Welcome to Montfort College

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

how_to_regหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล MC Elite Award 2018 และ Glory Award ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน MC RED CARPET ประจำปีการศึกษา 2561
mail_outlineจดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง ขอนัดหมายและแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 เพื่อทราบและดำเนินการร่วมกัน (สำหรับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ม.1-ม.6)
insert_invitationกำหนดการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย และรับชุดพละ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
list_altทำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับนักเรียน
event_availableตารางตรวจทรงผมของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
schoolแนะแนว TCAS62 โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. | ปฏิทิน TCAS62 สำหรับนักเรียน ม.6
announcementการเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
bookmark_borderโครงการประกวดและกิจกรรมการแข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
With love and sorrow Brother André Guéguen