[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171> 

 [3312] มอบโล่เกียรติคุณ ดร.ภาณุพงศ์ (17-February-2015)   
   ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่ ดร.ภาณุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิยมพานิช จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน ในงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3311] เปิดงาน MC Night (17-February-2015)   
   ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแตะลูกแก้ว I Ball เปิดงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 MC Night ครั้งที่ 5 “Evolution Of Excellence” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3310] การแสดงชุด “ทิพย์ดารา” (17-February-2015)   
   วงดุริยางค์และวงดนตรีไทยร่วมบรรเลงอย่างไพเราะและลงตัวในการแสดงชุด “ทิพย์ดารา” งานประจำปี MC Night “Evolution Of Excellence” การแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3309] เป็นเกียรติกับคณะกรรมการ (17-February-2015)   
   ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นเกียรติกับคณะกรรมการ การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3308] ตรวจติดตาม (17-February-2015)   
   คณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ซักถามรายละเอียดต่างๆ จากครูผู้รับผิดชอบเอกสารหลักฐานและมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3307] ให้การต้อนรับผู้ตรวจ (17-February-2015)   
   ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และคณะกรรมการ ในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3306] ซ้อมใหญ่งาน MC Night (17-February-2015)   
   นักเรียนแต่ละระดับชั้นต่างทุมเทร่วมซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปี MC Night ครั้งที่ 4 “EVOLUTION OF EXCELLENCE” เพื่อให้การแสดงในค่ำคืนวันแสดงจริงออกมาให้ดีที่สุด ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3305] AFS หารือรับนร.แลกเปลี่ยน (17-February-2015)   
   ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อประสานความร่วมมือการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติเข้ามาเรียนในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3304] ส่งมอบห้องสมุด (17-February-2015)   
   ครูดวงมณี คำป่าแลว ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ส่งมอบห้องสมุดที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้สนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านสร้างห้องสมุดให้แก่เด็กนักเรียนของหมู่บ้านแก่ อบต.บ้านป่าตึง ณ หมู่บ้านม้ง บ้านป่าตึง ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 [edit] 
   
 [3303] เปิดห้องสมุดบ้านป่าตึง (17-February-2015)   
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมเปิดห้องสมุดบ้านป่าตึง โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านสร้างห้องสมุดให้แก่เด็กนักเรียนของหมู่บ้านได้ใช้เป็นสถานที่หาความรู้เพิ่มเติม ในกิจกรรมผสานชีวิต “ชีวิตที่เลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ” ณ หมู่บ้านม้ง บ้านป่าตึง ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 [edit] 
   
 [3302] เข็มทองคำเชิดชูเกียรติ (11-February-2015)   
   นายเฉลิม รัชชนะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคม โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ให้แก่ ม.ณัช ศิรินันนท์ ในงานวันศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3301] รับพระราชทานเครื่องราชฯ (11-February-2015)   
   ม.กำจร ยั่งยืน ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ ม.ฐานกร เทรเวส ม.ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์ ม.สรพงษ์ สมธรรม เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ในงานวันศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3300] มินิคอนเสิร์ต (06-February-2015)   
   สถาบันดนตรี Montfort College Music Academy & Los Angeles Music Academy (MCMA & LAMA) จัดโชว์มินิคอนเสริต์น่ารักๆ ของนักเรียนสถาบันดนตรี ที่ครูผู้สอนได้นำความสามารถจากการเรียนของนักเรียนมาแสดงให้ผู้ที่ชื่นชอบดนตรีได้รับฟังในยามค่ำ ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3299] ผปค. ม.5 ขอบคุณวิทยากร (04-February-2015)   
   ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่นายกริชศักดิ์ เลิศวณิชย์วัฒนา ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม “เส้นทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัย” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 5 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 [edit] 
   
 [3298] เยี่ยมชม MCMA & LAMA (04-February-2015)   
   อ.ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ Director Of Montfort & LAMA Music Academy ให้การต้อนรับนายโจสวี สิง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมนานาชาติหยงหวย เมืองจูจี้ มณฑลเจ๋อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ ที่มาหารือการจัดโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในด้านดนตรี และเยี่ยมชมการสอนของสถาบันดนตรี Montfort College Music Academy & Los Angeles Music Academy (MCMA & LAMA) ณ สถาบันดนตรี MCMA & LAMA อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 [edit] 
   
 [3297] ชื่นชม นร.ดุริยางค์ (04-February-2015)   
   นายโจสวี สิง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมนานาชาติหยงหวย เมืองจูจี้ มณฑลเจ๋อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวชื่นชมความเชี่ยวชาญสามารถทางดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่บรรเลงโชว์ให้รับฟังได้อย่างยอดเยี่ยม ณ อาคารเซนต์แมร์รี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 [edit] 
   
 [3296] ต้อนรับ รร.นานาชาติหยงหวย (04-February-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายโจสวี สิง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมนานาชาติหยงหวย เมืองจูจี้ มณฑลเจ๋อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ ที่มาหารือการจัดโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในด้านดนตรี และด้านวิชาการต่างๆ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 [edit] 
   
 [3295] ผปค.มอบตัว นร.แทรก ชั้น ม.1 (04-February-2015)   
   ผู้ปกครองนักเรียนแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program มอบตัวแทนบุตรหลาน ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 [edit] 
   
 [3294] รำลึกวันคล้ายวันเกิดนักบุญฯ (04-February-2015)   
   คณะครูและนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบวจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อรำลึกโอกาสวันคล้ายวันเกิด และสดุดีคุณงามความดีของท่านนักบุญฯ ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 [edit] 
   
 [3293] วางช่อดอกไม้ (04-February-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางช่อดอกไม้ เพื่อรำลึกโอกาสวันคล้ายวันเกิด และสดุดีคุณงามความดีของท่านนักบุญฯ ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม