช็คของขวัญให้แก่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit] 
   
 [2909] สมาคม ผปค.มอบเช็คของขวัญ (11-May-2014)   
   อัยการสนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเช็คของขวัญให้แก่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit] 
   
 [2908] มุทิตาจิตครูเกษียณ (11-May-2014)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานงานเลี้ยงเพื่อเชิดชูเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแด่ ม.บุญลักษณ์ โถเหลือง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ม.สิทธิพันธ์ สุขเกษม ครูผู้สอนวิชาพละ และ ม.วิวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร ครูผู้สอนวิชาสังคม ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 [edit] 
   
 [2907] ชมการแสดงดนตรี (11-May-2014)   
   อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy ชมการแสดงดนตรีของนักเรียนชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยฉางโจว ในโอกาสศึกษาดูงานด้านดนตรีจีนและประสานการจัดงาน Music Festival ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู เมืองฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 [edit] 
   
 [2906] มอบของที่ระลึกศึกษาดูงาน (11-May-2014)   
   อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy มอบของที่ระลึกให้กับนางสาวหลี่จัว หัวหน้าฝ่ายดนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหัวตง ที่ให้การต้อนรับในโอกาสศึกษาดูงานด้านดนตรีจีนและประสานการจัดงาน Music Festival ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหัวตง เขตปกครองพิเศษนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 [edit] 
   
 [2905] ประสานการจัดงาน Music Festival (11-May-2014)   
   อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy พบปะกับนายเฉิน คณบดีสถาบันดนตรี มหาวิทยาลัยเยวี่ยหยาง ในโอกาสศึกษาดูงานด้านดนตรีจีนและประสานการจัดงาน Music Festival ณ มหาวิทยาลัยเยวี่ยหยาง มณฑลหูหนาน เมืองเยวี่ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 [edit] 
   
 [2904] ศิษย์เก่ารดน้ำขอพร (11-May-2014)   
   ศิษย์เก่ามงฟอร์ตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว เข้ารดน้ำขอสูมาคาราวะและขอพรจากภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และครู ประจำปีการศึกษา 2556 ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 [edit] 
   
 [2903] ขอสูมาคาราวะ (11-May-2014)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้ารดน้ำขอสูมาคาราวะและขอพรจากคณะครูตามฮีตฮอยประเพณีล้านนา ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 [edit] 
   
 [2902] แห่เครื่องสระเกล้าดำหัว (11-May-2014)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมสืบสานเทศกาลสงกรานต์ตามรอยจารีตประเพณีล้านนา จัดตกแต่งขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัวมาแสดงกตัญญูคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะภราดา และครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 [edit] 
   
 [2901] ชมการฝึกซ้อมดนตรี (11-May-2014)   
   อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy เยี่ยมชมการฝึกซ้อมดนตรีของนักเรียนสถาบันดนตรีวิทยาลัยครูยวี่ซี ในโอกาสศึกษาดูงานด้านดนตรีจีนและประสานการจัดงาน Music Festival โดยมีนางจู คณบดีสถาบันดนตรีวิทยาลัยครูยวี่ซี และคณะครูผู้สอนวิชาดนตรีให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยครูยวี่ซี มณฑลยูนาน เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 [edit] 
   
 [2900] ปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 24 (10-May-2014)   
   ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นร่วมพบปะสังสรรค์กับเพื่อนพ้องพี่น้อง MC ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 24 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 [edit] 
   
 [2899] ศิษย์เก่าสระเกล้าดำหัว (10-May-2014)   
   นายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย นำศิษย์เก่าแต่ละรุ่นร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูอาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส เพื่อความเป็นศิริมงคลตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 24 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 [edit] 
   
 [2898] นำขบวนแห่ (10-May-2014)   
   นายอาคม สุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย นำขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัว มาสูมาคาราวะภราดา คณะครู และศิษย์เก่าอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 24 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม