Home  -->  ฝ่ายวิชาการ  -->  แนะนำบุคลากร


ฝ่ายวิชาการ

   
     
     วิสัยทัศน์ (Vision) ปีพ.ศ. 2548 – 2552

        ในปี 2552 ฝ่ายวิชาการบริหารงานตามมาตรฐานสากล สร้างเสริม ประสาน พัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระรวมทั้งเครือข่าย ให้ผู้เรียน บุคลากรมุ่งเรียนรู้ละพัฒนาศักยภาพทุกมิติของตนอย่างมีความสุข

     พันธกิจ (Mission) ปีพ.ศ. 2548 – 2552

1. จัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ และปรับระบบ กระบวนการ ขั้นตอน กลไกการบริหารงาน ให้ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล
2. พัฒนาหลักสูตร สร้างเสริม ประสาน กลุ่มสาระ เครือข่าย และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการชีวิต การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพทุกมิติ ได้แก่ มิติทางสังคม ร่างกาย ปัญญา อารมณ์ และจิตวิญญาณ อย่างมีความสุข
     วัตถุประสงค์ (Objective) ปีพ.ศ. 2548 – 2552

       
1. เพื่อพัฒนาระบบ กระบวนการ โครงสร้างการบริหารงานวิชาการให้สอดรับกับมาตรฐานมูลนิธิ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล
2. เพื่อส่งเสริม ประสานและพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระ เครือข่าย จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้ผู้เรียนและบุคลากรได้ค้นพบตนเอง พัฒนาศักยภาพทุกมิติของตนอย่างมี ความสุข

     SWOT ฝ่ายวิชาการ

รายงานสรุปผล
การดำเนินงานภาพรวมฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2546
โดยการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS

        S จุดแข็ง ( ปัจจัยภายใน )
1. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
2. มีการบูรณาการกิจกรรม บูรณาการกลุ่มสาระ การเรียนรู้กับการบูรณาการ ชีวิต การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้ากับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3. มีการส่งเสริมผลงานทางวิชาการครูผู้สอน ได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลงานเป็นที่ปรากฎผ่านการประเมินเป็นครูต้นแบบ ร้อยละ 70ของครูผู้สอนทั้งหมด
4. มีการส่งเสริมสนับสนุน ศักยภาพของผู้เรียนทางด้านวิชาการผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจนมีผลสัมฤทธิ์ปรากฎชัดเจน

        W จุดอ่อน ( ปัจจัยภายใน)
1. ขาดระบบการนิเทศติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
2. ขาดการจัดระบบสารสนเทศภายในฝ่าย
3. ครูมีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
4. จำนวนนักเรียนต่อห้องมากเกินไป
5. หน่วยงานภายในฝ่ายวิชาการ ไม่มีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับครูและผู้เรียน6. ไม่มีการนำการประเมินกิจกรรมไปวางแผนกิจกรรมในครั้งต่อไป

        O โอกาส ( ปัจจัยภายนอก )
1. หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ เอาใจใส่ ให้ความร่วมมือในการดูแลบุตรหลาน เข้าร่วมประชุม วางแผนงานกับทางโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
3. ชุมชน / สังคม ส่วนใหญ่ให้การยอมรับในการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
4. ได้รับความอนุเคราะห์ จากสมาคมศิษย์เก่าด้านงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5. หน่วยงานต่างๆ ให้ความอนุเคราะห์ สถานที่ แหล่งเรียนรู้ บุคลากรเป็นวิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

        T อุปสรรค ( ปัจจัยภายนอก )
1. มีการปรับเปลี่ยน โครงสร้าง ทั้งด้านการบริหารจัดการ บุคลากรทางการศึกษาอยู่ตลอดเวลา
2. ผู้ปกครองบางท่านมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อภาพรวมของโรงเรียน
3. โรงเรียนต้องทำงานภายใต้ระเบียบของทางรัฐบาล ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อนมาก ทำให้เกิดการไม่คล่องตัวในภาคปฏิบัติ การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ มายังโรงเรียนส่วนใหญ่ ล่าช้ามาก

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ได้รับการสนับสนุนด้านขวัญ และกำลังใจ ให้มากขึ้น
2. ได้รับการสนันสนุน การประสานงาน ด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ จากส่วนกลางที่รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
3. ขอให้ทุกฝ่ายมีการทำงานที่สอดประสานกัน สามารถสื่อสารได้ในทิศทางเดียวกัน

     ยุทธศาสตร์ปี 2546 - 2550

        ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

     โครงสร้างฝ่ายวิชาการ 2547

        ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

     โครงสร้างบุคลากรฝ่ายวิชาการ ปี 2548

        ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

     ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2543-2546

        1. ผลสัมฤทธิ์ครู

     ระดับประเทศ
1. ครูต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ ( สช, สกศ. ) จำนวน 91 คน
2. ครูผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้ จำนวน 1 คน
3. ครูคุรุสดุดี สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 คน
4. ครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง และครู มูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จำนวน 11 คน
5. ครูผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น สมาพันธ์สมาคมโรงเรียนเอกชน แห่งประเทศไทย จำนวน 1 คน
6. ครูตัวอย่างประจำปี 2547 ด้านสัมพันธ์ชุมชน ชมรมส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทย กรุงเทพฯ 1 คน

     ระดับจังหวัด
1. ครูแกนนำ – ครูเครือข่าย จำนวน 65 คน
2. ครูเกษตรยอดเยี่ยม กลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คน
3. ครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 คน
4. ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา ระดับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คน

        2. ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน

     ระดับประเทศ
1. ชนะเลิศเขตภาคเหนือ / รองชนะเลิศประเทศไทย วิชาคณิตศาสตร์ จากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2546
2. ชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเงินรางวัล 10,000.- บาท และโล่จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปีการศึกษา 2546
3. นักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2545
4. โครงการข้าวเหนียวคืนชีพ กรุงไทยยุววานิช ปีการศึกษา 2546
5. ชนะเลิศโครงการทองผำทองเตา กรุงไทยยุววานิช ปีการศึกษา 2547

     ระดับภาค
1. ชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. นักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2546
2. ชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนนักศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จังหวัดเชียงใหม่
3. ชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดเชียงใหม่
4. ชนะเลิศฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จังหวัดเชียงใหม่

    

ฝ่ายวิชาการ ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ ข่าวการดำเนินงาน


© Copyright Monfort College. All rights reserved; unauthorized use prohibited. All material on this server is produced by our community but, except for designated pages, is neither approved nor verified by Montfort College.