God Is Love
 

Montfort College

Slideshow / Stop / Prev / Next

Slideshow image

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปี 6 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 และพิธีจบหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เวลา 08.00 น.–12.00 น.
โดยภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีและมอบ
วุฒิบัตรให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคม
ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และนายสนธยา เครือเวทย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย กล่าวให้ข้อคิดแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ภารกิจสำคัญของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นอกจากจะมุ่งจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน ให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา และลักษณะการศึกษาเฉพาะของคณะเซนต์คาเบรียลแล้ว
ยังมุ่งส่งเสริมปัจจัยด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนตามวิถีจิตของท่านนักบุญมงฟอร์ต เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เจริญงอกงาม ในทุกมิติตามศักยภาพ และในโอกาสที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดพิธีจบหลักสูตรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง
ความยินดีกับนักเรียนในโอกาสสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนดีเด่นประเภทต่างๆ
รูปแบบการจัดงาน จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นประเภทต่างๆ ได้แก่ ด้านการเรียน
ด้านความประพฤติ ด้านผู้นำ ด้านกีฬา และด้านดนตรี นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่เกียรติคุณ แก่นักเรียนที่
นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน อย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด และมอบโล่เกียรติยศแก่นักเรียนที่ได้รับการยกย่องสูงสุด
โดยในปีการศึกษา 2556 นี้ ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับวุฒิบัตรจำนวนทั้งสิ้น 665 คน มีนักเรียนที่
สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 29 คน และนายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล ชั้น ม.6/1 เป็นนักเรียนที่ได้รับการ
ยกย่องสูงสุด (The Most Honorable Student) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
โดยเป็นนักเรียนดีเด่นด้านการเรียน ความประพฤติ กิจกรรมและผู้นำ และได้รับทุนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2556 นี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 จำนวน 413 คน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกประเภทนักเรียนดีเด่นด้านการเรียนดีเด่น
137 คน ความพฤติกรรมดีเด่น จำนวน 68 คน กิจกรรมดีเด่น 74 คน กีฬาดีเด่น จำนวน 49 คน ดนตรี
ดีเด่น จำนวน 6 คน และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 47 คน และเด็กชาย
ณัฐนันท์ ทิรานนท์ ชั้น ม. 3/7 เป็นนักเรียนที่ได้รับการยกย่องสูงสุด (The Most Honorable Student)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเป็นนักเรียนดีเด่นในด้านการเรียน ความประพฤติ กิจกรรม กีฬา ดนตรี และผู้นำดีเด่น ผ่านการคัดเลือกนักเรียนพระราชทานของจังหวัดเชียงใหม่ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556
ซึ่งพิธีดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นอย่างดี
ในการจัดงานและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 นี้ด้วย

     
ปฏิทินกิจกรรม

พฤหัสบดี 24 เมษายน 2557

 • 23-24 สอบวัดความรู้ภาคเรียนฤดูร้อน ม.4-ม.6 Summer Course Test Lower upper levels


 • Download แบบฟอร์มการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Student Portfolio) ที่นี่
  Download แบบฟอร์มและระเบียบการต่างๆ
  Download รายงาน SAR มงฟอร์ตฯ


     
  SCHOOL ACTIVITIES
  กิจกรรมของโรงเรียน
   
     
  SWIS GALLERY
   
     
  SCHOOL ANNOUCEMENTS
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
     
  SCHOOL NEWS
  ข่าวในรั้วมงฟอร์ต
   MC Parents MCS Online Gifted Math EP Online รักเรียนรู้
   งานลูกเสือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม งานนักศึกษาวิชาทหาร MCTV homeworkonline      งานแนะแนว ห้องสมุด
     
  Q & A
  แวดวงมงฟอร์ต
   
     
  MC PHOTO GALLERY
  คลังภาพถ่าย
   
     
  MISCELLANEOUS LINKS
  รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

     
  CARLENDAR
  ปฏิทินกิจกรรม  รายการอาหาร
  วันพฤหัสบดี 24 เมษายน 2557
 • No menu for today

 •    
  ONLINE SERVICE
  บริการออนไลน์

   
    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม  
  19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง
  จังหวัดเชียงใหม่ 50000.
  โทรศัพท์. (053) 245570-5 || โทรสาร (053) 245571
  อีเมล์ : montfortcollege@gmail.com

  This page loaded in 1398354623.458846 seconds.
  * Designed by : Information Technology Department with EditPlus v2.11. 2004 Montfort College. ®All Rights Reserved.

  [Page viewed 4,539,323 times since 19 /2/ 2004] 49 viewers today : 2 users now viewing [* รายละเอียด *]