[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176> 

 [3410] ปัสกา (18-April-2015)   
   คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ กล่าวให้ความหมายชีวิตใหม่ของเทศกาลปัสกา หรือเทศกาลอีสเตอร์ ในพิธีแสงสว่างที่จัดในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 [edit] 
   
 [3409] O-NET คณิตเต็ม 100 (18-April-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนายณัทพงษ์ สุธัมโม นายอิงครัต เลิศวิราม และนายอธิภูมิ เทียมแก้ว นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 [edit] 
   
 [3408] ตรวจประเมินการเงิน (18-April-2015)   
   ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ เหรัญญิกฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการฯ ในการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานมาตรฐานด้านการเงินของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตามมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 [edit] 
   
 [3407] รางวัลที่ 2 (18-April-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณพัช ประภายสาธก นายพิทวัส คุณกะมุต และนายภาณุวิชญ์ โมทนา ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน การประกวดการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 NSC 2015) ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 [edit] 
   
 [3406] นร.ทุนจีน ม.ฉางโจว (18-April-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 1 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 [edit] 
   
 [3405] ศึกษาเอกสารหลักสูตร (10-April-2015)   
   คณะกรรมการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาเอกสารหลักสูตร แผนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในการตรวจคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประเภทมัธยมศึกษา ระดับจังหวัด ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 [edit] 
   
 [3404] ตรวจเยี่ยมการเรียน (10-April-2015)   
   คณะกรรมการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมทั้งพบปะกับนักเรียนและครูผู้สอน ในการตรวจคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประเภทมัธยมศึกษา ระดับจังหวัด ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 [edit] 
   
 [3403] ต้อนรับกรรมการ (10-April-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณจันทร์แรม เรืองประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรม และคุณนวพร พงษ์สุข นักวิชาการวัฒนธรรมฯ ในโอกาสตรวจคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประเภทมัธยมศึกษา ระดับจังหวัด ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 [edit] 
   
 [3402] ผู้ปกครองพบครู (10-April-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557 เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ด้านต่างๆ และการพัฒนาโรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 พร้อมกันนี้ผู้ปกครองได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รับหนังสือเรียน และรับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ให้แก่บุตรหลาน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 [edit] 
   
 [3401] ให้ความรู้นำเสนอวิจัย (10-April-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาบรรยายให้ความรู้และนำเสนอผลงานวิจัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย เยอรมัน ฝรั่งเศส และประเทศไทย ให้แก่ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit] 
   
 [3400] วิจัยประเทศอังกฤษ (10-April-2015)   
   นักวิจัยรุ่นเยาว์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการวิจัยของประเทศอังกฤษ เรื่อง On Montfort Students ’ Opinions towards Cambridge Curriculum in the English Program ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit] 
   
 [3399] นิทรรศการวิจัยสหรัฐ (10-April-2015)   
   นักวิจัยรุ่นเยาว์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง On the Opinions of M.1-M.5 Students of Montfort College towards the Teaching of Los Angeles College of Music (LACM) and Montfort Music Academy Course of Music (MACM) ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit] 
   
 [3398] วิจัยประเทศเยอรมัน (10-April-2015)   
   นักวิจัยรุ่นเยาว์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการวิจัยของประเทศเยอรมัน เรื่อง On Students ’ Opinions towards Teacher who Take Care of Students as Guardian Angels ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit] 
   
 [3397] นิทรรศการวิจัยไทย (10-April-2015)   
   นักวิจัยรุ่นเยาว์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการวิจัยของประเทศไทย เรื่อง Enhancing Students ’ Character with Pasancivit through Montfort Way in term of Fulfilled. Warm, Generous, Moral and well Rounded : A case study of Montfort College ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit] 
   
 [3396] วิจัยประเทศฝรั่งเศส (10-April-2015)   
   นักวิจัยรุ่นเยาว์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส เรื่อง On the Opinions of Students in M.4 and M.5 of Art Section of French Towards the teaching of French in European Standard ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit] 
   
 [3395] วิจัยประเทศอินเดีย (10-April-2015)   
   นักวิจัยรุ่นเยาว์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการวิจัยของประเทศอินเดีย เรื่อง The of Factors Influencing Computer Using Habit that Affect M.4 (Grade 10) Students ’ Way of Life in 2014 Academic ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit] 
   
 [3394] นิทรรศการวิจัยจีน (10-April-2015)   
   นักวิจัยรุ่นเยาว์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการวิจัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง Students ’ Opinions Regarding the Teaching of Science in Montfort College ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit] 
   
 [3393] นักวิจัยรุ่นเยาว์ (10-April-2015)   
   Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักวิจัยรุ่นเยาว์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit] 
   
 [3392] มอบของที่ระลึก (10-April-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit] 
   
 [3391] International Research Symposium (09-April-2015)   
   Dr.Pu Yu Zhong อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกดลูกไอบอลเปิดงาน International Research Symposium ครั้งที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน บุคลากร และนักเรียน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม