[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196>  <197>  <198>  <199>  <200>  <201>  <202> 

 [3943] แอ่วมัสยิด (13-June-2016)   
   อาจารย์ซอและห์(วินัย) แสวงศิริผล อีหม่ามมัสยิด อัลยาเมียะจ ช้างคลาน เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม แก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้น ม. 2/3 และ ม.2/ ในกิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ณ มัสยิดบ้านฮ่อ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3942] แอ่ววัดพุทธ (13-June-2016)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้น ม.2/1 และ ม.2/2 ร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” เพื่อเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ วัดผาลาด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3941] ต้อนรับ นร.สิงคโปร์ (13-June-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Assumption English School ,Singapore ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3940] ผอ.รร.สันติแสดงความยินดี (13-June-2016)   
   นายสมศักดิ์ หมอกบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติศึกษา และคณะครูผู้ร่วมบริหาร มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยคนใหม่ ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3939] ประชาสัมพันธ์นโยบาย (13-June-2016)   
   ผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 พรรคคุณธรรม เบอร์ 1 พร้อมสมาชิกพรรค ประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับทราบ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยในโรงเรียนและหน้าที่ของพลเมืองให้กับนักเรียน ก่อนที่ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยระบบออนไลน์ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3938] เขียน Dictation (13-June-2016)   
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เริ่มเขียน Dictation ในรูปแบบของ English Listening Test สัปดาห์ที่ 1 โดยแต่ละระดับชั้นจะผลัดเปลี่ยนกันเขียน Dictation 2 ครั้ง/สัปดาห์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 07.40-08.10 น. โดยฝ่ายวิชาการได้จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 [edit] 
   
 [3937] ภาคภูมิใจ (13-June-2016)   
   พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่างภาคภูมิใจและร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตน ที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3936] นร.ดีเด่น ม.ปลาย (13-June-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 246 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 192 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3935] มอบเกียรติบัตรดีเด่น (13-June-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 250 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 265 คน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3934] บำเพ็ญประโยชน์พุทธศาสนา (13-June-2016)   
   นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมให้แก่ ม.อำนวย นนท์ศรี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ณ พุทธสถาน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3933] ซ้อมรับเกียรติบัตร (13-June-2016)   
   นักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการเรียนดีเด่น และความประพฤติดีเด่น เข้าร่วมฝึกซ้อมรับเกียรติบัตรเพื่อให้พิธีที่จะจัดขึ้นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสง่างามในวันจัดงาน ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3932] ครูอาวุโสแสดงความยินดี (13-June-2016)   
   ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ มอบกระเช้าผลไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3931] ต้อนรับมหาวิทยาลัยครูหัวตง (13-June-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะครูผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ Ms.Sun Qi หัวหน้าฝ่ายสำนักงานการรับสมัครนักศึกษา และ Ms.Jian Fan หัวหน้าฝ่ายด้านการให้ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยครูหัวตง เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสหารือความร่วมมือการจัดการแข่งขันสุนทรพจน์จีน และการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3930] พรมน้ำเสก (13-June-2016)   
   บาทหลวงวินัย บุญลือ พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) พรมน้ำเสกให้แก่นักเรียนเพื่ออวยพรให้มีพระหรรษทานและกำลังสำหรับการเรียน ในวจนพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3929] วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา (13-June-2016)   
   บาทหลวงวินัย บุญลือ พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา 2559 เพื่อวอนขอพระพรจากองค์พระคริสต์เจ้า พร้อมทั้งฝากการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในความคุ้มครองของพระองค์ในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3928] สนับสนุนแข่งกอล์ฟ (13-June-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MCA CHARITY OPEN CNX 2016 ให้แก่นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3927] ค่ายชมรมคาทอลิก (13-June-2016)   
   นักเรียนชมรมคาทอลิก ระดับชั้น ม.1- ม.6 เรียนรู้และดำเนินตามวิถีชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในค่ายคาทอลิก ครั้งที่ 23 วันฉลองวันคล้ายวันเกิด มรณกรรมครบรอบ 300 ปี ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และครบรอบ 84 ปีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ สระว่ายน้ำ De Montfort ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3926] ปฐมนิเทศสมัคร นศท. (13-June-2016)   
   ม.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการเตรียมตัวของนักเรียนผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ก่อนเข้ารับการทศสอบสมรรถภาพทางกายตามระเบียบฯ เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาพร่างกายก่อนเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3925] วันเปิดภาคเรียน (13-June-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบปะคณะครูและนักเรียนในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   
 [3924] มอบมาลัยกร (13-June-2016)   
   นายกฤตภาส กุลชาติชัย ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ผู้แทนนักเรียนกล่าวต้อนรับ และมอบมาลัยกรแก่ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196>  <197>  <198>  <199>  <200>  <201>  <202> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม