[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196>  <197>  <198>  <199> 

 [3872] แสงเทียน (17-March-2016)   
   นักเรียนชั้น ม. 4 ร่วมกันจุดเทียนเพื่อให้แสงเทียนส่องนำทางชีวิตของการเรียนใน พิธีแสงเทียน พิธีศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่บ้านมงฟอร์ตที่เรารัก ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit] 
   
 [3871] สอบpre-Test (17-March-2016)   
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบก่อนเรียน pre-Test ภาคเรียนฤดูร้อน และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 [edit] 
   
 [3870] ชี้แจง (15-March-2016)   
   ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงเรื่องระเบียบวินัยต่างๆ ของโรงเรียนให้นักเรียนชั้น ม.1 แต่ละห้องได้รับทราบ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโรงเรียน ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit] 
   
 [3869] วัฒนธรรมองค์กร (15-March-2016)   
   นักเรียนชั้น ม.1 เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร สัญญาณเพลงต่างๆของโรงเรียน เพื่อให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit] 
   
 [3868] เรียนรู้มารยาท (15-March-2016)   
   นักเรียนชั้น ม.1 แต่ละห้อง เรียนรู้มารยาทในที่สาธารณะ ที่จะปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะได้อย่างเหมาะสม ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit] 
   
 [3867] แสงเทียน (15-March-2016)   
   นักเรียนชั้น ม. 1 จุดเทียนสว่างไสวเพื่อให้แสงเทียนส่องนำทางชีวิตของการเรียนในบ้านมงฟอร์ต พิธีแสงเทียน พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับทุกคนที่เข้ามาเป็นลูกของพ่อหลุยส์ ในบ้านมงฟอร์ตที่เรารัก ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานจามจุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit] 
   
 [3866] ลงทะเบียน (15-March-2016)   
   นักเรียนชั้น ม.1 ทยอยลงทะเบียนตามแต่ละห้องเรียนของตนเอง ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานหัตถาพิภพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit] 
   
 [3865] pre-Test (14-March-2016)   
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบก่อนเรียน pre-Test ภาคเรียนฤดูร้อน และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 [edit] 
   
 [3864] มอบเกียรติบัตร (09-March-2016)   
   ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มอบเครื่องหมายและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (ชาย) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ผ่านการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 [edit] 
   
 [3863] ฝึกภาคสนาม (09-March-2016)   
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (ชาย) ผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 [edit] 
   
 [3862] สืบชะตา (09-March-2016)   
   กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีสืบชะตาแก่ ครูเยาวนิจ เนตรศุขำ ม.เกษตร ไชยทองศรี ม.วีระ ธนาจันทาภรณ์ และ ม.สุรชัย สมบูรณ์วิทย์ ที่จะเกษียณอายุการทำงานในปีการศึกษา 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุข สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 [edit] 
   
 [3861] ประพรมน้ำมนต์ (09-March-2016)   
   พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคลากร และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมพิธีทำบุญบรรพชนครูมงฟอร์ตบูรพาจารย์โรงเรียน ณ ห้องจริยธรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 [edit] 
   
 [3860] วันคล้ายวันเกิด (09-March-2016)   
   อ.สมเกียรติ คชฉวีวงษ์ ที่ปรึกษางานบริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3859] ประชุมครู (09-March-2016)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3858] วิทยากรบรรยาย (09-March-2016)   
   นายกริชศักดิ์ เลิศวณิชย์วัฒนา ตัวแทนผู้ปกครอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างความตระหนักในการยกระดับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา” ในการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3857] ชมผลงานนักเรียน (09-March-2016)   
   นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ภราดา ดร. อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3856] มอบของที่ระลึก (09-March-2016)   
   ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ กงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย มอบของที่ระลึกให้แก่นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสบรรยายพิเศษ เรื่อง “เมียนมาร์ในระยะเปลี่ยนผ่านกับโอกาสทางธุรกิจของไทยในบริบทใหม่” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3855] บรรยายพิเศษ (09-March-2016)   
   นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “เมียนมาร์ในระยะเปลี่ยนผ่านกับโอกาสทางธุรกิจของไทยในบริบทใหม่” ซึ่งจัดโดยสถานทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หอการค้าภาคเหนือ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ธนาคารกสิกรไทย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3854] กระโดดหอ (09-March-2016)   
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (หญิง) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทำการฝึกทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต ในสถานที่ 1 การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (หญิง) ผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3853] ฝึกภาคสนาม (09-March-2016)   
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (หญิง) ผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196>  <197>  <198>  <199> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม