รูปแบบการทำ Portfolio
09/10/2006 [16:28:51] [No.1009] [Viewed : 7359]   


อยากทราบว่ารายละเอียดหรือรูปแบบการทำ port นั้นทำอย่างไรบ้างครับ ช่วยตอบด้วยครับ อยากทราบมากการจัดเตรียมแฟ้มพัฒนางาน (Portfolio) ข้อมูลในแฟ้มพัฒนางานควรประกอบด้วย (จัดเรียงตามลำดับ)
 1. ประวัติส่วนตัว
  • ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ที่อยู่)
  • ข้อมูลครอบครัว (ชื่อ – นามสกุล บิดา มารดา และพี่ – น้อง เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ที่อยู่)
  • ข้อมูลการศึกษา และผลการเรียน
  • ข้อมูลอื่น ๆ

 2. ผลงานที่ภาคภูมิใจ ด้านวิชาการ
  ผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการด้านการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินโดยครูประจำวิชา

 3. ผลงานที่ภาคภูมิใจ หรือข้อมูลด้านกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน
  ผลงาน หรือข้อมูลที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ หรือข้อมูลที่ นักเรียนได้ปฏิบัติ หรือเข้าร่วมกับสถาบัน ชุมชน องค์กร หรือสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น

 4. ผลงานดีเด่น
  ผลงานดีเด่น คือผลงานที่ได้มาจากการประกวด การแข่งขันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับกลุ่ม รายวิชา จนถึงระดับประเทศ หรือระดับโลก (ผลงานดีเด่นดังกล่าวต้องมีเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้)
หมายเหตุ
 • ข้อมูลข้อ 1.2, 1.3, และ 1.4 เป็นข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
 • ข้อมูลข้างต้นใช้กับหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ครับ

webmaster

ผู้ส่ง : อรรถพล มุณีกร [ม.3]    Canon in D major (Pachelbel)