Photo Album Montfort Gallery


ภาพงานแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันดนตรี MCMA & LAMA

งานแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันดนตรี MCMA & LAMA
ณ ห้อง St. Cecilia ชั้น 4 อาคาร St. Mary โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางแผนการนำนวัตกรรมทางการศึกษาแนวใหม่ โดยใช้สุนทรียภาพทางด้านดนตรีมาบูรณาการกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบัน เชิงรุกแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวสถาบันดนตรี MCMA & LAMA อย่างเป็นทางการ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกในปี 2558 โรงเรียนจึงได้วางแผนจัดการเรียนการสอนดนตรีเป็นภาษาอังกฤษ (Music in English) เพื่อเป็นพื้นฐานและทักษะทางด้านดนตรีสู่โลกสากล
ทั้งนี้โรงเรียนได้รับการตอบรับจากสถาบันดนตรี Los Angeles Music Academy (LAMA College for Music Professionals) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา นับได้ว่าโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีที่เพิ่มมูลค่าทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งสถาบันดนตรี Montfort College Music Academy ดังนี้
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีตามหลักสูตรของสถาบันดนตรี Montfort College Music Academy & Los Angeles Music Academy (MCMA & LAMA) ให้มีมาตรฐานระดับโลก
2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรี ตามความถนัด และความสนใจ ด้วยการผสานความรู้ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีตะวันตก และดนตรีตะวันออก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนทางด้านดนตรี
3. เพื่อจัดสร้างห้องเรียน ห้องปฏิบัติดนตรี ห้องบันทึกเสียง และอุปกรณ์ทางด้านดนตรีที่มีมาตรฐานสากล
4. เพื่อให้นักเรียนที่ผ่านหลักสูตร MCMA & LAMA เป็นบุคคลที่มีสุนทรียภาพด้านดนตรี สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
ด้วยความร่วมมือ และความเป็นหุ้นส่วนกับสถาบันสอนดนตรี Los Angeles Music Academy (LAMA) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจึงเป็นสถานศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่เปิดสอนวิชาดนตรีระดับมาตรฐานโลก และพร้อมที่จะสร้างนักดนตรี และทีมผู้ผลิตงานทางด้านดนตรีที่เป็นมืออาชีพเข้าสู่สังคมโลก โดยทางโรงเรียนได้จัดทำห้องปฏิบัติการดนตรีและห้องบันทึกเสียง ของสถาบัน MCMA & LAMA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียน จากต่างสถาบันที่สนใจเรียนดนตรีกับครูผู้สอนระดับมืออาชีพ ผู้ที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สถาบันดนตรี Montfort College Music Academy ชั้น 4 อาคาร St. Mary โทร (053) 245570-5 ต่อ 421 หรือ www.montfort.ac.th
งานประชาสัมพันธ์ [2297] [2013-11-27 23:20:05]

ชมภาพแบบ Slideshow ที่นี่
(อาจใช้เวลาในการโหลด ในกรณีที่มีภาพจำนวนมาก)