[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196>  <197>  <198>  <199>  <200>  <201>  <202>  <203>  <204>  <205>  <206>  <207>  <208>  <209>  <210>  <211>  <212>  <213>  <214>  <215> 

 [4189] นายหมู่ลูกเสือ (23-November-2016)   
   ม.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานลูกเสือ นำตัวแทนลูกเสือเข้าค่ายนายหมู่ลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเสริมเสริมให้ลูกเสือมีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีวิธีการบริหารงาน และประสานงานสมาชิกในหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับลูกเสือก่อนการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2559 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 [edit] 
   
 [4188] ปี 3 ทดสอบสมรรถภาพ (23-November-2016)   
   ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย ตามเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ท่าดันพื้น , ท่าลุกนั่ง , วิ่ง ) เพื่อประเมินและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความอดทนให้กับร่างกายของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสมรรถภาพการพร้อมรบ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 [edit] 
   
 [4187] ม.รามคำแหงดูงาน (23-November-2016)   
   ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ รุ่นที่ 7 ในโอกาสศึกษาดูงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษานอกเขตพื้นที่การศึกษาของตนเอง เพื่อนำไปปรับปรุงสถานศึกษาของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 [edit] 
   
 [4186] ร่วมยินดี (23-November-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศต่างๆมากมายหลายรุ่น ในการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาของสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2559 [edit] 
   
 [4185] วางพวงมาลา (23-November-2016)   
   คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 [edit] 
   
 [4184] รับผลการเรียน (23-November-2016)   
   ผู้ปกครองนักเรียนแผนการเรียน English Programme แต่ละระดับชั้น พบครูประจำชั้นที่ห้องเรียนเพื่อรับรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ของนักเรียน ในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [edit] 
   
 [4183] ประชุม ผปค. EP (23-November-2016)   
   ม.วรินทร วสุวัต หัวหน้าแผนการเรียน English Programme ชี้แจงนโยบายและทิศทางการบริหารแผนการเรียน English Programme ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ในการประชุมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 [edit] 
   
 [4182] ถวายความเคารพ (23-November-2016)   
   นักเรียนผู้ช่วยพิธีกรรม ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในวจนพิธีกรรม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 [edit] 
   
 [4181] ประกอบวจนพิธีกรรม (23-November-2016)   
   คุณพ่อ คามิลโล มงคล เจริญธรรม คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม SCJ ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 [edit] 
   
 [4180] ม.ราม ภูเก็ตดูงาน (23-November-2016)   
   ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับนักศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียนการสอน การทำงานของครูและบุคลาการในโรงเรียน เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 [edit] 
   
 [4179] ประชุมผปค.นร.หอพัก (23-November-2016)   
   ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมรับฟังแนวทางในการดูแลเอาใจใส่และพัฒนานักเรียน โดย ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ชี้แจงระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่พักอาศัยในหอพัก ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่พักหอพักครูและหอพักเอกชน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 [edit] 
   
 [4178] ร่วมบำเพ็ญกุศล (28-October-2016)   
   ครูเกษกานดา คงทวีเลิศ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มอบเงินกองทุนสวัสดิการ ประเภท ข และเงินร่วมทำบุญจากเพื่อนครูมงฟอร์ตให้แก่ ครูวัธนา จันทรเปารยะ เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่พัฒนา จันทรเปารยะ ที่เสียชีวิต ณ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 [edit] 
   
 [4177] คะแนนสูงสุดอันดับ 4 (28-October-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายดนวัต อุบลมณี และ น.ส.อลีณา คิคุจิ ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 [edit] 
   
 [4176] คะแนนสูงสุดอันดับ 11 (28-October-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ น.ส.บุรพร อ่อนไทย และ ธันยพร จันทรภัทร ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 [edit] 
   
 [4175] สังคมสัญจร 59 (28-October-2016)   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสังคมสัญจร ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระต่างๆ ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2559 [edit] 
   
 [4174] ทดสอบสมรรถภาพ (28-October-2016)   
   ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ท่าดันพื้น , ท่าลุกนั่ง , วิ่ง) นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้ปรับปรุงสภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ และผ่อนคลายความเครียดของร่างกายและจิตใจ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 [edit] 
   
 [4173] ให้โอวาทนักเรียน (28-October-2016)   
   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้โอวาทนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ –ภาษาจีน ชั้น ม.4/11 จำนวน 42 คน ก่อนการเดินทางเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2559 – 14 มกราคม 2560 โดยมี ม.อัสนี นกน้อย ครูนงนภัส สมณะ และครู Zhao Hai Hua เป็นครูผู้ดูแล ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 [edit] 
   
 [4172] อบรมเชิงปฏิบัติการ (28-October-2016)   
   ครูดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมกันทำ Work Shop ใบงานที่ 1-7 พร้อมนำเสนอและวิพากษ์ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2559 [edit] 
   
 [4171] พัฒนาหลักสูตร (03-October-2016)   
   ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมทำ Work Shop นำเสนอ และวิพากษ์ ในอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยครูดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2559 [edit] 
   
 [4170] ตรวจสุขภาพประจำปี (03-October-2016)   
   ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมดสตาร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องสุขภาพอนามัยแก่ภราดา คณะครู และบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเซนต์แมรี่ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196>  <197>  <198>  <199>  <200>  <201>  <202>  <203>  <204>  <205>  <206>  <207>  <208>  <209>  <210>  <211>  <212>  <213>  <214>  <215> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม