Welcome to Montfort College

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

roomประกาศห้องเรียนภาคเรียนฤดูร้อน (โครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน) ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 23 เมษายน 2562
roomประกาศรายชื่อกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
announcement การลงทะเบียนกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อนของนักเรียน ระดับชั้น ป.6 เข้า ม.1 ทางฝ่ายวิชาการจะเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 (ในระหว่างที่มีการเข้าค่ายพันธสัญญา ม.1)
view_module ตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ประกอบไปด้วย ตารางสอนครูผู้สอน, ตารางเรียนนักเรียน, ตารางสอนครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระฯ และรายชื่อครูประจำชั้น [ แผนการเรียนปกติ ] [ แผนการเรียน English Programme ]
announcementประกาศเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ (เลขประจำตัว ม.ว.) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 (ทุกรอบ) และ นักเรียนแทรกชั้น ม.2 ม.3 ม.4 และ ม.5 ที่เข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
list กรอกข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักเรียนต่างโรงเรียนในระบบฐานข้อมูลนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 [ รอบ ม.1 – ม.5 ] | [ Gifted ม.1 รอบที่ 2 ] | [ รอบ ม.1 สำหรับนักเรียน MCP ] [ ทุนเรียนดี ฯ ม.1 + ทุนเรียนดีฯ ม.4 + Gifted ม.1 รอบที่ 1 + Gifted ม.4 รอบที่ 1 + รอบ ม.4 ทั่วไป ]
เอกสารประกอบการรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562 [ เอกสารประกอบการรับมอบตัวนักเรียน ]
queue_music รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเครื่องสายตะวันตก ดุริยางค์ คณะนักร้อง และสตริงคอมโบ้ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถาม ได้ที่ห้องดนตรีชั้น 4 อาคารเซนต์แมรี่ หรือ ครูกนก 084-6090197
หมายเหตุ: นักเรียนกิจกรรมดนตรีทุกระดับชั้น "ไม่มีค่าเรียน" ฝึกซ้อมและแสดงตามเกณฑ์ที่กำหนดได้รับประกาศนียบัตรตามระดับจากทางโรงเรียนทั้งสองแผนก
insert_invitationปฏิทินการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
mail_outline จดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง ขอนัดหมายและแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อทราบและดำเนินการร่วมกัน
- สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562
- สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.4 และ แทรกชั้น ม.2, ม.3 และ ม.5 ปีการศึกษา 2562
mail_outline จดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง ขอเรียนแจ้งกำหนดการและวัตถุประสงค์ในการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
mail_outlineจดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง ขอนัดหมายและแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 เพื่อทราบและดำเนินการร่วมกัน (สำหรับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ม.1-ม.6)
insert_invitationกำหนดการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย และรับชุดพละ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
list_altทำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับนักเรียน
schoolแนะแนว TCAS62 โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. | ปฏิทิน TCAS62 สำหรับนักเรียน ม.6
bookmark_borderโครงการประกวดและกิจกรรมการแข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
With love and sorrow Brother André Guéguen