"Labor
Omnia Vincit"

 

 

 ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

1. วิสัยทัศน์ทางการบริหาร
     1. มนุษย์ทุกคนมีอริยทรัพย์ในตนที่มีชาติภพในธรรมเป็นปฐม และพัฒนาได้จากภายในเสมอ ตามศักยภาพส่วนบุคคล และองค์ประกอบต่าง ๆ ในบริบทของตน

   2. เหตุและปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร ทั้งใกล้ / ไกล จับต้องได้ / จับต้องไม่ได้ ล้วนเป็นเหตุและผลต่อปฏิสัมพันธ์ใด ๆ ของบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคม

   3. ใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง และเหตุปัจจัยสิ่งหนึ่งเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับทุกสิ่ง ความไม่แน่นอน เกิดจากการไหลเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งจึงส่งผลต่อสิ่งอื่น ๆ ด้วย

2. ประวัติโดยสังเขป
      - ชื่อ ภราดา ( นาย ) อนุรักษ์ นามสกุล นิธิภัทราภรณ์
    - เกิดวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2499
    - อายุ 47 ปี
    - วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
    - สาขา อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง
   - ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม และแผนกมัธยม )
   - ประธานคณะกรรมการการศึกษามูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   - นายกสมาคมการศึกษาเอกชนเมืองเชียงใหม่

สถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
    - แผนกมัธยม 19/1 ถนนมงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
    โทร 053-245570-5 โทรสาร 053-245571

    - แผนกประถม ถ. เจริญประเทศ ต. ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
    โทรศัพท์ 053-274641-2 โทรสาร 2746401

    - Website : http://www.montfort.ac..th

    - E-mail : anurak@montfort.ac.th

    - โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) : 01 - 8815566

ประวัติการทำงาน
1. ผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกรุงเทพฯ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 12 ปี 2. ผู้บริหาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 6 ปี
3. ผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม และแผนกมัธยม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 6 ปี

ระยะเวลา /จำนวนประสบการณ์การทำงาน
- ระดับผู้ร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2522 - 2534 จำนวน 12 ปี
- ระดับผู้บริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2534 - 2546 จำนวน 12 ปี
   รวมระยะเวลาการทำงาน จนถึงปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2546 ) 24 ปี

3. รางวัลสูงสุดที่เคยได้รับ ( ไม่เกิน 5 รางวัล )
  ปีการศึกษา 2543:
  1. รับโล่รางวัล " ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น" สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

  ปีการศึกษา 2544:
  2. รับเกียรติบัตร "ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครู" สาขาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  3. รับโล่รางวัล " โรงเรียนพระราชทาน" ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

  ปีการศึกษา 2545:
   4. รับเกียรติบัตร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" สำนักงานคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

  ปีการศึกษา 2546:
   5. รับใบประกาศเกียรติคุณ และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ "บุคคลดีเด่น" สาขาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2546 และเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ


4. ผลงานทางด้านการบริหารสถานศึกษาที่ภาคภูมิใจ
  4.1 การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาตนเอง
  > ทัศนศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษากับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ของประเทศต่างๆ
  > ทัศนศึกษาดูงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฯ ประเทศอินเดีย สิงคโปร์ เนปาล อิตาลี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ และมาเลเซีย
  > ร่วมมือและสื่อสัมพันธ์ด้านการจัดการกับศูนย์ RECSEM เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซียและมหาวิทยาลัย ฮาบิ้น มณฑลเหย่หลงเจียง ประเทศจีน

  4.2 ผลงานการรับใช้สังคม เป็นวิทยากรแบ่งปัน
  > เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องต่างๆ ด้านชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การจัดการศึกษาทางเลือก การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การปฏิรูปการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา การพัฒนาสังคมและชุมชน การอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูทางจิตใจ การวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นต้น
  > นำคณะครูเป็นวิทยากรแบ่งปัน ในเรื่อง "กระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา" ตลอดปีการศึกษา 2545 โดยมีโรงเรียนเครือข่ายแบ่งปันการใช้หลักสูตร ทั้งหมด 12 โรงเรียน และ โรงเรียน ตชด. 16 โรง

  4.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
  > ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (พ.ศ. 2544)
  > ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (พ.ศ. 2541-2546)
  > ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2545-2549
  > นำโรงเรียนเข้าสู่โครงการโรงเรียนนำร่องการบริหารงานแบบนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
  > นำโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนนำร่อง การปฏิรูปการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดย จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรการศึกษาทางเลือก หลักสูตรอภิบาล หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรบูรณาการ และการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
  > จัดตั้งฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรขึ้นเป็นแห่งแรกของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  > สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาครูเข้าสู่มาตรฐานครูด้านต่างๆ เช่น ครูแกนนำ ครูดีเด่นมูลนิธิฯ ครูดีเด่นคุรุสภา ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งของ สมศ. และ สช.
  > วางนโยบายการศึกษาทางเลือกเพื่อเสริมทางเลือกของการดำเนินชีวิตให้กับผู้เรียนในระบบ จัดสร้างเฮือนผญาปะกาเกอะญอ จัดตั้งศูนย์การศึกษาทางเลือกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิต และการใช้ชีวิตของชาวปะกาเกอะญอ อย่างแท้จริง
  > ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคณิตศาสตร์โดยมีการประสานงานกับศูนย์ RECSAM
  > ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการดูแลนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร เป็นต้น
  > โครงการประสานงานกับสถาบัน Recsam ประเทศมาเลเซีย และ Key Curriculum Press ในการจัดอบรมการสอนคณิตศาสตร์ ให้กับคณะครูผู้สอนในโรงเรียนเกี่ยวกับ "Child Center" และ "The Geometry's Sketctchpad" ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 - ปัจจุบัน
  > โครงการ IT Carnival เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าทางด้านเทคโโลยีสารสนเทศ แก่สาธารณชนโดยได้ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
  > โครงการ "รักษ์แม่ปิง" และโครงการ "วันนิยามแห่งรัก" โดยการเลี้ยงปลา และปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่แม่น้ำปิง, ปลูกต้นไม้ ร่วมกับกรมประมง กรมชลประทาน และเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสมาคมผู้ปกครอง และครู สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  > โครงการผสานชีวิต ของครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อได้เรียนรู้ วิถีชีวิต วิเคราะห์ชุมชน สร้างสัมพันธภาพร่วมกัน เรียนรู้รากเหง้า อารยธรรม ค้นพบตนเอง สร้างองค์ความรู้ นำคุณค่าที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เจริญชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข

  4.4 ผลงานการวิจัยดีเด่น ภายใต้การบริหาร
  > การศึกษาความคิดเห็นของครู บุคลากร คณะผู้ร่วมบริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง/ศิษย์เก่า ชุมชนและ ประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
   - การจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย    - การสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำปิง
  > การประเมินผลการมีส่วนร่วมของฆราวาสในการบริหารงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
  > การสำรวจความพร้อมของครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่มีต่อการประเมินมาตรฐาน การศึกษาของสำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
  > การประเมินผลการพัฒนาระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

  4.5 . โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้
  > ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โครงการการปฏิรูปการศึกษาแบบองค์รวมที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์แก่ผู้เรียน โครงงานวิจัยที่นำเสนอ "ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ 2545" สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)