[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179> 

 [3473] วิ่ง 800 เมตร (12-June-2015)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยการวิ่ง 800 เมตร ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบในเวลา 3 นาที 15 วินาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit] 
   
 [3472] ลุกนั่ง (12-June-2015)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบลุก-นั่ง ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 34 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit] 
   
 [3471] ดันพื้น (12-June-2015)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบดันพื้น ในสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น , ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร) โดยชายจะต้องผ่านเกณฑ์ตามระเบียบ 22 ครั้ง ในเวลา 2 นาที ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit] 
   
 [3470] ตรวจร่างกาย (12-June-2015)   
   เจ้าหน้าที่ทหาร ตรวจร่างกายของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา นศท. จะต้องมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ พรบ.การรับราชการทหาร ในสถานีที่ 3 การตรวจร่างกาย (ตรวจโรค) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit] 
   
 [3469] วัดขนาดร่างกาย (12-June-2015)   
   เจ้าหน้าที่ทหาร วัดรอบอก ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ตามเกณฑ์ส่วนสัมพันธ์ของผู้สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในสถานีที่ 2 สถานีวัดขนาดร่างกาย ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit] 
   
 [3468] ยื่นหลักฐาน นศท. (12-June-2015)   
   นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่สมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารตรวจสอบความถูกต้อง ในสถานีที่ 1ประชาสัมพันธ์ และสถานีตรวจหลักฐาน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 [edit] 
   
 [3467] แสดงความยินดี Junior Chef (12-June-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายสุวิจักร พฤกษ์ทยานนท์ ชั้น ม.6/7 ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง Maim course Chicken Junior Chef และ Mail course Duck Junior Chef รางวัลชมเชย 2 รางวัล Maim course Meat, Beef, Lamb or Combination Junior Chef และ World Ocean Seafood Culinary จากการแข่งขันทำอาหาร Thailand Ultimate Chef Challenge 2015 ซึ่งจัดการแข่งขันโดย THAIFEX – World of Food Asia 2015 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 [edit] 
   
 [3466] เขียน Dictation (12-June-2015)   
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ผลัดเปลี่ยนกันเขียน Dictation 2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.40-08.10 น .ซึ่งฝ่ายวิชาการได้จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2558 โดยแต่ละระดับชั้นได้เริ่มเขียน Dictation ในสัปดาห์แรก ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ และห้องประชุมแอมบรอสิโอ ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 [edit] 
   
 [3465] นร.ชมรมคาทอลิกเข้าค่าย (12-June-2015)   
   นักเรียนชมรมคาทอลิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ที่ 1-6 เรียนรู้และดำเนินตามวิถีชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในด้านการเสียสละเอื้อเฟื้อ ในค่ายคาทอลิก ครั้งที่ 22 “ให้ท่านปฏิบัติตามความยุติธรรมและรักความดีงาม และดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้าของท่าน” (มค 6:8) ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 [edit] 
   
 [3464] ประชุมครูเดือน พ.ค. (31-May-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2558 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคมด้วย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 [edit] 
   
 [3463] หารือชมรมครูอาวุโส (31-May-2015)   
   ม.มานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และตัวแทนคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสฯ เข้าเยี่ยมคาราวะภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อส่งรายชื่อคณะกรรมการครูอาวุโส ปีการศึกษา 2558-2559 และหารือในการทำงานของชมรมครูอาวุโสที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 [edit] 
   
 [3462] แสดงมินิคอนเสิร์ต (31-May-2015)   
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ จัดแสดงมินิคอนเสิร์ตให้นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส และแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ได้รับชมภายหลังจากการทำ workshop ณ ห้อง St.Cecilia อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 [edit] 
   
 [3461] แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (31-May-2015)   
   นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส และแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ จาก workshop ต่างๆ ที่ทำร่วมกัน ด้วยการใช้ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ทักษะของดนตรี และเพลง ณ ห้อง St.Cecilia อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 [edit] 
   
 [3460] สนใจเล่นดนตรีพื้นเมือง (31-May-2015)   
   นักดนตรีวงสะล้อซอซึง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝึกสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ที่สนใจเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนา ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีความเรียบง่าย ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน ณ ห้องดนตรีไทย อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit] 
   
 [3459] ชมดนตรีพื้นเมือง (31-May-2015)   
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ชมการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองล้านนา วงสะล้อซอซึง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องดนตรีไทย อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit] 
   
 [3458] มอบของที่ระลึกครูฝรั่งเศส (31-May-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ครู Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ที่นำคณะครูและนักเรียนมาเยี่ยมชมโรงเรียน และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต ณ ห้อง St.Cecilia อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit] 
   
 [3457] มอบของที่ระลึกกงสุล (31-May-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้แก่ M.Thomas Baude กงสุลฝรั่งเศสกิตติมศักดิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส เชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ณ ห้อง St.Cecilia อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit] 
   
 [3456] เยี่ยมชมหอเกียรติยศ (31-May-2015)   
   น.ส.พันไมล์ โรจนวิภาต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ เยี่ยมชมหอเกียรติยศ ซึ่งเป็นห้องที่แสดงถึงเกียรติยศและเกียรติภูมิของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit] 
   
 [3455] ต้อนรับ นร.รร.ฝรั่งเศส (31-May-2015)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก Lycée Français International de Bangkok โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ในโอกาสมาทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ลานพระแม่มารีย์ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit] 
   
 [3454] แสดงความยินดี ผบ.มทบ.33 (31-May-2015)   
   ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และ ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคาราวะแสดงความยินดีกับ พลตรี โกศล ประทุมชาติ ที่ได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ณ มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม