[ภาพข่าวกิจกรรม]


หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196> 

 [3819] เปิดงาน (04-March-2016)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวเปิดงานการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power Of Dreams” ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3818] สอบปฏิบัติการ ม.5 (24-February-2016)   
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทดสอบแลปฟิสิกส์ เรื่องครึ่งชีวิต แลปเคมี เรื่องการตรวจหาช่วง pH ของสารละลาย แลปชีววิทยา เรื่องการเจริญเติบโตของสัตว์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3817] สอบปฏิบัติการ ม.1 (24-February-2016)   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบเรื่องแรงแม่เหล็ก ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3816] รับเครื่องราชอิสริยากรณ์ (24-February-2016)   
   ครู และบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครี่องราชอิสริยากรณ์ในปี พ.ศ.2556 และปี พ.ศ.2557 ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 10 คน และชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรร์ จำนวน 13 คน ในงานวันศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 24 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3815] ซ้อมใหญ่ MC Night (24-February-2016)   
   นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมฝึกซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปี MC Night ครั้งที่ 6 “MC Power of Dreams” เพื่อให้การแสดงในค่ำคืนวันแสดงจริงออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ณ สนามฟุตบอล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3814] ช่วยเหลือกิจการงาน รร (24-February-2016)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความขอบคุณและชื่นชมยินดีนักเรียนเสียงตามสาย และนักเรียนถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์ ที่สละเวลาทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือกิจการงานของโรงเรียนมาตลอดปีการศึกษา 2558 ณ ตึกสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3813] สอบGifted ม.1 (08-February-2016)   
   ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการสอบนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3812] มอบอั่งเปา (08-February-2016)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบอั่งเปาเงินของขวัญให้กับนักเรียนที่ร่วมแสดงในงานตรุษจีนมงฟอร์ตทุกคน ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3811] ตรุษจีน (08-February-2016)   
   รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ ฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตรุษจีนมงฟอร์ต หนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3810] ให้ข้อคิดดำเนินชีวิต (08-February-2016)   
   ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย กล่าวให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแก่คณะภราดา คณะโนวิส คณะครูคาทอลิก และวางดอกไม้สักการะนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของท่าน ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit] 
   
 [3809] ร่วมงานฉลอง (08-February-2016)   
   ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย คณะภราดา คณะโนวิส และคณะครูคาทอลิกทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมงานฉลองระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit] 
   
 [3808] โมทนาขอบพระคุณ (08-February-2016)   
   คุณพ่อมงคล เจริญธรรม คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม ให้เกียรติประกอบพิธีโมทนาขอบพระคุณแก่คณะภราดา คณะโนวิส และคณะครูคาทอลิก ในงานฉลองระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit] 
   
 [3807] บรรยาย (08-February-2016)   
   Dr.Noel Landers ที่ปรึกษามาตรฐาน Cambridge และงานวิจัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บรรยายประวัติท่านนักบุญหลุยส์ให้แก่คณะภราดา คณะโนวิส และคณะครูคาทอลิก ได้รับฟังในงานฉลองระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit] 
   
 [3806] รับสมัคร นร. Gifted (08-February-2016)   
   ครูชนิดา ไชยชนะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 [edit] 
   
 [3805] มอบตัวแทรกชั้น ม.1 (08-February-2016)   
   ผู้ปกครองนักเรียนพาบุตรหลานที่สอบผ่านการคัดเลือกแทรกชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 [edit] 
   
 [3804] แสดงความยินดี (08-February-2016)   
   ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทีมเม็ดเล็กพลิกโลก ที่ผลงานสารคดีเชิงข่าวเรื่อง Perfect Medicine From Nature ยาวิเศษจากธรรมชาติ ได้รับรางวัลบันทึกภาพยอดเยี่ยม จากประกวดโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid Witness News 2015 ณ สวนวรรณคดี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 [edit] 
   
 [3803] เสนอผลการวิจัย (08-February-2016)   
   นักวิจัยรุ่นเยาว์นำเสนอผลการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของนักเรียนแผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ Global Perspective โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ให้แก่เพื่อนๆ นักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการเตรียมพร้อมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในงาน “The 2nd International Young Researcher Symposium” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit] 
   
 [3802] เรียนรู้การวิจัย (08-February-2016)   
   นักวิจัยรุ่นเยาว์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แยกกลุ่มเรียนรู้การวิจัยตามบูธต่างๆที่จะพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ในงาน “The 2nd International Young Researcher Symposium” ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit] 
   
 [3801] เปิดงาน (08-February-2016)   
   Dr.Noel Landers ที่ปรึกษามาตรฐาน Cambridge และงานวิจัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน The 2nd International Young Research Symposium 2015 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit] 
   
 [3800] สักการะนักบุญหลุยส์ (08-February-2016)   
   พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 วางช่อดอกไม้สักการะนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ในโอกาสวันฉลองวันคล้ายวันเกิดที่จะเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งในวันที่ 31 มกราคม ณ ลานนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 [edit] 
   

หน้า <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23>  <24>  <25>  <26>  <27>  <28>  <29>  <30>  <31>  <32>  <33>  <34>  <35>  <36>  <37>  <38>  <39>  <40>  <41>  <42>  <43>  <44>  <45>  <46>  <47>  <48>  <49>  <50>  <51>  <52>  <53>  <54>  <55>  <56>  <57>  <58>  <59>  <60>  <61>  <62>  <63>  <64>  <65>  <66>  <67>  <68>  <69>  <70>  <71>  <72>  <73>  <74>  <75>  <76>  <77>  <78>  <79>  <80>  <81>  <82>  <83>  <84>  <85>  <86>  <87>  <88>  <89>  <90>  <91>  <92>  <93>  <94>  <95>  <96>  <97>  <98>  <99>  <100>  <101>  <102>  <103>  <104>  <105>  <106>  <107>  <108>  <109>  <110>  <111>  <112>  <113>  <114>  <115>  <116>  <117>  <118>  <119>  <120>  <121>  <122>  <123>  <124>  <125>  <126>  <127>  <128>  <129>  <130>  <131>  <132>  <133>  <134>  <135>  <136>  <137>  <138>  <139>  <140>  <141>  <142>  <143>  <144>  <145>  <146>  <147>  <148>  <149>  <150>  <151>  <152>  <153>  <154>  <155>  <156>  <157>  <158>  <159>  <160>  <161>  <162>  <163>  <164>  <165>  <166>  <167>  <168>  <169>  <170>  <171>  <172>  <173>  <174>  <175>  <176>  <177>  <178>  <179>  <180>  <181>  <182>  <183>  <184>  <185>  <186>  <187>  <188>  <189>  <190>  <191>  <192>  <193>  <194>  <195>  <196> 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกมัธยม