โครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จ.เพชรบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่
พัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก จ.ลพบุรี และ จ.สระบุรี
วัดพระราม 9 จ.กรุงเทพฯ
พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่
อนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
พัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) จ.เชียงราย
บ้านเล็กในป่าใหญ่ จ.กำแพงเพชร
พัฒนาพื้นที่บ้านแม่ต๋ำ จ.ลำปาง
ฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
พัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
โครงการแก้ไขปัญหาดินเค็มในเขต จ. สกลนคร
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จ.สกลนคร - จ.นครพนม
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน จ.มุกดาหาร โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว จ.กาฬสินธุ์
พัฒนาลุ่มน้ำแม่อาวฯ จ.ลำพูน
สระเก็บน้ำพระราม 9 จ.ปทุมธานี
ห้วยองคต จ.กาญจนบุรี
อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่ากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ จ.ราชบุรี
ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
ป่าละอูบน เขาพะเนินทุ่ง จ.เพชรบุรี
ปลูกป่าชัยพัฒนาแม่ฟ้าหลวง จ.เพชรบุรี
พัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้ จ.สุรินทร์
ศูนย์ศึกษาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตร จ.ปทุมธานี
เขื่อนคลองด่าน จ.นครนายก
ศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก
สาธิต"ทฤษฎีใหม่" จ.นครราชสีมา
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดญาณสังวราราม จ. ชลบุรี
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโย จ.นราธิวาส
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน ขุดสระเก็บกักน้ำตามทฤษฎีใหม่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เผยแพร่ขยายผลทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริที่วัดแหลมแค จ.ชลบุรี
แก้ไขบัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
ทำนาปรังในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ จ.นครนายก
ปรับปรุงสถานีเพาะพันธ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จ.ศรีสะเกษ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)
พัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช