[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191> 

 [3713] คอมมานโดเดี่ยว (02-December-2015)   
   ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมฐานผจญภัย ฐานคอมมานโดเดี่ยว เพื่อทดสอบกำลังใจ ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3712] เดินทางไกล (02-December-2015)   
   ลูกเสือฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย และเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ลูกเสือจากการเดินทางไกล ในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3711] ให้ความสนใจ (02-December-2015)   
   ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ให้ความสนใจเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ บอร์ดนิทรรศการผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้สู่สากล ในกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป .6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ ลานหัตถาพิภพ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3710] เยี่ยมชม (02-December-2015)   
   ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจากต่างโรงเรียนที่มีความสนใจจะส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อรับทราบกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียน ในกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป .6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3709] ประชุม ผปค. ป.6 เข้าเรียน ม.1 (02-December-2015)   
   ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานและดำเนินการประชุม หัวข้อ “กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย” ในการประชุมผู้ปกครองและกิจกรรม MC OPEN HOUSE ระดับชั้น ป .6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3708] ปิดการประเมินมาตรฐาน (02-December-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหารและคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา และพิธีปิดการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3707] ให้สัมภาษณ์กรรมการ (02-December-2015)   
   ตัวแทนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเรียน Gift วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3706] เปิดการประเมินมาตรฐาน (02-December-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้ตรวจฯ และกล่าวเปิดการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3705] KWN Workshop Camp (02-December-2015)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก 1 ใน 8 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานในระดับประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม Panasonic Kid Witness News 2015 Workshop Camp เพื่อพัฒนาผลงานการประกวดสารคดีเชิงข่าวในรอบตัดสิน โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค ณ จัสมินแกรนด์เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3704] ประชุมครูเดือนพ.ย. (02-December-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 พร้อมกันนี้ อ.สมเกียรติ คชฉวีวงษ์ ที่ปรึกษางานบริหารโรงเรียน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3703] ผลสัมฤทธิ์ทางดนตรี (02-December-2015)   
   สถาบันดนตรี MCMA จัดแสดงผลสัมฤทธิ์ทางดนตรีการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพของนักเรียนในสถาบัน ในงาน “Montfort International Music Festival #2” ณ ลานกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3702] เวทีลูกทุ่ง (02-December-2015)   
   นักเรียนแต่ละระดับชั้นที่สนใจเพลงลูกทุ่ง ร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงาน “Montfort International Music Festival #2” เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถทางด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ ลานหัตถาพิภพ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3701] ดนตรีจีน (02-December-2015)   
   วงดนตรีรับเชิญจากมหาวิทยาลัย สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมโชว์ศิลปวัฒนธรรมดนตรีจีนในงาน “Montfort International Music Festival #2” เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงออกถึงความร่วมมือกันทางด้านดนตรีระหว่างสถานศึกษาในต่างประเทศ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3700] ประธานเปิดงาน (02-December-2015)   
   นายโจว เกาอวี่ เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน “Montfort International Music Festival #2” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3699] นำปลด นศท.ปี 3 (02-December-2015)   
   ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชี้แจงรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่หนึ่ง ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรับทราบ พร้อมส่งหลักฐานต่างๆ ประกอบการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ และถือว่าเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3698] ฝึกซ้อมสวนสนาม (02-December-2015)   
   ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ฝึกซ้อมผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3697] ขอบคุณ (02-December-2015)   
   คุณกิ่งดาว มันจีน บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) จำกัด สาขาภาคเหนือตอนบน มอบกระเช้าผลไม้ขอบคุณ ในโอกาสที่ทางโรงเรียนให้ความอนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทำเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3696] สอจร. ป้องกันภัยอุบัติเหตุ (02-December-2015)   
   พ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง รองผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ FM 96.75 MHz ClicK Station จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “สอจร. ห่วงใยร่วมป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษา" เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองในสถานศึกษาเพิ่มความตระหนักและคำนึงถึงการขับขี่ปลอดภัย และลดการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันจะเกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3695] Interview Test (02-December-2015)   
   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการสอบสนทนาภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 Interview Test ตามมาตรฐาน Cambridge ระดับ KET นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และระดับ PET นักเรียนชั้น ม.4- ม.5 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 10-26 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   
 [3694] ประชุมติดตาม (02-December-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะผู้ร่วมบริหาร และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือติดตามการดำเนินงานกับคุณวราธร เทวอักษร ที่ปรึกษาบรรณาธิการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด และผู้ประสานการนำวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ไปแสดงเนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช ซึ่งจะจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม