ตัวอย่างข้อสอบ Gifted Math
09/10/2006 [No.1011] [Viewed : 5120]   


ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2550
ในปีนี้การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จะมีองค์ประกอบในการคัดเลือกนักเรียน ประกอบด้วย
  1. แบบทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน และการประยุกต์เบื้องต้น (ช่วงชั้นที่ 3หรือหากนอกหลักสูตร จะมีนิยามกำหนดให้) ใช้เวลาทำ 60 นาที คะแนนคิดเป็น 30%ของทั้งหมด
  2. แบบทดสอบคณิตศาสตร์สำหรับเข้าร่วมโครงการใช้เวลาทำ 2 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนคิดเป็น 70% ของทั้งหมด ซึ่งในชุดที่ 2 เป็นข้อสอบแนวคณิตศาสตร์บูรณาการ (บูรณาการกับสาขาต่าง ๆ ) ซึ่งคล้ายกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีข้อสอบจำนวน 2 ชุด

เนื่องจากปีนี้ ข้อสอบในชุดที่ 2 มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทางผู้จัดทำแบบทดสอบ จึงได้จัดทำตัวอย่างข้อสอบซึ่งเป็นลักษณะการบูรณาการกับวิชาอื่น ๆโดยสิ่งที่นักเรียนยังไม่ได้เรียนในสาระคณิตศาสตร์ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544 (เช่น ความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ที่ต้องใช้ในการคำนวณหรือที่อยู่นอกหลักสูตรในวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3) จะมีการกำหนดให้ในตัวข้อสอบ

ซึ่งในแบบทดสอบที่นักเรียนจะได้ทำในการสอบจะมีลักษณะที่คล้ายกับตัวอย่างนี้
ส่วนข้อสอบในชุดที่ 1 จะเป็นลักษณะเดียวกันกับข้อสอบคัดเลือกของปี 2547 - 2548 และข้อสอบชุดที่ 1 ของปีการศึกษา 2549
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ตัวอย่างข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2547 | ปีการศึกษา 2548 | ปีการศึกษา 2549
ตัวอย่างข้อสอบ ปีการศึกษา 2550

นักเรียนสามารถศึกษาและทบทวนเนื้อหาได้ที่ http://www.montfort.ac.th/moodle/course/view.php?id=249

ผู้ส่ง : webmaster [IT]    Canon in D major (Pachelbel)